สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล 

โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล
โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล  

โครงสร้างการบริหารของเทศบาล

 

                           โครงสร้างของเทศบาล  เทศบาลเป็นการปกครองในระดับท้องถิ่นที่มิได้จัดตั้งขึ้นทั่วทั้งประเทศ แต่จะจัดตั้งเป็นแห่ง ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้รัฐยกระบบท้องถิ่นนั้น ๆ  เป็นเทศบาลโดยมีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท  คือ  เทศบาลตำบล  เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  โดยโครงสร้างการปกครองของเทศบาล  ประกอบด้วยสภาทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีโครงสร้างการปกครอง ๒ ส่วน ดังนี้ คือ


                         สภาสมาชิก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ คือ สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก  จำนวน ๑๒ คน


                          นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฏหมายโดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายก ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา ๔๘ แห่งกฏหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดจำนวนรองนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลตำบลมีรองนายกเทศมนตรี  ไม่เกิน     ๒ คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาแลพรับผิดชอบงานประจำ ทั่วไปของเทศบาล


อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

             1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

            2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

            3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

            4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

            5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

            1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมาย

            2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

            3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 


 

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,108

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.