สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.71.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,388,772

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554  เดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538  ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  ครั้งแรกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ ใช้สถานที่ศาลาประชาธิปไตย ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกชำฆ้อ หมู่ที่ 3  เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณหมู่ที่  2 ตำบลชำฆ้อ  เนื้อที่  4 ไร่  3 งาน  59 ตารางวา และได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2540  โดยงบพัฒนาจังหวัดในวงเงิน 400,000 บาท และโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2543 และได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ ที่ทำการใหม่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                   1)  ที่ตั้ง

                                สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ เลขที่ 209/1 หมู่ที่ 2 ถนนอู่ทอง-ชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ                           อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

                   2)  เนื้อที่

                  เทศบาลตำบลชำฆ้อ มีพื้นที่โดยประมาณ 65,577  ไร่ หรือ โดยประมาณ  104.92 ตารางกิโลเมตร

                   3)  แผนที่ตั้งและอาณาเขตตำบล

                                สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลชำฆ้อจะเป็นที่ราบเชิงเขา มีต้นน้ำสำคัญหลายสายไหลผ่าน คือคลองโพล้ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และบางส่วนมีเอกสารสิทธิ ดังนี้

                ทิศเหนือ                - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลเขาน้อย  

                ทิศใต้                      - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลบ้านนา อำเภอแกลง

                ทิศตะวันออก       - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลห้วยทับมอญและตำบลน้ำเป็น

                ทิศตะวันตก          - มีบริเวณพื้นที่ติดกับตำบลกระแสบน อำเภอแกลง

                ระยะห่างจากอำเภอเขาชะเมา          ประมาณ                 7           กิโลเมตร

                ระยะห่างจากจังหวัดระยอง              ประมาณ               90           กิโลเมตร

                4)  ลักษณะภูมิประเทศ

                                ตำบลชำฆ้อมีพื้นที่เป็นที่ดอน มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เหมาะแก่การเพาะปลูก มีไม่แม่น้ำไหลผ่านตำบลชำฆ้อ สภาพลำคลองโพล้ในฤดูแล้งน้ำในลำคลองจะแห้งขอด

                5)  สภาพภูมิอากาศ    มี 3 ฤดู   คือ

ฤดูฝน                                        จากเดือนพฤษภาคม       ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว                        จากเดือนพฤศจิกายน                 ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน                           จากเดือนกุมภาพันธ์                  ถึงเดือนเมษายน

 

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.