สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,407

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561 
หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561
หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561  
     2465/2561 รย74001/675 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     2460/2561 รย0023.8/ว1732 ลว30ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     3459/2561 รบ0023.8/ว2173 ลว30ส.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งฯเปิดอ่าน
     2458/2561 รย0023.8/ว730 ลว30ส.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมปฏืบัติการฯเปิดอ่าน
     2447/2561 ลว31ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาฯเปิดอ่าน
     2438/2561 ลว29ส.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาเช่ารถบัส จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     2435/2561 ชย77701/461 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     2434/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2433/2561 รย57021.2/5327 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานเปิดอ่าน
     2432/2561 ทส0611/สกล18/577 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2431/2561 ชบ53706/ว3245 ลว20ส.ค.2561 เรื่องส่งวารสารสื่อการประชาสัมพันธ์ "ที่นี่.......บ้านสวน"เปิดอ่าน
     2430/2561 รย0020.01/10956 ลว20ส.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     2429/2561 ลว18ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2428/2561 46108180106131 ลว18ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2427/2561 รย73101/836 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     2426/2561 ชบ52406/ว1654 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงาน ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีเปิดอ่าน
     2425/2561 รย51001.4/ว4852 ลว6ส.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2423/2561 ศธ0503.33/ว1067 ลว18ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     2422/2561 พล52206/ว508 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงาน ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     2421/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องตอบรับคำศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     2420/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องตอบรับเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและสนับสนุนวิทยากรเปิดอ่าน
     2419/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอยกเลิกถังขยะ)เปิดอ่าน
     2418/2561 ศธ04126.022/168 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ อปพร.เปิดอ่าน
     2417/2561 รย0023.8/ว433 ลว27ส.ค.2561 เรื่องแบบบัญชีทะเบียนและรายงานการเงินของ อปท.เปิดอ่าน
     2416/2561 รย0023.8/ว429 ลว27ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์หนังสือแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2537)เปิดอ่าน
     2415/2561 รย0023.8/ว428 ลว27ส.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ตั้งงานเปิดอ่าน
     2414/2561 รย0023.8/ว427 ลว27ส.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงิ ประจำปเปิดอ่าน
     2413/2561 รย0023.8/ว432 ลว27ส.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย 61 และวันที 10 ก.ค 2561เปิดอ่าน
     2412/2561 รย0023.8/ว431 ลว27ส.ค.2561 เรื่องขอส่งแนวทางปฏิบัติโครงการ (งานก่อสร้าง)เปิดอ่าน
     2411/2561 ลว28ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2409/2561 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2407/2561 รย0023.8/ว1703 ลว24ส.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบทางขับ (ฉบับที่2) พ.ศ2561เปิดอ่าน
     2406/2561 รย0023.8/ว425 ลว27ส.ค.2561 เรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการภานยในประเทศเปิดอ่าน
     2405/2561 รย0023.8/ว423 ลว24ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2561เปิดอ่าน
     2404/2561 รย0023.8/ว422 ลว24ส.ค.2561 เรื่องโครงการหรือกิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเปิดอ่าน
     2403/2561 รย0023.8/ว421 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สบันสนุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสภาองค์กรชุมขนเปิดอ่าน
     2402/2561 รย0023.8/ว420 ลว24ส.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒฯบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเปิดอ่าน
     2401/2561 รย0023.8/ว419 ลว24ส.ค.2561 เรื่องการบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ ก.พ 7 ของข้าราชการและลูกจ้างเปิดอ่าน
     2400/2561 รย0023.8/ว418 ลว24ส.ค.2561 เรื่องแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่3 พ.ศ.2560-2564เปิดอ่าน
     2399/2561 รย0023.8/ว1702 ลว24ส.ค.2561 เรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ของ อปท.เปิดอ่าน
     2398/2561 รย0023.8/ว1707 ลว24ส.ค.2561 เรื่องผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเพื่อสัตวื พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     2397/2561 ศธ04248.50/382 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำเปิดอ่าน
     2396/2561 คด0727.1/ว7898 ลว16ส.ค.2561 เรื่องคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น (ฉบับปรับปรุงใหม่)เปิดอ่าน
     2395/2561 รย401/2262 ลว8ส.ค.2561 เรื่องการรโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     2393/2561 ลว27ส.ค.2561 เรื่องใบส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสนับสนุนกิจกรรมแลเพิ่มศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ)เปิดอ่าน
     2392/2561 ศธ04126.048/139 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีประชาเปิดอ่าน
     2391/2561 ศธ04126.048/138 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮวและรถถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     2390/2561 รย0718/ว1698 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนา จ.ระยอง (พ.ศ2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ทบทวนปี2563)เปิดอ่าน
     2389/2561 ทส0805/ว874 ลว10ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมเปลี่ยนเรียนรู้เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศไทยเปิดอ่าน
     2388/2561 ศธ04126.048/143 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขออนุญาตินำนักเรียนเข้าโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2387/2561 รย0718/ว1696 ลว24ส.ค.2561 เรื่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนของสถานประกอบการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.ระยอง พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     2386/2561 รย0718/1695 ลว24ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือช่วยเหลือกระจายผลผลิตไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง)เปิดอ่าน
     2385/2561 รย0023.8/ว417 ลว23ส.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2561/เมื่อวันที่ 3 พ.ค 2561เปิดอ่าน
     2384/2561 กค10041สนด./27/2561 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูล ปีงบประมาณ 2562เปิดอ่าน
     2383/2561 ลว24ส.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาเปิดอ่าน
     2380/2561 ศธ04248.50/385 ลว24ส.ค.2561 เรื่องส่งแบบตอบเข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2378/2561 รย0718/1671 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมทำหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     2377/2561 รย0718/1668 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯเปิดอ่าน
     2376/2561 2561/004 ลว23ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2375/2561 รย0718/1685 ลว23ส.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์เปิดอ่าน
     2374/2561 รย0718/1648 ลว22ส.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอลเล็กทรอนิกส์ฯเปิดอ่าน
     2373/2561 รย0023.8/ว1683 ลว23ส.ค.2561 เรื่องรายงานกสนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านกสรศึกษาของ อปท.เปิดอ่าน
     2372/2561 รย0023.8/ว1681 ลว23ส.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท.เปิดอ่าน
     2371/2561 รย0023.8/ว1682 ลว23ส.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของ อปท.เปิดอ่าน
     2370/2561 รย0023.8/ว1680 ลว23ส.ค.2561 เรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment) ประจำปี 2563เปิดอ่าน
     2369/2561 ชบ56401/1363 ลว21ส.ค.2561 เรื่องการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     2368/2561 ลว23ส.ค.2561 เรื่องใบคำร้อง (ขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย)เปิดอ่าน
     2367/2561 ลว23ส.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาเปิดอ่าน
     2364/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องวส่งมอบวัสดุคอมฯเปิดอ่าน
     2363/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใบรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     2362/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอซ่อมไฟหมู่ 5)เปิดอ่าน
     2361/2561 ลว22ส.ค.2561 เรื่องแจ้งเข้าดำเนินการเปิดอ่าน
     2360/2561 รย54601/484 ลว15ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2359/2561 รย53801/ว1634 ลว15ส.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2358/2561 รย73501/ว116 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.เขาชะเมาเปิดอ่าน
     2357/2561 รย54102/ว1809 ลว6ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2356/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     2355/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างอาคาร)เปิดอ่าน
     2354/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบบอนุญาติเปิดอ่าน
     2353/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2352/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2351/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์สำนักงานในกองคลัง 1 รายการ)เปิดอ่าน
     2350/2561 รย51029.1/5123 ลว16ส.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการขอความอนุเคราะห์บุคลากรผู้ได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพในการรับรองแผนงานก่อสร้างเปิดอ่าน
     2349/2561 รย51029.1/ว5050 ลว14ส.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกเพื่อพิจารณาการรับโอข้าราชการ อบจ.อื่นๆเปิดอ่าน
     2348/2561 ลว11ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2347/2561 ลว11ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2346/2561 ศธ0526.03/ว060 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมการเงิน อปท.เปิดอ่าน
     2345/2561 สธ0916.05/ว2862 ลว8ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเปิดอ่าน
     2344/2561 0085/2561 ลว21ส.ค.2561 เรื่องใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้เปิดอ่าน
     2343/2561 QL2018070300019 ลว7ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาค่าเบี้ยประกันเปิดอ่าน
     2342/2561 ชบ53701/ว2999 ลว3ส.ค.2561 เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     2341/2561 ลต(รย)0002/ว295 ลว3ส.ค.2561 เรื่องการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งและกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเปิดอ่าน
     2340/2561 สอ.สถ0103/ว119 ลว2ส.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ส.ค 61เปิดอ่าน
     2337/2561 พป003/ว1818 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสัมมนางานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2335/2561 รย0718/ว1659 ลว16ส.ค.2561 เรื่องวิทยุสื่อสารกรมการปกครองเปิดอ่าน
     2334/2561 รย0023.8/ว1653 ลว17ส.ค.2561 เรื่องการเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเปิดอ่าน
     2333/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขออนุญาตBขุดดิน/ถมดิน)เปิดอ่าน
     2332/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพสัดุ (จัดซื้อวัสุดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2331/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัดุ (วัสดุสำนักงาน 3 รายการ)เปิดอ่าน
     2330/2561 รย52401/1218 ลว10ส.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอันมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างเปิดอ่าน
     2329/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2328/2561 ลว20ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2327/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนกำลัง อปพร.เปิดอ่าน
     2326/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2324/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)เปิดอ่าน
     2323/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย)เปิดอ่าน
     2322/2561 ลว17ส.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2321/2561 รย0023.8/ว1649 ลว16ส.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารสุขของ อปท.เปิดอ่าน
     2320/2561 รย0023.8/ว1648 ลว16ส.ค.2561 เรื่องโครงการรณรงค์อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออกเปิดอ่าน
     2319/2561 ว64/2561 ลว10ส.ค.2561 เรื่องเก็บเงินรายได้ของสมาชิกเปิดอ่าน
     2318/2561 มท.5309.18/ดล-ปข./1428/2561 ลว14ส.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     2317/2561 ลว16ส.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     2316/2561 ลว16ส.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2314/2561 รย72001/ว101 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเปิดอ่าน
     2313/2561 ลว15ส.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้าเปิดอ่าน
     2312/2561 รย0023.8/ว1641 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเปิดอ่าน
     2311/2561 รย0712/1628 ลว15ส.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย 61เปิดอ่าน
     2310/2561 รย0023.8/ว415 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ2561เปิดอ่าน
     2309/2561 รย0023.8/ว413 ลว15ส.ค.2561 เรื่องบัญชีวัฒนธรรมไทยเปิดอ่าน
     2308/2561 รย0023.8/ว412 ลว15ส.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ที่นำส่งให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.ค 2561เปิดอ่าน
     2307/2561 รย0023.8/ว411 ลว15ส.ค.2561 เรื่องบัญขีวัฒนธรรมไทยเปิดอ่าน
     2306/2561 รย0023.8/ว410 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสนอชื่อผู้หญิงเก่ง ปี 2562 และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562เปิดอ่าน
     2305/2561 รย0023.8/ว409 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวทางพระราชดำริเปิดอ่าน
     2304/2561 รย0023.8/ว414 ลว15ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมคุณภาพแลอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับ อปท.เปิดอ่าน
     2303/2561 รย0023.8/ว1634 ลว15ส.ค.2561 เรื่องชอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับฯเปิดอ่าน
     2302/2561 ลว16ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน)เปิดอ่าน
     2301/2561 ศธ0522.24/พิเศษ68/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องโครงการหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคุณสมบัติ สิทธิหน้าที่และสวัสดิการต่างๆเปิดอ่าน
     2299/2561 รย0005/4074 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     2298/2561 ลว15ส.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถดับเพลิง)เปิดอ่าน
     2288/2561 รย0023.8/ว407 ลว14ส.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงแก้ไข พรบ.งานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ....... แก้ไขชื่อเป็น ร่าง พรบ.ข้าราชส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2273/2561 รย0005/ว3904 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการฯลฯเปิดอ่าน
     2266/2561 นศ53501/ว127 ลว10ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลฯเปิดอ่าน
     2239/2561 รย54501/14 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2238/2561 รย74001/634 ลว9ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมกรอบไม้สำหรับปลูกต้นไม้เปิดอ่าน
     2236/2561 รย0005/4074 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     2227/2561 รย0718/1587 ลว7ส.ค.2561 เรื่องการจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค 61เปิดอ่าน
     2226/2561 รย0023.8/ว401 ลว8ส.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโรศัพท์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2220/2561 รย0718/1598 ลว9ส.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพนะนางเจ้าสิริกิติ์ฯเปิดอ่าน
     2212/2561 รย0023.8/ว1579 ลว7ส.ค.2561 เรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2211/2561 รย0718/1584 ลว7ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค 2561เปิดอ่าน
     2194/2561 มท5305.62/ขชม6199 ลว3ส.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่เปิดอ่าน
     2187/2561 ลว6ส.ค.2561 เรื่องการประชุมขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจเปิดอ่าน
     2180/2561 รย74001/587 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมธงชาติ ธงประจำพระองค์และเสาธงพร้อมขายึดเปิดอ่าน
     2176/2561 รย07/8/1472 ลว6ส.ค.2561 เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ฯเปิดอ่าน
     2170/2561 รย0718/1508 ลว26ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกบผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่องเพื่อนำกราบบังคมทูลพระกรุณาเปิดอ่าน
     2168/2561 ทส0611/สกล18/ว508 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานลุม่น้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 3/2561เปิดอ่าน
     2159/2561 รย0023.8/ว545 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาะสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 4/2561เปิดอ่าน
     2156/2561 รย0023.8/ว1544 ลว1ส.ค.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะของจังหวัดเปิดอ่าน
     2154/2561 ลว1ส.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุจำนวน 18 รายการเปิดอ่าน
     2151/2561 รย0023.8/ว386 ลว1ส.ค.2561 เรื่องระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณ่ะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.