สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561 
หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561
หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561  
     3521/2561 รย0023.8/ว615 ลว29พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมสัมนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณทั้งหมดเปิดอ่าน
     3520/2561 มท5309.18/000004979625 ลว29พ.ย.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     3519/2561 รย73901 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมพนักงานขับรถเปิดอ่าน
     3518/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว74 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ Re-X-Ray หมู่บ้าน/ชุมชนเปิดอ่าน
     3517/2561 ส.ท.จ.รย38/2561 ลว29พ.ย.2561 เรื่องส่งประกาศคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจ.ระยอง เรื่องการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยหรือภัยภิบัติทางธรรมชาติอื่นๆเปิดอ่าน
     3516/2561 จบ54001/814 ลว27พ.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.จันทบุรีเปิดอ่าน
     3515/2561 รย52607/ว2266 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเปิดอ่าน
     3514/2561 รย0023.8/ว629 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชัน แจ้งและบริการจัดการขอร้องเรียนและปัญหาเมือง(Traffy fondue)เปิดอ่าน
     3513/2561 รย0023.8/ว628 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษเปิดอ่าน
     3512/2561 รย0023.8/ว627 ลว29พ.ย.2561 เรื่องสรุปประกันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเปิดอ่าน
     3511/2561 รย0023.8/ว626 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดอ่าน
     3510/2561 รย0023.8/ว625 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการจัดทำบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯเปิดอ่าน
     3509/2561 รย0023.8/ว624 ลว29พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9และรุ่นที่ 10เปิดอ่าน
     3508/2561 รย0023.8/ว623 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประกาศหลักเกณฑ์ การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3507/2561 รย0023.8/ว622 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     3506/2561 รย0023.8/ว620 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3505/2561 รย0023.8/ว619 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการคัดเลือกผู้บริหารอปท.ดีเด่น ด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่นประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3504/2561 รย0023.8/ว618 ลว29พ.ย.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากร ประจำวันที่ 26 พ.ย. 2561เปิดอ่าน
     3503/2561 รย0718/2035 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ฯเปิดอ่าน
     3502/2561 รย0718/2034 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุฯเปิดอ่าน
     3501/2561 รย0023.8/ว621 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2018เปิดอ่าน
     3500/2561 รย0023.8/ว617 ลว29พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตเรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ฯเปิดอ่าน
     3499/2561 รย0023.8/ว616 ลว29พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯเปิดอ่าน
     3498/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3497/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3496/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3495/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3494/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3493/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     3492/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     3491/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     3484/2561 ลว29พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3483/2561 รย0023.8/ว2031 ลว29พ.ย.2561 เรื่องสรุปนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับประเทศประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3482/2561 รย0005/ว6362 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือสำรวจผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับผ้าห่มเปิดอ่าน
     3481/2561 รย0005/ว6260 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการคาระวานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     3480/2561 รย0718/2019 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอให้เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จ.ระยอง 2561เปิดอ่าน
     3479/2561 รย0718/2018 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราช ปี 2561เปิดอ่าน
     3478/2561 รย0718/2020 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ปี 2561/62เปิดอ่าน
     3477/2561 รย0023.8/ว2030 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนงานโครงการภาคใต้แผนพัฒนาภาคและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯเปิดอ่าน
     3476/2561 รย0023.8/ว2029 ลว29พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3475/2561 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     3473/2561 ศธ0567.23/351 ลว2พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนท้องถิ่นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดอ่าน
     3472/2561 พล53601/ว164 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     3471/2561 รย0023.8/ว612 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการกำหนดแผนการยื่นแบบคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคมฯเปิดอ่าน
     3470/2561 รย0023.8/ว614 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับภัยแล้ง ปี 2561/62เปิดอ่าน
     3469/2561 รย0023.8/ว613 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3468/2561 รย0023.8/ว611 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3467/2561 รย0023.8/ว610 ลว27พ.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2เปิดอ่าน
     3466/2561 รย0023.8/ว609 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     3465/2561 รย0023.8/ว608 ลว27พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     3464/2561 รย0023.8/ว607 ลว27พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลกเปิดอ่าน
     3461/2561 ศธ04126.022/235 ลว27พ.ย2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เปิดอ่าน
     3460/2561 รย0718/ว1211 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ภัยภิบัติแผ่นดินไหว ฯเปิดอ่าน
     3459/2561 รย0023.8/ว1229 ลว26พ.ย.2561 เรื่องสำรวจความต้องการของอปท.ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโชยน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชนเปิดอ่าน
     3458/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3457/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3456/2561 รบ53201/ว913 ลว14พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่เปิดอ่าน
     3455/2561 รย53207/1150 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแกลงกระเฉดเปิดอ่าน
     3454/2561 รย0005/ว6055 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการและทบทวนแผนประจำปี พ.ศ.2561 และปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ฯเปิดอ่าน
     3453/2561 รย0032/ว5722 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจสถานการณ์และความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3452/2561 รย0030/ทบ.14233 ลว19พ.ย.2561 เรื่องโครงการให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทนกับนายจ้าง ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการปประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3451/2561 รย0030/ทบ.14122 ลว16พ.ย.2561 เรื่องการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทนแทนประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3450/2561 ส.ท.ท.919/ว2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มแอพพลิเคชั่น LINE@ NMT 2018เปิดอ่าน
     3449/2561 ว83/2561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาลจำกัด ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3448/2561 สอ.สถ.0103/ว.177 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน พ.ย.61เปิดอ่าน
     3447/2561 ศธ6209/ว.0550 ลว22พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน(รุ่น2)เปิดอ่าน
     3446/2561 ศธ0567/7866 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแบบประเมินปรับปรุงตำแหน่งและเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3445/2561 ศธ0567.9/1433 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทำลาย รูปแบบพิมพ์หนังสือราชการ ฯเปิดอ่าน
     3444/2561 ศธ0567.9/ว.นก.1131 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ Price Performance ครุภัณฑ์ การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ฯเปิดอ่าน
     3443/2561 รย0023.8/ว604 ลว26พ.ย.2561 เรื่องบัญชีวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     3442/2561 รย0023.8/ว603 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องหลักวิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ ฯลฯเปิดอ่าน
     3441/2561 รย0023.8/ว602 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯเปิดอ่าน
     3440/2561 รย0023.8/ว601 ลว26พ.ย.2561 เรื่องโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข แมว ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3439/2561 รย0023.8/ว600 ลว26พ.ย.2561 เรื่องกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3438/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเปิดอ่าน
     3437/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องรายงานนโยบาย society 5.0 ของญี่ปุ่นเปิดอ่าน
     3436/2561 รย0023.8/ว597 ลว26พ.ย.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     3435/2561 ศธ0513.11212/ว190 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ฯลฯเปิดอ่าน
     3434/2561 ศธ0513.11212/ว189 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกคำสั่งการเพิกถอนคำสั่ง ขั้นตอนวิธีการดำเนินคดีอาญาและมาตรการบังคับการปกครองตามกฏหมายฯเปิดอ่าน
     3433/2561 ศธ0567/8168 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพของธุรการยุคใหม่ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ ฯลฯเปิดอ่าน
     3432/2561 ศธ0567/8166 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสิ้นสุดสมาชิกสภาของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฏหมาย ฯลฯเปิดอ่าน
     3431/2561 ศธ0567/8165 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเพิ่มทักษะการประเมินและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ฯลฯเปิดอ่าน
     3430/2561 ศธ0567/8164 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯเปิดอ่าน
     3429/2561 ลต(รย)0002/ว514 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเปิดอ่าน
     3428/2561 ลต(รย)0002/ว506 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งพระราชกฤษฏีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3427/2561 มท0209.4/ว82 ลว8ต.ค.2561 เรื่องวารสาร ก.ถ. สัมพันธ์เปิดอ่าน
     3425/2561 รย0718/1998 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3424/2561 รย0718/1997 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินโครงการงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3423/2561 รย0718/1989 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯประจำเดือนธันวาคม 2561เปิดอ่าน
     3422/2561 รย0718/1988 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/คณะกอบ./คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอ.เขาชะเมา/ศปถ.อ.ประจำเดือน ธ.ค.61เปิดอ่าน
     3421/2561 ปช0034(รย)/ว1007 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จ.ระยองเปิดอ่าน
     3420/2561 รย0718/1990 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ วันภูมิพลมหาราชา ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3419/2561 นร1207/ว02247 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 6เปิดอ่าน
     3418/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือวาตภัย)เปิดอ่าน
     3417/2561 รย0021/2754 ลว20พ.ย.2561 เรื่องส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องฯเปิดอ่าน
     3416/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองปลูกสร้างม.4)เปิดอ่าน
     3415/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3414/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(งานเหมาซ่อมคอม)เปิดอ่าน
     3413/2561 ลว23พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3412/2561 รย0023.8/ว1975 ลว22พ.ย.2561 เรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหรับทางหลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนเปิดอ่าน
     3411/2561 รย0023.8/ว1974 ลว22พ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนระยะที่2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ฯเปิดอ่าน
     3410/2561 รย0023.8/1971 ลว22พ.ย.2561 เรื่องการขอนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     3409/2561 รย0718/1875 ลว7พ.ย.2561 เรื่องลต(รย)0002.1.07/1966เปิดอ่าน
     3408/2561 ลต(รย)0002.1.07/1966 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     3407/2561 รย0023.8/ว1973 ลว22พ.ย.2561 เรื่องโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะ 2เปิดอ่าน
     3406/2561 รย0718/ว1968 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทงเปิดอ่าน
     3405/2561 รย0023.8/ว595 ลว21พ.ย.2561 เรื่องแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     3404/2561 รย0023.8/ว594 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3403/2561 รย0023.8/ว593 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเปิดอ่าน
     3402/2561 ลว22พ.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3400/2561 ศธ04126.022/100 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้ปรับอากาศเปิดอ่าน
     3399/2561 รย1718/1959 ลว21พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง 2561เปิดอ่าน
     3398/2561 รย0023.8/1957 ลว20พ.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 10/2561เปิดอ่าน
     3397/2561 รย0023.8/ว1944 ลว19พ.ย.2561 เรื่องการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียวเปิดอ่าน
     3396/2561 รย0023.8/ว1943 ลว19พ.ย.2561 เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565เปิดอ่าน
     3395/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว72 ลว20พ.ย.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     3394/2561 รย0718/1960 ลว21พ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์ยุทธศาตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)เปิดอ่าน
     3393/2561 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญาเปิดอ่าน
     3392/2561 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญาเปิดอ่าน
     3391/2561 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3390/2561 รย0031/ว5242 ลว15พ.ย.2561 เรื่องการทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3389/2561 รย71001/ว1185 ลว15พ.ย.2561 เรื่องยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนต.ประเภทบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3388/2561 รย74101/ว1000 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3387/2561 รย75901/ว28 ลว12พ.ย.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.เพเปิดอ่าน
     3386/2561 รย73501/ว166 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3385/2561 ลว2พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ช่วงประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3384/2561 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3383/2561 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     3382/2561 ลว11พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3381/2561 ลว11พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3380/2561 รย73101/1200 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     3379/2561 รย52202/5222 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งรายการผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3378/2561 รย51029.1/ว7057 ลว8พ.ย.2561 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการอบจ.จังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ฯเปิดอ่าน
     3377/2561 รย0018.3/ว16539 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณเปิดอ่าน
     3376/2561 ศธ0567/8003 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาครูศูนย์เด็กเล็กตามประเด็นคำถามใหม่ของกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     3375/2561 ศธ0567/8002 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกรณีศึกษาความผิดทางวินัย 18 ฐานความผิดที่พนักงานส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องรู้ฯลฯเปิดอ่าน
     3374/2561 ศธ0567/8001 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก)ฯเปิดอ่าน
     3373/2561 ศธ0567/8000 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯเปิดอ่าน
     3372/2561 ศธ0567/7999 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการลดพนักงานจ้างตามภาระกิจและดำเนินการพนักงานจ้างทั้งระบบแนวปฏิบัติตามแบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่การขอรับบัญชีผู้สอบแบ่งปันได้ฯเปิดอ่าน
     3371/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องใบต่ออายุกรมธรรม์เปิดอ่าน
     3370/2561 สบท.(ว)181/2561 ลว1เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนก่อสร้างอาคารสโมสรคนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3369/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3368/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3367/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3366/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3365/2561 สบท.(ว)176/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเปิดอ่าน
     3364/2561 ศธ0526.17/ว.312 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโทเปิดอ่าน
     3363/2561 อบ0032.111.07/ว21484 ลว26ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเปิดอ่าน
     3362/2561 รย0032.3(7)/ว1542 ลว14พ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเปิดอ่าน
     3361/2561 รย0023.8/ว581 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง ฯเปิดอ่าน
     3360/2561 รย0718/1942 ลว19พ.ย.2561 เรื่องการส่งมอบงานโครงการโดยใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3359/2561 รย0718/ว1938 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมขายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองเปิดอ่าน
     3358/2561 รย0023.8/ว591 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและแผนการจัดประสบการณ์ด้วยโครงการอย่างง่าย Active L Parning ตามหลัก"ศาสตร์พระราชา"เปิดอ่าน
     3357/2561 รย0023.8/ว588 ลว16พ.ย.2561 เรื่องความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาสที่ 4/2561)เปิดอ่าน
     3356/2561 รย0023.8/ว587 ลว16พ.ย.2561 เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3355/2561 รย0023.8/ว586 ลว16พ.ย.2561 เรื่องแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     3354/2561 รย0023.8/ว585 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเปิดอ่าน
     3353/2561 รย0023.8/ว582 ลว16พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     3352/2561 รย0023.8/ว580 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     3351/2561 รย0023.8/ว579 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอส่ง "คู่มือการจัดการส่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยตามกฏหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง"เปิดอ่าน
     3350/2561 รย0023.8/ว1939 ลว16พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างบานกีฬา/สนามกีฬา)เปิดอ่าน
     3349/2561 ลง19พ.ย.2561 เรื่องใบส่งมอบงาน (จ้างเหมาหว่านปอเทือง)เปิดอ่าน
     3347/2561 รย0023.8/ว589 ลว16พ.ย.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 รายชื่อส่งถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเปิดอ่าน
     3346/2561 รย0023.8/ว584 ลวพ.ย.2561 เรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     3345/2561 รย0023.8/ว583 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขยายระยะเวลาการเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3344/2561 กด5116/ว6449 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนา นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไรเปิดอ่าน
     3343/2561 ลว16พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน)เปิดอ่าน
     3340/2561 ลว16พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ตรวจเช็คสภาพรถ)เปิดอ่าน
     3338/2561 ว84/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     3337/2561 ลว16พ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3336/2561 รย75101/ว1034 ลว15พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.และศึกษาดูงานประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3334/2561 ลว15พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟไซเลน กรวยจราจร)เปิดอ่าน
     3333/2561 รย0021/2558 ลว31ต.ค.2561 เรื่องส่งมอบบ่อพักบาดาลโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     3332/2561 ลว15พ.ย.2561 เรื่องคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเปิดอ่าน
     3331/2561 ลต(รย)0002/ว495 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการเตรียมการให้ได้มาซึ่งผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเปิดอ่าน
     3330/2561 รย0005/6093 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3329/2561 รย0718/ว1930 ลว14พ.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลของผู้พิการและผู้ที่เสียชีวิตแต่มิได้แจ้งการตายเปิดอ่าน
     3328/2561 รย0023.8/ว576 ลว14พ.ย.2561 เรื่องสรุปผลการประชุม ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.61เปิดอ่าน
     3327/2561 รย401/3418 ลว9พ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ฯ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     3326/2561 ส.ท.จ.รย35/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจ.ระยอง (ส.ท.จ.ระยอง) ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     3325/2561 รย0023.8/ว1929 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3324/2561 รย0023.8/ว1929 ลว13พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)เปิดอ่าน
     3323/2561 รย0023.8/ว1921 ลว13พ.ย.2561 เรื่องแนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซิเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดอ่าน
     3322/2561 รย0023.8/ว1920 ลว13พ.ย.2561 เรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายเปิดอ่าน
     3321/2561 รย0023.8/ว1919 ลว13พ.ย.2561 เรื่องระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     3320/2561 รย0023.8/ว1924 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของอปท.ตามมาตรา 34/1 แท่ง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     3319/2561 ลว14พ.ย.2561 เรื่องแจ้งซ่อมแซมเปิดอ่าน
     3318/2561 รย0023.8/ว1723 ลว13พ.ย.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.เปิดอ่าน
     3317/2561 รย0023.8/ว1922 ลว13พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3316/2561 ศธ04126.022/224 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     3315/2561 รย0017.2/ว5070 ลว7พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจ.ระยอง พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนปี 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     3314/2561 รย0023.8/ว1910 ลว12พ.ย.2561 เรื่องหารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3313/2561 รย0023.8/ว1911 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3312/2561 ลต(รย)0002/ว481 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ส.ว.เปิดอ่าน
     3311/2561 รย0023.8/ว1915 ลว12พ.ย.2561 เรื่องมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนข้อ 18 วรรคสองของประเทศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     3310/2561 รย0023.8/ว1914 ลว12พ.ย.2561 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     3309/2561 รย0023.8/ว1913 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ ฯเปิดอ่าน
     3308/2561 รย0023.8/ว1912 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอน งวดที่ 1เปิดอ่าน
     3307/2561 ศธ04248.50/483 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์ 25 ปี งานคืนสู่เย้าชาวชำฆ้อพิทยาคมเปิดอ่าน
     3306/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3304/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องโครงการ แว่นตาพอเพียง สู่ชุมชนเปิดอ่าน
     3303/2561 รย0732.1/ว812 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)เปิดอ่าน
     3302/2561 มท5309.1(บป)/691/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องแจ้งยอดหนี้ค้างชำระเปิดอ่าน
     3301/2561 มท0304/ว25052 ลว2พ.ย.2561 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่ายวิทยุคมนาคมของกรมการปกครองเปิดอ่าน
     3300/2561 ทส1622.2/5496 ลว2พ.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ คทธ.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเปิดอ่าน
     3299/2561 ลว2พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3298/2561 รย52201/ว5015 ลว29ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     3297/2561 สบ0032.301/ว1000 ลว8ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ Runน้ำใจ 1 บาท เพื่อผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต และพัฒนาโรงพยาบาลเปิดอ่าน
     3296/2561 นศ0018.1/ว5222 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมบูชาวัตถุมงคลผ้ายันต์คุ้มภัยบันดาลลาภเปิดอ่าน
     3295/2561 ศธ0540.07/ว4672 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ฯเปิดอ่าน
     3294/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3293/2561 ลว12พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3291/2561 ลว9พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     3290/2561 รย74101/ว.981 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3289/2561 รย0010/1819 ลว1พ.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 2562 ท้องถิ่น+ประเทศไทย การเมืองใหม่หลังปฏิรูปเปิดอ่าน
     3288/2561 รย71101/ว791 ลว1พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3287/2561 รย0010/1819 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอส่งสรุปผลการดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     3286/2561 รย0006/ว4998 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3285/2561 ตช0017(รย).9(18)/ว1808 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     3284/2561 รย0708/ว1898 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562เปิดอ่าน
     3282/2561 รย0023.8/ว568 ลว8พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ต.ค. 61เปิดอ่าน
     3281/2561 รย0023.8/ว567 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3280/2561 รย0023.8/ว569 ลว8พ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดิน จ.ระยองและของกรมสรรพากร ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2561เปิดอ่าน
     3279/2561 รย0023.8/ว570 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     3278/2561 รย0023.8/ว571 ลว8พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3277/2561 รย0023.8/ว572 ลว8พ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชีการปิดบัญชีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lAAS) ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3276/2561 รย0023.8/ว573 ลว8พ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3275/2561 รย0023.8/ว574 ลว8พ.ย.2561 เรื่องการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแบบฟอร์มแอร์บีเอ็นโดยองค์การปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3274/2561 รย0718/1892 ลว9พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเปิดอ่าน
     3273/2561 ลว9พ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3271/2561 รย54506.2/11 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3270/2561 ศธ04126.011/115 ลว9พ.ย.2561 เรื่องแจ้งจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     3269/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้รถน้ำ)เปิดอ่าน
     3268/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถเก็บขยะพร้อมพนักงาน)เปิดอ่าน
     3267/2561 รย737.01/ว2050 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     3266/2561 ศธ04126.048/167 ลว8พ.ย.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3265/2561 รย51003.3/ว2969 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือกรอกข้อมูลสารสนเทศ (Clinic Center)เปิดอ่าน
     3264/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอเปลี่ยนถังขยะ)เปิดอ่าน
     3262/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3261/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3260/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3259/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3258/2561 ลว8พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.5 นาย)เปิดอ่าน
     3257/2561 61SV09001 ลว8พ.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3256/2561 ศธ04126.048/166 ลว7พ.ย.2561 เรื่องส่งสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนเปิดอ่าน
     3255/2561 รย0023.8/ว565 ลว7พ.ย.2561 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2563เปิดอ่าน
     3254/2561 รย0023.8/ว466 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลบุคลากรของเปิดอ่าน
     3253/2561 รย0023.8/ว564 ลว7พ.ย.2561 เรื่องโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     3252/2561 รย0023.8/ว563 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดทำพัสดุ ตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณพ.ศ.2559-2562 ฯเปิดอ่าน
     3251/2561 รย0023.8/ว1886 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่อปท.เปิดอ่าน
     3250/2561 รย0023.8/ว1884 ลว7พ.ย.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซฒถนนทางหลวงท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3249/2561 รย0023.8/ว1883 ลว7พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทาง "จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนของอปท."เปิดอ่าน
     3248/2561 มท5309.18/กล-ปบ./1960/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     3247/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน พ.ย.61เปิดอ่าน
     3246/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3245/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3243/2561 รย0023.8/ว562 ลว7พ.ย.2561 เรื่องสถิติประชากรเปิดอ่าน
     3242/2561 รย0023.8/ว561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3241/2561 รย0023.8/ว560 ลว6พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ การส่งเสริมการจัดทำดาร์มอนฟุตพรีนท์ของ อปท.เปิดอ่าน
     3240/2561 รย0023.8/ว559 ลว6พ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2561เปิดอ่าน
     3239/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.งานแต่งงาน)เปิดอ่าน
     3238/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.5 คน)เปิดอ่าน
     3237/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองส่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     3236/2561 ลว7พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.10 คน)เปิดอ่าน
     3235/2561 รย51003.1/ว6663 ลว19ต.ค.2561 เรื่องนำส่งแผนการดำเนินงานของอบจ.ระยองเปิดอ่าน
     3234/2561 ศธ0513.11212/ว179 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เจาะลึกปัญหาและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     3233/2561 ศธ0526.03/ท077 ลว23ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการบริการจัดการและการสื่อสารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯเปิดอ่าน
     3232/2561 รง0625/ว5344 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการบังคับใช้ พรบ.เงินทดแทน ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     3231/2561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (สร้างฝายชะลอน้ำ 3 จุดคลองโผล้ 2 จุดฯ)เปิดอ่าน
     3230/2561 รย0718/1866 ลว5พ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ.ระยองเปิดอ่าน
     3229/2561 รย0023.8/ว1862 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ระยองครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     3228/2561 รย0718/1859 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการงานอำเภอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเปิดอ่าน
     3227/2561 รย0023.8/ว1856 ลว5พ.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท.ในจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3226/2561 รย0718/ว1854 ลว5พ.ย.2561 เรื่องการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรในพื้นที่เปิดอ่าน
     3225/2561 ลว6พ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3224/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3221/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน)เปิดอ่าน
     3219/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3218/2561 HY1810015 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     3217/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น ฯเปิดอ่าน
     3216/2561 รย51001/ว6759 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากการกุศลมูลนิธิตากสินระยองเปิดอ่าน
     3215/2561 สปสช.5.36/ว471 ลว26ต.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯเปิดอ่าน
     3214/2561 ศธ0513.11212/ว178 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรทบทวนหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของราชการฯเปิดอ่าน
     3213/2561 ศธ0567.9/1265 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯเปิดอ่าน
     3212/2561 มท0625/ว4864 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3211/2561 ศธ6808/2862 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบและออกแบบสัญจรรอบที่ 11เปิดอ่าน
     3210/2561 รย54506.1/10 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอรายงานข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อ ปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     3209/2561 รย54506.1/11 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียน เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อเปิดอ่าน
     3208/2561 รย54506.2/10 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอรายงานข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา ปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     3207/2561 รย54506.2/9 ลว5พ.ย.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียน เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3206/2561 ศธ04126.022/214 ลว5พ.ย.2561 เรื่องส่งแบบสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนเปิดอ่าน
     3205/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ต้นยางโค่น)เปิดอ่าน
     3204/2561 ลว5พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ รถกระเช้า)เปิดอ่าน
     3203/2561 ลว4พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอ อปพร.4)เปิดอ่าน
     3202/2561 รย52601/2664 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3201/2561 รย71001/1145 ลว31ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3200/2561 รย71001/1144 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3199/2561 รย72401/ว2943 ลว10ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"จดหมายข่าว อบต.มาบยางพร"เปิดอ่าน
     3198/2561 รย74601/ว1184 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3197/2561 รย52801/ว0936 ลว22ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3196/2561 รย74401/ว257 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     3195/2561 รย75801/ว1415 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ อบต. พลงตาเอี่ยมเปิดอ่าน
     3194/2561 รย75901/ว26 ลว18ต.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     3193/2561 รย72301/1111 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3192/2561 รย73701/ว1940 ลว12ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3191/2561 รย73201.07/ว253 ลว10ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3190/2561 รย73501/ว150 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3189/2561 กฟ.รย.21002/107 ลว8ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.ระยอง ปี 2562เปิดอ่าน
     3188/2561 รย71101/ว730 ลว4ต.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนตำบล อบต.กองดินเปิดอ่าน
     3187/2561 รย54001/ว864 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของ ทต.น้ำคอก ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ก.ค.- ก.ย.61เปิดอ่าน
     3186/2561 รย54102/ว2262 ลว5ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3185/2561 ลว3ต.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3184/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3182/2561 รย0022/1748 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3181/2561 รย0022/1750 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3180/2561 รย0022/1749 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3179/2561 รย0022/1751 ลว1พ.ย.2561 เรื่องส่งผลทดสอบเปิดอ่าน
     3178/2561 รย54503/758 ลว26ต.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     3177/2561 รย0020.01/14298 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอให้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     3175/2561 มท5309.18/837005783153 ลว31ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     3174/2561 ลว2พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 101 ต้น)เปิดอ่าน
     3173/2561 รย0023.8/ว1826 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไตรมาเปิดอ่าน
     3172/2561 รย0023.8/ว1827 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     3171/2561 รย0023.8/ว1933 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     3170/2561 รย0023.8/ว194 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเปิดอ่าน
     3169/2561 รย0023.8/ว1835 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุบสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนุบสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.2561)เปิดอ่าน
     3168/2561 รย0023.8/ว1836 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ไตรมาสที่ 1เปิดอ่าน
     3167/2561 รย0023.8/ว1834 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค.2561)เปิดอ่าน
     3166/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องหารือการปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเปิดอ่าน
     3165/2561 รย0718/1825 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทำหน้าที่เป็นคณะไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งเปิดอ่าน
     3164/2561 รย0023.8/556 ลว31ต.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม(เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     3163/2561 รย0023.8/555 ลว31ต.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมสัมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปิดอ่าน
     3162/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 ( chiet Executives of Loca Administration 4.0 )เปิดอ่าน
     3161/2561 รย0023.8/553 ลว31ต.ค.2561 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3160/2561 รย0023.8/552 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 ของ อปท.เปิดอ่าน
     3159/2561 รย0023.8/550 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 63 พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     3158/2561 รย0718/1842 ลว31ต.ค.2561 เรื่องสรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3157/2561 รย0023.8/ว1838 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     3156/2561 รย51001.5/6889 ลว31ต.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวเปิดอ่าน
     3155/2561 รย0023.8/ว1829 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เปิดอ่าน
     3154/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     3153/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     3152/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านเปิดอ่าน
     3151/2561 อบก02/ว2560 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3150/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     3149/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 18 ไร่)เปิดอ่าน
     3148/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 110 ต้น)เปิดอ่าน
     3147/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 89 ต้น)เปิดอ่าน
     3146/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 100 ต้น)เปิดอ่าน
     3145/2561 ลว1พ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่อใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3144/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 80 ต้น)เปิดอ่าน
     3143/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 241 ต้น)เปิดอ่าน
     3142/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 300 ต้น)เปิดอ่าน
     3141/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 3,360 ต้น)เปิดอ่าน
     3140/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 200 ต้น)เปิดอ่าน
     3139/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 60 ต้น)เปิดอ่าน
     3138/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 500 ต้น)เปิดอ่าน
     3137/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(บ้านถูกต้นไม้ล้มทับ)เปิดอ่าน
     3136/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่นล้ม)เปิดอ่าน
     3135/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(วาตภัย)เปิดอ่าน
     3134/2561 ลว23ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 40 ต้น)เปิดอ่าน
     3133/2561 ลว23ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 174 ต้น)เปิดอ่าน
     3132/2561 ศธ04125.614/วช8078 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพเปิดอ่าน
     3131/2561 รย0023.8/549 ลว31ต.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงินและการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-Laas)เปิดอ่าน
     3130/2561 รย0023.8/ว557 ลว1พ.ย.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     3129/2561 รย0718/1823 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3128/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องแจ้งยอดหนี้ค้างชำระเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,130

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.