สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
2122 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 21 เมษายน 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.71.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,388,769

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท. 
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท.
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท.  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564เปิดอ่าน
     กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศเปิดอ่าน
     ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563เปิดอ่าน
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เปิดอ่าน
     พรบ.เทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     คู่มือการดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553เปิดอ่าน
     - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คชจ.ในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนตรืในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     - กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528เปิดอ่าน
     - พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องท่ พ.ศ.2508เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550เปิดอ่าน
     - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่๒) พ.ศ.2551เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ทะเบียนราฎร พ.ศ.2535เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541เปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบระหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542เปิดอ่าน
     - พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิดอ่าน
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526เปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.