สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนเมษายน 2561 
หนังสือรับเดือนเมษายน 2561
หนังสือรับเดือนเมษายน 2561  
     1128/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขออนุญาติแนะนำบริษัท กรีน อินโนเวชัน แอนด์ เซอวิส จำกัดเปิดอ่าน
     1127/2561 ศธ04126.048/071 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     1126/2561 รย0718/716 ลว27เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการเตรียมการจัดประกวดธิดาชาวสวนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1124/2561 ลต (รย)0002/ว145 ลว23เม.ย.2561 เรื่องส่งหนังสือปฏิรูปการรับฟัง 360 องศา ก้าวไปข้างหน้า พัฒนาระบบหลักประกันเปิดอ่าน
     1123/2561 ลว18เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1122/2561 ศธ5801.5/มพ045 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่วนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเปิดอ่าน
     1121/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1120/2561 ทส0811.4/ว410 ลว10เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1119/2561 ศธ0512.13401/ว0747 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเปิดอ่าน
     1118/2561 ศธ0513.13401/ว0745 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลื่อนระดับดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบของราชการเปิดอ่าน
     1117/2561 ศธ0513.13401/ว0744 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการร่างเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องและเหมาะสมการใช้ภาษาราชการเปิดอ่าน
     1116/2561 ศธ0573.13401/ว0743 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักศูตรมาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของ สนง.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินเปิดอ่าน
     1115/2561 ศธ0513.13401/ว0742 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ประกอบหลักเกณฑ์ใหม่ในการเสนอรายละเอียดเปิดอ่าน
     1114/2561 ศธ0513.13401/ว0740 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสารพันปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     1113/2561 ศธ0513.13401/ว0739 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร "STEM Education" สเต็มศึกษษด้วยกระบวนการ PLC : Professionalyเปิดอ่าน
     1112/2561 รย54901/ว239 ลว5เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1111/2561สอ.สถ0103/ว054 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน เม.ย 2561เปิดอ่าน
     1110/2561 2561/อปท.18 ลว4เม.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตร การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดอ่าน
     1109/2561 อปท.2561/18 ลว30มี.ค.2561 เรื่องเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล อปท.บริการตามหลักธรรมาภิบาลและผู้นำท้องถื่นดีเด่นเปิดอ่าน
     1108/2561 พป0003/ว790 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1107/2561 ศธ6808/0830 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ"เปิดอ่าน
     1106/2561 พป0003/ว568 ลว9มี.ค.2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการศึกษาหลักศูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนรุ่นที่5เปิดอ่าน
     1105/2561 รย0023.8/ว192 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอให้จัดตั้งข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเปิดอ่าน
     1104/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     1098/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1097/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1096/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1095/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1094/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     1093/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาคนงานทั่วไป)เปิดอ่าน
     1092/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1091/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     1090/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาคนประจำรถขยะ)เปิดอ่าน
     1089/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาธุรการ)เปิดอ่าน
     1086/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1085/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอบ้านเลขที่)เปิดอ่าน
     1084/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอบ้านเลขที่)เปิดอ่าน
     1083/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจกลิ่นเหม็น)เปิดอ่าน
     1082/2561 มท5309.18/กล663/2561 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืนเปิดอ่าน
     1081/2561 RPS1804004 ลว26เม.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1080/2561 รย0718/ว708 ลว26เม.ย.2561 เรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1079/2561 รย0718/ว703 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     1078/2561 รย0718/702 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     1077/2561 6104003 ลว26เม.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1076/2561 รย0023.8/ว190 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยองและของกรมทรัพยากรเปิดอ่าน
     1075/2561 รย0023.8/ว189 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเปิดอ่าน
     1074/2561 รย0023.8/ว188 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ยังชีพคนพิการเปิดอ่าน
     1073/2561 รย0023.8/ว187 ลว26เม.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1072/2561 รย0023.8/ว186 ลว26เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแบบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่2/61เปิดอ่าน
     1068/2561 รย0023.8/ว185 ลว26เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคบภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1064/2561 ลว24เม.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1063/2561 รย0023.5/ว1794 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดเปิดอ่าน
     1062/2561 รย0718/612 ลว25เม.ย.2561 เรื่องโครงการกาชาดซ่อมบ้านให้ผู่ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้ฟอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1061/2561 รย74401/ว057 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1060/2561 รย0031/ว1796 ลว24เม.ย.2561 เรื่องประเมินองค์กรคุณธรรมภายใต้แผ่นแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564)เปิดอ่าน
     1059/2561 รย74601/ว434 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     1058/2561 รย0017.2/ว1757 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1057/2561 รย76401/751 ลว19เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานว่างเปิดอ่าน
     1056/2561 รย73201.07/ว93 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.หนองบัวเปิดอ่าน
     1055/2561 รย72401/ว1085 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว อบต.มาบยางพรเปิดอ่าน
     1054/2561 รย54102/ว882 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1053/2561 สปสช.536/ว142 ลว4เม.ย.2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนวิธีการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท.เปิดอ่าน
     1052/2561 รย73101/350 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครพนักงานว่าง อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     1051/2561 รย54401/378 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งบริการที่ว่างเปิดอ่าน
     1050/2561 รย71001/337 ลว23มี.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนท้องถื่นเปิดอ่าน
     1049/2561 จบ75201/ว013 ลว22มี.ค.2561 เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1048/2561 รย54401/ว344 ลว22มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลา"เปิดอ่าน
     1047/2561 รย0003/ว0039 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบหากมีความประสงค์จะเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลางเปิดอ่าน
     1046/2561 รย53601/ว340 ลว16มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนเพ่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1045/2561 รย53002/ว485 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลมาบข่า ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1044/2561 กฟ.รย21002/ว33 ลว8มี.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.ระยอง ปี 2561เปิดอ่าน
     1043/2561 รย53601/ว319 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1042/2561 รย72801/ว247 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1041/2561 รย54801/ว91 ลว6มี.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่นเพิ่งแต่งตั้งขึ้นเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1040/2561 รย54102/ว555 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1039/2561 รย53901/ว0276 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลเนินพระ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1038/2561 รย0015/193 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลสถานีบริการน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษระที่สองใบเขตพื้นที่รับผิดชอบเปิดอ่าน
     1037/2561 รย52501/ว181 ่ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1036/2561 รย0007/335 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่เพื่อกำหนดแบบการเพาะเลี้ยงสัตงว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังเปิดอ่าน
     1035/2561 รย54401/ว217 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว ทต.พลา"เปิดอ่าน
     1034/2561 รย73201.07/ว74 ลว23ก.พ.2561 เรื่องส่งวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1033/2561 รย73101/233 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1032/2561 รย74101/ว.197 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1031/2561 รย72701/ว605 ลว20ก.พ.2561 เรื่องเรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานจ้างเปิดอ่าน
     1030/2561 ลต (รย)0703/ว40 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวีดิโอการเมืองสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรเปิดอ่าน
     1029/2561 รย54102/ว278 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1028/2561 รย73201.07/ว285 ลว21พ.ย.2560 เรื่องขอส่งจดหมายข่าว อบต.หนองบัว ประจำเดือน ก.ค-ก.ย 60เปิดอ่าน
     1027/2561 ลว26เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)เปิดอ่าน
     1026/2561 ศธ04126.022/064 ลว25เม.ย.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     1025/2561 ศธ04126.022/064 ลว25เม.ย.2561 เรื่องส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     1024/2561 รย0014.2/656 ลว24เม.ย.2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา จ.ระยองฯเปิดอ่าน
     1023/2561 รย0023.8/ว181 ลว24เม.ย.2561 เรื่องสำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
     1022/2561 รย75101/277 ลว20เม.ย.2561 เรื่องการรับโอนย้าย อปพร.เปิดอ่าน
     1021/2561 พม0304.49/ว764 ลว17เม.ย.2561 เรื่องเครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     1020/2561 รย0023.8/ว184 ลว24เม.ย.2561 เรื่องมาตรการควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด จ.ระยอง ปี 2561เปิดอ่าน
     1019/2561 รย0023.8/ว183 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอสั่งการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการรับรู้การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเปิดอ่าน
     1018/2561 รย0023.8/ว182 ลว24เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการป้องกันละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 (ฉบับที่3)เปิดอ่าน
     1016/2561 รย0718/ว4 ลว23เม.ย.2561 เรื่องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองเปิดอ่าน
     1015/2561 รย0718/683 ลว23เม.ย.2561 เรื่องการบริการจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     1014/2561 เรื่องแจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1013/2561 รย52103/ว559 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1012/2561 ลว18เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1011/2561 สกถ.003/2561 ลว9เม.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1010/2561 ศธ0567.9/ว.นก298 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเปิดอ่าน
     1009/2561 ศธ0567.9/ว.นก304.1 ลว24มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติฯเปิดอ่าน
     1008/2561 ศธ0514.20/ว297 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1007 ว34/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินรายได้ของสมาชิกเปิดอ่าน
     1006/2561 รย0718/682 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเปิดอ่าน
     1005/2561 รย0718/685 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1004/2561 รย0718/684 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราเปิดอ่าน
     1003/2561 รย0718/687 ลว23เม.ย.2561 เรื่องโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 62 ปีเปิดอ่าน
     1002/2561 รย0718/655 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืนเปิดอ่าน
     1001/2561 รย01718/676 ลว23เม.ย.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561เปิดอ่าน
     1000/2561 รย0718/662 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการโดยใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     999/2561 รย0718/661 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเปิดอ่าน
     998/2561 รย73101/403 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     997/2561 รย0718/660 ลว20เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Watch Dog)เปิดอ่าน
     996/2561 รย0023.8/ว179 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรคงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ฯเปิดอ่าน
     995/2561 รย0023.8/ว178 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯเปิดอ่าน
     994/2561 รย0023.8/ว177 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่2)เปิดอ่าน
     993/2561 รย0023.8/ว176 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     992/2561 รย0023.8/ว175 ลว19เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียน "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ฯเปิดอ่าน
     991/2561 รย0023.8/ว174 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคาเปิดอ่าน
     990/2561 รย0023.8/ว173 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     989/2561 รย0023.8/ว180 ลว20เม.ย.2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     988/2561 รย0718/658 ลว19เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อปท.เพื่อทำ QR Code ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     987/2561 สปสช5.36/ว168 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธรณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะนั่งนิ่งในพื้นที่ (Long Term Care : LTC )เปิดอ่าน
     986/2561 มท0708.4/ว505 ลว10เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดเปิดอ่าน
     985/2561 สปสช.5.36/ว129 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอซักซ้อมขั้นตอนระบบการลงทะเบียนผู้สูงอายุ (โปรแกรม LTC : Long Term Care ) ฯเปิดอ่าน
     984/2561 ศธ0552.14/ว031 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการโรงแรมเปิดอ่าน
     983/2561 ศธ0526.03/ท029 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม การปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิควิธีการและประสบการณ์การยกร่างข้อบัญญัติฯเปิดอ่าน
     982/2561 ศธ0526.03/ท026 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "กลยุทธ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ฯเปิดอ่าน
     981/2561 ศธ6803.13/ว009 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เทคนิคการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     980/2561 ศธ0567.8/ ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอาคารเปิดอ่าน
     979/2561 รย0023.8/ว171 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาเปิดอ่าน
     978/2561 รย0023.8/ว170 ลว19เม.ย.2561 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่3เปิดอ่าน
     977/2561 รย0023.8/ว169 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ฯเปิดอ่าน
     976/2561 รย0023.8/ว167 ลว18เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาติประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3.สำหรับ อปท.เปิดอ่าน
     975/2561 รย0023.8/ว168 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     974/2561 รย0023.8/ว166 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ใน อปท.เปิดอ่าน
     973/2561 รย0023.8/ว165 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติฯเปิดอ่าน
     972/2561 รย0027.8/ว164 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความเสี่ยงออนไลน์เปิดอ่าน
     971/2561 รย0023.8/ว163 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     970/2561 รย0023.8/ว162 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     969/2561 รย0023.8/ว161 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ที่ สนง.ป.ป.ชเปิดอ่าน
     968/2561 รย0709/ว654 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานควบคุมทุเรียนด้อยคุณภาพ (อ่อน) ออกสู่ตลาด อ.เขาชะเมา ปี2561เปิดอ่าน
     967/2561 ลว19เม.ย.2561 เรื่องขอให้ อปท.ทุกแห่งจัดทำข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     966/2561 รย0023.8/ว172 ลว19เม.ย.2561 เรื่องการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ltax3000) ฯเปิดอ่าน
     965/2561 รย0718/ว657 ลว19เม.ย.2561 เรื่องโครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ อปพร. ดีเด่นฯเปิดอ่าน
     964/2561 รย0023.8/ว653 ลว18เม.ย.2561 เรื่องการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2561เปิดอ่าน
     963/2561 รย0023.8/ว652 ลว18เม.ย.2561 เรื่องตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถดูดโคลนของ อปท.เปิดอ่าน
     962/2561 รย0718/651 ลว17เม.ย.2561 เรื่องการใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ดำเนินโครงการใหม่เปิดอ่าน
     961/2561 ลว18เม.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     960/2561 รย52701/ว.375 ลว10เม.ย.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว)เปิดอ่าน
     959/2561 รย0023.8/ว159 ลว17เม.ย.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประทาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.เปิดอ่าน
     958/2561 รย0178/646 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดเตรียมงานเทศบาลผลไม้ อ.เขาชะเมา ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     957/2561 ลว14เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาพัดลมไอน้ำ)เปิดอ่าน
     956/2561 ลว14เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาจัดสถานที่)เปิดอ่าน
     955/2561 ลว14เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเต้นท์)เปิดอ่าน
     954/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือต้นไม้ล้มทับบ้าน)เปิดอ่าน
     953/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟสาธารณะ ม.7)เปิดอ่าน
     951/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     950/2561 รย0718/634 ลว11เม.ย.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561เปิดอ่าน
     949/2561 รย0023.8/ว157 ลว11เม.ย.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแบบบทางการดำเนินดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.เปิดอ่าน
     948/2561 รย0718/642 ลว11เม.ย.2561 เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน 1 ชุมชนละสองแสนบาท)เปิดอ่าน
     947/2561 รย401/1059 ลว9เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     946/2561 รย401/1058 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือนเมษายน 2561เปิดอ่าน
     945/2561 รย0020.01/4747 ลว9เม.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     944/2561 สบ52001/1576 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ทัศนศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     943/2561 196/2561 ลว4เม.ย.2561 เรื่องยืนยันการออกหนังสือค้ำประกันเปิดอ่าน
     942/2561 รย0718/ว676 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมฯสงกรานต์ ปี 2561เปิดอ่าน
     941/2561 รย0023.8/ว156 ลว10เม.ย.2561 เรื่องให้อปท.เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เปิดอ่าน
     940/2561 รย0023.8/ว155 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลการทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตเปิดอ่าน
     939/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้เสียงจัดงานประเพณีสงกรานต์)เปิดอ่าน
     938/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (โทรทัศน์แอล ซี ดี)เปิดอ่าน
     937/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     936/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     935/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องส่งมอบพัสดุ (เครื่องไทยธรรมฯ)เปิดอ่าน
     934/2561 รง0304.1.1/ว132 ลว3เม.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     933/2561 ลว2เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     932/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     931/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     930/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     929/2561 รย52902/316 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     928/2561 รย52103/ว450 ลว26มี.ค.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     927/2561 สป52507/ว663 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์แผยแพร่รายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปูเปิดอ่าน
     926/2561 รง0304.1.1/115 ลว22มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     925/2561 สม0002/ว1129 ลว13มี.ค.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 11เปิดอ่าน
     924/2561 สป53208/ว7 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     923/2561 NMI รร.0003/2561 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเสนอหนังสือนิทานและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามหน่วยงานเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     922/2561 ว60/2561 ลว14ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเปิดอ่าน
     921/2561 02/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องการอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานาราชการ ศิลปะการวางแผนของคนทำงานและการจัดพิธิการเปิดอ่าน
     920/2561 รย0718/630 ลว10เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาเปิดอ่าน
     919/2561 รย0718/629 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561เปิดอ่าน
     918/2561 รย0023.8/625 ลว9เม.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานาเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 3/2561เปิดอ่าน
     915/2561 ลว10เม.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายเปิดอ่าน
     914/2561 ลว10เม.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการเปิดอ่าน
     913/2561 ส.ท.ภ.ตอ/ว14 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่ สินนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     912/2561 ส.ท.ภ.ตอ/ว14 ลว5เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่ สินนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     911/2561 ลว9เม.ย.2561 เรื่องเสนอราคาสินค้า วัสดุดับเพลิงเปิดอ่าน
     910/2561 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     909/2561 รย0032/ว1518 ลว2เม.ย.2561 เรื่องขอส่งหนังสือ พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน เล่ม 4เปิดอ่าน
     908/2561 51003.3./ว1910 ลว2เม.ย.2561 เรื่องขอส่งข้อมูลสารสนเทศของศูนย์เครื่อข่ายเพื้อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     907/2561 รย0020.01/4388 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     906/2561 รย54803/ว119 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการให้เช่ารถบรรทุกขยะมูลฝอยและดันขยะด้วยระบบไฮโดรลิกทำงานกึ่งอัตโนมัติเปิดอ่าน
     905/2561 ชบ72201/ว149 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     904/2561 ศธ04126.011/พิเศษ ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาเทศบาลตำบลชำฆ้อ โครงการ อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     903/2561 รย0718/619 ลว4เม.ย.2561 เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการาต์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     902/2561 รย0023.8/ว153 ลว9เม.ย.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี และดำเนินการตามมาตราการ 1ท้องถิ่น 1ถนนปลอดภัยเปิดอ่าน
     901/2561 มท0807.4/ว63 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัดเปิดอ่าน
     900/2561 มท0807.4/ว63 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัดเปิดอ่าน
     899/2561 มท5309.18/032005715432 ลว31มี.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     898/2561 ลว5เม.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     897/2561 ลว5เม.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอให้ตรวจสอบดวงไฟฯ)เปิดอ่าน
     896/2561 สปสช5.36/ว129 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอซักซ้อมขั้นตอนราชการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงฯเปิดอ่าน
     895/2561 รย0023.8/611 ลว4เม.ย.2561 เรื่องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าวและการห้ามยืนคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     894/2561 รย0023.8/609 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     893/2561 รย0023.8/608 ลว4เม.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเปิดอ่าน
     892/2561 รย0023.8/606 ลว4เม.ย.2561 เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯเปิดอ่าน
     891/2561 รย0023.8/ว610 ลว4เม.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.เปิดอ่าน
     890/2561 รย0023.8/ว607 ลว4เม.ย.2561 เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของ อปท.เปิดอ่าน
     889/2561 ลว4เม.ย.2561 เรื่องขอส่งงานก่อสร้างงวดที่ 1เปิดอ่าน
     888/2561 รย0023.8/ว152 ลว3เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรัสบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     887/2561 รย0023.8/ว151 ลว3เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน (Series ASEAN e-Magazine)เปิดอ่าน
     886/2561 รย0023.8/ว150 ลว3เม.ย.2561 เรื่องสำรวจการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
     885/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     884/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     883/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     882/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     881/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     880/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     879/2561 รย401/915 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรัรบชำระหนีเงินกู้เปิดอ่าน
     878/2561 ลว3เม.ย.2561 เรื่องแบบขอรถบรรทุกอเนกประสค์เปิดอ่าน
     877/2561 รย0732.1/ว189 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     876/2561 รย0023.8/ว147 ลว3เม.ย.2561 เรื่องแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 60 ฯเปิดอ่าน
     875/2561 รย0023.8/ว146 ลว3เม.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในหลักษณะค่าใช้สอยวัสดุและสาธารณูปโภคเปิดอ่าน
     874/2561 รย0023.8/ว145 ลว3เม.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำระเบียบรายงานาการเงินขนอง อปท.เปิดอ่าน
     873/2561 รย0023.8/ว144 ลว3เม.ย.2561 เรื่องการดำเนินการสมทบทุนสวัสดิการชุมชนเปิดอ่าน
     872/2561 รย0023.8/ว135 ลว2เม.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     871/2561 รย0718/ว597 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดอ่าน
     870/2561 รย0023.8/ว143 ลว2เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารคู่มือหลักเกณฑ์อนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.เปิดอ่าน
     869/2561 รย0023.8/ว142 ลว2เม.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     868/2561 ลว2เม.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     867/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     866/2561 ลว27มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     865/2561 มท0808.5/6832 ลว26มี.ค.2561 เรื่องส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     864/2561 รย0014.2/ว550 ลว29มี.ค.2561 เรื่องชอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา จ.ระยอง สู่เมือง น่าอยู่ เมืองสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน (Rayong Model) รุ่นที่ 3เปิดอ่าน
     863/2561 ลว31มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น)เปิดอ่าน
     862/2561 รย0718/461 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภทแผ่นไม้จิ๋วเปิดอ่าน
     861/2561 รย0023.8/ว137 ลว30มี.ค.2561 เรื่องมาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร ณ วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารีเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,187

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.