สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,223

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล 

โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล
โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล  

โครงสร้างการบริหารของเทศบาล

 

                           โครงสร้างของเทศบาล  เทศบาลเป็นการปกครองในระดับท้องถิ่นที่มิได้จัดตั้งขึ้นทั่วทั้งประเทศ แต่จะจัดตั้งเป็นแห่ง ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้รัฐยกระบบท้องถิ่นนั้น ๆ  เป็นเทศบาลโดยมีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท  คือ  เทศบาลตำบล  เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  โดยโครงสร้างการปกครองของเทศบาล  ประกอบด้วยสภาทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีโครงสร้างการปกครอง ๒ ส่วน ดังนี้ คือ


                         สภาสมาชิก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ คือ สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก  จำนวน ๑๒ คน


                          นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฏหมายโดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายก ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา ๔๘ แห่งกฏหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดจำนวนรองนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลตำบลมีรองนายกเทศมนตรี  ไม่เกิน     ๒ คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาแลพรับผิดชอบงานประจำ ทั่วไปของเทศบาล


อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

             1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

            2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

            3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

            4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

            5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

            1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมาย

            2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

            3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 


 

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.