สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนกันยายน 2561 
หนังสือรับเดือนกันยายน 2561
หนังสือรับเดือนกันยายน 2561  
     2789/2561 รย72801/ว1257 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     2788/2561 รย74601/ว974 ลว10ก.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     2787/2561 รย54401/ว1398 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ทต.พลาเปิดอ่าน
     2786/2561 รย76001/ว721 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข่าวประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)เปิดอ่าน
     2785/2561 รย54102/ว2046 ลว5ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2784/2561 รย76101/ว1923 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     2783/2561 รย0010/12750 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทำ QR Code ทุเรียนพรีเมี่ยมเปิดอ่าน
     2782/2561 รย74601/ว954 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     2781/2561 รย75501/ว1545 ลว27ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2780/2561 รย0010/ว11997 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการ QR Code ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     2779/2561 สกถ.007/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบริหารท้องถิ่นรอบด้าน พื้นฐานการปฏิรูปประเทศเปิดอ่าน
     2778/2561 รย73501/ว126 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2777/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาตเปิดอ่าน
     2776/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 5/เปิดอ่าน
     2775/2561 รย0718/1508 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ชุดควารู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชนเปิดอ่าน
     2774/2561 รย0718/1505 ลว27ก.ย.2561 เรื่องแนวทางการจับฉลากออกถังหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 33 วรรค 3เปิดอ่าน
     2773/2561 รย0023.8/ว495 ลว27ก.ย.2561 เรื่องโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง สตง.อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืนเปิดอ่าน
     2772/2561 รย0023.8/ว1510 ลว28ก.ย.2561 เรื่องแจ้งปัญหาของ พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     2771/2561 รย0023.8/ว497 ลว27ก.ย.2561 เรื่องการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     2770/2561 รย0023.8/ว496 ลว27ก.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดคณะจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเปิดอ่าน
     2769/2561 รย51003.3/ว6167 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการีมส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ระยอง ประจำปี พ.ศ 2561เปิดอ่าน
     2768/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2760/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาคนงานทั่วไป เดือน ก.ย 61เปิดอ่าน
     2759/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ เดือน ก.ย 61เปิดอ่าน
     2754/2561 ลว28ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     2736/2561 รย0718/1482 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     2735/2561 รย0718/1483 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯเปิดอ่าน
     2734/2561 รย0718/1499 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการประเภทก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2733/2561 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุก่อสร้างหินคลุก)เปิดอ่าน
     2732/2561 รย0020.01/12681 ลว24ก.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     2731/2561 รย0034/633 ลว21ก.ย.2561 เรื่องตรวจสอบการยื่นเรื่องขอสร้างวัดเขาช่องพริ้งเปิดอ่าน
     2730/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเปิดอ่าน
     2729/2561 รย0023.8/21486 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแนวทางการกำหนดให้มีตำแหน่งนักโภชนาการเพื่อการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาของเด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2728/2561 ลว26ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอติดตั้งป้ายโฆษณา)เปิดอ่าน
     2727/2561 61kc08001 ลว26ก.ย.2561 เรื่องใบส่งของ (ยางมะตอย)เปิดอ่าน
     2726/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอแจ้งส่งยางมาตอยสำเร็จรูป-โปรวันเปิดอ่าน
     2725/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานเปิดอ่าน
     2724/2561 นร1402(พน)/011 ลว19ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการเปิดอ่าน
     2723/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขออนุญาติก่อสร้างอาคาร)เปิดอ่าน
     2722/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2721/2561 มท5309.18/กจ/558/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องแจ้งยอดค้างชำระเปิดอ่าน
     2720/2561 ลว18ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2719/2561 รย51003.1/ว5947 ลว13ก.ย.2561 เรื่องรายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2718/2561 ทส1009.2/ว12286 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 1 เล่มเปิดอ่าน
     2717/2561 พม0501/ว2783 ลว11ก.ย.2561 เรื่องวารสารสตรีและครอบครัว ปีที่ 15 ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     2716/2561 ศธ0567/6679 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าดึงผู้เสียภาษีและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นภาษีโรงเรือนและที่ดินฯเปิดอ่าน
     2715/2561 ลว25ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2714/2561 มท0625.ปจ/ว587 ลว5ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     2713/2561 ศธ0567/6437 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไปฯเปิดอ่าน
     2712/2561 ศธ0567/6436 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     2711/2561 ศธ0567/6435 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเปิดศึกราชใหม่การประเมินตนเองของสถานศึกษาป (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก)เปิดอ่าน
     2710/2561 ศธ0567/6432 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการพระราชดำริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล ยโยบายกระทรวงฯเปิดอ่าน
     2709/2561 สอ.สถ.0103/ว142 ลว3ก.ย.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ก.ย 61เปิดอ่าน
     2708/2561 สม0002/ว3156 ลว21ส.ค.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ ปีที่ 17 ฉบับที่ 6เปิดอ่าน
     2707/2561 นร1402(พน)/010 ลว19ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการเปิดอ่าน
     2705/2561 รย0023.8/ว489 ลว24ก.ย.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและกรมสรรพกร วันที่ 19 ก.ย 2561เปิดอ่าน
     2704/2561 รย0023.8/ว488 ลว24ก.ย.2561 เรื่องการป้อนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯเปิดอ่าน
     2703/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้รถน้ำ)เปิดอ่าน
     2702/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2701/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองความประพฤติ)เปิดอ่าน
     2700/2561 ศธ04126022/197 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถนำนักเรียนร่วมอบรมโครงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2699/2561 รย0023.8/ว486 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นกาศความร่วมมือโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิล ระยะที่3เปิดอ่าน
     2698/2561 รย0023.8/ว487 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุนพลกายฯเปิดอ่าน
     2697/2561 รย0023.8/ว485 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเร่งรัดให้ อปท.รายงานช้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ของ อปท.เปิดอ่าน
     2696/2561 รย0023.8/ว484 ลว24ก.ย.2561 เรื่องแนวทางปฎิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐหมดอายุก่อนครบบัญชีกลางฯเปิดอ่าน
     2695/2561 รย0023.8/ว483 ลว24ก.ย.2561 เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)เปิดอ่าน
     2692/2561 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเข้าดำเนินการเปิดอ่าน
     2691/2561 กค0903/ว155 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท.ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินของคลังภาครัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องเปิดอ่าน
     2690/2561 รย0718/1464 ลว20ก.ย.2561 เรื่องการพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     2689/2561 รย0718/1462 ลว20ก.ย.2561 เรื่องโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอเขาชะเมาคัพ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2688/2561 รย0023.8/482 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอจัดส่งสื่อความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     2687/2561 รย0023.8/ว480 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือให้สมัครเป็นสมาชิกชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัดเปิดอ่าน
     2686/2561 รย0023.8/ว479 ลว21ก.ย.2561 เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)เปิดอ่าน
     2685/2561 รย0023.8/ว471 ลว21ก.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2684/2561 รย0023.8/ว1467 ลว20ก.ย.2561 เรื่องการยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)เปิดอ่าน
     2677/2561 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาตเปิดอ่าน
     2676/2561 รย0023.8/477 ลว20ก.ย.2561 เรื่องการเร่งรัดใก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเปิดอ่าน
     2675/2561 รย0023.8/ว476 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเสนอขอรับการปรเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติบัติราชการ ปี 2562เปิดอ่าน
     2674/2561 รย0023.8/ว1463 ลว20ก.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญํติงบประมาณราย่จาย 2562เปิดอ่าน
     2672/2561 รย54501/25 ลว20ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาล ต.ชำฆ้อ สมัยปยระขุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 2561เปิดอ่าน
     2670/2561 รย0023.8/ว472 ลว19ก.ย.2561 เรื่องสรุปประเด็นจากการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแนวทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงเปิดอ่าน
     2666/2561 ลว19ก.ย.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     2662/2561 รย0023.8/ว466 ลว19ก.ย.2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการเปิดอ่าน
     2658/2561 รย0718/ว1438 ลว18ก.ย.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรงเปิดอ่าน
     2657/2561 รย0718/1447 ลว18ก.ย.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อคณะกรรมการโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคศักยภาพการประปากิจกรรก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.3เปิดอ่าน
     2656/2561 รย0023.8/ว465 ลว19ก.ย.2561 เรื่องรายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2655/2561 ลว19ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2653/2561 ลว18ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2652/2561 รย73101/932 ลว13ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     2651/2561 ศป0001/3238 ลว6ก.ย.2561 เรื่องหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิฉัยของศาลปครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2650/2561 ดด0727.1/ว8556 ลว4ก.ย.2561 เรื่องส่งมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ยางพาราเปิดอ่าน
     2649/2561 ศธ0567/6389 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่องเสริมสร้างพื้นฐานนักพัสดุชื่อใหม่เพื่อความเป็นมืออาชีพฯเปิดอ่าน
     2648/2561 สขท139/2561 ลว25ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องอนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฯเปิดอ่าน
     2645/2561 ศธ04126.011/002 ลว17ก.ย.2561 เรื่องใบตอบรับการเป็นวทยากรเปิดอ่าน
     2644/2561 ลว17ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2643/2561 ลว17ก.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     2642/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2641/2561 ลว17ก.ย.2561 เรื่องขออนุญาติตั้งป้ายโฆษณาเปิดอ่าน
     2640/2561 พม.0304.49/ว1904 ลว12ก.ย.2561 เรื่องเชิญร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2639/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2638/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2637/2561 นด./2561 ลว9ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2636/2561 สท.2561/นว.02 ลว9ก.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวืชาการหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดอ่าน
     2635/2561 ว722/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     2634/2561 ลว14ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟฟ้าไหล่ทาง ม.2,ม5,ม9)เปิดอ่าน
     2633/2561 ลว14ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟฟ้าม.7)เปิดอ่าน
     2630/2561 นบ53201/ว1016 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2629/2561 ลว14ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2628/2561 ลว13ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2627/2561 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2626/2561 ลว13ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2625/2561 รย0023.8/ว463 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนชายบิลเงินฝากบัญภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2561เปิดอ่าน
     2624/2561 รย0023.8/ว461 ลว12ก.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่6-รุ่นที่8เปิดอ่าน
     2623/2561 รย0023.8/ว1811 ลว13ก.ย.2561 เรื่องการกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐษนทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่งเปิดอ่าน
     2622/2561 รย0023.8/1810 ลว13ก.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการเทศบาลระยองครั้งที่ 8/2561เปิดอ่าน
     2621/2561 รย0023.8/ว1806 ลว12ก.ย.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     2620/2561 รย0023.8/ว1805 ลว12ก.ย.2561 เรื่องนะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4)พ.ศ2561เปิดอ่าน
     2619/2561 รย0023.8/ว1804 ลว12ก.ย.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2618/2561 รย0023.8/ว462 ลว13ก.ย.2561 เรื่องการขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     2617/2561 รย0023.8/ว1807 ลว12ก.ย.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นรมแรงเปิดอ่าน
     2616/2561 รย0023.8/ว1802 ลว12ก.ย.2561 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rebies Awards 2018 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคฯเปิดอ่าน
     2614/2561 รย51002.3/ว5819 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับชุดวัสดุอุปโภค-บริโภคเปิดอ่าน
     2613/2561 สปสช.3.65/ว388 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือส่งข้อมูลศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเปิดอ่าน
     2612/2561 สปสช.3.65/ว386 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะนั่งนิ่งเปิดอ่าน
     2611/2561 สปสช.5.36/ว384 ลว7ก.ย.2561 เรื่องแจ้งข้อมูลรับฟังความเห็นทั่วไป ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2610/2561 กด0605.0800/ว9 ลว27ส.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนเงินค่าบำรุง อปท.จากใบคำขออนุญาติจำหน่ายสุราเปิดอ่าน
     2609/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2608/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2606/2561 ตธ0017(รย).911//1358 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมาเปิดอ่าน
     2605/2561 ศธ04126.022/182 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถนำนักเรียนร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปี 2561.เปิดอ่าน
     2604/2561 รย0023.8/460 ลว11ก.ย.2561 เรื่องการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     2603/2561 รย0023.8/459 ลว11ก.ย.2561 เรื่องกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีค้ดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2602/2561 รย0023.8/456 ลว11ก.ย.2561 เรื่องการดำเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ส.ค ของทุกปีเปิดอ่าน
     2601/2561 รย0023.8/454 ลว11ก.ย.2561 เรื่องการบันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯเปิดอ่าน
     2600/2561 รย0023.8/ว454 ลว11ก.ย.2561 เรื่องแจ้งผลการทดสอบโครงการฝึกอบรมการบรืการงานบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     2599/2561 รย0023.8/ว457 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเร่งรัดให้ อปท.จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2598/2561 สยท.3841 ลว30ส.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเปิดอ่าน
     2597/2561 ลว12ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2596/2561 สยท./3809 ลว15ส.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Sketchup และ Profile Buibler เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประเมินราคาเปิดอ่าน
     2595/2561 มสข.138/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอส่งคลิปวีดิโอเรื่องบุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจเปิดอ่าน
     2594/2561 ศธ0567.9/ว.นก.866 ลว3ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรรรบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้านทางอิเล็กทรอนิกส์ฯเปิดอ่าน
     2593/2561 ศธ0567.9/694 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรกสรจัดทำแก้ไขรายงานผลแผนจัดทำพัสดุ การกำหนดช่องทางขอบเขตชองงานฯเปิดอ่าน
     2592/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องบ้านใกล้เคียงปิดทางน้ำเปิดอ่าน
     2591/2561 ลว2ก.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2590/2561 รย0718/1785 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือปิดประกาศเปิดอ่าน
     2589/2561 รย0718/ว1787 ลว10ก.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง ขอรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     2588/2561 รย00021/ว2721 ลว31ส.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงาน อปพร.เปิดอ่าน
     2587/2561 รย0015/114 ลว22ส.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดใบแจ้งและใบอนุญาติเปิดอ่าน
     2586/2561 รย54506.1/5 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขออนุญาติเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2561เปิดอ่าน
     2585/2561 สม0005/ว2809 ลว31ส.ค.2561 เรื่องประเมินความเห็นต่อจดหมายมุมมองสิทธิ์เปิดอ่าน
     2584/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2582/2561 ลว31ธ.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2581/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2580/2561 รย0023.8/ว452 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมมพันธ์และเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกรางวัล เทียนส่องใจเปิดอ่าน
     2579/2561 ศธ0504.13/23711 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     2578/2561 รย0023.8/453 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2561 และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562เปิดอ่าน
     2577/2561 ศธ0513.11212/2125 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอเชิผยเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเปิดอ่าน
     2576/2561 นตด.1/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าอบรมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปิดอ่าน
     2575/2561 ศธ0540.13/25415 ลว14ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     2574/2561 ลว11ก.ย.2561 เรื่องข้างเคียงขุดบ่อใกล้ที่พื้นที่ได้รับความเสียหายเปิดอ่าน
     2573/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องเปิดอ่าน
     2572/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาล ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2571/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2570/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2569/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องการประกาศกฎกระทรวงให้ใช บังคับผังเมือง จ.ระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561เปิดอ่าน
     2568/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2567/2561 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2564/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)เปิดอ่าน
     2563/2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)เปิดอ่าน
     2562/2561 ลว5ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ทำทางเข้าบ้านเนื่องจากฝนตกหนัก)เปิดอ่าน
     2561/2561 รย0719/ว1762 ลว7ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีเปิดอ่าน
     2559/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องหนังสือขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     2557/2561 รย0020.01/11706 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     2552/2561 รย0718/1750 ลว5ก.ย.2561 เรื่องส่งสำเนาสัญญาจ้างโครงการฯก่อสร้างปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ตืกคอนกรีตสายโปร่งสะท้อน-คลองป่าไม้ ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยองเปิดอ่าน
     2546/2561 ลว7ก.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2542/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใบรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2541/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2540/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2539/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2538/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2537/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2536/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2535/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องCurrenr Account Statementเปิดอ่าน
     2534/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแศซมระกระเช้าไฟฟ้า)เปิดอ่าน
     2533/2561 รย0718/1743 ลว5ก.ย.2561 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ 2561-2564 (ทบทวนปี2563)เปิดอ่าน
     2532/2561 รย0023.8/ว448 ลว5ก.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการทางคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2531/2561 รย0023.8/ว447 ลว5ก.ย.2561 เรื่องสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562เปิดอ่าน
     2530/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     2529/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2528/2561 ลว6ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานในกองคลัง จำนวน 21 รายการ)เปิดอ่าน
     2510/2561 ลว4ก.ย.2561 เรื่องส่งมอบวัสดุกีฬา จำนวน 11 รายการเปิดอ่าน
     2509/2561 ลว4ก.ย.2561 เรื่องคำรองทั่วไป (รถวิ่งดินจนทางเสีย)เปิดอ่าน
     2508/2561 รย0023.8/ว452 ลว3ก.ย.2561 เรื่องสำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโย๙ฯตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และเงินทุนการศึกษาของ อปท.เปิดอ่าน
     2507/2561 รย0023.8/1733 ลว4ก.ย.2561 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยวิสามัญ สมัยทที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2506/2561 รย0718/ว1733 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2561เปิดอ่าน
     2505/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2504/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2502/2561 รย52202/ว4026 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดอ่าน
     2501/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องได้จัดพิมพ์วารสารยุติธรรมปีที่ 18 ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     2500/2561 รย54401/ว1392 ลว31ส.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเปิดอ่าน
     2499/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2498/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2497/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2496/2561 รย0023.8/438 ลว31ส.ค.2561 เรื่องการรายงานสถานท่องเที่ยวที่กินและสินค้าชุมชน (แพลตฟอร์มออนไลน์)เปิดอ่าน
     2495/2561 รย0718/1725 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     2494/2561 รย0718/1724 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การเผาถ่านมีควันรบกวนชาวบ้านเปิดอ่าน
     2493/2561 รย0023.8/ว441 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผ็บริหารท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     2492/2561 รย0023.8/ว440 ลว31ส.ค.2561 เรื่องการลดพลังงานและให้กรอกข้อมูลการรายงานผลการใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนสมบูรณ์เปิดอ่าน
     2491/2561 รย0023.8/ว439 ลว31ส.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2488/2561 ลว3ก.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2477/2561 รย0023.8/ว436 ลว31ส.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2473/2561 ศธ0530.33/ว1010 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากระบบ E-Planเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,138

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.