สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์
เป้าประสงค์  

 เป้าประสงค์

          1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          2.ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง

          3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม

          4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

          5. ส่งเสริมการจัดการด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

          6. พัฒนาและส่งเสริมการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          7. การบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

          8. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น

          9. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข็มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น

          10. เตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

         

สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.66.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 510,495

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 2627 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.