สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล 

โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล
โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล  

โครงสร้างการบริหารของเทศบาล

 

                           โครงสร้างของเทศบาล  เทศบาลเป็นการปกครองในระดับท้องถิ่นที่มิได้จัดตั้งขึ้นทั่วทั้งประเทศ แต่จะจัดตั้งเป็นแห่ง ๆ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้รัฐยกระบบท้องถิ่นนั้น ๆ  เป็นเทศบาลโดยมีอยู่ด้วยกัน ๓ ประเภท  คือ  เทศบาลตำบล  เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  โดยโครงสร้างการปกครองของเทศบาล  ประกอบด้วยสภาทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยมีโครงสร้างการปกครอง ๒ ส่วน ดังนี้ คือ


                         สภาสมาชิก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย  สมาชิกสภาเทศบาล  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี สำหรับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ คือ สภาเทศบาลตำบล  ประกอบด้วยสมาชิก  จำนวน ๑๒ คน


                          นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฏหมายโดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนตามกฏหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายก ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ โดยมาตรา ๔๘ แห่งกฏหมายว่าด้วยเทศบาล ได้กำหนดจำนวนรองนายกเทศมนตรี ให้เทศบาลตำบลมีรองนายกเทศมนตรี  ไม่เกิน     ๒ คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาแลพรับผิดชอบงานประจำ ทั่วไปของเทศบาล


อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล

             1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล

            2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี

            3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะเทศมนตรี

            4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

            5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

  อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

            1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฎหมาย

            2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

            3. อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น 


 

สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.214.23.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 518,146

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.