สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.71.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,388,762

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม การศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

                1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

                1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ดีมีสุข

                1.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และสวัสดิการ

                1.4 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.5 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

                2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2.2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและสะพาน

                3.2 การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

                3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนา

                4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                4.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                4.3 การพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่

                4.4 จัดหาพัสดุในการปฏิบัติงาน

                4.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

                4.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ประสานงาน หน่วยงานและองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรสร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

                5.1 การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ และกลุ่มอาชีพ

                5.2 การพัฒนา ส่งเสริมการทำเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.