สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,475

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนมกราคม 2561 
หนังสือรับเดือนมกราคม 2561
หนังสือรับเดือนมกราคม 2561  
     282/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพสดุ(นมโรงเรียน)เปิดอ่าน
     281/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     280/2561 ลว30ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     279/2561 IV6100496 ลว31ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งหนี้ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     278/2561 รย0023.8/179 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งสรุปสารสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     277/2561 รย0023.8/ว179 ลว31ม.ค.2561 เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปิดอ่าน
     276/2561 รย0023.8/ว982 ลว31ม.ค.2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เปิดอ่าน
     275/2561 รย0023.8/ว181 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     274/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     273/2561 ลว31ม.่ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ)เปิดอ่าน
     272/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     271/2561 ่ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก)เปิดอ่าน
     270/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     269/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     268/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก)เปิดอ่าน
     267/2561 รย0023.8/ว41 ลว30ม.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯเปิดอ่าน
     266/2561 รย0718/ว164 ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตรวจติดตามและสอดส่องพฤติการณ์เปิดอ่าน
     265/2561 ลว30ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ติดตั้งโคมไฟสาธารณสุขฯ)เปิดอ่าน
     264/2561 รย0718/168 ลว30ม.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯเปิดอ่าน
     263/2561 รย0718/167 ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมส่วนราชการเปิดอ่าน
     262/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาคนประจำรถของเดือนมกราคมเปิดอ่าน
     257/2561 คค0727.1/674 ลว 22ม.ค.2561 เรืองขอส่งแผนพัฒนาและแผนซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่นระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566เปิดอ่าน
     256/2561 ทส0805/ว87 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (ระยอง)เปิดอ่าน
     255/2561 ศธ04248.50/ว36 ลว18ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเปิดอ่าน
     247/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     246/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     245/2561 ยธ0738/ว308 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องหาราชทัณฑ์ที่ไดรับการปล่อยตัวเปิดอ่าน
     244/2561 รย53502/ว92 ลว18ม.ค.2561 เรื่องส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     243/2561 ลว18ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     242/2561 มฉก.0108/0045 ลว18ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเปิดอ่าน
     241/2561 24/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     240/2561 ศธ0567.9/ว.นก.14 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิยร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่น"เปิดอ่าน
     239/2561 สอ.สก0103/ว003 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     238/2561 ทส0308/ว761 ลว30พ.ย.2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     237/2561 ศธ0567.9/ว.นก1215 ลว29พ.ย.2560 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจ้างก่อสร้างของทางราชการฯ"เปิดอ่าน
     236/2561 พม0304/ว14334 ลว20พ.ย.2560 เรื่องจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     235/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบวัสดุ (วัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ)เปิดอ่าน
     234/2561 รย0005/ว334 ลว17ม.ค.2561 เรื่องขออนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เปิดอ่าน
     233/2561 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหรืออื่นๆที่มีส่วนผสมของยางพารา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ใช้ยางพาราเปิดอ่าน
     229/2561 รย0023.8/ว38 ลว26 ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ฯเปิดอ่าน
     228/2561 รย0023.8/ว37 ลว26ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมฯเปิดอ่าน
     227/2561 รย0023.8/ว36 ลว26ม.ค.2561 เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญฯเปิดอ่าน
     226/2561 รย0023.8/ว35 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯเปิดอ่าน
     225/2561 รย0023.8/ว34 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     224/2561 รย0023.8/ว33 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการสร้างสนามฟุตบอลโดยยางธรรมชาติฯเปิดอ่าน
     223/2561 รย0023.8/ว32 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งเปิดอ่าน
     222/2561 รย0023.8/ว31 ลว26ม.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     221/2561 รย0023.8/ว30 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     220/2561 รย0023.8/ว29 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยองและกรมสรรพกรเปิดอ่าน
     219/2561 รย0023.8/ว28 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     218/2561 รย0718/162 ลว26ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     217/2561 รย0718/160 ลว26ม.ค.2561 เรื่องกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตดูดทราย พ.ศ. 2546เปิดอ่าน
     216/2561 รย0023.8/ว156 ลว25ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     215/2561 รย0718/2519 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เปิดอ่าน
     214/2561 ลว24ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพฯเปิดอ่าน
     213/2561 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพฯเปิดอ่าน
     212/2561 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพฯเปิดอ่าน
     211/2561 รย0023.8/ว155 ลว25ม.ค.2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     210/2561 รย0023.8/ว154 ลว25ม.ค.2561 เรื่องรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯเปิดอ่าน
     209/2561 รย0020.01/1390 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     208/2561 รย0020.01/1391 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     207/2561 รย0020.01/1389 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     206/2561 ป2561/1513 ลว22ม.ค.2561 เรื่องการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย ประจำปี2560เปิดอ่าน
     205/2561 รย0023.8/2151 ลว25ม.ค.2561 เรื่องโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
     203/2561 รย0718/068 ลว12 ม.ค.2561 เรื่องส่งเงินคืนและสั่งใช้ใบกำกับโครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจ.ระยองเปิดอ่าน
     202/2561 รย0005/ว910 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนผลักดันการจัดการสั่งอำนวยความสะดวกเปิดอ่าน
     201/2561 นพ52004/190 ลว24ม.ค.2561 เรื่องตอบรับการศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     200/2561 มท5309.18/กล-ปบ./269/2561 ลว19ม.ค.2561 เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     199/2561 ลต(รย)0704/20 ลว18ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองเปิดอ่าน
     198/2561 รย72801/41 ลว16ม.ค.2561 เรื่องการรับพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     197/2561 รย72401/ว130 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวอบต.มาบยางพร"เปิดอ่าน
     196/2561 ยธ02077/ว48 ลว18ม.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมมวางแผนและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     195/2561 ลว19ม.ค.เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     194/2561 รย0023.8/ว26 ลว23ม.ค.2561 เรื่องการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเปิดอ่าน
     193/2561 รย0023.8/ว24 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transbarency Assesment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     192/2561 รย0023.8/ว25 ลว23ม.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ต.ค. พ.ย. 2560เปิดอ่าน
     191/2561 รย51001.4/ว60 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     190/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     189/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     188/2561 ทส0304/ว18 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติสิ่งก่อสร้างเปิดอ่าน
     187/2561 ศธ0513.11212/ว002 ลว10ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารฯ"เปิดอ่าน
     186/2561 ศธ0530.33/ว044 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญรับการอบรม "หลักสูตรกรณีศึกษาข้อบกพร่องและปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง"เปิดอ่าน
     185/2561 ศธ0567/114 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ"เปิดอ่าน
     184/2561 ศธ0530.33/ว036 ลว5ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การติดตามประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี 2561-2564"เปิดอ่าน
     183/2561 ศธ0567/8 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริการงบประมาณภายใต้การเบิกจ่ายและการตรวจสอบของอปท."เปิดอ่าน
     182/2561 ศธ0567/7 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เรียนรู้ระเบียบการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ใขใหม่)"เปิดอ่าน
     181/2561 ศธ0567/6 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560ฯ"เปิดอ่าน
     180/2561 ศธ0567/7839 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกเทคนิกการปฏิบัตรงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASSฯ"เปิดอ่าน
     179/2561 ศธ0567/7838 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ"เปิดอ่าน
     178/2561 ศธ0567/7837 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579"เปิดอ่าน
     177/2561 ศท0567/7836 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     176/2561 ศธ0567/7835 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เจาะลึกการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินได้ของสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)"เปิดอ่าน
     175/2561 ศธ0567/7833 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อัพเดทประกาศ ก.กลาง แบ่งสื่อซักซ้อมของมติ ก.กลาง เกี่ยวกับบริการงานบุคคลของอปทฯ"เปิดอ่าน
     175/2561 ศธ0567/7833 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "อัพเดทประกาศ ก.กลาง แบ่งสื่อซักซ้อมของมติ ก.กลาง เกี่ยวกับบริการงานบุคคลของอปทฯ"เปิดอ่าน
     174/2561 ศธ0567/7832 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ ภาษีงบ กฏกระทรวงฯ"เปิดอ่าน
     173/2561 ศธ0526.03/ท097 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2564"เปิดอ่าน
     172/2561 ศธ0526.03/ท096 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนและประกันสุขภาพฯ"เปิดอ่าน
     171/2561 ลว18ม.ค.2561 เรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     170/2561 รย0718/ว117 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบสลากสินค้าประเภทที่นอนเปิดอ่าน
     169/2561 รย0023.8/118 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพิจารณาผลงานของพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     168/2561 ลว19ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     166/2561 รย0718/111 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯเปิดอ่าน
     165/2561 รย0023.8/ว23 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบด้านการเงินการคลังฯเปิดอ่าน
     164/2561 รย0023.8/ว113 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     163/2561 รย0023.8/ว115 ลว19ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเริ่งรัดติดตามฯเปิดอ่าน
     162/2561 รย0023.8/ว114 ลว19ม.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     161/2561 รย0718/104 ลว18ม.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2560-2561เปิดอ่าน
     160/2561 รย74401/ว019 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     159/2561 ศธ0513.13401/ว2638 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรฯเปิดอ่าน
     158/2561 ศธ0513.13401/ว2636 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     157/2561 รย34101/ว042 ลว15ม.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯเปิดอ่าน
     156/2561 ศธ0513.134401/ว2637 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเร่วมโครงการการอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเลือกฯเปิดอ่าน
     154/2561 รย.73001/ว16 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการรับโอนเงินพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นฯเปิดอ่าน
     152/2561 ลว18ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (โคมไฟเสีย)เปิดอ่าน
     151/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     149/2561 รย000025.2/ว72 ลว16ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะและเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจดการขยะมูลฝอยชุมชนประจำปี 2561เปิดอ่าน
     148/2561 ว3/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     146/2561 ส.ท.ท.1/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของอปท.เปิดอ่าน
     145/2561 ส.ท.ท.64/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     144/2561 ลว17 ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     143/2561 รย0023.8/ว096 ลว16ม.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.ระยอง ครั้งที่ 12/2560เปิดอ่าน
     141/2561 รย.52007/ว0100 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครระยองรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     140/2561 ยธ02072/ว7 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเปิดอ่าน
     139/2561 รย54102/ว9 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     137/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     136/2561 ชย81601/15 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิเปิดอ่าน
     135/2561 รย0023.8/ว18 ลว15ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับรองลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุฯเปิดอ่าน
     134/2561 รย0023.8/ว19 ลว15ม.ค.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสามคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     133/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     132/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องส่งมอบของสัมนาคุณ จำนวน 3 ชิ้นเปิดอ่าน
     131/2561 ลว16ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     130/2561 ลว16 ม.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองสั่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     129/2561 ศธ6211/ว2281 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     128/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องแบบขอรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เปิดอ่าน
     126/2561 ลว30พ.ย.2560 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     125/2561 ลว30พ.ย.2560 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     124/2561 ศธ0530.33/ว2914 ลว30พ.ย.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     123/2561 รย51029.1/ว99 ลว9 ม.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์กรบริหารจังหวัดอื่นฯเปิดอ่าน
     122/2561 ส.ท.ท.61/ว2561 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯเปิดอ่าน
     121/2561 รย0032/ว98 ลว9ม.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯเปิดอ่าน
     120/2561 รย0023.8/ว16 ลว15ม.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560เปิดอ่าน
     119/2561 รย0023.8/ว7 ลว15ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามมาตราแก้ไขปัญหาผลผลิตสินค้าเกษตร (สุกร)เปิดอ่าน
     118/2561 รย0023.8/ว15 ลว15ม.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนาฯเปิดอ่าน
     117/2561 ชบ53706/ว102 ลว9 ม.ค.2561 เรื่องส่งปฏิทินแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     116/2561 ฉช54001/ว1002 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งสะเดาเปิดอ่าน
     115/2561 วช0005/ว10437 ลว18ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     114/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     113/2561 รย0023.8/ว079 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการอนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศเปิดอ่าน
     112/2561 รย0023.8/ว074 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการปรับสถานะของไทยจากบัญชีฯเปิดอ่าน
     111/2561 รย0023.8/ว072 ลว12 ม.ค.2561 เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     110/2561 รย0023.8/ว081 ลว12ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     109/2561 รย0023.8/ว061 ลว11ม.ค.2561 เรื่องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     108/2561 รย0023.8/ว080 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งสอบแข่งขันได้เปิดอ่าน
     107/2561 รย0023.8/ว062 ลว12ม.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
     106/2561 รย0023.8/ว060 ลว11ม.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเปิดอ่าน
     105/2561 รย 0023.8/ว059 ลว11ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันฯเปิดอ่าน
     104/2561 ลว15ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     103/2561 ลว12ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ Cannon mx 366เปิดอ่าน
     102/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     101/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(ของขวัญและของรางวัลสำหรับเด็ก)เปิดอ่าน
     100/2561 สบ5129/45 ลว5ม.ค.2561 เรื่องข้าราชการไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่สังกัด อบจ. สกลนครเปิดอ่าน
     99/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เชิญพนักงานเทศบาลเข้าร่วมฝึกอบรมเปิดอ่าน
     98/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาจัดทำตรายาง)เปิดอ่าน
     97/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     96/2561 ลว11 ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์)เปิดอ่าน
     95/2561 รย023.8/ว14 ลว10ม.ค.2561 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     94/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     93/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานในกองคลัง จำนวน 1 รายการ)เปิดอ่าน
     92/2561 ลว11ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ติดตั้งหลอดไฟ)เปิดอ่าน
     91/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     90/2561 ส.ท.จ.รย 1/2561 ลว8ม.ค.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 13/2560เปิดอ่าน
     89/2561 รย72401/ว2 3ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560เปิดอ่าน
     88/2561 รย74101/ว003 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     87/2561 รย0005/81 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมตามโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     86/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาคืนเปิดอ่าน
     85/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     84/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     83/2561 ศธ04248.50/09 ลว9ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าและบุคลากรตัดแต่งกิ่งไม้เปิดอ่าน
     82/2561 รย 401/74 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     81/2561 มท.5309.18/กล- ปบ/16/2561 ลว8ม.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     80/2561 มท5309.18/กล-ปบ./16/2561 ลว8ม.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     79/2561 มท5309.18/837405006439 ลว1ม.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     78/2561 ลว10ม.ค.2561 เรื่องใบส่งของเปิดอ่าน
     77/2561 รย51020.3/ว34 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการส่งขยะเข้ามากำจัดยังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยองเปิดอ่าน
     76/2561 รย51003.3/ว8444 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2560เปิดอ่าน
     75/2561 รย0718/044 ลว9ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้เปิดอ่าน
     74/2561 รย0718/045 ลว9ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     73/2561 รย0023.8/ว12 ลว9ม.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25634เปิดอ่าน
     72/2561 รย0023.8/ว11 ลว9ม.ค.2561 เรื่องตัวชี้วัดการประเมินผลตามกรอบการปฏิบัติราชการของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(1 ต.ค.60 - 30 มี.ค.61)เปิดอ่าน
     71/2561 รย0023.8/ว038 ลว8ม.ค.2561 เรื่องตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนพาณิชย์เปิดอ่าน
     70/2561 รย0023.8/ว038 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดเปิดอ่าน
     69/2561 รย0023.8/ว037 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ฯเปิดอ่าน
     68/2561 รย0023.8/ว033 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯเปิดอ่าน
     67/2561 รย0023.8/ว039 ลว9ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยเปิดอ่าน
     66/2561 รย0023.8/ว031 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค.61)เปิดอ่าน
     64/2561 รย0023.8/ว030 ลว9ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     63/2561 รย0023.8/ว029 ลว9ม.ค.2561 เรื่ื่องข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     62/2561 รย0023.8/028 ลว9ม.ค.2561 เรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเปิดอ่าน
     61/2561 รย0023.8/ว6 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     60/2561 รย0023.8/ว8 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการเปิดเผยชื่อข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.เปิดอ่าน
     59/2561 รย0023.8/ว7 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดอ่าน
     58/2561 รย0023.8/ว5 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นนายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     57/2561 รย0718/ว26 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อสั่งการในที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561เปิดอ่าน
     56/2561 รย0023.8/ว10 ลว8ม.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯเปิดอ่าน
     55/2561 รย0023.8/ว10 ลว8ม.ค.2561 เรื่องรายงานการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     54/2561 รย0032/ว5544 ลว28ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อเปิดอ่าน
     53/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     52/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     51/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     50/2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     49/2561 สพม.008/2561 ลว4ม.ค.2561 เรื่องความสามารถในการก่อหนี้ผูกพันสูงสุดเปิดอ่าน
     48/2561 ศธ0567.9/ว.นก1484 ลว25ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     47/2561 นร0107/ว11024 ลว25ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งนิติกรหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฯเปิดอ่าน
     46/2561 ศธ0567.9/ว.นก.1476 ลว21ธ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     45/2561 มท0816.5/ว2739 ลว6ธ.ค.2560 เรียนที่ทำการอบจ.ฯเปิดอ่าน
     44/2561 มท0625.ปจ/ว873 ลว1 ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     43/2561 ศธ0567.9/1211 ลว29พ.ย.2560 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรฯเปิดอ่าน
     42/2561 รย0023.8/ว023 ลว8ม.ค.2561 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายฯเปิดอ่าน
     41/2561 รย0023.8/ว024 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอให้ อปท.ดำเนินโครงการฯเปิดอ่าน
     40/2561 รย0718/019 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯเปิดอ่าน
     39/2561 รย0023.8/ว014 ลว5ม.ค.2561 เรียนเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาฯเปิดอ่าน
     36/2561 รย0023.8/ว2 ลว4ม.ค.2561 เรื่องสรุปผลการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น งาน"ร่วมพลัง สร้างสังคมแม่162"เปิดอ่าน
     35/2561 รย0023.8/ว018 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     34/2561 รย0023.8/ว014 ลว5ม.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     33/2561 รย0023.8/ว014 ลว5ม.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของ อบจ.ระยอง (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     32/2561 รย0023.8/ว013 ลว5ม.ค.2561 เรื่องมาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเปิดอ่าน
     31/2561 รย0023.8/ว012 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเปิดอ่าน
     30/2561 รย0718/ว011 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด อ.เขาชะเมา จ.ระยองเปิดอ่าน
     29/2561 รย 0023.8/ว010 ลว5ม.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     28/2561 รย0023.8/ว009 ลว5 ม.ค.61 เรียนขอเชิญปรึษาหารือแนวทางปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     27/2561 รย0719/ว005 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง อ.เขาชะเมา (ศจพ.อ.เขาชะเมา)ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     26/2561 รย0718/004 ลว4ม.ค.2561 เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)เปิดอ่าน
     25/2561 รย0023.8/ว1 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเปิดอ่าน
     24/2561 รย0020.01/15290 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     23/2561 รย52103/1914 ลว20ธ.ค.2560 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     22/2561 รย401/24 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มกราคม 2561เปิดอ่าน
     21/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     20/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     19/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     18/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     17/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     16/2561 ลว31ธ.ค.2560 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     15/2561 รย401/3585 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     14/2561 ศธ0514.1.50/ว1424 ลว8ธ.ค.2560 เรื่องขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     13/2561 ศธ0514.1.50/ว1424 ลว8ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     12/2561 ศธ051.1.50/ว1423 ลว8ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     11/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอซ่อมไฟทางสาธารณะ ม.4 - 7 -5เปิดอ่าน
     10/2561 รย51003.4/ว9041 ลว28ธ.ค.2560 เรื่องแจ้ง อปท.นำกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยองเปิดอ่าน
     09/2561 รย0023.8/491 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องขอส่งรายชื่อผู้แทนส่วนราชการเป็นคณะกรรมการเปิดอ่าน
     08/2561 นพ52801/898 ลว27ธ.ค.2560 เรื่องการขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     07/2561 สบ51029/7664 ลว18ธ.ค.2560 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     06/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องหนังสือขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     05/2561 ลว3ม.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(คอมพิวเตอร์ 1 รายการ)เปิดอ่าน
     04/2561 รย0718/2523 ลว29 ธ.ค.2560 เรื่องการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     03/2561 รย0023.8/ว490 ลว29ธ.ค.2560 เรื่องดำเนินการแก้ไขเลขที่ตำแหน่งของพนักงานครูข้าราชการครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.