สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561 
หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561
หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561  
     3821/2561 IV6108718 ลว28ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3820/2561 ลว28ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3819/2561 ลว28ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     3818/2561 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องกำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3817/2561 รย0023.8/ว2866 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     3816/2561 รย0023.8/ว864 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปิดอ่าน
     3815/2561 รย0023.8/ว2863 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องการจัดส่งรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3814/2561 รย0023.8/ว2865 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     3807/2561 ลว27ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3806/2561 ลว26ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า)เปิดอ่าน
     3805/2561 รย73601/ว437 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหนี่และอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเทคนิคการดับเพลิง)เปิดอ่าน
     2804/2561 คด0703.49/ว3038 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเปิดอ่าน
     3803/2561 รย0020.01/16699 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     3802/2561 รย73101/1801 ลว18ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     3801/2561 รง0304.1.1/ว539 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     3800/2561 ลต(รย)0002/ว580 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเปิดอ่าน
     3799/2561 รง0304.1.1/ว537 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารสถานตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     3798/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอนำเสนอส่งการเรียนการสอนเปิดอ่าน
     3797/2561 ศธ0567/8704 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิยเข้ารับดารฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่การประกาศใช้หลักสูตรปฐมงัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     3796/2561 ศธ0567/8703 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3795/2561 ศธ0567/8702 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรดารเบิกค่าใช้กรณีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยบและการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการฯเปิดอ่าน
     3794/2561 มท0808.4/7471 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอรับยอดเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเงินกู้เปิดอ่าน
     3793/2561 สอ.สถ0103/ว202 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561เปิดอ่าน
     3792/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3791/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3790/2561 ว90/2561 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3789/2561 รย0718/2848 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการบริหารการจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3788/2561 รย0718/2849 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3787/2561 รย51001.4/ว7613 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3786/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     3785/2561 ศทม1643/2561 ลว28พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการบริการแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3784/2561 สม0002/ว4222 ลว26พ.ย.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ ปีที่ 17 ฉบับที่ 10 ต.ค 61เปิดอ่าน
     3783/2561 รย0030/13927 ลว12พ.ย.2561 เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีเปิดอ่าน
     3782/2561 ลว1ต.ค.2561 เรื่องแนะนำ GEM CAR ASIA เพื่อหน่วยงานราชการเปิดอ่าน
     3781/2561 พิเศษ/ว032 ลว25ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการเปิดอ่าน
     3780/2561 รย54506/2/14 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3779/2561 รย54506.1/13 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องรายงานแสดงรายรับรายจ่ายสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3778/2561 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอถังขยะ)เปิดอ่าน
     3777/2561 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ถังขยะทางต้องการถังขยะใหม่)เปิดอ่าน
     3776/2561 รย74601/ว1329 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     3775/2561 รย0017.2/ว5803 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯเปิดอ่าน
     3774/2561 รย73501/ว189 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3773/2561 รย0034/ว5653 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาติสร้างวัดเปิดอ่าน
     3772/2561 รย54102/ว2779 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     3771/2561 สกถ.031/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิรูปประเทศด้วยทุนท้องถิ่นทรัพย์สินที่แผ่นดินมีอยู่เปิดอ่าน
     3770/2561 รย54601/ว814 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับดอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3769/2561 รย54401/ว814 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     3768/2561 รย73101/1764 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3767/2561 ตช.0017(รย).9(18)/1.2043 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563เปิดอ่าน
     3765/2561 ส.ท.จ.รย41/2562 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตะวันออกเกมส์ ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     3764/2561 ส.ท.จ.รย44/2561 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     3763/2561 รย0718/2843 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี 2561 และพิธีอวยพรเปิดอ่าน
     3762/2561 รย0023.8/ว678 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3761/2561 รย0023.8/ว677 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและของกรมสรรพากรฯเปิดอ่าน
     3760/2561 รย0023.8/ว674 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3759/2561 รย0023.8/ว680 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนรี เมื่อ วันที่ 13 พ.ย 61เปิดอ่าน
     3758/2561 รย0023.8/ว679 ลว24่ธ.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4เปิดอ่าน
     3757/2561 รย0023.8/ว1365 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     3756/2561 รย0023.8/ว675 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดอ่าน
     3752/2561 ศธ04126/ว3914 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)เปิดอ่าน
     3751/2561 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองปลูกสิ่งก่อสร้าง)เปิดอ่าน
     3750/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขอเสนอราคาเครื่องพ่นหมอกควันฯเปิดอ่าน
     3749/2561 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอยืมโต๊ะ 4 ตัว)เปิดอ่าน
     3748/2561 รย0023.8/ว2823 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยองเปิดอ่าน
     3747/2561 รย0023.8/ว2822 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยองเปิดอ่าน
     3746/2561 รย0023.8/ว669 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและของกรมสรรพากร ประจำวันที่ 20 ธ.ค 61เปิดอ่าน
     3745/2561 รย0718/ว783 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562เปิดอ่าน
     3744/2561 รย0023.8/ว668 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องสรุปผลประชุม ก.จ ก.ท และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พ.ย 2561เปิดอ่าน
     3743/2561 รย0023.8/ว2829 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริการกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วเปิดอ่าน
     3742/2561 รย0023.8/ว2828 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระเปิดอ่าน
     3741/2561 รย0023.8/ว2827 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดและสำรวจผลดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดอ่าน
     3740/2561 รย0023.8/ว2826 ลว24ธ.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการล่น ประจำปีงบประมาณ 2563เปิดอ่าน
     3739/2561 รย0023.8/ว673 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยเปิดอ่าน
     3738/2561 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุน อปท. ในการทำโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราแอสฟัลต์ติดคอนกรีตเปิดอ่าน
     3737/2561 รย0023.8/ว671 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนฯเปิดอ่าน
     3736/2561 รย0023.8/ว670 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเปิดอ่าน
     3727/2561 รย73901/ว365 ลว ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมธงพระองค์พระเจ้าหลสนเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาพา พร้อมเสาธงเปิดอ่าน
     3726/2561 รย0718/2807 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ จ.ระยองเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดิน ซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบลหมู่บ้านเปิดอ่าน
     3725/2561 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องไฟฟ้า หม้อแปลงสายชำฆ้อสวนขนุนไปออกจากเขาช่องลมไฟไม่พอใช้กับชาวบ้านเปิดอ่าน
     3724/2561 รย51003.4/ว7818 ลว18ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3723/2561 รย0718/2801 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดอ่าน
     3722/2561 รย0718/2800 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร้านกาชาดเปิดอ่าน
     3721/2561 รย0718/ว2794 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2561-2562เปิดอ่าน
     3720/2561 รย0023.8/ว667 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติมเปิดอ่าน
     3719/2561 รย0023.8/ว2795 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3718/2561 รย0023.8/ว666 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมพัฒนนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปิดอ่าน
     3717/2561 รย0023.8/ว665 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯเปิดอ่าน
     3716/2561 รย0023.8/ว664 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธวิถีธรรม พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3715/2561 รย0023.8/ว663 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38-43เปิดอ่าน
     3714/2561 รย0023.8/ว662 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการพิจรณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันัยฯเปิดอ่าน
     3713/2561 รย0023.8/ว661 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การหักงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ.เปิดอ่าน
     3712/2561 รย0023.89/ว660 ลว19ธ.ค.2561 เรื่องประกาศกรรมการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องหลักเกณฑ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3711/2561 รย0718/ว2793 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบิเหตางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3710/2561 รย0718/ว2789 ลว20ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยางถนน จ.ระยองเปิดอ่าน
     3709/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     3708/2561 ลว2ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3707/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     3706/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     3705/2561 ส.ท.ภ.ตอ/ว47 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3704/2561 รพ.อส./ว.2 ลว6ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดพิมพ์แบบพิมพ์กับโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการปกครองเปิดอ่าน
     3703/2561 รพ./ว..1... ลว1ต.ค.2561 เรื่องจัดพิมพ์สมุดบันทึกฯและส.ค.ส.ปี 62เปิดอ่าน
     3702/2561 รย0011/ว1074 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องขอหารือกรณีการเสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรเปิดอ่าน
     3701/2561 คค0727.4/ว11804 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเปิดอ่าน
     3700/2561 สยท./4034 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมอาคาร"เปิดอ่าน
     3699/2561 สยท./4033 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K"เปิดอ่าน
     3698/2561 สยท./4009 ลว15พ.ย.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเปิดอ่าน
     3697/2561 คค0727.4/11712 ลว30พ.ย.2561 เรื่องโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 3)เปิดอ่าน
     3696/2561 ศธ0567/8363 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารรับการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฏิบัติการอย่างไรเมื่อถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ฯ"เปิดอ่าน
     3695/2561 ศธ0567/8362 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การบริหารงบประมาณบริบท:การงบประมาณ การรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ"เปิดอ่าน
     3694/2561 ศธ0567/8410 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนฯ"เปิดอ่าน
     3693/2561 ศธ0567/8401 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฏหมายภายใต้บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฯเปิดอ่าน
     3692/2561 ศธ0567.9/ว.นก.1529 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Update สาระน่ารู้ GURUท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3691/2561 รย54506.2/13 ลว18ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษา ศพด.บ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3689/2561 ตช0017(รย).9(18)/พิเศษ ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา (เก่า)เปิดอ่าน
     3688/2561 รย0718/2766 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ชำฆ้อเปิดอ่าน
     3687/2561 รย0718/2762 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และวาระแห่งชาติ ฯเปิดอ่าน
     3686/2561 รย0023.8/ว657 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการบริการจัดหารอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าแลหลา อ.ละงู จ.สตูลเปิดอ่าน
     3685/2561 รย0023.8/ว655 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)เปิดอ่าน
     3684/2561 รย0023.8/ว654 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     3683/2561 รย0023.8/ว653 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลางฯเปิดอ่าน
     3682/2561 รย0023.8/ว652 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการยกเลิกการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯเปิดอ่าน
     3681/2561 รย0718/2765 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการแอบอ้างเรี่ยไรบริจาคสร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดอ่าน
     3680/2561 รย0718/2764 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุน อปท. ในการทำโครงการ ทำถนนงานดินซิเมนต์ผสมยางพาราและแอสฟัลต์ ฯเปิดอ่าน
     3679/2561 รย54506.2/12 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อนักเรียน ศพด.บ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     3678/2561 รย0718/2729 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรค 3เปิดอ่าน
     3677/2561 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกิน)เปิดอ่าน
     3676/2561 รย0718/2706 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแผนพิทักษ์เด็กและตรี และครอบครัว สนง.ตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.62)เปิดอ่าน
     3675/2561 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3674/2561 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถนำไปฉีดทำความสะอาดที่วัดชำฆ้อ)เปิดอ่าน
     3673/2561 รย0023.8/ว651 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องหารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีเปิดอ่าน
     3672/2561 รย0023.8/ว650 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3671/2561 รย0023.8/ว649 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     3670/2561 รย0023.8/ว645 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้ง อปท.และเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดินเปิดอ่าน
     3669/2561 รย0023.8/ว644 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องการกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารฯเปิดอ่าน
     3668/2561 รย0023.8/ว643 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขออนุญาตแต่งตั้งข้าราชการเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผน ฯเปิดอ่าน
     3667/2561 รย0023.8/ว2755 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการเปิดอ่าน
     3666/2561 รย0023.8/ว2742 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     3665/2561 รย0023.8/ว2741 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีเปิดอ่าน
     3664/2561 รย0023.8/ว2740 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     3663/2561 รย0023.8/ว2739 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560เปิดอ่าน
     3662/2561 รย00238/ว2738 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 11/2561เปิดอ่าน
     3661/2561 รย0718/2733 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน TOR (หมู่ 4 ต.ชำฆ้อ)เปิดอ่าน
     3660/2561 รย0718/2732 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน TOR (หมู่ 1 ต.ชำฆ้อ)เปิดอ่าน
     3659/2561 รย0718/2730 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปจำลองเปิดอ่าน
     3658/2561 รย0023.8/ว2754 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯเปิดอ่าน
     3657/2561 รย0023.8/ว2753 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯเปิดอ่าน
     3656/2561 รย0023.8/ว2735 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ของอปท.เปิดอ่าน
     3655/2561 รย0718/2735 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอัคคีภัยเปิดอ่าน
     3654/2561 รย0718/2731 ลว14่ธ.ค.2561 เรื่องการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     3653/2561 รย0023.8/ว648 ลว14ต.ค.2561 เรื่องสรุปสาระสำคัญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯเปิดอ่าน
     3652/2561 รย0023.8/2763 ลว17ธ.ค.2561 เรื่องการอนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     3651/2561 รย0023.8/ว646 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯเปิดอ่าน
     3649/2561 จบ54001/851 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     3648/2561 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     3647/2561 ลว14ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอทำฝายม.5)เปิดอ่าน
     3646/2561 รย0023.8/ว642 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการประชุมชี้แจงข้าราชการการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3645/2561 รย0023.8/ว641 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     3644/2561 รย0718/2707 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและเสนอบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3641/2561 รย0023.8/ว640 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.เปิดอ่าน
     3640/2561 รย0023.8/ว639 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     3639/2561 รย0023.8/ว638 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2561/62เปิดอ่าน
     3637/2561 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     3636/2561 ลว13ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     3635/2561 ตผ0052.4รย/238 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องการยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชีเปิดอ่าน
     3634/2561 ตผ0052.4รย/233 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเปิดตรวจรายงานการเงินเปิดอ่าน
     3633/2561 รย0023.8/ว637 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     3632/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3631/2561 รย401/3729 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     3630/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ธ.ค.61เปิดอ่าน
     3628/2561 ลว12ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งเข้าดำเนินการซ่อมเปิดอ่าน
     3627/2561 รย0023.8/ว2681 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     3626/2561 รย0023.8/ว2680 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     3624/2561 รย0023.8/ว2682 ลว30พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ฯเปิดอ่าน
     3623/2561 รย0023.8/ว2696 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3622/2561 รย0023.8/ว2686 ลว30พ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางราคาตกต่ำเปิดอ่าน
     3621/2561 รย0023.8/ว2683 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.เปิดอ่าน
     3619/2561 รย0023.8/ว636 ลว30พ.ย.2561 เรื่องรายงานรายชื่อแกนนำเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3618/2561 รย0023.8/ว635 ลว30พ.ย.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน เรื่องประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่องหลักการณ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     3617/2561 รย0023.8/ว634 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ (ครั้งที่2) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3616/2561 รย0023.8/ว633 ลว30พ.ย.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ต.ค.61เปิดอ่าน
     3615/2561 ศธ0424850/ว528 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเปิดอ่าน
     3611/2561 ลว11ธ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     3610/2561 ศธ0530.338/ว1776 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3609/2561 รย0020.01/ว16085 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเชตที่ดินเปิดอ่าน
     3608/2561 รย0020.01/16084 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเชตที่ดินเปิดอ่าน
     3607/2561 รย54506.1/12 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งชื่อนักเรียนย้ายออกจากสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำฆ้อเปิดอ่าน
     3606/2561 ตร52501/1220 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3605/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3604/2561 ศธ.0513.13401/ว2979 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการประเมินตนเองของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ฯเปิดอ่าน
     3603/2561 ศธ.0513.13401/ว2977 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรอปท.จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2562 เพื่อรอบรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายใหม่ฯเปิดอ่าน
     3602/2561 ศธ.0513.13401/ว2976 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายใน อปท.ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังใหม่ ฯเปิดอ่าน
     3601/2561 ศธ0513.13401/ว2973 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ฯเปิดอ่าน
     3600/2561 ศธ.0513.13401/ว2974 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการร่างหนังสือราชการแต่ละประเภท การร่างบันทึกเสนอ ฯเปิดอ่าน
     3599/2561 ศธ0513.13401/ว2973 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการปรับเพิ่มค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3598/2561 HY1811015 ลว30พ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     3596/2561 ส.ท.ท.969/ว2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     3595/2561 บป0003/ว3032 ลว28พ.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562เปิดอ่าน
     3594/2561 บป0002/ว3013 ลว26พ.ย.2561 เรื่องการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 23เปิดอ่าน
     3593/2561 บป0003/ว2985 ลว22พ.ย.2561 เรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายท้องถิ่นรุ่นที่ 8เปิดอ่าน
     3592/2561 มท0803.4/ว3846 ลว26พ.ย.2561 เรื่องขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติด้านพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบฯเปิดอ่าน
     3591/2561 ลว7ธ.ค.2561 เรื่่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3590/2561 ลว7ธ.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     3589/2561 มท5309.18/กล-ปบ/2106/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     3588/2561 รย0718/ว2067 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประจำปี 2561เปิดอ่าน
     3587/2561 ตสร/84 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญมาร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล คนเสือ หัวใจสิงห์เปิดอ่าน
     3586/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจเปิดอ่าน
     3584/2561 รย0020.01/16020 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอให้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     3583/2561 รย0031/ว5572 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ฯเปิดอ่าน
     3582/2561 รย71001/ว1228 ลว29พ.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนต.ประเภทอำนวยการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     3581/2561 รย74101/ว1043 ลว27พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     3580/2561 รย54102/ว2648 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ทต.ทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     3579/2561 รย53002/ว.2717 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     3578/2561 รย72801/ว1510 ลว13พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวของต.วังหว้าเปิดอ่าน
     3577/2561 รย54102/ว2507 ลว12พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารคู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการเทศบาลต.ทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3575/2561 141/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญางานเปิดอ่าน
     3574/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     3573/2561 ศธ04226.048/194 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์อปพร.เปิดอ่าน
     3572/2561 ศธ04126.048/192 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถและรถแบ็คโฮเปิดอ่าน
     3571/2561 รย0718/2049 ลว30พ.ย.2561 เรื่องเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     3570/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว77 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     3569/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     3568/2561 ลว6ต.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     3567/2561 ลว6ธ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     3566/2561 ลว26พ.ย.2561 เรื่องตอบรับค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     3565/2561 สป51001/ว2134 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี อบจ.สมุทรปราการเปิดอ่าน
     3564/2561 IV6108129 ลว4ธ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     3563/2561 ศธ04248.50/529 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเปิดอ่าน
     3562/2561 รย0718/ว2061 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     3561/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว77 ลว4พ.ย.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     3560/2561 ลต(รย)0002/ว550 ลว30พ.ย.2561 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเปิดอ่าน
     3559/2561 รย0014.2/ว18054 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปท.ในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมฯเปิดอ่าน
     3558/2561 ศธ0559/ว6841 ลว15พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     3557/2561 ศธ0559/ว6794 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     3556/2561 ศธ0559/ว6801 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     3555/2561 รย0028/ว63056 ลว21พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     3554/2561 ศธ0567/8359 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฯเปิดอ่าน
     3553/2561 ศธ0567/8356 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ ฉบับแก้ไขเพิ่มล่าสุด ฯเปิดอ่าน
     3552/2561 ศธ0567/8355 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และอัตราเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขฯเปิดอ่าน
     3551/2561 ศธ0567/8201 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการจัดการกรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯเปิดอ่าน
     3550/2561 ศธ0567.9/ว.นก1434 ลว8พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึกแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฯเปิดอ่าน
     3549/2561 ศธ0540.07/ว7619 ลว2พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม อปท. กับแนวทางพัฒนาโรงเรียน ผู้สูงอายุ และการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     3548/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3547/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3546/2561 ลว18พ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     3545/2561 มท0209.4/ว65 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2560 ของกถ และสำนักงาน กถ. จำนวน 1 เล่มเปิดอ่าน
     3544/2561 ศทม.1596/2561 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร พัฒนาความรู้กฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯเปิดอ่าน
     3543/2561 ศทม.1600/2561 ลว20พ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ฯ"เปิดอ่าน
     3542/2561 ศทม.1593/2561 ลว19พ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางและขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ"เปิดอ่าน
     3541/2561 ศธ0567.9/ว.นก1130 ลว27ก.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"เปิดอ่าน
     3540/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3539/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3538/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3537/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     3536/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     3535/2561 ลว30พ.ย.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     3534/2561 รย0023.2/ว5362 ลว22พ.ย.2561 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.ระยองเปิดอ่าน
     3533/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมารถโดยสารรถบัสไม่ประจำทาง)เปิดอ่าน
     3532/2561 ลว3ธ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมารถโดยสารรถบัสไม่ประจำทาง)เปิดอ่าน
     3531/2561 รย0718/2055 ลว30พ.ย.2561 เรื่องแนวทางการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรค 3เปิดอ่าน
     3530/2561 รย0718/2048 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอเปิดรับขอเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีบัญชี 2562เปิดอ่าน
     3529/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     3528/2561 ลว30ต.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเปิดอ่าน
     3527/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่่องเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     3526/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     3524/2561 ลว31ต.ค.2561 เรื่องสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชา (Urrent Account Statement)เปิดอ่าน
     3523/2561 รย401/3645 ลว29พ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,259

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.