สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                                2. การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี                                        และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

                                4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

                                5. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

                                6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                                7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

                                8. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่                                             เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

                                9. ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.232.146.10
คุณเข้าชมลำดับที่ 513,362

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.