สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนมกราคม 2561 
หนังสือรับเดือนมกราคม 2561
หนังสือรับเดือนมกราคม 2561  
     282/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพสดุ(นมโรงเรียน)เปิดอ่าน
     281/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     280/2561 ลว30ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     279/2561 IV6100496 ลว31ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     278/2561 รย0023.8/179 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งสรุปสารสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     277/2561 รย0023.8/ว179 ลว31ม.ค.2561 เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปิดอ่าน
     276/2561 รย0023.8/ว982 ลว31ม.ค.2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เปิดอ่าน
     275/2561 รย0023.8/ว181 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     274/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     273/2561 ลว31ม.่ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ)เปิดอ่าน
     272/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     271/2561 ่ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     270/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     269/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     268/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     267/2561 รย0023.8/ว41 ลว30ม.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯเปิดอ่าน
     266/2561 รย0718/ว164 ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตรวจติดตามและสอดส่องพฤติการณ์เปิดอ่าน
     265/2561 ลว30ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ติดตั้งโคมไฟสาธารณสุขฯ)เปิดอ่าน
     264/2561 รย0718/168 ลว30ม.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯเปิดอ่าน
     263/2561 รย0718/167 ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมส่วนราชการเปิดอ่าน
     262/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาคนประจำรถของเดือนมกราคมเปิดอ่าน
     257/2561 คค0727.1/674 ลว 22ม.ค.2561 เรืองขอส่งแผนพัฒนาและแผนซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566เปิดอ่าน
     256/2561 ทส0805/ว87 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (ระยอง)เปิดอ่าน
     255/2561 ศธ04248.50/ว36 ลว18ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเปิดอ่าน
     247/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     246/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     245/2561 ยธ0738/ว308 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องหาราชทัณฑ์ที่ไดรับการปล่อยตัวเปิดอ่าน
     244/2561 รย53502/ว92 ลว18ม.ค.2561 เรื่องส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     243/2561 ลว18ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     242/2561 มฉก.0108/0045 ลว18ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเปิดอ่าน
     241/2561 24/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     240/2561 ศธ0567.9/ว.นก.14 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิยร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น"เปิดอ่าน
     239/2561 สอ.สก0103/ว003 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     238/2561 ทส0308/ว761 ลว30พ.ย.2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     237/2561 ศธ0567.9/ว.นก1215 ลว29พ.ย.2560 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการฯ"เปิดอ่าน
     236/2561 พม0304/ว14334 ลว20พ.ย.2560 เรื่องจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     235/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบวัสดุ (วัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ)เปิดอ่าน
     234/2561 รย0005/ว334 ลว17ม.ค.2561 เรื่องขออนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เปิดอ่าน
     233/2561 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหรืออื่นๆที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ใช้ยางพาราเปิดอ่าน
     229/2561 รย0023.8/ว38 ลว26 ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ฯเปิดอ่าน
     228/2561 รย0023.8/ว37 ลว26ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมฯเปิดอ่าน
     227/2561 รย0023.8/ว36 ลว26ม.ค.2561 เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญฯเปิดอ่าน
     226/2561 รย0023.8/ว35 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯเปิดอ่าน
     225/2561 รย0023.8/ว34 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     224/2561 รย0023.8/ว33 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการสร้างสนามฟุตบอลโดยยางธรรมชาติฯเปิดอ่าน
     223/2561 รย0023.8/ว32 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งเปิดอ่าน
     222/2561 รย0023.8/ว31 ลว26ม.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     221/2561 รย0023.8/ว30 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     220/2561 รย0023.8/ว29 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและกรมสรรพกรเปิดอ่าน
     219/2561 รย0023.8/ว28 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     218/2561 รย0718/162 ลว26ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     217/2561 รย0718/160 ลว26ม.ค.2561 เรื่องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย พ.ศ. 2546เปิดอ่าน
     216/2561 รย0023.8/ว156 ลว25ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     215/2561 รย0718/2519 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เปิดอ่าน
     214/2561 ลว24ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพฯเปิดอ่าน
     213/2561 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพฯเปิดอ่าน
     212/2561 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพฯเปิดอ่าน
     211/2561 รย0023.8/ว155 ลว25ม.ค.2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     210/2561 รย0023.8/ว154 ลว25ม.ค.2561 เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯเปิดอ่าน
     209/2561 รย0020.01/1390 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     208/2561 รย0020.01/1391 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     207/2561 รย0020.01/1389 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     206/2561 ป2561/1513 ลว22ม.ค.2561 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย ประจำปี2560เปิดอ่าน
     205/2561 รย0023.8/2151 ลว25ม.ค.2561 เรื่องโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
     203/2561 รย0718/068 ลว12 ม.ค.2561 เรื่องส่งเงินคืนและสั่งใช้ใบกำกับโครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจ.ระยองเปิดอ่าน
     202/2561 รย0005/ว910 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนผลักดันการจัดการสั่งอำนวยความสะดวกเปิดอ่าน
     201/2561 นพ52004/190 ลว24ม.ค.2561 เรื่องตอบรับการศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     200/2561 มท5309.18/กล-ปบ./269/2561 ลว19ม.ค.2561 เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     199/2561 ลต(รย)0704/20 ลว18ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองเปิดอ่าน
     198/2561 รย72801/41 ลว16ม.ค.2561 เรื่องการรับพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     197/2561 รย72401/ว130 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวอบต.มาบยางพร"เปิดอ่าน
     196/2561 ยธ02077/ว48 ลว18ม.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมมวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     195/2561 ลว19ม.ค.เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     194/2561 รย0023.8/ว26 ลว23ม.ค.2561 เรื่องการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดอ่าน
     193/2561 รย0023.8/ว24 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transbarency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     192/2561 รย0023.8/ว25 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ต.ค. พ.ย. 2560เปิดอ่าน
     191/2561 รย51001.4/ว60 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     190/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     189/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     188/2561 ทส0304/ว18 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติสิ่งก่อสร้างเปิดอ่าน
     187/2561 ศธ0513.11212/ว002 ลว10ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารฯ"เปิดอ่าน
     186/2561 ศธ0530.33/ว044 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญรับการอบรม "หลักสูตรกรณีศึกษาข้อบกพร่องและปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง"เปิดอ่าน
     185/2561 ศธ0567/114 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ"เปิดอ่าน
     184/2561 ศธ0530.33/ว036 ลว5ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การติดตามประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี 2561-2564"เปิดอ่าน
     183/2561 ศธ0567/8 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการงบประมาณภายใต้การเบิกจ่ายและการตรวจสอบของอปท."เปิดอ่าน
     182/2561 ศธ0567/7 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เรียนรู้ระเบียบการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ใขใหม่)"เปิดอ่าน
     181/2561 ศธ0567/6 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560ฯ"เปิดอ่าน
     180/2561 ศธ0567/7839 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกเทคนิกการปฏิบัตรงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASSฯ"เปิดอ่าน
     179/2561 ศธ0567/7838 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ"เปิดอ่าน
     178/2561 ศธ0567/7837 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579"เปิดอ่าน
     177/2561 ศท0567/7836 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     176/2561 ศธ0567/7835 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินได้ของสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)"เปิดอ่าน
     175/2561 ศธ0567/7833 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อัพเดทประกาศ ก.กลาง แบ่งสื่อซักซ้อมของมติ ก.กลาง เกี่ยวกับบริการงานบุคคลของอปทฯ"เปิดอ่าน
     175/2561 ศธ0567/7833 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อัพเดทประกาศ ก.กลาง แบ่งสื่อซักซ้อมของมติ ก.กลาง เกี่ยวกับบริการงานบุคคลของอปทฯ"เปิดอ่าน
     174/2561 ศธ0567/7832 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ ภาษีงบ กฏกระทรวงฯ"เปิดอ่าน
     173/2561 ศธ0526.03/ท097 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564"เปิดอ่าน
     172/2561 ศธ0526.03/ท096 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนและประกันสุขภาพฯ"เปิดอ่าน
     171/2561 ลว18ม.ค.2561 เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     170/2561 รย0718/ว117 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบสลากสินค้าประเภทที่นอนเปิดอ่าน
     169/2561 รย0023.8/118 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพิจารณาผลงานของพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     168/2561 ลว19ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     166/2561 รย0718/111 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯเปิดอ่าน
     165/2561 รย0023.8/ว23 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบด้านการเงินการคลังฯเปิดอ่าน
     164/2561 รย0023.8/ว113 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     163/2561 รย0023.8/ว115 ลว19ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเริ่งรัดติดตามฯเปิดอ่าน
     162/2561 รย0023.8/ว114 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     161/2561 รย0718/104 ลว18ม.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2560-2561เปิดอ่าน
     160/2561 รย74401/ว019 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     159/2561 ศธ0513.13401/ว2638 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรฯเปิดอ่าน
     158/2561 ศธ0513.13401/ว2636 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     157/2561 รย34101/ว042 ลว15ม.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯเปิดอ่าน
     156/2561 ศธ0513.134401/ว2637 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเร่วมโครงการการอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกฯเปิดอ่าน
     154/2561 รย.73001/ว16 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการรับโอนเงินพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯเปิดอ่าน
     152/2561 ลว18ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (โคมไฟเสีย)เปิดอ่าน
     151/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     149/2561 รย000025.2/ว72 ลว16ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะและเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจดการขยะมูลฝอยชุมชนประจำปี 2561เปิดอ่าน
     148/2561 ว3/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     146/2561 ส.ท.ท.1/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของอปท.เปิดอ่าน
     145/2561 ส.ท.ท.64/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     144/2561 ลว17 ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     143/2561 รย0023.8/ว096 ลว16ม.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.ระยอง ครั้งที่ 12/2560เปิดอ่าน
     141/2561 รย.52007/ว0100 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครระยองรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     140/2561 ยธ02072/ว7 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปิดอ่าน
     139/2561 รย54102/ว9 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     137/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     136/2561 ชย81601/15 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิเปิดอ่าน
     135/2561 รย0023.8/ว18 ลว15ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับรองลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุฯเปิดอ่าน
     134/2561 รย0023.8/ว19 ลว15ม.ค.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสามคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     133/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     132/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องส่งมอบของสัมนาคุณ จำนวน 3 ชิ้นเปิดอ่าน
     131/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     130/2561 ลว16 ม.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองสั่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     129/2561 ศธ6211/ว2281 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     128/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องแบบขอรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เปิดอ่าน
     126/2561 ลว30พ.ย.2560 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     125/2561 ลว30พ.ย.2560 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     124/2561 ศธ0530.33/ว2914 ลว30พ.ย.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     123/2561 รย51029.1/ว99 ลว9 ม.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์กรบริหารจังหวัดอื่นฯเปิดอ่าน
     122/2561 ส.ท.ท.61/ว2561 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯเปิดอ่าน
     121/2561 รย0032/ว98 ลว9ม.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯเปิดอ่าน
     120/2561 รย0023.8/ว16 ลว15ม.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560เปิดอ่าน
     119/2561 รย0023.8/ว7 ลว15ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามมาตราแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร)เปิดอ่าน
     118/2561 รย0023.8/ว15 ลว15ม.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาฯเปิดอ่าน
     117/2561 ชบ53706/ว102 ลว9 ม.ค.2561 เรื่องส่งปฏิทินแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     116/2561 ฉช54001/ว1002 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งสะเดาเปิดอ่าน
     115/2561 วช0005/ว10437 ลว18ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     114/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     113/2561 รย0023.8/ว079 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการอนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     112/2561 รย0023.8/ว074 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการปรับสถานะของไทยจากบัญชีฯเปิดอ่าน
     111/2561 รย0023.8/ว072 ลว12 ม.ค.2561 เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     110/2561 รย0023.8/ว081 ลว12ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     109/2561 รย0023.8/ว061 ลว11ม.ค.2561 เรื่องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     108/2561 รย0023.8/ว080 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งสอบแข่งขันได้เปิดอ่าน
     107/2561 รย0023.8/ว062 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
     106/2561 รย0023.8/ว060 ลว11ม.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเปิดอ่าน
     105/2561 รย 0023.8/ว059 ลว11ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันฯเปิดอ่าน
     104/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     103/2561 ลว12ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ Cannon mx 366เปิดอ่าน
     102/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     101/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(ของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็ก)เปิดอ่าน
     100/2561 สบ5129/45 ลว5ม.ค.2561 เรื่องข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สังกัด อบจ. สกลนครเปิดอ่าน
     99/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เชิญพนักงานเทศบาลเข้าร่วมฝึกอบรมเปิดอ่าน
     98/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาจัดทำตรายาง)เปิดอ่าน
     97/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     96/2561 ลว11 ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์)เปิดอ่าน
     95/2561 รย023.8/ว14 ลว10ม.ค.2561 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     94/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     93/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานในกองคลัง จำนวน 1 รายการ)เปิดอ่าน
     92/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ติดตั้งหลอดไฟ)เปิดอ่าน
     91/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     90/2561 ส.ท.จ.รย 1/2561 ลว8ม.ค.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 13/2560เปิดอ่าน
     89/2561 รย72401/ว2 3ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     88/2561 รย74101/ว003 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     87/2561 รย0005/81 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     86/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาคืนเปิดอ่าน
     85/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     84/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     83/2561 ศธ04248.50/09 ลว9ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าและบุคลากรตัดแต่งกิ่งไม้เปิดอ่าน
     82/2561 รย 401/74 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     81/2561 มท.5309.18/กล- ปบ/16/2561 ลว8ม.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     80/2561 มท5309.18/กล-ปบ./16/2561 ลว8ม.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     79/2561 มท5309.18/837405006439 ลว1ม.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     78/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องใบส่งของเปิดอ่าน
     77/2561 รย51020.3/ว34 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการส่งขยะเข้ามากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยองเปิดอ่าน
     76/2561 รย51003.3/ว8444 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     75/2561 รย0718/044 ลว9ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้เปิดอ่าน
     74/2561 รย0718/045 ลว9ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     73/2561 รย0023.8/ว12 ลว9ม.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25634เปิดอ่าน
     72/2561 รย0023.8/ว11 ลว9ม.ค.2561 เรื่องตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1 ต.ค.60 - 30 มี.ค.61)เปิดอ่าน
     71/2561 รย0023.8/ว038 ลว8ม.ค.2561 เรื่องตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
     70/2561 รย0023.8/ว038 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดเปิดอ่าน
     69/2561 รย0023.8/ว037 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ฯเปิดอ่าน
     68/2561 รย0023.8/ว033 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯเปิดอ่าน
     67/2561 รย0023.8/ว039 ลว9ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยเปิดอ่าน
     66/2561 รย0023.8/ว031 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.61)เปิดอ่าน
     64/2561 รย0023.8/ว030 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     63/2561 รย0023.8/ว029 ลว9ม.ค.2561 เรื่ื่องข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     62/2561 รย0023.8/028 ลว9ม.ค.2561 เรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเปิดอ่าน
     61/2561 รย0023.8/ว6 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     60/2561 รย0023.8/ว8 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการเปิดเผยชื่อข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.เปิดอ่าน
     59/2561 รย0023.8/ว7 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     58/2561 รย0023.8/ว5 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นนายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     57/2561 รย0718/ว26 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อสั่งการในที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561เปิดอ่าน
     56/2561 รย0023.8/ว10 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯเปิดอ่าน
     55/2561 รย0023.8/ว10 ลว8ม.ค.2561 เรื่องรายงานการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     54/2561 รย0032/ว5544 ลว28ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อเปิดอ่าน
     53/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     52/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     51/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     50/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     49/2561 สพม.008/2561 ลว4ม.ค.2561 เรื่องความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันสูงสุดเปิดอ่าน
     48/2561 ศธ0567.9/ว.นก1484 ลว25ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     47/2561 นร0107/ว11024 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งนิติกรหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฯเปิดอ่าน
     46/2561 ศธ0567.9/ว.นก.1476 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     45/2561 มท0816.5/ว2739 ลว6ธ.ค.2560 เรียนที่ทำการอบจ.ฯเปิดอ่าน
     44/2561 มท0625.ปจ/ว873 ลว1 ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     43/2561 ศธ0567.9/1211 ลว29พ.ย.2560 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     42/2561 รย0023.8/ว023 ลว8ม.ค.2561 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฯเปิดอ่าน
     41/2561 รย0023.8/ว024 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอให้ อปท.ดำเนินโครงการฯเปิดอ่าน
     40/2561 รย0718/019 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯเปิดอ่าน
     39/2561 รย0023.8/ว014 ลว5ม.ค.2561 เรียนเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาฯเปิดอ่าน
     36/2561 รย0023.8/ว2 ลว4ม.ค.2561 เรื่องสรุปผลการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น งาน"ร่วมพลัง สร้างสังคมแม่162"เปิดอ่าน
     35/2561 รย0023.8/ว018 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     34/2561 รย0023.8/ว014 ลว5ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     33/2561 รย0023.8/ว014 ลว5ม.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ อบจ.ระยอง (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     32/2561 รย0023.8/ว013 ลว5ม.ค.2561 เรื่องมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเปิดอ่าน
     31/2561 รย0023.8/ว012 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเปิดอ่าน
     30/2561 รย0718/ว011 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด อ.เขาชะเมา จ.ระยองเปิดอ่าน
     29/2561 รย 0023.8/ว010 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     28/2561 รย0023.8/ว009 ลว5 ม.ค.61 เรียนขอเชิญปรึษาหารือแนวทางปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     27/2561 รย0719/ว005 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง อ.เขาชะเมา (ศจพ.อ.เขาชะเมา)ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     26/2561 รย0718/004 ลว4ม.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)เปิดอ่าน
     25/2561 รย0023.8/ว1 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเปิดอ่าน
     24/2561 รย0020.01/15290 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     23/2561 รย52103/1914 ลว20ธ.ค.2560 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     22/2561 รย401/24 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     21/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     20/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     19/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     18/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     17/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     16/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     15/2561 รย401/3585 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     14/2561 ศธ0514.1.50/ว1424 ลว8ธ.ค.2560 เรื่องขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     13/2561 ศธ0514.1.50/ว1424 ลว8ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     12/2561 ศธ051.1.50/ว1423 ลว8ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     11/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอซ่อมไฟทางสาธารณะ ม.4 - 7 -5เปิดอ่าน
     10/2561 รย51003.4/ว9041 ลว28ธ.ค.2560 เรื่องแจ้ง อปท.นำกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยองเปิดอ่าน
     09/2561 รย0023.8/491 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องขอส่งรายชื่อผู้แทนส่วนราชการเป็นคณะกรรมการเปิดอ่าน
     08/2561 นพ52801/898 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     07/2561 สบ51029/7664 ลว18ธ.ค.2560 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     06/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องหนังสือขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     05/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(คอมพิวเตอร์ 1 รายการ)เปิดอ่าน
     04/2561 รย0718/2523 ลว29 ธ.ค.2560 เรื่องการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     03/2561 รย0023.8/ว490 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องดำเนินการแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครูข้าราชการครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,213

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.