สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,389

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคม

1)  การศึกษา

                . โรงเรียนประถมศึกษา  3            แห่ง ดังนี้

                                (1)  โรงเรียนบ้านศรีประชา                             หมู่ที่ 1

                                (2)  โรงเรียนบ้านชำฆ้อ                                    หมู่ที่ 3

                                (3)  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม                           หมู่ที่ 4

                . โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  1   แห่ง ดังนี้

                                (1)  โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม                            หมู่ที่   3

                ค. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  จำนวน  1  แห่ง

                                (1)  ศูนย์( กศน.)ประจำตำบลชำฆ้อ               หมู่ที่   2

                   ง.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง    สังกัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ

                                (1.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อ                   หมู่ 3

                                (2.) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา            หมู่ 1

 

2)  แหล่งความรู้ของชุมชน

1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น

3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ /เครือข่าย/ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร หมู่ 3 

4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์

6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

 

3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนทั้งหมดของตำบลชำฆ้อ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพื้นที่                      3.1 วัด  มีจำนวนทั้งหมด    3   แห่ง

                        1.  วัดศรีประชาธรรม                                ตั้งอยู่ที่บ้านศรีประชา        หมู่ที่ 1

                        2.  วัดเขาช่องลม                                        ตั้งอยู่ที่บ้านเขาช่องลม       หมู่ที่ 4

                        3.  วัดชำฆ้อสามัคคีธรรม                          ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน        หมู่ที่ 5

                3.2 สำนักสงฆ์  มีทั้งหมด    4  แห่ง

                        1.  สำนักสงฆ์ถ้ำเนรมิต                              ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน       หมู่ที่ 5

                        2. สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมสวนขนุน   ตั้งอยู่ที่บ้านสวนขนุน             หมู่ที่ 5

                        3. สำนักสงฆ์เนินต้นชันพุทธาวาส           ตั้งอยู่ที่บ้านโปร่งสะท้อน หมู่ที่ 6

                        4. สำนักสงฆ์เขาช่องพริ้ง           ตั้งอยู่บ้านเขาบ่อแป้ง     หมู่ที่ 9 

4)  สาธารณสุข

                        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  มีเจ้าหน้าที่  4 คน คือ

                        1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้อำนวยการรพ.สต.ชำฆ้อ) 1  คน

                        2.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ                                                                      1  คน

                        3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข                                                     2  คน

 

- แพทย์ประจำตำบล คือ นายอร่าม  เกตุษา                   ประจำหมู่ที่ 5

- อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชำฆ้อ (อสม.)  จำนวน    142                  คน

  ประธาน (อสม.) ตำบล,อำเภอ  คือ นายกฤษฏิภาส เฉลาฉายแสง     ประจำหมู่ที่ 1

- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 9 แห่ง ได้แก่

                        1.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านศรีประชา                     หมู่ที่ 1

                        2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองโพล้                     หมู่ที่ 2

                        3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านชำฆ้อ                            หมู่ที่ 3

                        4.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขาช่องลม                    หมู่ที่ 4

                        5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสวนขนุน                     หมู่ที่ 5

                        6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโปร่งสะท้อน               หมู่ที่ 6

                        7.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์      หมู่ที่ 7

                        8.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองปลาไหล            หมู่ที่ 8

                        9.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเขาบ่อแป้ง                    หมู่ที่ 9

-                      กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลชำฆ้อ                   จำนวน 1 แห่ง

5)กีฬา

                                - สนามฟุตบอล                                    4              แห่ง       หมู่ที่ 1,3,4,8

                                - สนามตะกร้อ                                     4              แห่ง        หมู่ที่ 1,3,4,8

                                - สนามเด็กเล่น                                    4              แห่ง        หมู่ที่ 1,3,4,8

6)  ด้านสวัสดิการสังคม

                การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลชำฆ้อ พ.. 2557

ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์(ข้อมูลคนพิการ ณ มกราคม 2557)

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพรายเก่า                                           จำนวน    67        คน

จำนวนผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2558  จำนวน     12            คน

รวมจำนวนคนพิการ (ทั้งตำบล)                                                                       79         คน

จำนวนผู้ป่วยเอดส์                                                                                                  8       คน

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566

 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.