สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561 
หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561
หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561  
     3124/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องพนักงานเทศบาลขอโอน(ย้าย)เปิดอ่าน
     3123/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3122/2561 IV 6107240 ลว31ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     3121/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและการจัดการเลือกปฏบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ความเท่าเทียม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     3120/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเปิดอ่าน
     3119/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องการรณรงค์และการบังคับใช้กฏหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2561 ในงานประเพณีแข่งเรือยาว ปี 2561เปิดอ่าน
     3118/2561 รย0023.8/ว548 ลว30ต.ค.2561 เรื่องสำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่าง อปท.เปิดอ่าน
     3117/2561 รย0023.8/ว547 ลว30ต.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-GP)เปิดอ่าน
     3116/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2561เปิดอ่าน
     3115/2561 รย0023.8/ว545 ลว30ต.ค.2561 เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     3114/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     3113/2561 รย0023.8/ว543 ลว30ต.ค.2561 เรื่องโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเปิดอ่าน
     3112/2561 รย0020.01/13529 ลว12ต.ค.2561 เรื่องขอให้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     3111/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     3109/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมา)เปิดอ่าน
     3108/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาคนงานทั่วไป)เปิดอ่าน
     3107/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3106/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3105/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3104/2561 ลว31 ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3103/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3101/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขส่งมอบงาน(จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     3100/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3098/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถน้ำเปิดอ่าน
     3097/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรถน้ำ)เปิดอ่าน
     3096/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     3095/2561 ศธ04126.048/162 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     3094/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 40 ต้น)เปิดอ่าน
     3093/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 500 ต้น)เปิดอ่าน
     3092/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(วาตภัย)เปิดอ่าน
     3091/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น)เปิดอ่าน
     3090/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     3089/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขนุนโค่น 400 ต้น)เปิดอ่าน
     3088/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโคน 500 ต้น)เปิดอ่าน
     3087/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโคยล้ม 15 ไร่)เปิดอ่าน
     3086/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 400 ต้น)เปิดอ่าน
     3085/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 40 ทุเรียน ยางพารา 40 ต้น)เปิดอ่าน
     3084/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขนุนโค่นล้ม 200 ต้น)เปิดอ่าน
     3083/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ทุเรียน 75 ยางพารา 250 ต้น ขนุน 250 ต้น โค่นล้ม)เปิดอ่าน
     3082/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 20 ไร่)เปิดอ่าน
     3081/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่นล้ม 2,000ต้น)เปิดอ่าน
     3080/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 1,000 ต้น)เปิดอ่าน
     3079/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นไม้ทับบ้าน)เปิดอ่าน
     3078/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่นล้ม 80 ต้น)เปิดอ่าน
     3077/2561 รย54505/765 ลว29ต.ค.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3076/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ์การบริการของธนาคารฯเปิดอ่าน
     3075/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 600 ต้น ทุเรียน 16 ต้น ขนุน 25 ต้น)เปิดอ่าน
     3074/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม)เปิดอ่าน
     3073/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค้น 1,500 ต้น)เปิดอ่าน
     3072/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค้น 3 ไร่)เปิดอ่าน
     3071/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ทุเรียนโค้น 30 ต้น)เปิดอ่าน
     3070/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นทุเรียนโค้นล้ม 80 ต้น)เปิดอ่าน
     3069/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 18 ไร่)เปิดอ่าน
     3068/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นทุเรียนโค้นล้ม 12 ต้น ต้นยาง 5 ไร่)เปิดอ่าน
     3067/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 30 ต้น)เปิดอ่าน
     3066/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 200 ต้น)เปิดอ่าน
     3065/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค้น 57 ต้น)เปิดอ่าน
     3064/2561 คค0703.49/ว2545 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอส่งใบสมัครการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3063/2561 กษ038.19/ว917 ลว26ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดการชลประธานอ่างเก็บน้ำประแสร์เปิดอ่าน
     3062/2561 รย0023.8/ว542 ลว29ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.เปิดอ่าน
     3061/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาพ่นยากำจัดวัชพืช 45 ถัง)เปิดอ่าน
     3060/2561 สปสช.5.36/ว461 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     3059/2561 รย51001.4/ว6595 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3058/2561 ศธ0513.13401/ว2618 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"สนทนาวิเคราะห์เจาะลึก แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายฯ"เปิดอ่าน
     3057/2561 ศธ0513.13401/ว2617 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน(รูปแบบใหม่)ฯ"เปิดอ่าน
     3056/2561 ศธ0513.13401/ว2615 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ศิลปะการร่างหนังสือราชการฯ"เปิดอ่าน
     3055/2561 ศธ0513.13401/ว2614 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"หลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ"เปิดอ่าน
     3054/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3053/2561 รย0028/ว22926 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     3052/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3051/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3050/2561 รย52602/ว2518 ลว12ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3049/2561 รย73101/1079 ลว11ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อน"เปิดอ่าน
     3048/2561 รย0718/1788 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     3047/2561 รย0718/1789 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     3046/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอถังขยะเพิ่ม)เปิดอ่าน
     3045/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง ม.4)เปิดอ่าน
     3043/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3042/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟ ม.2)เปิดอ่าน
     3041/2561 รย0718/1787 ลว26ต.ค.2561 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนา จ.ระยอง พ.ศ.2561 - 2564(ฉบับทบทวนปี 2563)เปิดอ่าน
     3040/2561 รย0023.8/ว1463 ลว20ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3039/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3038/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอ อปพร.)เปิดอ่าน
     3037/2561 จบ54001/742 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3036/2561 รย0023.8/ว1783 ลว24ต.ค.2561 เรื่องมติคณะรัฐมนตรีเรื่องรายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดเปิดอ่าน
     3035/2561 รย0023.8/ว1780 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ปี 2562เปิดอ่าน
     3034/2561 รย0023.8/ว1779 ลว24ต.ค.2561 เรื่องข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     3033/2561 รย0023.8/ว1778 ลว24ต.ค.2561 เรื่องรายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กเล็กของ อปท.จ.ระยองเปิดอ่าน
     3032/2561 รย0023.8/ว1777 ลว24ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.เปิดอ่าน
     3031/2561 รย0023.8/ว1775 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของ อปท.เปิดอ่าน
     3030/2561 รย0023.8/540 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเติร์ของ อปท. ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3029/2561 รย0023.8/ว539 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     3028/2561 ด่วนที่สุด รย0023.8/ว538 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลหนี้ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องเปิดอ่าน
     3027/2561 รย0023.8/ว537 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3026/2561 รย0023.8/ว1782 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     3025/2561 รย0023.8/ว1781 ลว24ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     3024/2561 รย0023.8/ว1776 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     3023/2561 รย0718/1774 ลว22ต.ค.2561 เรื่องการนำผลการศึกษาในโครงการ"ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน(4DHA)" ไปดำเนินการให้เกิดผลในเชิงประจักษ์เปิดอ่าน
     3022/2561 ทส0205(13)/ว3795 ลว22ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3021/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบยากำจัดวัชพืชฯเปิดอ่าน
     3019/2561 ทส0304/ว633 ลว17ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเปิดอ่าน
     3018/2561 ลว10ต.ค.2561 เรื่่องข้อมูลจำนวนประชาชนผู้ขอรับบริการในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561เปิดอ่าน
     3017/2561 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3016/2561 มท0803.4/ว3242 ลว11ต.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     3015/2561 RY 189/2561 ลว6ต.ค.2561 เรื่องขอรับหลักประกันสัญญาคืนเปิดอ่าน
     3012/2561 รย54506.1/9 ลว24ต.ค.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรค มือเท้าปากเปิดอ่าน
     3011/2561 รย54506.2/8 ลว24ต.ค.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรค มือเท้าปากเปิดอ่าน
     3010/2561 ศธ04126.048/161 ลว24ต.ค.2561 เรื่่องส่งโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     3009/2561 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     3007/2561 ทส1622.1/5198 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     3006/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจร จ.ระยอง ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     3005/2561 รย0020.01/13785 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองที่ดินเปิดอ่าน
     3004/2561 กก1061/051 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอเสนอที่นอนยางพาราสำหรับเด็กเล็กเปิดอ่าน
     3003/2561 ลว12ต.ค.2561 เรื่องขออนุญาตเสนอราคาห้องพัก และอาหารสำหรับหน่วยงานราชการเปิดอ่าน
     3002/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่"ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ"เปิดอ่าน
     3001/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3000/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2999/2561 รย0005/ว5461 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดอ่าน
     2998/2561 สปสช.5.36/ว434 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการยืมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)เปิดอ่าน
     2997/2561 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"เปิดอ่าน
     2996/2561 ชบ53706/ว3961 ลว8ต.ค.2561 เรื่องส่งวารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ ที่นี่....บ้านสวนเปิดอ่าน
     2995/2561 มท0808.5/ว5 ลว4ต.ค.2561 เรื่องการส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2994/2561 สอ.สถ.0103/ว157 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ต.ค.61เปิดอ่าน
     2993/2561 ศธ0522.24/พิเศษ92/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องโครงการ"หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติสิทธิหน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กร อปท."เปิดอ่าน
     2992/2561 ศธ05222.24/พิเศษ93/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องโครงการ"หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อปท.ฯ"เปิดอ่าน
     2991/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2990/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2988/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2987/2561 ศธ0530.33/ว1508 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     2986/2561 มท0807.2/ว3215 ลว10ต.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 ( chiet Executives of Loca Administration 4.0 )เปิดอ่าน
     2985/2561 ลว22 ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอความอนุเคราะห์รถไถ)เปิดอ่าน
     2984/2561 ศธ04126.011/109 ลว9ต.ค.2561 เรื่องโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลมเปิดอ่าน
     2983/2561 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     2982/2561 ลว19ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ซ่อมไฟทางซอยหนองมน)เปิดอ่าน
     2981/2561 รย0718/1762 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดอ่าน
     2980/2561 รย0023.8/ว536 ลว18ต.ค.2561 เรื่องสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จ.ระยองเปิดอ่าน
     2979/2561 รย0023.8/534 ลว18ต.ค.2561 เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leader Program(YLP) ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2978/2561 รย0023.8/530 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดอ่าน
     2977/2561 รย0718/1708 ลว19ต.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวหมู่บ้านเปิดอ่าน
     2976/2561 รย0718/ว1766 ลว19ต.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"(จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)เปิดอ่าน
     2975/2561 รย0023.8/ว534 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     2974/2561 รย0023.8/ว533 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     2973/2561 รย0023.8/ว532 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค.61 - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     2972/2561 รย0023.8/ว531 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน(เดือน ต.ค. - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     2971/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(ตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5484)เปิดอ่าน
     2970/2561 ว79/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     2969/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2968/2561 รย0023.8/ว1754 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2967/2561 รย0023.8/ว1750 ลว17ต.ค.2561 เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนเปิดอ่าน
     2966/2561รย0023.8/ว1751 ลว18ต.ค.2561 เรื่องจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะเปิดอ่าน
     2965/2561 รย0023.8/ว1753 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองฯเปิดอ่าน
     2964/2561 รย0023.8/ว1755 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการให้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2963/2561 รย0718/1747 ลว16ต.ค.2561 เรื่องส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     2962/2561 รย0023.8/ว1752 ลว18ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     2961/2561 รย0023.8/ว1738 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.61เปิดอ่าน
     2960/2561 มท5309.18/กล-ปบ/1790/2561 ลว17ต.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     2958/2561 พม0304.49/ว2127 ลว10ต.ค.2561 เรื่องติดตามแบบบันทึกการยืมอุปกรณ์และใบรับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     2957/2561 รย0023.8/ว529 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     2956/2561 รย0023.8/ว528 ลว16ต.ค.2561 เรื่องโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2955/2561 รย0023.8/ว427 ลว16ต.ค.2561 เรื่องกำหนดตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อบต.ในเขต จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2954/2561 รย0023.8/ว525 ลว16ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     2953/2561 รย0023.8/ว524 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     2952/2561 รย0023.8/ว523 ลว16ต.ค.2561 เรื่องใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์และใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เปิดอ่าน
     2950/2561 รย0023.8/ว522 ลว16ต.ค.2561 เรื่องจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้ อปท.เปิดอ่าน
     2949/2561 รย0718/1747 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลเปิดอ่าน
     2948/2561 รย0718/1745 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเปิดอ่าน
     2947/2561 รย0023.8/ว426 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอจัดส่ง Username และรหัสผ่านสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITASเปิดอ่าน
     2946/2561 รย0718/1748 ลว16ต.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61เปิดอ่าน
     2945/2561 รย0718/ว1743 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเปิดอ่าน
     2944/2561 รย0718/1746 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเปิดอ่าน
     2943/2561 พณ0404/ว12214 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2561/62(สื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับ)เปิดอ่าน
     2942/2561 ชบ 54101/ว1371 ลว8ต.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารเพื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้วเปิดอ่าน
     2941/2561 มธ.01/2561 ลว8ก.ย.2561 เรื่องโครงการปกครองท้องถิ่นไทย ก้าวไกล ไปโอลิมปิค 2024เปิดอ่าน
     2940/2561 ศธ6228/ว1752 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเปิดอ่าน
     2939/2561 ศธ0567/7217 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทบทวนแผนพัฒนาของ อปท เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ฯ"เปิดอ่าน
     2938/2561 ศธ0567/7216 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์ใหม่ แบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ "ยอดเยี่ยม"เปิดอ่าน
     2937/2561 ศธ0567/7215 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ"เปิดอ่าน
     2936/2561 ศธ0567.9/ว.นก1132 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันฯ"เปิดอ่าน
     2935/2561 ศธ0567.9/ว.นก1128 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     2934/2561 ศธ0567.9/ว.นก1124 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     2933/2561 รพ./24068 ลว20ก.ย.2561 เรื่องตอบรับเงินค่า แบบพิมพ์และค่าส่งเปิดอ่าน
     2932/2561 ศธ054007/5729 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมเปิดอ่าน
     2931/2561 ลว16ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2930/2561 ลว16ต.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2929/2561 รย0023.8/ว521 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอให้ อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการของ อปท.เปิดอ่าน
     2928/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 0019/200224/00112/61เปิดอ่าน
     2927/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 00019/200224/00105/61เปิดอ่าน
     2926/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 00019/200224/00104/61เปิดอ่าน
     2925/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 0019/200224/00102/61เปิดอ่าน
     2924/2561 ลว12ต.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่อใบอนุญาตเปิดอ่าน
     2923/2561 รย52401/1590 ลว8ต.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเปิดอ่าน
     2922/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง เลขที่ 00019/200224/00100/61เปิดอ่าน
     2921/2561 รย0014.2/14846 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมรับฟังความเห็นและชี้แจงโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     2920/2561 รย0023.8/ว1767 ลว11ต.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561เปิดอ่าน
     2919/2561 รย0023.8/ว1766 ลว11ต.ค.2561 เรื่องเวียนการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองฯเปิดอ่าน
     2918/2561 รย0023.8/1764 ลว11ต.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561เปิดอ่าน
     2917/2561 รย0023.8/ว1765 ลว11ต.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปิดอ่าน
     2916/2561 รย0023.8/ว1759 ลว11ต.ค.2561 เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแนวทางประชารัฐเปิดอ่าน
     2915/2561 รย0718/1771 ลว11ต.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดอ่าน
     2914/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2913/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2912/2561 ศธ04126.011/202 ลว11ต.ค.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     2911/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เปิดอ่าน
     2910/2561 พณ0404/ว12214 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62เปิดอ่าน
     2909/2561 รย0023.8/ว1760 ลว11ต.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร อปท.เปิดอ่าน
     2908/2561 ลว10ต.ค.2561 เรื่องแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     2907/2561 รย0023.8/ว1761 ลว11ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อปท.เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดเปิดอ่าน
     2906/2561 รย0023.8/ว519 ลว10ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯเปิดอ่าน
     2905/2561 รย0718/1762 ลว11ต.ค.2561 เรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดอ่าน
     2904/2561 รย401/3024 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ฯเปิดอ่าน
     2903/2561 รย401/2861 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     2902/2561 รย0023.8/ว516 ลว9ต.ค.2561 เรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำระยองและคลองสาขาเปิดอ่าน
     2901/2561 รย0023.8/ว515 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ย.2561เปิดอ่าน
     2900/2561 รย0023.8/ว514 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2899/2561 รย0023.8/ว513 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเททคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2898/2561 รย0023.8/ว517 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีของ อปท.เปิดอ่าน
     2897/2561 รย0023.8/ว510 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชนเปิดอ่าน
     2896/2561 รย0023.8/ว512 ลว9ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     2895/2561 รย0023.8/ว511 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e - Plan) เพื่อนำระบบที่ได้พัฒนาใหม่เปิดอ่าน
     2894/2561 รย0023.8/ว509 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขเปิดอ่าน
     2893/2561 รย0023.8/509 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.เปิดอ่าน
     2892/2561 รย0023.8/ว508 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนตามอำนาจหน้าที่ตามวาระ จ.ระยองเปิดอ่าน
     2891/2561 รย0023.8/ว507 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเปิดอ่าน
     2890/2561 รย0023.8/ว506 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 และ 5 ก.ย.61เปิดอ่าน
     2889/2561 นย74101/873 ลว9ต.ค.2561 เรื่องตอบรับการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     2888/2561 นย74101/874 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการเปิดอ่าน
     2887/2561 ส.ท.ท.765/ว2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดอ่าน
     2886/2561 มท0708.3/ว1191 ลว26ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเรียนโครงการฝึกอบรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2885/2561 รย0718/1746 ลว8ต.ค.2561 เรื่องการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสาเปิดอ่าน
     2884/2561 รย0718/ว1747 ลว9ต.ค.2561 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเปิดอ่าน
     2883/2561 รย0718(ศป.ปส. อ.เขาชะเมา)/ว68 ลว8ต.ค.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     2882/2561 ลต(รย)0002/ว377 ลว5ต.ค.2561 เรื่องส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     2881/2561 ลว2ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2879/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เปิดอ่าน
     2878/2561 รย75501/ว1759 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ปลวกแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2877/2561 ทส0605/ว372 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอส่งหลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมุ่บ้านเปิดอ่าน
     2876/2561 ศธ6209/ว0456 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน(รุ่น1)เปิดอ่าน
     2875/2561 ศธ0522.24/พิเศษ91/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน"การสร้างเทคนิคและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษให้ได้เชิงบูรณาการฯ"เปิดอ่าน
     2874/2561 ศธ0526.03/ท075 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม"การจัดทำแผนและการยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     2873/2561 ศธ0530.33/ว1425 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     2872/2561 สปสช.5.6/ว413 ลว21ก.ย.2561 เรื่องส่งหนังสือ "เรื่องนี้ 130 มีคำตอบ"เปิดอ่าน
     2871/2561 ศธ0567/7032 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขฯ"เปิดอ่าน
     2870/2561 ศธ0526.03/ท072 ลว20ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการบังคับใช้กฏหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ"เปิดอ่าน
     2869/2561 ศธ0567/6830.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561ฯ"เปิดอ่าน
     2868/2561 ศธ0567/6838.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลางฯ"เปิดอ่าน
     2867/2561 ศธ0567/6827.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ"เปิดอ่าน
     2866/2561 ลว8ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช่าไฟฟ้า เปลี่ยนยาง 4 เส้น)เปิดอ่าน
     2864/2561 สปสช 5.36/837 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เปิดอ่าน
     2863/2561 รย54505/703 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอส่งคืนเงินโครงการชีวิตปลอดภัยลดอุบัติเหตุการจราจร ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2862/2561 รย54505/702 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอส่งคืนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2861/2561 รย0718/1540 ลว5ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานมหาบุญจุลกฐินถิ่นเมืองระยองประจำปี 2561 (ครั้งที่ 6 )เปิดอ่าน
     2860/2561 รย0718/ว1539 ลว5ต.ค.2561 เรื่องการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลค์แอด (Line@ ) @ มหาดไทยเปิดอ่าน
     2859/2561 รย0023.8/ว1545 ลว5ต.ค.2561 เรื่องรายงานการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จ.ระยอง (ครั้งที่ 4/2561)เปิดอ่าน
     2858/2561 ชย77701/461 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอยกเลิกการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     2857/2561 ลว8ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2856/2561 ลว8ต.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     2855/2561 ตธ0017(รย)9(18)/1616 ลว5ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา(เก่า)เปิดอ่าน
     2854/2561 ลต(รย)0002/ว374 ลว3ต.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเปิดอ่าน
     2853/2561 ลว5ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     2852/2561 รย0718/ว1532 ลว4ต.ค.2561 เรื่องน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มเปิดอ่าน
     2851/2561 รย0718/ว1530 ลว4ต.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     2850/2561 รย0718/1533 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2849/2561 รย0718/ว1521 ลว3ต.ค.2561 เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     2848/2561 รย54506.1/6 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษา ศพด.บ้านชำฆ้อเปิดอ่าน
     2847/2561 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอรับหนังสือค้ำประกันคืนเปิดอ่าน
     2846/2561 รย54506.1/5 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ศพด.เปิดอ่าน
     2845/2561 รย52701/ว1061 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     2844/2561 มป0003/ว2386 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบสอบถามเปิดอ่าน
     2843/2561 รง0304.1.1/ว423 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     2842/2561 ศธ0567/6828.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่มุ่งมาตรฐานฯ"เปิดอ่าน
     2841/2561 ศธ0567/68341 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำรายการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ"เปิดอ่าน
     2840/2561 ศธ0567/6617 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"งานธุรการยุคใหม่ของ อปท.กับการร่างหนังสือราชการฯ"เปิดอ่าน
     2839/2561 ศธ0567/16444 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกจ่ายฯ"เปิดอ่าน
     2838/2561 รย0022/ว17941 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวม จ.ระยองเปิดอ่าน
     2837/2561 HY1809015 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     2836/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอคืนถังขยะ)เปิดอ่าน
     2835/2561 รย0718/ว1520 ลว3ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดอ่าน
     2834/2561 รย0023.8/ว504 ลว2ต.ค.2561 เรื่องจัดส่งข้อมูลความรู้เรื่องวัณโรคและวัณโรคดื้อยาเปิดอ่าน
     2833/2561 รย0023.8/ว503 ลว2ต.ค.2561 เรื่องจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2832/2561 รย0023.8/ว502 ลว2ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     2831/2561 รย0023.8/ว501 ลว2ต.ค.2561 เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น(การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)เปิดอ่าน
     2830/2561 รย0023.8/ว500 ลว2ต.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่นท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     2829/2561 รย0023.8/ว499 ลว2ต.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561เปิดอ่าน
     2828/2561 ลว3ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอหนังสือรับรองที่ดินทำกิน)เปิดอ่าน
     2827/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2826/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2825/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2824/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2823/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2822/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     2821/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     2820/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     2819/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,127

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.