สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,548

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561 
หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561
หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561  
     3821/2561 IV6108718 ลว28ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3820/2561 ลว28ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3819/2561 ลว28ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     3818/2561 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องกำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3817/2561 รย0023.8/ว2866 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     3816/2561 รย0023.8/ว864 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปิดอ่าน
     3815/2561 รย0023.8/ว2863 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องการจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3814/2561 รย0023.8/ว2865 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     3807/2561 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3806/2561 ลว26ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า)เปิดอ่าน
     3805/2561 รย73601/ว437 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหนี่และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเทคนิคการดับเพลิง)เปิดอ่าน
     2804/2561 คด0703.49/ว3038 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเปิดอ่าน
     3803/2561 รย0020.01/16699 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     3802/2561 รย73101/1801 ลว18ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     3801/2561 รง0304.1.1/ว539 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     3800/2561 ลต(รย)0002/ว580 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเปิดอ่าน
     3799/2561 รง0304.1.1/ว537 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารสถานตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     3798/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอนำเสนอส่งการเรียนการสอนเปิดอ่าน
     3797/2561 ศธ0567/8704 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิยเข้ารับดารฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่การประกาศใช้หลักสูตรปฐมงัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     3796/2561 ศธ0567/8703 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3795/2561 ศธ0567/8702 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรดารเบิกค่าใช้กรณีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยบและการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการฯเปิดอ่าน
     3794/2561 มท0808.4/7471 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอรับยอดเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินกู้เปิดอ่าน
     3793/2561 สอ.สถ0103/ว202 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561เปิดอ่าน
     3792/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3791/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3790/2561 ว90/2561 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3789/2561 รย0718/2848 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการบริหารการจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3788/2561 รย0718/2849 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3787/2561 รย51001.4/ว7613 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3786/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     3785/2561 ศทม1643/2561 ลว28พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3784/2561 สม0002/ว4222 ลว26พ.ย.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 ต.ค 61เปิดอ่าน
     3783/2561 รย0030/13927 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีเปิดอ่าน
     3782/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องแนะนำ GEM CAR ASIA เพื่อหน่วยงานราชการเปิดอ่าน
     3781/2561 พิเศษ/ว032 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการเปิดอ่าน
     3780/2561 รย54506/2/14 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3779/2561 รย54506.1/13 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3778/2561 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอถังขยะ)เปิดอ่าน
     3777/2561 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ถังขยะทางต้องการถังขยะใหม่)เปิดอ่าน
     3776/2561 รย74601/ว1329 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3775/2561 รย0017.2/ว5803 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯเปิดอ่าน
     3774/2561 รย73501/ว189 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3773/2561 รย0034/ว5653 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาติสร้างวัดเปิดอ่าน
     3772/2561 รย54102/ว2779 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3771/2561 สกถ.031/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิรูปประเทศด้วยทุนท้องถิ่นทรัพย์สินที่แผ่นดินมีอยู่เปิดอ่าน
     3770/2561 รย54601/ว814 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับดอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3769/2561 รย54401/ว814 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     3768/2561 รย73101/1764 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3767/2561 ตช.0017(รย).9(18)/1.2043 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563เปิดอ่าน
     3765/2561 ส.ท.จ.รย41/2562 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตะวันออกเกมส์ ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     3764/2561 ส.ท.จ.รย44/2561 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     3763/2561 รย0718/2843 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 และพิธีอวยพรเปิดอ่าน
     3762/2561 รย0023.8/ว678 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3761/2561 รย0023.8/ว677 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและของกรมสรรพากรฯเปิดอ่าน
     3760/2561 รย0023.8/ว674 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3759/2561 รย0023.8/ว680 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนรี เมื่อ วันที่ 13 พ.ย 61เปิดอ่าน
     3758/2561 รย0023.8/ว679 ลว24่ธ.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4เปิดอ่าน
     3757/2561 รย0023.8/ว1365 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     3756/2561 รย0023.8/ว675 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดอ่าน
     3752/2561 ศธ04126/ว3914 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)เปิดอ่าน
     3751/2561 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองปลูกสิ่งก่อสร้าง)เปิดอ่าน
     3750/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอเสนอราคาเครื่องพ่นหมอกควันฯเปิดอ่าน
     3749/2561 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอยืมโต๊ะ 4 ตัว)เปิดอ่าน
     3748/2561 รย0023.8/ว2823 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยองเปิดอ่าน
     3747/2561 รย0023.8/ว2822 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยองเปิดอ่าน
     3746/2561 รย0023.8/ว669 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและของกรมสรรพากร ประจำวันที่ 20 ธ.ค 61เปิดอ่าน
     3745/2561 รย0718/ว783 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562เปิดอ่าน
     3744/2561 รย0023.8/ว668 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องสรุปผลประชุม ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2561เปิดอ่าน
     3743/2561 รย0023.8/ว2829 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริการกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วเปิดอ่าน
     3742/2561 รย0023.8/ว2828 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระเปิดอ่าน
     3741/2561 รย0023.8/ว2827 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดและสำรวจผลดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดอ่าน
     3740/2561 รย0023.8/ว2826 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการล่น ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     3739/2561 รย0023.8/ว673 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยเปิดอ่าน
     3738/2561 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุน อปท. ในการทำโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราแอสฟัลต์ติดคอนกรีตเปิดอ่าน
     3737/2561 รย0023.8/ว671 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนฯเปิดอ่าน
     3736/2561 รย0023.8/ว670 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเปิดอ่าน
     3727/2561 รย73901/ว365 ลว ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมธงพระองค์พระเจ้าหลสนเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา พร้อมเสาธงเปิดอ่าน
     3726/2561 รย0718/2807 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ จ.ระยองเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดิน ซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบลหมู่บ้านเปิดอ่าน
     3725/2561 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องไฟฟ้า หม้อแปลงสายชำฆ้อสวนขนุนไปออกจากเขาช่องลมไฟไม่พอใช้กับชาวบ้านเปิดอ่าน
     3724/2561 รย51003.4/ว7818 ลว18ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3723/2561 รย0718/2801 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดอ่าน
     3722/2561 รย0718/2800 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร้านกาชาดเปิดอ่าน
     3721/2561 รย0718/ว2794 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2561-2562เปิดอ่าน
     3720/2561 รย0023.8/ว667 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมเปิดอ่าน
     3719/2561 รย0023.8/ว2795 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3718/2561 รย0023.8/ว666 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมพัฒนนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     3717/2561 รย0023.8/ว665 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯเปิดอ่าน
     3716/2561 รย0023.8/ว664 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธวิถีธรรม พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3715/2561 รย0023.8/ว663 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38-43เปิดอ่าน
     3714/2561 รย0023.8/ว662 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการพิจรณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันัยฯเปิดอ่าน
     3713/2561 รย0023.8/ว661 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การหักงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ.เปิดอ่าน
     3712/2561 รย0023.89/ว660 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องประกาศกรรมการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3711/2561 รย0718/ว2793 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบิเหตางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3710/2561 รย0718/ว2789 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยางถนน จ.ระยองเปิดอ่าน
     3709/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     3708/2561 ลว2ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3707/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     3706/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     3705/2561 ส.ท.ภ.ตอ/ว47 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3704/2561 รพ.อส./ว.2 ลว6ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดพิมพ์แบบพิมพ์กับโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครองเปิดอ่าน
     3703/2561 รพ./ว..1... ลว1ต.ค.2561 เรื่องจัดพิมพ์สมุดบันทึกฯและส.ค.ส.ปี 62เปิดอ่าน
     3702/2561 รย0011/ว1074 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอหารือกรณีการเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรเปิดอ่าน
     3701/2561 คค0727.4/ว11804 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเปิดอ่าน
     3700/2561 สยท./4034 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร"เปิดอ่าน
     3699/2561 สยท./4033 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"เปิดอ่าน
     3698/2561 สยท./4009 ลว15พ.ย.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเปิดอ่าน
     3697/2561 คค0727.4/11712 ลว30พ.ย.2561 เรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)เปิดอ่าน
     3696/2561 ศธ0567/8363 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารรับการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฏิบัติการอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ฯ"เปิดอ่าน
     3695/2561 ศธ0567/8362 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารงบประมาณบริบท:การงบประมาณ การรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ"เปิดอ่าน
     3694/2561 ศธ0567/8410 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ"เปิดอ่าน
     3693/2561 ศธ0567/8401 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฏหมายภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯเปิดอ่าน
     3692/2561 ศธ0567.9/ว.นก.1529 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Update สาระน่ารู้ GURUท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3691/2561 รย54506.2/13 ลว18ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษา ศพด.บ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3689/2561 ตช0017(รย).9(18)/พิเศษ ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา (เก่า)เปิดอ่าน
     3688/2561 รย0718/2766 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ชำฆ้อเปิดอ่าน
     3687/2561 รย0718/2762 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และวาระแห่งชาติ ฯเปิดอ่าน
     3686/2561 รย0023.8/ว657 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการบริการจัดหารอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าแลหลา อ.ละงู จ.สตูลเปิดอ่าน
     3685/2561 รย0023.8/ว655 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)เปิดอ่าน
     3684/2561 รย0023.8/ว654 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     3683/2561 รย0023.8/ว653 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางฯเปิดอ่าน
     3682/2561 รย0023.8/ว652 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการยกเลิกการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯเปิดอ่าน
     3681/2561 รย0718/2765 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการแอบอ้างเรี่ยไรบริจาคสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดอ่าน
     3680/2561 รย0718/2764 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุน อปท. ในการทำโครงการ ทำถนนงานดินซิเมนต์ผสมยางพาราและแอสฟัลต์ ฯเปิดอ่าน
     3679/2561 รย54506.2/12 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ศพด.บ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3678/2561 รย0718/2729 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรค 3เปิดอ่าน
     3677/2561 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน)เปิดอ่าน
     3676/2561 รย0718/2706 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแผนพิทักษ์เด็กและตรี และครอบครัว สนง.ตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.62)เปิดอ่าน
     3675/2561 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3674/2561 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถนำไปฉีดทำความสะอาดที่วัดชำฆ้อ)เปิดอ่าน
     3673/2561 รย0023.8/ว651 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องหารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีเปิดอ่าน
     3672/2561 รย0023.8/ว650 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3671/2561 รย0023.8/ว649 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     3670/2561 รย0023.8/ว645 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้ง อปท.และเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดินเปิดอ่าน
     3669/2561 รย0023.8/ว644 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารฯเปิดอ่าน
     3668/2561 รย0023.8/ว643 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขออนุญาตแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผน ฯเปิดอ่าน
     3667/2561 รย0023.8/ว2755 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการเปิดอ่าน
     3666/2561 รย0023.8/ว2742 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     3665/2561 รย0023.8/ว2741 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีเปิดอ่าน
     3664/2561 รย0023.8/ว2740 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     3663/2561 รย0023.8/ว2739 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560เปิดอ่าน
     3662/2561 รย00238/ว2738 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 11/2561เปิดอ่าน
     3661/2561 รย0718/2733 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน TOR (หมู่ 4 ต.ชำฆ้อ)เปิดอ่าน
     3660/2561 รย0718/2732 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน TOR (หมู่ 1 ต.ชำฆ้อ)เปิดอ่าน
     3659/2561 รย0718/2730 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองเปิดอ่าน
     3658/2561 รย0023.8/ว2754 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯเปิดอ่าน
     3657/2561 รย0023.8/ว2753 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯเปิดอ่าน
     3656/2561 รย0023.8/ว2735 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ของอปท.เปิดอ่าน
     3655/2561 รย0718/2735 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอัคคีภัยเปิดอ่าน
     3654/2561 รย0718/2731 ลว14่ธ.ค.2561 เรื่องการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     3653/2561 รย0023.8/ว648 ลว14ต.ค.2561 เรื่องสรุปสาระสำคัญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯเปิดอ่าน
     3652/2561 รย0023.8/2763 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการอนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     3651/2561 รย0023.8/ว646 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯเปิดอ่าน
     3649/2561 จบ54001/851 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     3648/2561 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     3647/2561 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอทำฝายม.5)เปิดอ่าน
     3646/2561 รย0023.8/ว642 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการประชุมชี้แจงข้าราชการการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3645/2561 รย0023.8/ว641 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     3644/2561 รย0718/2707 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและเสนอบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3641/2561 รย0023.8/ว640 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.เปิดอ่าน
     3640/2561 รย0023.8/ว639 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     3639/2561 รย0023.8/ว638 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/62เปิดอ่าน
     3637/2561 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     3636/2561 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     3635/2561 ตผ0052.4รย/238 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชีเปิดอ่าน
     3634/2561 ตผ0052.4รย/233 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเปิดตรวจรายงานการเงินเปิดอ่าน
     3633/2561 รย0023.8/ว637 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     3632/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3631/2561 รย401/3729 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     3630/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ธ.ค.61เปิดอ่าน
     3628/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งเข้าดำเนินการซ่อมเปิดอ่าน
     3627/2561 รย0023.8/ว2681 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     3626/2561 รย0023.8/ว2680 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     3624/2561 รย0023.8/ว2682 ลว30พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯเปิดอ่าน
     3623/2561 รย0023.8/ว2696 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3622/2561 รย0023.8/ว2686 ลว30พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางราคาตกต่ำเปิดอ่าน
     3621/2561 รย0023.8/ว2683 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.เปิดอ่าน
     3619/2561 รย0023.8/ว636 ลว30พ.ย.2561 เรื่องรายงานรายชื่อแกนนำเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3618/2561 รย0023.8/ว635 ลว30พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน เรื่องประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักการณ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     3617/2561 รย0023.8/ว634 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่2) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3616/2561 รย0023.8/ว633 ลว30พ.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61เปิดอ่าน
     3615/2561 ศธ0424850/ว528 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเปิดอ่าน
     3611/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3610/2561 ศธ0530.338/ว1776 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3609/2561 รย0020.01/ว16085 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเชตที่ดินเปิดอ่าน
     3608/2561 รย0020.01/16084 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเชตที่ดินเปิดอ่าน
     3607/2561 รย54506.1/12 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งชื่อนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อเปิดอ่าน
     3606/2561 ตร52501/1220 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3605/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3604/2561 ศธ.0513.13401/ว2979 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ฯเปิดอ่าน
     3603/2561 ศธ.0513.13401/ว2977 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรอปท.จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2562 เพื่อรอบรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายใหม่ฯเปิดอ่าน
     3602/2561 ศธ.0513.13401/ว2976 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายใน อปท.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังใหม่ ฯเปิดอ่าน
     3601/2561 ศธ0513.13401/ว2973 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ฯเปิดอ่าน
     3600/2561 ศธ.0513.13401/ว2974 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภท การร่างบันทึกเสนอ ฯเปิดอ่าน
     3599/2561 ศธ0513.13401/ว2973 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3598/2561 HY1811015 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     3596/2561 ส.ท.ท.969/ว2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     3595/2561 บป0003/ว3032 ลว28พ.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3594/2561 บป0002/ว3013 ลว26พ.ย.2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23เปิดอ่าน
     3593/2561 บป0003/ว2985 ลว22พ.ย.2561 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 8เปิดอ่าน
     3592/2561 มท0803.4/ว3846 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบฯเปิดอ่าน
     3591/2561 ลว7ธ.ค.2561 เรื่่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3590/2561 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3589/2561 มท5309.18/กล-ปบ/2106/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     3588/2561 รย0718/ว2067 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3587/2561 ตสร/84 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญมาร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล คนเสือ หัวใจสิงห์เปิดอ่าน
     3586/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจเปิดอ่าน
     3584/2561 รย0020.01/16020 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอให้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     3583/2561 รย0031/ว5572 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯเปิดอ่าน
     3582/2561 รย71001/ว1228 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนต.ประเภทอำนวยการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3581/2561 รย74101/ว1043 ลว27พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3580/2561 รย54102/ว2648 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ทต.ทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3579/2561 รย53002/ว.2717 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     3578/2561 รย72801/ว1510 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของต.วังหว้าเปิดอ่าน
     3577/2561 รย54102/ว2507 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารคู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการเทศบาลต.ทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3575/2561 141/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญางานเปิดอ่าน
     3574/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3573/2561 ศธ04226.048/194 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์อปพร.เปิดอ่าน
     3572/2561 ศธ04126.048/192 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถและรถแบ็คโฮเปิดอ่าน
     3571/2561 รย0718/2049 ลว30พ.ย.2561 เรื่องเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     3570/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว77 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     3569/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3568/2561 ลว6ต.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3567/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     3566/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องตอบรับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3565/2561 สป51001/ว2134 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี อบจ.สมุทรปราการเปิดอ่าน
     3564/2561 IV6108129 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     3563/2561 ศธ04248.50/529 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเปิดอ่าน
     3562/2561 รย0718/ว2061 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3561/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว77 ลว4พ.ย.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     3560/2561 ลต(รย)0002/ว550 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเปิดอ่าน
     3559/2561 รย0014.2/ว18054 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมฯเปิดอ่าน
     3558/2561 ศธ0559/ว6841 ลว15พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     3557/2561 ศธ0559/ว6794 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     3556/2561 ศธ0559/ว6801 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     3555/2561 รย0028/ว63056 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     3554/2561 ศธ0567/8359 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯเปิดอ่าน
     3553/2561 ศธ0567/8356 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ ฉบับแก้ไขเพิ่มล่าสุด ฯเปิดอ่าน
     3552/2561 ศธ0567/8355 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขฯเปิดอ่าน
     3551/2561 ศธ0567/8201 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการจัดการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯเปิดอ่าน
     3550/2561 ศธ0567.9/ว.นก1434 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึกแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฯเปิดอ่าน
     3549/2561 ศธ0540.07/ว7619 ลว2พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม อปท. กับแนวทางพัฒนาโรงเรียน ผู้สูงอายุ และการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     3548/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3547/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3546/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3545/2561 มท0209.4/ว65 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2560 ของกถ และสำนักงาน กถ. จำนวน 1 เล่มเปิดอ่าน
     3544/2561 ศทม.1596/2561 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาความรู้กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯเปิดอ่าน
     3543/2561 ศทม.1600/2561 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ฯ"เปิดอ่าน
     3542/2561 ศทม.1593/2561 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ"เปิดอ่าน
     3541/2561 ศธ0567.9/ว.นก1130 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"เปิดอ่าน
     3540/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3539/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3538/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3537/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3536/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     3535/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     3534/2561 รย0023.2/ว5362 ลว22พ.ย.2561 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.ระยองเปิดอ่าน
     3533/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมารถโดยสารรถบัสไม่ประจำทาง)เปิดอ่าน
     3532/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมารถโดยสารรถบัสไม่ประจำทาง)เปิดอ่าน
     3531/2561 รย0718/2055 ลว30พ.ย.2561 เรื่องแนวทางการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรค 3เปิดอ่าน
     3530/2561 รย0718/2048 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอเปิดรับขอเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีบัญชี 2562เปิดอ่าน
     3529/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     3528/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเปิดอ่าน
     3527/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่่องเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     3526/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     3524/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา (Urrent Account Statement)เปิดอ่าน
     3523/2561 รย401/3645 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.