สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,249

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561 
หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561
หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561  
     3124/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องพนักงานเทศบาลขอโอน(ย้าย)เปิดอ่าน
     3123/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3122/2561 IV 6107240 ลว31ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     3121/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและการจัดการเลือกปฏบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ความเท่าเทียม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     3120/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องกำหนดพื้นที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการเปิดอ่าน
     3119/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องการรณรงค์และการบังคับใช้กฏหมายตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ พ.ศ.2561 ในงานประเพณีแข่งเรือยาว ปี 2561เปิดอ่าน
     3118/2561 รย0023.8/ว548 ลว30ต.ค.2561 เรื่องสำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่าง อปท.เปิดอ่าน
     3117/2561 รย0023.8/ว547 ลว30ต.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางก่อสร้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-GP)เปิดอ่าน
     3116/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2561เปิดอ่าน
     3115/2561 รย0023.8/ว545 ลว30ต.ค.2561 เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     3114/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     3113/2561 รย0023.8/ว543 ลว30ต.ค.2561 เรื่องโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข: พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเปิดอ่าน
     3112/2561 รย0020.01/13529 ลว12ต.ค.2561 เรื่องขอให้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     3111/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     3109/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมา)เปิดอ่าน
     3108/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาคนงานทั่วไป)เปิดอ่าน
     3107/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3106/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3105/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3104/2561 ลว31 ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3103/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     3101/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขส่งมอบงาน(จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     3100/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     3098/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถน้ำเปิดอ่าน
     3097/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรถน้ำ)เปิดอ่าน
     3096/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     3095/2561 ศธ04126.048/162 ลว31ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     3094/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 40 ต้น)เปิดอ่าน
     3093/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 500 ต้น)เปิดอ่าน
     3092/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(วาตภัย)เปิดอ่าน
     3091/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น)เปิดอ่าน
     3090/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     3089/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขนุนโค่น 400 ต้น)เปิดอ่าน
     3088/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโคน 500 ต้น)เปิดอ่าน
     3087/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโคยล้ม 15 ไร่)เปิดอ่าน
     3086/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 400 ต้น)เปิดอ่าน
     3085/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 40 ทุเรียน ยางพารา 40 ต้น)เปิดอ่าน
     3084/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขนุนโค่นล้ม 200 ต้น)เปิดอ่าน
     3083/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ทุเรียน 75 ยางพารา 250 ต้น ขนุน 250 ต้น โค่นล้ม)เปิดอ่าน
     3082/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 20 ไร่)เปิดอ่าน
     3081/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่นล้ม 2,000ต้น)เปิดอ่าน
     3080/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่น 1,000 ต้น)เปิดอ่าน
     3079/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นไม้ทับบ้าน)เปิดอ่าน
     3078/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค่นล้ม 80 ต้น)เปิดอ่าน
     3077/2561 รย54505/765 ลว29ต.ค.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3076/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขออนุญาตประชาสัมพันธ์การบริการของธนาคารฯเปิดอ่าน
     3075/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 600 ต้น ทุเรียน 16 ต้น ขนุน 25 ต้น)เปิดอ่าน
     3074/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม)เปิดอ่าน
     3073/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค้น 1,500 ต้น)เปิดอ่าน
     3072/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค้น 3 ไร่)เปิดอ่าน
     3071/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ทุเรียนโค้น 30 ต้น)เปิดอ่าน
     3070/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นทุเรียนโค้นล้ม 80 ต้น)เปิดอ่าน
     3069/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 18 ไร่)เปิดอ่าน
     3068/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นทุเรียนโค้นล้ม 12 ต้น ต้นยาง 5 ไร่)เปิดอ่าน
     3067/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 30 ต้น)เปิดอ่าน
     3066/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางล้ม 200 ต้น)เปิดอ่าน
     3065/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ต้นยางโค้น 57 ต้น)เปิดอ่าน
     3064/2561 คค0703.49/ว2545 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอส่งใบสมัครการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3063/2561 กษ038.19/ว917 ลว26ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมการจัดการชลประธานอ่างเก็บน้ำประแสร์เปิดอ่าน
     3062/2561 รย0023.8/ว542 ลว29ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.เปิดอ่าน
     3061/2561 ลว29ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาพ่นยากำจัดวัชพืช 45 ถัง)เปิดอ่าน
     3060/2561 สปสช.5.36/ว461 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     3059/2561 รย51001.4/ว6595 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3058/2561 ศธ0513.13401/ว2618 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"สนทนาวิเคราะห์เจาะลึก แผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณรายจ่ายฯ"เปิดอ่าน
     3057/2561 ศธ0513.13401/ว2617 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"วิธีการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน(รูปแบบใหม่)ฯ"เปิดอ่าน
     3056/2561 ศธ0513.13401/ว2615 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ศิลปะการร่างหนังสือราชการฯ"เปิดอ่าน
     3055/2561 ศธ0513.13401/ว2614 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"หลักเกณฑ์ใหม่ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ"เปิดอ่าน
     3054/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3053/2561 รย0028/ว22926 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     3052/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3051/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3050/2561 รย52602/ว2518 ลว12ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3049/2561 รย73101/1079 ลว11ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อน"เปิดอ่าน
     3048/2561 รย0718/1788 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     3047/2561 รย0718/1789 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     3046/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอถังขยะเพิ่ม)เปิดอ่าน
     3045/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง ม.4)เปิดอ่าน
     3043/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3042/2561 ลว26ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ซ่อมไฟ ม.2)เปิดอ่าน
     3041/2561 รย0718/1787 ลว26ต.ค.2561 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนา จ.ระยอง พ.ศ.2561 - 2564(ฉบับทบทวนปี 2563)เปิดอ่าน
     3040/2561 รย0023.8/ว1463 ลว20ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3039/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3038/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอ อปพร.)เปิดอ่าน
     3037/2561 จบ54001/742 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3036/2561 รย0023.8/ว1783 ลว24ต.ค.2561 เรื่องมติคณะรัฐมนตรีเรื่องรายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อใช้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดเป็นไปด้วยความเคร่งครัดเปิดอ่าน
     3035/2561 รย0023.8/ว1780 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค) ปี 2562เปิดอ่าน
     3034/2561 รย0023.8/ว1779 ลว24ต.ค.2561 เรื่องข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     3033/2561 รย0023.8/ว1778 ลว24ต.ค.2561 เรื่องรายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลทางการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กเล็กของ อปท.จ.ระยองเปิดอ่าน
     3032/2561 รย0023.8/ว1777 ลว24ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.เปิดอ่าน
     3031/2561 รย0023.8/ว1775 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของ อปท.เปิดอ่าน
     3030/2561 รย0023.8/540 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีและหมายเหตุประกอบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเติร์ของ อปท. ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3029/2561 รย0023.8/ว539 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการศึกษาท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     3028/2561 ด่วนที่สุด รย0023.8/ว538 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลหนี้ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องเปิดอ่าน
     3027/2561 รย0023.8/ว537 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3026/2561 รย0023.8/ว1782 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     3025/2561 รย0023.8/ว1781 ลว24ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     3024/2561 รย0023.8/ว1776 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     3023/2561 รย0718/1774 ลว22ต.ค.2561 เรื่องการนำผลการศึกษาในโครงการ"ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน(4DHA)" ไปดำเนินการให้เกิดผลในเชิงประจักษ์เปิดอ่าน
     3022/2561 ทส0205(13)/ว3795 ลว22ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3021/2561 ลว25ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบยากำจัดวัชพืชฯเปิดอ่าน
     3019/2561 ทส0304/ว633 ลว17ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเปิดอ่าน
     3018/2561 ลว10ต.ค.2561 เรื่่องข้อมูลจำนวนประชาชนผู้ขอรับบริการในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561เปิดอ่าน
     3017/2561 ลว24ต.ค.2561 เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3016/2561 มท0803.4/ว3242 ลว11ต.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     3015/2561 RY 189/2561 ลว6ต.ค.2561 เรื่องขอรับหลักประกันสัญญาคืนเปิดอ่าน
     3012/2561 รย54506.1/9 ลว24ต.ค.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรค มือเท้าปากเปิดอ่าน
     3011/2561 รย54506.2/8 ลว24ต.ค.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรค มือเท้าปากเปิดอ่าน
     3010/2561 ศธ04126.048/161 ลว24ต.ค.2561 เรื่่องส่งโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     3009/2561 ลว24ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     3007/2561 ทส1622.1/5198 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     3006/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand Smart Money สัญจร จ.ระยอง ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     3005/2561 รย0020.01/13785 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองที่ดินเปิดอ่าน
     3004/2561 กก1061/051 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอเสนอที่นอนยางพาราสำหรับเด็กเล็กเปิดอ่าน
     3003/2561 ลว12ต.ค.2561 เรื่องขออนุญาตเสนอราคาห้องพัก และอาหารสำหรับหน่วยงานราชการเปิดอ่าน
     3002/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรู้สู่"ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ"เปิดอ่าน
     3001/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3000/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2999/2561 รย0005/ว5461 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดอ่าน
     2998/2561 สปสช.5.36/ว434 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการยืมอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)เปิดอ่าน
     2997/2561 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ"เปิดอ่าน
     2996/2561 ชบ53706/ว3961 ลว8ต.ค.2561 เรื่องส่งวารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ ที่นี่....บ้านสวนเปิดอ่าน
     2995/2561 มท0808.5/ว5 ลว4ต.ค.2561 เรื่องการส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2994/2561 สอ.สถ.0103/ว157 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ต.ค.61เปิดอ่าน
     2993/2561 ศธ0522.24/พิเศษ92/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องโครงการ"หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง คุณสมบัติสิทธิหน้าที่ และสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กร อปท."เปิดอ่าน
     2992/2561 ศธ05222.24/พิเศษ93/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องโครงการ"หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อปท.ฯ"เปิดอ่าน
     2991/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2990/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2988/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2987/2561 ศธ0530.33/ว1508 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     2986/2561 มท0807.2/ว3215 ลว10ต.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 ( chiet Executives of Loca Administration 4.0 )เปิดอ่าน
     2985/2561 ลว22 ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอความอนุเคราะห์รถไถ)เปิดอ่าน
     2984/2561 ศธ04126.011/109 ลว9ต.ค.2561 เรื่องโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาช่องลมเปิดอ่าน
     2983/2561 ลว19ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     2982/2561 ลว19ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ซ่อมไฟทางซอยหนองมน)เปิดอ่าน
     2981/2561 รย0718/1762 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปิดอ่าน
     2980/2561 รย0023.8/ว536 ลว18ต.ค.2561 เรื่องสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหาร จ.ระยองเปิดอ่าน
     2979/2561 รย0023.8/534 ลว18ต.ค.2561 เรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leader Program(YLP) ประจำปี พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2978/2561 รย0023.8/530 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดอ่าน
     2977/2561 รย0718/1708 ลว19ต.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวหมู่บ้านเปิดอ่าน
     2976/2561 รย0718/ว1766 ลว19ต.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"(จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ)เปิดอ่าน
     2975/2561 รย0023.8/ว534 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     2974/2561 รย0023.8/ว533 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค. - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     2973/2561 รย0023.8/ว532 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือน ต.ค.61 - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     2972/2561 รย0023.8/ว531 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน(เดือน ต.ค. - ธ.ค.61)เปิดอ่าน
     2971/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(ตรวจเช็คสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ 5484)เปิดอ่าน
     2970/2561 ว79/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     2969/2561 ลว18ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2968/2561 รย0023.8/ว1754 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2967/2561 รย0023.8/ว1750 ลว17ต.ค.2561 เรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนเปิดอ่าน
     2966/2561รย0023.8/ว1751 ลว18ต.ค.2561 เรื่องจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะเปิดอ่าน
     2965/2561 รย0023.8/ว1753 ลว18ต.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองฯเปิดอ่าน
     2964/2561 รย0023.8/ว1755 ลว18ต.ค.2561 เรื่องการให้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2963/2561 รย0718/1747 ลว16ต.ค.2561 เรื่องส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     2962/2561 รย0023.8/ว1752 ลว18ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     2961/2561 รย0023.8/ว1738 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.61เปิดอ่าน
     2960/2561 มท5309.18/กล-ปบ/1790/2561 ลว17ต.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     2958/2561 พม0304.49/ว2127 ลว10ต.ค.2561 เรื่องติดตามแบบบันทึกการยืมอุปกรณ์และใบรับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประชาชนสำหรับใช้ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเปิดอ่าน
     2957/2561 รย0023.8/ว529 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     2956/2561 รย0023.8/ว528 ลว16ต.ค.2561 เรื่องโครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2955/2561 รย0023.8/ว427 ลว16ต.ค.2561 เรื่องกำหนดตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อบต.ในเขต จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2954/2561 รย0023.8/ว525 ลว16ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     2953/2561 รย0023.8/ว524 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     2952/2561 รย0023.8/ว523 ลว16ต.ค.2561 เรื่องใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์และใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เปิดอ่าน
     2950/2561 รย0023.8/ว522 ลว16ต.ค.2561 เรื่องจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานให้ อปท.เปิดอ่าน
     2949/2561 รย0718/1747 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบลเปิดอ่าน
     2948/2561 รย0718/1745 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเปิดอ่าน
     2947/2561 รย0023.8/ว426 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอจัดส่ง Username และรหัสผ่านสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITASเปิดอ่าน
     2946/2561 รย0718/1748 ลว16ต.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61เปิดอ่าน
     2945/2561 รย0718/ว1743 ลว16ต.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯเปิดอ่าน
     2944/2561 รย0718/1746 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการเปิดอ่าน
     2943/2561 พณ0404/ว12214 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2561/62(สื่อโปสเตอร์ และแผ่นพับ)เปิดอ่าน
     2942/2561 ชบ 54101/ว1371 ลว8ต.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารเพื่อเผยแพร่ประสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้วเปิดอ่าน
     2941/2561 มธ.01/2561 ลว8ก.ย.2561 เรื่องโครงการปกครองท้องถิ่นไทย ก้าวไกล ไปโอลิมปิค 2024เปิดอ่าน
     2940/2561 ศธ6228/ว1752 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเปิดอ่าน
     2939/2561 ศธ0567/7217 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทบทวนแผนพัฒนาของ อปท เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมใหม่ฯ"เปิดอ่าน
     2938/2561 ศธ0567/7216 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์ใหม่ แบบฟอร์มใหม่ของการเลื่อนระดับและเทคนิคการเขียนวิสัยทัศน์ให้ "ยอดเยี่ยม"เปิดอ่าน
     2937/2561 ศธ0567/7215 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ"เปิดอ่าน
     2936/2561 ศธ0567.9/ว.นก1132 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการป้องกันฯ"เปิดอ่าน
     2935/2561 ศธ0567.9/ว.นก1128 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     2934/2561 ศธ0567.9/ว.นก1124 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำและยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     2933/2561 รพ./24068 ลว20ก.ย.2561 เรื่องตอบรับเงินค่า แบบพิมพ์และค่าส่งเปิดอ่าน
     2932/2561 ศธ054007/5729 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมเปิดอ่าน
     2931/2561 ลว16ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2930/2561 ลว16ต.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2929/2561 รย0023.8/ว521 ลว16ต.ค.2561 เรื่องขอให้ อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการของ อปท.เปิดอ่าน
     2928/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 0019/200224/00112/61เปิดอ่าน
     2927/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 00019/200224/00105/61เปิดอ่าน
     2926/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 00019/200224/00104/61เปิดอ่าน
     2925/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้างเลขที่ 0019/200224/00102/61เปิดอ่าน
     2924/2561 ลว12ต.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่อใบอนุญาตเปิดอ่าน
     2923/2561 รย52401/1590 ลว8ต.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเปิดอ่าน
     2922/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง เลขที่ 00019/200224/00100/61เปิดอ่าน
     2921/2561 รย0014.2/14846 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมรับฟังความเห็นและชี้แจงโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     2920/2561 รย0023.8/ว1767 ลว11ต.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561เปิดอ่าน
     2919/2561 รย0023.8/ว1766 ลว11ต.ค.2561 เรื่องเวียนการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครองฯเปิดอ่าน
     2918/2561 รย0023.8/1764 ลว11ต.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561เปิดอ่าน
     2917/2561 รย0023.8/ว1765 ลว11ต.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปิดอ่าน
     2916/2561 รย0023.8/ว1759 ลว11ต.ค.2561 เรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแนวทางประชารัฐเปิดอ่าน
     2915/2561 รย0718/1771 ลว11ต.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดอ่าน
     2914/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2913/2561 ลว11ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2912/2561 ศธ04126.011/202 ลว11ต.ค.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     2911/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เปิดอ่าน
     2910/2561 พณ0404/ว12214 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62เปิดอ่าน
     2909/2561 รย0023.8/ว1760 ลว11ต.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร อปท.เปิดอ่าน
     2908/2561 ลว10ต.ค.2561 เรื่องแจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     2907/2561 รย0023.8/ว1761 ลว11ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อปท.เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดเปิดอ่าน
     2906/2561 รย0023.8/ว519 ลว10ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัคร/การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯเปิดอ่าน
     2905/2561 รย0718/1762 ลว11ต.ค.2561 เรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดอ่าน
     2904/2561 รย401/3024 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ฯเปิดอ่าน
     2903/2561 รย401/2861 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     2902/2561 รย0023.8/ว516 ลว9ต.ค.2561 เรื่องรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำระยองและคลองสาขาเปิดอ่าน
     2901/2561 รย0023.8/ว515 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ย.2561เปิดอ่าน
     2900/2561 รย0023.8/ว514 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2899/2561 รย0023.8/ว513 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเททคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2898/2561 รย0023.8/ว517 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีของ อปท.เปิดอ่าน
     2897/2561 รย0023.8/ว510 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชนเปิดอ่าน
     2896/2561 รย0023.8/ว512 ลว9ต.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     2895/2561 รย0023.8/ว511 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e - Plan) เพื่อนำระบบที่ได้พัฒนาใหม่เปิดอ่าน
     2894/2561 รย0023.8/ว509 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขเปิดอ่าน
     2893/2561 รย0023.8/509 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.เปิดอ่าน
     2892/2561 รย0023.8/ว508 ลว9ต.ค.2561 เรื่องการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนตามอำนาจหน้าที่ตามวาระ จ.ระยองเปิดอ่าน
     2891/2561 รย0023.8/ว507 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอส่งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเปิดอ่าน
     2890/2561 รย0023.8/ว506 ลว9ต.ค.2561 เรื่องแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 และ 5 ก.ย.61เปิดอ่าน
     2889/2561 นย74101/873 ลว9ต.ค.2561 เรื่องตอบรับการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     2888/2561 นย74101/874 ลว9ต.ค.2561 เรื่องขอยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการเปิดอ่าน
     2887/2561 ส.ท.ท.765/ว2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเปิดอ่าน
     2886/2561 มท0708.3/ว1191 ลว26ก.ย.2561 เรื่องแจ้งเรียนโครงการฝึกอบรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     2885/2561 รย0718/1746 ลว8ต.ค.2561 เรื่องการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสาเปิดอ่าน
     2884/2561 รย0718/ว1747 ลว9ต.ค.2561 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเปิดอ่าน
     2883/2561 รย0718(ศป.ปส. อ.เขาชะเมา)/ว68 ลว8ต.ค.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     2882/2561 ลต(รย)0002/ว377 ลว5ต.ค.2561 เรื่องส่งประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเปิดอ่าน
     2881/2561 ลว2ต.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2879/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เปิดอ่าน
     2878/2561 รย75501/ว1759 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ปลวกแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2877/2561 ทส0605/ว372 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอส่งหลักเกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมุ่บ้านเปิดอ่าน
     2876/2561 ศธ6209/ว0456 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน(รุ่น1)เปิดอ่าน
     2875/2561 ศธ0522.24/พิเศษ91/2561 ลว24ก.ย.2561 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน"การสร้างเทคนิคและแนวทางการสอนภาษาอังกฤษให้ได้เชิงบูรณาการฯ"เปิดอ่าน
     2874/2561 ศธ0526.03/ท075 ลว24ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม"การจัดทำแผนและการยกเว้นที่ไม่ต้องจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     2873/2561 ศธ0530.33/ว1425 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "บทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     2872/2561 สปสช.5.6/ว413 ลว21ก.ย.2561 เรื่องส่งหนังสือ "เรื่องนี้ 130 มีคำตอบ"เปิดอ่าน
     2871/2561 ศธ0567/7032 ลว21ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขฯ"เปิดอ่าน
     2870/2561 ศธ0526.03/ท072 ลว20ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการบังคับใช้กฏหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ"เปิดอ่าน
     2869/2561 ศธ0567/6830.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"กฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561ฯ"เปิดอ่าน
     2868/2561 ศธ0567/6838.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง การเปิดเผยราคากลางฯ"เปิดอ่าน
     2867/2561 ศธ0567/6827.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ"เปิดอ่าน
     2866/2561 ลว8ต.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช่าไฟฟ้า เปลี่ยนยาง 4 เส้น)เปิดอ่าน
     2864/2561 สปสช 5.36/837 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เปิดอ่าน
     2863/2561 รย54505/703 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอส่งคืนเงินโครงการชีวิตปลอดภัยลดอุบัติเหตุการจราจร ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2862/2561 รย54505/702 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอส่งคืนเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2861/2561 รย0718/1540 ลว5ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานมหาบุญจุลกฐินถิ่นเมืองระยองประจำปี 2561 (ครั้งที่ 6 )เปิดอ่าน
     2860/2561 รย0718/ว1539 ลว5ต.ค.2561 เรื่องการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลค์แอด (Line@ ) @ มหาดไทยเปิดอ่าน
     2859/2561 รย0023.8/ว1545 ลว5ต.ค.2561 เรื่องรายงานการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จ.ระยอง (ครั้งที่ 4/2561)เปิดอ่าน
     2858/2561 ชย77701/461 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอยกเลิกการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     2857/2561 ลว8ต.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2856/2561 ลว8ต.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     2855/2561 ตธ0017(รย)9(18)/1616 ลว5ต.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา(เก่า)เปิดอ่าน
     2854/2561 ลต(รย)0002/ว374 ลว3ต.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเปิดอ่าน
     2853/2561 ลว5ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     2852/2561 รย0718/ว1532 ลว4ต.ค.2561 เรื่องน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มเปิดอ่าน
     2851/2561 รย0718/ว1530 ลว4ต.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     2850/2561 รย0718/1533 ลว4ต.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2849/2561 รย0718/ว1521 ลว3ต.ค.2561 เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     2848/2561 รย54506.1/6 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษา ศพด.บ้านชำฆ้อเปิดอ่าน
     2847/2561 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอรับหนังสือค้ำประกันคืนเปิดอ่าน
     2846/2561 รย54506.1/5 ลว2ต.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าเรียน ศพด.เปิดอ่าน
     2845/2561 รย52701/ว1061 ลว1ต.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     2844/2561 มป0003/ว2386 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบสอบถามเปิดอ่าน
     2843/2561 รง0304.1.1/ว423 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     2842/2561 ศธ0567/6828.1 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาที่มุ่งมาตรฐานฯ"เปิดอ่าน
     2841/2561 ศธ0567/68341 ลว18ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำรายการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ"เปิดอ่าน
     2840/2561 ศธ0567/6617 ลว10ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"งานธุรการยุคใหม่ของ อปท.กับการร่างหนังสือราชการฯ"เปิดอ่าน
     2839/2561 ศธ0567/16444 ลว4ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกจ่ายฯ"เปิดอ่าน
     2838/2561 รย0022/ว17941 ลว26ก.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวม จ.ระยองเปิดอ่าน
     2837/2561 HY1809015 ลว28ก.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     2836/2561 ลว4ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอคืนถังขยะ)เปิดอ่าน
     2835/2561 รย0718/ว1520 ลว3ต.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดอ่าน
     2834/2561 รย0023.8/ว504 ลว2ต.ค.2561 เรื่องจัดส่งข้อมูลความรู้เรื่องวัณโรคและวัณโรคดื้อยาเปิดอ่าน
     2833/2561 รย0023.8/ว503 ลว2ต.ค.2561 เรื่องจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2832/2561 รย0023.8/ว502 ลว2ต.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     2831/2561 รย0023.8/ว501 ลว2ต.ค.2561 เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น(การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง)เปิดอ่าน
     2830/2561 รย0023.8/ว500 ลว2ต.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่นท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     2829/2561 รย0023.8/ว499 ลว2ต.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561เปิดอ่าน
     2828/2561 ลว3ต.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอหนังสือรับรองที่ดินทำกิน)เปิดอ่าน
     2827/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2826/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2825/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2824/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2823/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     2822/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     2821/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     2820/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     2819/2561 ลว30ก.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.