สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,386

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561 
หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561
หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561  
     3521/2561 รย0023.8/ว615 ลว29พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมสัมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณทั้งหมดเปิดอ่าน
     3520/2561 มท5309.18/000004979625 ลว29พ.ย.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     3519/2561 รย73901 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมพนักงานขับรถเปิดอ่าน
     3518/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว74 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Re-X-Ray หมู่บ้าน/ชุมชนเปิดอ่าน
     3517/2561 ส.ท.จ.รย38/2561 ลว29พ.ย.2561 เรื่องส่งประกาศคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจ.ระยอง เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยภิบัติทางธรรมชาติอื่นๆเปิดอ่าน
     3516/2561 จบ54001/814 ลว27พ.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.จันทบุรีเปิดอ่าน
     3515/2561 รย52607/ว2266 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเปิดอ่าน
     3514/2561 รย0023.8/ว629 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชัน แจ้งและบริการจัดการขอร้องเรียนและปัญหาเมือง(Traffy fondue)เปิดอ่าน
     3513/2561 รย0023.8/ว628 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษเปิดอ่าน
     3512/2561 รย0023.8/ว627 ลว29พ.ย.2561 เรื่องสรุปประกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเปิดอ่าน
     3511/2561 รย0023.8/ว626 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอ่าน
     3510/2561 รย0023.8/ว625 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการจัดทำบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯเปิดอ่าน
     3509/2561 รย0023.8/ว624 ลว29พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9และรุ่นที่ 10เปิดอ่าน
     3508/2561 รย0023.8/ว623 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประกาศหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3507/2561 รย0023.8/ว622 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     3506/2561 รย0023.8/ว620 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3505/2561 รย0023.8/ว619 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการคัดเลือกผู้บริหารอปท.ดีเด่น ด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่นประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3504/2561 รย0023.8/ว618 ลว29พ.ย.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากร ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2561เปิดอ่าน
     3503/2561 รย0718/2035 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ฯเปิดอ่าน
     3502/2561 รย0718/2034 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุฯเปิดอ่าน
     3501/2561 รย0023.8/ว621 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018เปิดอ่าน
     3500/2561 รย0023.8/ว617 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ฯเปิดอ่าน
     3499/2561 รย0023.8/ว616 ลว29พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯเปิดอ่าน
     3498/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3497/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3496/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3495/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3494/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3493/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     3492/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3491/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     3484/2561 ลว29พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3483/2561 รย0023.8/ว2031 ลว29พ.ย.2561 เรื่องสรุปนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3482/2561 รย0005/ว6362 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือสำรวจผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับผ้าห่มเปิดอ่าน
     3481/2561 รย0005/ว6260 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการคาระวานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     3480/2561 รย0718/2019 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอให้เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จ.ระยอง 2561เปิดอ่าน
     3479/2561 รย0718/2018 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราช ปี 2561เปิดอ่าน
     3478/2561 รย0718/2020 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ปี 2561/62เปิดอ่าน
     3477/2561 รย0023.8/ว2030 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนงานโครงการภาคใต้แผนพัฒนาภาคและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯเปิดอ่าน
     3476/2561 รย0023.8/ว2029 ลว29พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3475/2561 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     3473/2561 ศธ0567.23/351 ลว2พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนท้องถิ่นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดอ่าน
     3472/2561 พล53601/ว164 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     3471/2561 รย0023.8/ว612 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการกำหนดแผนการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯเปิดอ่าน
     3470/2561 รย0023.8/ว614 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ปี 2561/62เปิดอ่าน
     3469/2561 รย0023.8/ว613 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3468/2561 รย0023.8/ว611 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3467/2561 รย0023.8/ว610 ลว27พ.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2เปิดอ่าน
     3466/2561 รย0023.8/ว609 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     3465/2561 รย0023.8/ว608 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     3464/2561 รย0023.8/ว607 ลว27พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลกเปิดอ่าน
     3461/2561 ศธ04126.022/235 ลว27พ.ย2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เปิดอ่าน
     3460/2561 รย0718/ว1211 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ภัยภิบัติแผ่นดินไหว ฯเปิดอ่าน
     3459/2561 รย0023.8/ว1229 ลว26พ.ย.2561 เรื่องสำรวจความต้องการของอปท.ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโชยน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชนเปิดอ่าน
     3458/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3457/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3456/2561 รบ53201/ว913 ลว14พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่เปิดอ่าน
     3455/2561 รย53207/1150 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแกลงกระเฉดเปิดอ่าน
     3454/2561 รย0005/ว6055 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนประจำปี พ.ศ.2561 และปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ฯเปิดอ่าน
     3453/2561 รย0032/ว5722 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานการณ์และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3452/2561 รย0030/ทบ.14233 ลว19พ.ย.2561 เรื่องโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการปประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3451/2561 รย0030/ทบ.14122 ลว16พ.ย.2561 เรื่องการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทนแทนประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3450/2561 ส.ท.ท.919/ว2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มแอพพลิเคชั่น LINE@ NMT 2018เปิดอ่าน
     3449/2561 ว83/2561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3448/2561 สอ.สถ.0103/ว.177 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน พ.ย.61เปิดอ่าน
     3447/2561 ศธ6209/ว.0550 ลว22พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน(รุ่น2)เปิดอ่าน
     3446/2561 ศธ0567/7866 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแบบประเมินปรับปรุงตำแหน่งและเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3445/2561 ศธ0567.9/1433 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลาย รูปแบบพิมพ์หนังสือราชการ ฯเปิดอ่าน
     3444/2561 ศธ0567.9/ว.นก.1131 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ฯเปิดอ่าน
     3443/2561 รย0023.8/ว604 ลว26พ.ย.2561 เรื่องบัญชีวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     3442/2561 รย0023.8/ว603 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักวิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ฯลฯเปิดอ่าน
     3441/2561 รย0023.8/ว602 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯเปิดอ่าน
     3440/2561 รย0023.8/ว601 ลว26พ.ย.2561 เรื่องโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข แมว ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3439/2561 รย0023.8/ว600 ลว26พ.ย.2561 เรื่องกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3438/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเปิดอ่าน
     3437/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องรายงานนโยบาย society 5.0 ของญี่ปุ่นเปิดอ่าน
     3436/2561 รย0023.8/ว597 ลว26พ.ย.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     3435/2561 ศธ0513.11212/ว190 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฯลฯเปิดอ่าน
     3434/2561 ศธ0513.11212/ว189 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกคำสั่งการเพิกถอนคำสั่ง ขั้นตอนวิธีการดำเนินคดีอาญาและมาตรการบังคับการปกครองตามกฏหมายฯเปิดอ่าน
     3433/2561 ศธ0567/8168 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของธุรการยุคใหม่ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ ฯลฯเปิดอ่าน
     3432/2561 ศธ0567/8166 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฏหมาย ฯลฯเปิดอ่าน
     3431/2561 ศธ0567/8165 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯลฯเปิดอ่าน
     3430/2561 ศธ0567/8164 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯเปิดอ่าน
     3429/2561 ลต(รย)0002/ว514 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเปิดอ่าน
     3428/2561 ลต(รย)0002/ว506 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3427/2561 มท0209.4/ว82 ลว8ต.ค.2561 เรื่องวารสาร ก.ถ. สัมพันธ์เปิดอ่าน
     3425/2561 รย0718/1998 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3424/2561 รย0718/1997 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินโครงการงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3423/2561 รย0718/1989 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือนธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     3422/2561 รย0718/1988 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกอบ./คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอ.เขาชะเมา/ศปถ.อ.ประจำเดือน ธ.ค.61เปิดอ่าน
     3421/2561 ปช0034(รย)/ว1007 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จ.ระยองเปิดอ่าน
     3420/2561 รย0718/1990 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3419/2561 นร1207/ว02247 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6เปิดอ่าน
     3418/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือวาตภัย)เปิดอ่าน
     3417/2561 รย0021/2754 ลว20พ.ย.2561 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องฯเปิดอ่าน
     3416/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองปลูกสร้างม.4)เปิดอ่าน
     3415/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3414/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(งานเหมาซ่อมคอม)เปิดอ่าน
     3413/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3412/2561 รย0023.8/ว1975 ลว22พ.ย.2561 เรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับทางหลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนเปิดอ่าน
     3411/2561 รย0023.8/ว1974 ลว22พ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนระยะที่2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฯเปิดอ่าน
     3410/2561 รย0023.8/1971 ลว22พ.ย.2561 เรื่องการขอนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     3409/2561 รย0718/1875 ลว7พ.ย.2561 เรื่องลต(รย)0002.1.07/1966เปิดอ่าน
     3408/2561 ลต(รย)0002.1.07/1966 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     3407/2561 รย0023.8/ว1973 ลว22พ.ย.2561 เรื่องโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะ 2เปิดอ่าน
     3406/2561 รย0718/ว1968 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงเปิดอ่าน
     3405/2561 รย0023.8/ว595 ลว21พ.ย.2561 เรื่องแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     3404/2561 รย0023.8/ว594 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3403/2561 รย0023.8/ว593 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเปิดอ่าน
     3402/2561 ลว22พ.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3400/2561 ศธ04126.022/100 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้ปรับอากาศเปิดอ่าน
     3399/2561 รย1718/1959 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง 2561เปิดอ่าน
     3398/2561 รย0023.8/1957 ลว20พ.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 10/2561เปิดอ่าน
     3397/2561 รย0023.8/ว1944 ลว19พ.ย.2561 เรื่องการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียวเปิดอ่าน
     3396/2561 รย0023.8/ว1943 ลว19พ.ย.2561 เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565เปิดอ่าน
     3395/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว72 ลว20พ.ย.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     3394/2561 รย0718/1960 ลว21พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)เปิดอ่าน
     3393/2561 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญาเปิดอ่าน
     3392/2561 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญาเปิดอ่าน
     3391/2561 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3390/2561 รย0031/ว5242 ลว15พ.ย.2561 เรื่องการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3389/2561 รย71001/ว1185 ลว15พ.ย.2561 เรื่องยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนต.ประเภทบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3388/2561 รย74101/ว1000 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3387/2561 รย75901/ว28 ลว12พ.ย.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.เพเปิดอ่าน
     3386/2561 รย73501/ว166 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3385/2561 ลว2พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ช่วงประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3384/2561 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3383/2561 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     3382/2561 ลว11พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3381/2561 ลว11พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3380/2561 รย73101/1200 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     3379/2561 รย52202/5222 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งรายการผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3378/2561 รย51029.1/ว7057 ลว8พ.ย.2561 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการอบจ.จังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ฯเปิดอ่าน
     3377/2561 รย0018.3/ว16539 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณเปิดอ่าน
     3376/2561 ศธ0567/8003 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูศูนย์เด็กเล็กตามประเด็นคำถามใหม่ของกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     3375/2561 ศธ0567/8002 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรณีศึกษาความผิดทางวินัย 18 ฐานความผิดที่พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้ฯลฯเปิดอ่าน
     3374/2561 ศธ0567/8001 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก)ฯเปิดอ่าน
     3373/2561 ศธ0567/8000 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯเปิดอ่าน
     3372/2561 ศธ0567/7999 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการลดพนักงานจ้างตามภาระกิจและดำเนินการพนักงานจ้างทั้งระบบแนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่การขอรับบัญชีผู้สอบแบ่งปันได้ฯเปิดอ่าน
     3371/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องใบต่ออายุกรมธรรม์เปิดอ่าน
     3370/2561 สบท.(ว)181/2561 ลว1เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3369/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3368/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3367/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3366/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3365/2561 สบท.(ว)176/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเปิดอ่าน
     3364/2561 ศธ0526.17/ว.312 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโทเปิดอ่าน
     3363/2561 อบ0032.111.07/ว21484 ลว26ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเปิดอ่าน
     3362/2561 รย0032.3(7)/ว1542 ลว14พ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเปิดอ่าน
     3361/2561 รย0023.8/ว581 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง ฯเปิดอ่าน
     3360/2561 รย0718/1942 ลว19พ.ย.2561 เรื่องการส่งมอบงานโครงการโดยใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3359/2561 รย0718/ว1938 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองเปิดอ่าน
     3358/2561 รย0023.8/ว591 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย Active L Parning ตามหลัก"ศาสตร์พระราชา"เปิดอ่าน
     3357/2561 รย0023.8/ว588 ลว16พ.ย.2561 เรื่องความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 4/2561)เปิดอ่าน
     3356/2561 รย0023.8/ว587 ลว16พ.ย.2561 เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3355/2561 รย0023.8/ว586 ลว16พ.ย.2561 เรื่องแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     3354/2561 รย0023.8/ว585 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเปิดอ่าน
     3353/2561 รย0023.8/ว582 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     3352/2561 รย0023.8/ว580 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     3351/2561 รย0023.8/ว579 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอส่ง "คู่มือการจัดการส่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง"เปิดอ่าน
     3350/2561 รย0023.8/ว1939 ลว16พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างบานกีฬา/สนามกีฬา)เปิดอ่าน
     3349/2561 ลง19พ.ย.2561 เรื่องใบส่งมอบงาน (จ้างเหมาหว่านปอเทือง)เปิดอ่าน
     3347/2561 รย0023.8/ว589 ลว16พ.ย.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเปิดอ่าน
     3346/2561 รย0023.8/ว584 ลวพ.ย.2561 เรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     3345/2561 รย0023.8/ว583 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขยายระยะเวลาการเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3344/2561 กด5116/ว6449 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไรเปิดอ่าน
     3343/2561 ลว16พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน)เปิดอ่าน
     3340/2561 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ตรวจเช็คสภาพรถ)เปิดอ่าน
     3338/2561 ว84/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     3337/2561 ลว16พ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3336/2561 รย75101/ว1034 ลว15พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และศึกษาดูงานประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3334/2561 ลว15พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟไซเลน กรวยจราจร)เปิดอ่าน
     3333/2561 รย0021/2558 ลว31ต.ค.2561 เรื่องส่งมอบบ่อพักบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     3332/2561 ลว15พ.ย.2561 เรื่องคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเปิดอ่าน
     3331/2561 ลต(รย)0002/ว495 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเปิดอ่าน
     3330/2561 รย0005/6093 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3329/2561 รย0718/ว1930 ลว14พ.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลของผู้พิการและผู้ที่เสียชีวิตแต่มิได้แจ้งการตายเปิดอ่าน
     3328/2561 รย0023.8/ว576 ลว14พ.ย.2561 เรื่องสรุปผลการประชุม ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61เปิดอ่าน
     3327/2561 รย401/3418 ลว9พ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     3326/2561 ส.ท.จ.รย35/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจ.ระยอง (ส.ท.จ.ระยอง) ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     3325/2561 รย0023.8/ว1929 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3324/2561 รย0023.8/ว1929 ลว13พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)เปิดอ่าน
     3323/2561 รย0023.8/ว1921 ลว13พ.ย.2561 เรื่องแนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซิเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดอ่าน
     3322/2561 รย0023.8/ว1920 ลว13พ.ย.2561 เรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายเปิดอ่าน
     3321/2561 รย0023.8/ว1919 ลว13พ.ย.2561 เรื่องระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     3320/2561 รย0023.8/ว1924 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของอปท.ตามมาตรา 34/1 แท่ง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     3319/2561 ลว14พ.ย.2561 เรื่องแจ้งซ่อมแซมเปิดอ่าน
     3318/2561 รย0023.8/ว1723 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.เปิดอ่าน
     3317/2561 รย0023.8/ว1922 ลว13พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3316/2561 ศธ04126.022/224 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     3315/2561 รย0017.2/ว5070 ลว7พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจ.ระยอง พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     3314/2561 รย0023.8/ว1910 ลว12พ.ย.2561 เรื่องหารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3313/2561 รย0023.8/ว1911 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3312/2561 ลต(รย)0002/ว481 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.เปิดอ่าน
     3311/2561 รย0023.8/ว1915 ลว12พ.ย.2561 เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนข้อ 18 วรรคสองของประเทศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     3310/2561 รย0023.8/ว1914 ลว12พ.ย.2561 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     3309/2561 รย0023.8/ว1913 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ ฯเปิดอ่าน
     3308/2561 รย0023.8/ว1912 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน งวดที่ 1เปิดอ่าน
     3307/2561 ศธ04248.50/483 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์ 25 ปี งานคืนสู่เย้าชาวชำฆ้อพิทยาคมเปิดอ่าน
     3306/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3304/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องโครงการ แว่นตาพอเพียง สู่ชุมชนเปิดอ่าน
     3303/2561 รย0732.1/ว812 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)เปิดอ่าน
     3302/2561 มท5309.1(บป)/691/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องแจ้งยอดหนี้ค้างชำระเปิดอ่าน
     3301/2561 มท0304/ว25052 ลว2พ.ย.2561 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองเปิดอ่าน
     3300/2561 ทส1622.2/5496 ลว2พ.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทธ.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเปิดอ่าน
     3299/2561 ลว2พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3298/2561 รย52201/ว5015 ลว29ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     3297/2561 สบ0032.301/ว1000 ลว8ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Runน้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาลเปิดอ่าน
     3296/2561 นศ0018.1/ว5222 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมบูชาวัตถุมงคลผ้ายันต์คุ้มภัยบันดาลลาภเปิดอ่าน
     3295/2561 ศธ0540.07/ว4672 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ฯเปิดอ่าน
     3294/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3293/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3291/2561 ลว9พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     3290/2561 รย74101/ว.981 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3289/2561 รย0010/1819 ลว1พ.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 2562 ท้องถิ่น+ประเทศไทย การเมืองใหม่หลังปฏิรูปเปิดอ่าน
     3288/2561 รย71101/ว791 ลว1พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3287/2561 รย0010/1819 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอส่งสรุปผลการดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     3286/2561 รย0006/ว4998 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3285/2561 ตช0017(รย).9(18)/ว1808 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     3284/2561 รย0708/ว1898 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562เปิดอ่าน
     3282/2561 รย0023.8/ว568 ลว8พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61เปิดอ่าน
     3281/2561 รย0023.8/ว567 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3280/2561 รย0023.8/ว569 ลว8พ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดิน จ.ระยองและของกรมสรรพากร ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2561เปิดอ่าน
     3279/2561 รย0023.8/ว570 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     3278/2561 รย0023.8/ว571 ลว8พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3277/2561 รย0023.8/ว572 ลว8พ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lAAS) ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3276/2561 รย0023.8/ว573 ลว8พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3275/2561 รย0023.8/ว574 ลว8พ.ย.2561 เรื่องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแบบฟอร์มแอร์บีเอ็นโดยองค์การปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3274/2561 รย0718/1892 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเปิดอ่าน
     3273/2561 ลว9พ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3271/2561 รย54506.2/11 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3270/2561 ศธ04126.011/115 ลว9พ.ย.2561 เรื่องแจ้งจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     3269/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้รถน้ำ)เปิดอ่าน
     3268/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถเก็บขยะพร้อมพนักงาน)เปิดอ่าน
     3267/2561 รย737.01/ว2050 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     3266/2561 ศธ04126.048/167 ลว8พ.ย.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3265/2561 รย51003.3/ว2969 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสารสนเทศ (Clinic Center)เปิดอ่าน
     3264/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอเปลี่ยนถังขยะ)เปิดอ่าน
     3262/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3261/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3260/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3259/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3258/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.5 นาย)เปิดอ่าน
     3257/2561 61SV09001 ลว8พ.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3256/2561 ศธ04126.048/166 ลว7พ.ย.2561 เรื่องส่งสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนเปิดอ่าน
     3255/2561 รย0023.8/ว565 ลว7พ.ย.2561 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2563เปิดอ่าน
     3254/2561 รย0023.8/ว466 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลบุคลากรของเปิดอ่าน
     3253/2561 รย0023.8/ว564 ลว7พ.ย.2561 เรื่องโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     3252/2561 รย0023.8/ว563 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดทำพัสดุ ตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณพ.ศ.2559-2562 ฯเปิดอ่าน
     3251/2561 รย0023.8/ว1886 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่อปท.เปิดอ่าน
     3250/2561 รย0023.8/ว1884 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซฒถนนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3249/2561 รย0023.8/ว1883 ลว7พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของอปท."เปิดอ่าน
     3248/2561 มท5309.18/กล-ปบ./1960/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     3247/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน พ.ย.61เปิดอ่าน
     3246/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3245/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3243/2561 รย0023.8/ว562 ลว7พ.ย.2561 เรื่องสถิติประชากรเปิดอ่าน
     3242/2561 รย0023.8/ว561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3241/2561 รย0023.8/ว560 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการจัดทำดาร์มอนฟุตพรีนท์ของ อปท.เปิดอ่าน
     3240/2561 รย0023.8/ว559 ลว6พ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2561เปิดอ่าน
     3239/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.งานแต่งงาน)เปิดอ่าน
     3238/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.5 คน)เปิดอ่าน
     3237/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองส่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     3236/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.10 คน)เปิดอ่าน
     3235/2561 รย51003.1/ว6663 ลว19ต.ค.2561 เรื่องนำส่งแผนการดำเนินงานของอบจ.ระยองเปิดอ่าน
     3234/2561 ศธ0513.11212/ว179 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เจาะลึกปัญหาและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     3233/2561 ศธ0526.03/ท077 ลว23ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการบริการจัดการและการสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯเปิดอ่าน
     3232/2561 รง0625/ว5344 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการบังคับใช้ พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     3231/2561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (สร้างฝายชะลอน้ำ 3 จุดคลองโผล้ 2 จุดฯ)เปิดอ่าน
     3230/2561 รย0718/1866 ลว5พ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยองเปิดอ่าน
     3229/2561 รย0023.8/ว1862 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ระยองครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     3228/2561 รย0718/1859 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการงานอำเภอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเปิดอ่าน
     3227/2561 รย0023.8/ว1856 ลว5พ.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท.ในจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3226/2561 รย0718/ว1854 ลว5พ.ย.2561 เรื่องการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรในพื้นที่เปิดอ่าน
     3225/2561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3224/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3221/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน)เปิดอ่าน
     3219/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3218/2561 HY1810015 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     3217/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น ฯเปิดอ่าน
     3216/2561 รย51001/ว6759 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากการกุศลมูลนิธิตากสินระยองเปิดอ่าน
     3215/2561 สปสช.5.36/ว471 ลว26ต.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯเปิดอ่าน
     3214/2561 ศธ0513.11212/ว178 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของราชการฯเปิดอ่าน
     3213/2561 ศธ0567.9/1265 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯเปิดอ่าน
     3212/2561 มท0625/ว4864 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3211/2561 ศธ6808/2862 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและออกแบบสัญจรรอบที่ 11เปิดอ่าน
     3210/2561 รย54506.1/10 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอรายงานข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อ ปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     3209/2561 รย54506.1/11 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียน เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อเปิดอ่าน
     3208/2561 รย54506.2/10 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอรายงานข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา ปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     3207/2561 รย54506.2/9 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียน เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3206/2561 ศธ04126.022/214 ลว5พ.ย.2561 เรื่องส่งแบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนเปิดอ่าน
     3205/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ต้นยางโค่น)เปิดอ่าน
     3204/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ รถกระเช้า)เปิดอ่าน
     3203/2561 ลว4พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.4)เปิดอ่าน
     3202/2561 รย52601/2664 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3201/2561 รย71001/1145 ลว31ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3200/2561 รย71001/1144 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3199/2561 รย72401/ว2943 ลว10ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"จดหมายข่าว อบต.มาบยางพร"เปิดอ่าน
     3198/2561 รย74601/ว1184 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3197/2561 รย52801/ว0936 ลว22ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3196/2561 รย74401/ว257 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     3195/2561 รย75801/ว1415 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อบต. พลงตาเอี่ยมเปิดอ่าน
     3194/2561 รย75901/ว26 ลว18ต.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     3193/2561 รย72301/1111 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3192/2561 รย73701/ว1940 ลว12ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3191/2561 รย73201.07/ว253 ลว10ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3190/2561 รย73501/ว150 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3189/2561 กฟ.รย.21002/107 ลว8ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.ระยอง ปี 2562เปิดอ่าน
     3188/2561 รย71101/ว730 ลว4ต.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบล อบต.กองดินเปิดอ่าน
     3187/2561 รย54001/ว864 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของ ทต.น้ำคอก ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.- ก.ย.61เปิดอ่าน
     3186/2561 รย54102/ว2262 ลว5ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3185/2561 ลว3ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3184/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3182/2561 รย0022/1748 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3181/2561 รย0022/1750 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3180/2561 รย0022/1749 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3179/2561 รย0022/1751 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3178/2561 รย54503/758 ลว26ต.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     3177/2561 รย0020.01/14298 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอให้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     3175/2561 มท5309.18/837005783153 ลว31ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     3174/2561 ลว2พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 101 ต้น)เปิดอ่าน
     3173/2561 รย0023.8/ว1826 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไตรมาเปิดอ่าน
     3172/2561 รย0023.8/ว1827 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     3171/2561 รย0023.8/ว1933 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     3170/2561 รย0023.8/ว194 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเปิดอ่าน
     3169/2561 รย0023.8/ว1835 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุบสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนุบสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2561)เปิดอ่าน
     3168/2561 รย0023.8/ว1836 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     3167/2561 รย0023.8/ว1834 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.2561)เปิดอ่าน
     3166/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องหารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเปิดอ่าน
     3165/2561 รย0718/1825 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งเปิดอ่าน
     3164/2561 รย0023.8/556 ลว31ต.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     3163/2561 รย0023.8/555 ลว31ต.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดอ่าน
     3162/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 ( chiet Executives of Loca Administration 4.0 )เปิดอ่าน
     3161/2561 รย0023.8/553 ลว31ต.ค.2561 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3160/2561 รย0023.8/552 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ของ อปท.เปิดอ่าน
     3159/2561 รย0023.8/550 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     3158/2561 รย0718/1842 ลว31ต.ค.2561 เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3157/2561 รย0023.8/ว1838 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     3156/2561 รย51001.5/6889 ลว31ต.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเปิดอ่าน
     3155/2561 รย0023.8/ว1829 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เปิดอ่าน
     3154/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     3153/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     3152/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านเปิดอ่าน
     3151/2561 อบก02/ว2560 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3150/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     3149/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 18 ไร่)เปิดอ่าน
     3148/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 110 ต้น)เปิดอ่าน
     3147/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 89 ต้น)เปิดอ่าน
     3146/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 100 ต้น)เปิดอ่าน
     3145/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่อใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3144/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 80 ต้น)เปิดอ่าน
     3143/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 241 ต้น)เปิดอ่าน
     3142/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 300 ต้น)เปิดอ่าน
     3141/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 3,360 ต้น)เปิดอ่าน
     3140/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 200 ต้น)เปิดอ่าน
     3139/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 60 ต้น)เปิดอ่าน
     3138/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 500 ต้น)เปิดอ่าน
     3137/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(บ้านถูกต้นไม้ล้มทับ)เปิดอ่าน
     3136/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่นล้ม)เปิดอ่าน
     3135/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(วาตภัย)เปิดอ่าน
     3134/2561 ลว23ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 40 ต้น)เปิดอ่าน
     3133/2561 ลว23ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 174 ต้น)เปิดอ่าน
     3132/2561 ศธ04125.614/วช8078 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพเปิดอ่าน
     3131/2561 รย0023.8/549 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงินและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-Laas)เปิดอ่าน
     3130/2561 รย0023.8/ว557 ลว1พ.ย.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     3129/2561 รย0718/1823 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3128/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องแจ้งยอดหนี้ค้างชำระเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.