สาส์นจากนายกฯ


โทร. 089-0914422
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน


  หน้าแรก     ยุทธศาตร์ 

ยุทธศาตร์
ยุทธศาตร์  

 เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไว้  5  ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม การศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

                1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

                1.2 ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยู่ดีมีสุข

                1.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และสวัสดิการ

                1.4 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                1.5 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

                2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                2.2 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่และท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุง รักษาถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและสะพาน

                3.2 การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง รักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ

                3.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม

แนวทางการพัฒนา

                4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                4.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

                4.3 การพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่

                4.4 จัดหาพัสดุในการปฏิบัติงาน

                4.5 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้

                4.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ประสานงาน หน่วยงานและองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรสร้างความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา

                5.1 การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการประกอบอาชีพ และกลุ่มอาชีพ

                5.2 การพัฒนา ส่งเสริมการทำเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สายตรงผู้บริหาร
โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
อบต.ในเครือข่าย

ส่วนการคลัง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.214.23.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 518,153

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.