สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561 
หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561
หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561  
     2465/2561 รย74001/675 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     2460/2561 รย0023.8/ว1732 ลว30ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3459/2561 รบ0023.8/ว2173 ลว30ส.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งฯเปิดอ่าน
     2458/2561 รย0023.8/ว730 ลว30ส.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมปฏืบัติการฯเปิดอ่าน
     2447/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาฯเปิดอ่าน
     2438/2561 ลว29ส.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาเช่ารถบัส จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     2435/2561 ชย77701/461 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     2434/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2433/2561 รย57021.2/5327 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานเปิดอ่าน
     2432/2561 ทส0611/สกล18/577 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2431/2561 ชบ53706/ว3245 ลว20ส.ค.2561 เรื่องส่งวารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ "ที่นี่.......บ้านสวน"เปิดอ่าน
     2430/2561 รย0020.01/10956 ลว20ส.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     2429/2561 ลว18ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2428/2561 46108180106131 ลว18ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2427/2561 รย73101/836 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     2426/2561 ชบ52406/ว1654 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงาน ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีเปิดอ่าน
     2425/2561 รย51001.4/ว4852 ลว6ส.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2423/2561 ศธ0503.33/ว1067 ลว18ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     2422/2561 พล52206/ว508 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงาน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     2421/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องตอบรับคำศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     2420/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องตอบรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและสนับสนุนวิทยากรเปิดอ่าน
     2419/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอยกเลิกถังขยะ)เปิดอ่าน
     2418/2561 ศธ04126.022/168 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อปพร.เปิดอ่าน
     2417/2561 รย0023.8/ว433 ลว27ส.ค.2561 เรื่องแบบบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.เปิดอ่าน
     2416/2561 รย0023.8/ว429 ลว27ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2537)เปิดอ่าน
     2415/2561 รย0023.8/ว428 ลว27ส.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ตั้งงานเปิดอ่าน
     2414/2561 รย0023.8/ว427 ลว27ส.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงิ ประจำปเปิดอ่าน
     2413/2561 รย0023.8/ว432 ลว27ส.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย 61 และวันที 10 ก.ค 2561เปิดอ่าน
     2412/2561 รย0023.8/ว431 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอส่งแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง)เปิดอ่าน
     2411/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2409/2561 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2407/2561 รย0023.8/ว1703 ลว24ส.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบทางขับ (ฉบับที่2) พ.ศ2561เปิดอ่าน
     2406/2561 รย0023.8/ว425 ลว27ส.ค.2561 เรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการภานยในประเทศเปิดอ่าน
     2405/2561 รย0023.8/ว423 ลว24ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     2404/2561 รย0023.8/ว422 ลว24ส.ค.2561 เรื่องโครงการหรือกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดอ่าน
     2403/2561 รย0023.8/ว421 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สบันสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมขนเปิดอ่าน
     2402/2561 รย0023.8/ว420 ลว24ส.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒฯบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเปิดอ่าน
     2401/2561 รย0023.8/ว419 ลว24ส.ค.2561 เรื่องการบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ ก.พ 7 ของข้าราชการและลูกจ้างเปิดอ่าน
     2400/2561 รย0023.8/ว418 ลว24ส.ค.2561 เรื่องแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่3 พ.ศ.2560-2564เปิดอ่าน
     2399/2561 รย0023.8/ว1702 ลว24ส.ค.2561 เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ของ อปท.เปิดอ่าน
     2398/2561 รย0023.8/ว1707 ลว24ส.ค.2561 เรื่องผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเพื่อสัตวื พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     2397/2561 ศธ04248.50/382 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเปิดอ่าน
     2396/2561 คด0727.1/ว7898 ลว16ส.ค.2561 เรื่องคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่)เปิดอ่าน
     2395/2561 รย401/2262 ลว8ส.ค.2561 เรื่องการรโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     2393/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องใบส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนกิจกรรมแลเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ)เปิดอ่าน
     2392/2561 ศธ04126.048/139 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     2391/2561 ศธ04126.048/138 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮวและรถถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     2390/2561 รย0718/ว1698 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา จ.ระยอง (พ.ศ2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ทบทวนปี2563)เปิดอ่าน
     2389/2561 ทส0805/ว874 ลว10ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศไทยเปิดอ่าน
     2388/2561 ศธ04126.048/143 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขออนุญาตินำนักเรียนเข้าโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2387/2561 รย0718/ว1696 ลว24ส.ค.2561 เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของสถานประกอบการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ระยอง พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     2386/2561 รย0718/1695 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือช่วยเหลือกระจายผลผลิตไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)เปิดอ่าน
     2385/2561 รย0023.8/ว417 ลว23ส.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2561/เมื่อวันที่ 3 พ.ค 2561เปิดอ่าน
     2384/2561 กค10041สนด./27/2561 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     2383/2561 ลว24ส.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาเปิดอ่าน
     2380/2561 ศธ04248.50/385 ลว24ส.ค.2561 เรื่องส่งแบบตอบเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2378/2561 รย0718/1671 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมทำหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     2377/2561 รย0718/1668 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯเปิดอ่าน
     2376/2561 2561/004 ลว23ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2375/2561 รย0718/1685 ลว23ส.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์เปิดอ่าน
     2374/2561 รย0718/1648 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอลเล็กทรอนิกส์ฯเปิดอ่าน
     2373/2561 รย0023.8/ว1683 ลว23ส.ค.2561 เรื่องรายงานกสนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านกสรศึกษาของ อปท.เปิดอ่าน
     2372/2561 รย0023.8/ว1681 ลว23ส.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.เปิดอ่าน
     2371/2561 รย0023.8/ว1682 ลว23ส.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของ อปท.เปิดอ่าน
     2370/2561 รย0023.8/ว1680 ลว23ส.ค.2561 เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment) ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     2369/2561 ชบ56401/1363 ลว21ส.ค.2561 เรื่องการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     2368/2561 ลว23ส.ค.2561 เรื่องใบคำร้อง (ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย)เปิดอ่าน
     2367/2561 ลว23ส.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาเปิดอ่าน
     2364/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องวส่งมอบวัสดุคอมฯเปิดอ่าน
     2363/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใบรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2362/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอซ่อมไฟหมู่ 5)เปิดอ่าน
     2361/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องแจ้งเข้าดำเนินการเปิดอ่าน
     2360/2561 รย54601/484 ลว15ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2359/2561 รย53801/ว1634 ลว15ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2358/2561 รย73501/ว116 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เขาชะเมาเปิดอ่าน
     2357/2561 รย54102/ว1809 ลว6ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2356/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     2355/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคาร)เปิดอ่าน
     2354/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2353/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2352/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2351/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงานในกองคลัง 1 รายการ)เปิดอ่าน
     2350/2561 รย51029.1/5123 ลว16ส.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพในการรับรองแผนงานก่อสร้างเปิดอ่าน
     2349/2561 รย51029.1/ว5050 ลว14ส.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกเพื่อพิจารณาการรับโอข้าราชการ อบจ.อื่นๆเปิดอ่าน
     2348/2561 ลว11ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2347/2561 ลว11ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2346/2561 ศธ0526.03/ว060 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมการเงิน อปท.เปิดอ่าน
     2345/2561 สธ0916.05/ว2862 ลว8ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเปิดอ่าน
     2344/2561 0085/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เปิดอ่าน
     2343/2561 QL2018070300019 ลว7ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาค่าเบี้ยประกันเปิดอ่าน
     2342/2561 ชบ53701/ว2999 ลว3ส.ค.2561 เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     2341/2561 ลต(รย)0002/ว295 ลว3ส.ค.2561 เรื่องการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเปิดอ่าน
     2340/2561 สอ.สถ0103/ว119 ลว2ส.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ส.ค 61เปิดอ่าน
     2337/2561 พป003/ว1818 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัมมนางานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2335/2561 รย0718/ว1659 ลว16ส.ค.2561 เรื่องวิทยุสื่อสารกรมการปกครองเปิดอ่าน
     2334/2561 รย0023.8/ว1653 ลว17ส.ค.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเปิดอ่าน
     2333/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขออนุญาตBขุดดิน/ถมดิน)เปิดอ่าน
     2332/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพสัดุ (จัดซื้อวัสุดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2331/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัดุ (วัสดุสำนักงาน 3 รายการ)เปิดอ่าน
     2330/2561 รย52401/1218 ลว10ส.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอันมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างเปิดอ่าน
     2329/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2328/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2327/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนกำลัง อปพร.เปิดอ่าน
     2326/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2324/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2323/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย)เปิดอ่าน
     2322/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2321/2561 รย0023.8/ว1649 ลว16ส.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารสุขของ อปท.เปิดอ่าน
     2320/2561 รย0023.8/ว1648 ลว16ส.ค.2561 เรื่องโครงการรณรงค์อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     2319/2561 ว64/2561 ลว10ส.ค.2561 เรื่องเก็บเงินรายได้ของสมาชิกเปิดอ่าน
     2318/2561 มท.5309.18/ดล-ปข./1428/2561 ลว14ส.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     2317/2561 ลว16ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2316/2561 ลว16ส.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2314/2561 รย72001/ว101 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเปิดอ่าน
     2313/2561 ลว15ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้าเปิดอ่าน
     2312/2561 รย0023.8/ว1641 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเปิดอ่าน
     2311/2561 รย0712/1628 ลว15ส.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย 61เปิดอ่าน
     2310/2561 รย0023.8/ว415 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ2561เปิดอ่าน
     2309/2561 รย0023.8/ว413 ลว15ส.ค.2561 เรื่องบัญชีวัฒนธรรมไทยเปิดอ่าน
     2308/2561 รย0023.8/ว412 ลว15ส.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ค 2561เปิดอ่าน
     2307/2561 รย0023.8/ว411 ลว15ส.ค.2561 เรื่องบัญขีวัฒนธรรมไทยเปิดอ่าน
     2306/2561 รย0023.8/ว410 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562เปิดอ่าน
     2305/2561 รย0023.8/ว409 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     2304/2561 รย0023.8/ว414 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมคุณภาพแลอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ อปท.เปิดอ่าน
     2303/2561 รย0023.8/ว1634 ลว15ส.ค.2561 เรื่องชอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับฯเปิดอ่าน
     2302/2561 ลว16ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2301/2561 ศธ0522.24/พิเศษ68/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องโครงการหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่และสวัสดิการต่างๆเปิดอ่าน
     2299/2561 รย0005/4074 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     2298/2561 ลว15ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถดับเพลิง)เปิดอ่าน
     2288/2561 รย0023.8/ว407 ลว14ส.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงแก้ไข พรบ.งานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ....... แก้ไขชื่อเป็น ร่าง พรบ.ข้าราชส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2273/2561 รย0005/ว3904 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการฯลฯเปิดอ่าน
     2266/2561 นศ53501/ว127 ลว10ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลฯเปิดอ่าน
     2239/2561 รย54501/14 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2238/2561 รย74001/634 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมกรอบไม้สำหรับปลูกต้นไม้เปิดอ่าน
     2236/2561 รย0005/4074 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     2227/2561 รย0718/1587 ลว7ส.ค.2561 เรื่องการจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค 61เปิดอ่าน
     2226/2561 รย0023.8/ว401 ลว8ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2220/2561 รย0718/1598 ลว9ส.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์ฯเปิดอ่าน
     2212/2561 รย0023.8/ว1579 ลว7ส.ค.2561 เรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2211/2561 รย0718/1584 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค 2561เปิดอ่าน
     2194/2561 มท5305.62/ขชม6199 ลว3ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เปิดอ่าน
     2187/2561 ลว6ส.ค.2561 เรื่องการประชุมขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจเปิดอ่าน
     2180/2561 รย74001/587 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมธงชาติ ธงประจำพระองค์และเสาธงพร้อมขายึดเปิดอ่าน
     2176/2561 รย07/8/1472 ลว6ส.ค.2561 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯเปิดอ่าน
     2170/2561 รย0718/1508 ลว26ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำกราบบังคมทูลพระกรุณาเปิดอ่าน
     2168/2561 ทส0611/สกล18/ว508 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานลุม่น้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 3/2561เปิดอ่าน
     2159/2561 รย0023.8/ว545 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาะสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 4/2561เปิดอ่าน
     2156/2561 รย0023.8/ว1544 ลว1ส.ค.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัดเปิดอ่าน
     2154/2561 ลว1ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุจำนวน 18 รายการเปิดอ่าน
     2151/2561 รย0023.8/ว386 ลว1ส.ค.2561 เรื่องระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณ่ะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,151

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.