สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

1)  การศึกษา

                . โรงเรียนประถมศึกษา  3            แห่ง ดังนี้

                                (1)  โรงเรียนบ้านศรีประชา                             หมู่ที่ 1

                                (2)  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ                                    หมู่ที่ 3

                                (3)  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม                           หมู่ที่ 4

                . โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  1   แห่ง ดังนี้

                                (1)  โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม                            หมู่ที่   3

                ค. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จำนวน  1  แห่ง

                                (1)  ศูนย์( กศน.)ประจำตำบลชำฆ้อ               หมู่ที่   2

                   ง.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง    สังกัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ

                                (1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อ                   หมู่ 3

                                (2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา            หมู่ 1

 

2)  แหล่งความรู้ของชุมชน

1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น

3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ /เครือข่าย/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู่ 3 

4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์

6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

 

3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนทั้งหมดของตำบลชำฆ้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพื้นที่                      3.1 วัด  มีจำนวนทั้งหมด    3   แห่ง

                        1.  วัดศรีประชาธรรม                                ตั้งอยู่ที่บ้านศรีประชา        หมู่ที่ 1

                        2.  วัดเขาช่องลม                                        ตั้งอยู่ที่บ้านเขาช่องลม       หมู่ที่ 4

                        3.  วัดชำฆ้อสามัคคีธรรม                          ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน        หมู่ที่ 5

                3.2 สำนักสงฆ์  มีทั้งหมด    4  แห่ง

                        1.  สำนักสงฆ์ถ้ำเนรมิต                              ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน       หมู่ที่ 5

                        2. สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมสวนขนุน   ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน             หมู่ที่ 5

                        3. สำนักสงฆ์เนินต้นชันพุทธาวาส           ตั้งอยู่ที่บ้านโปร่งสะท้อน หมู่ที่ 6

                        4. สำนักสงฆ์เขาช่องพริ้ง           ตั้งอยู่บ้านเขาบ่อแป้ง     หมู่ที่ 9 

4)  สาธารณสุข

                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  มีเจ้าหน้าที่  4 คน คือ

                        1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้อำนวยการรพ.สต.ชำฆ้อ) 1  คน

                        2.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                                                                      1  คน

                        3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                                     2  คน

 

- แพทย์ประจำตำบล คือ นายอร่าม  เกตุษา                   ประจำหมู่ที่ 5

- อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชำฆ้อ (อสม.)  จำนวน    142                  คน

  ประธาน (อสม.) ตำบล,อำเภอ  คือ นายกฤษฏิภาส เฉลาฉายแสง     ประจำหมู่ที่ 1

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 9 แห่ง ได้แก่

                        1.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านศรีประชา                     หมู่ที่ 1

                        2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองโพล้                     หมู่ที่ 2

                        3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านชำฆ้อ                            หมู่ที่ 3

                        4.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขาช่องลม                    หมู่ที่ 4

                        5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสวนขนุน                     หมู่ที่ 5

                        6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโปร่งสะท้อน               หมู่ที่ 6

                        7.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์      หมู่ที่ 7

                        8.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองปลาไหล            หมู่ที่ 8

                        9.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขาบ่อแป้ง                    หมู่ที่ 9

-                      กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลชำฆ้อ                   จำนวน 1 แห่ง

5)กีฬา

                                - สนามฟุตบอล                                    4              แห่ง       หมู่ที่ 1,3,4,8

                                - สนามตะกร้อ                                     4              แห่ง        หมู่ที่ 1,3,4,8

                                - สนามเด็กเล่น                                    4              แห่ง        หมู่ที่ 1,3,4,8

6)  ด้านสวัสดิการสังคม

                การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลชำฆ้อ พ.. 2557

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์(ข้อมูลคนพิการ ณ มกราคม 2557)

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพรายเก่า                                           จำนวน    67        คน

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2558  จำนวน     12            คน

รวมจำนวนคนพิการ (ทั้งตำบล)                                                                       79         คน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์                                                                                                  8       คน

สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,136

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม

 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.