สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,282

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 หนังสือรับประจำปี 2559
     19/2559ลว5มค59ที่รย0022/ว1473ลว21ธค58เรื่องการประกาศราชกิจจานุเบกษาดาวน์โหลด
     18/2559ลว5มค59ที่สปสช536/ว0556ลว18ธค58เรื่องเผยแพร่จุลสารสาส์นสปสชเขต6ระยองดาวน์โหลด
     17/2559ลว5ม.ค.59ที่รย52007/ว4737ลว17ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลนครระยองดาวน์โหลด
     16/2559ลว5ม.ค.59ที่ว78/2558ลว17ธ.ค.เรื่องประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ดาวน์โหลด
     15/2559ลว5ม.ค.59ที่รย0030/14092ลว17ธ.ค.58เรื่องการให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลเดิมออกจากระบบประกันสังคม2559ดาวน์โหลด
     14/2559ลว5ม.ค.59ที่รป.ม.58/2558ลว24ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโทดาวน์โหลด
     13/2559ลว5ม.ค.59ที่นน52507/ว1125ลว8ธ.ค.58เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯดาวน์โหลด
     12/2559ลว5ม.ค.59ที่ศธ0589/ว1212เรื่องเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดาวน์โหลด
     11/2559ลว5ม.ค.59ที่ยธ02078/ว740ลว4ม.ค.59เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพดาวน์โหลด
     09/2559ลว4ม.ค.59 ที่-ลว4ม.ค.59เรื่องแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ(คัดสำเนาภบท5)ดาวน์โหลด
     07/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย401/3265 ลว24ธ.ค.58 เรื่อขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจเดือนธ.ค.58ดาวน์โหลด
     06/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย0718/ว170 ลว25ธ.ค.58 เรื่องเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯดาวน์โหลด
     05/2559ลว4ม.ค.58 ที่รย0718/ว169 เรื่องเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการดาวน์โหลด
     04/2559ลว4ม.ค.59-รย0023.8/ว397ลว24ธ.ค.2558เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตามโครงการการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดาวน์โหลด
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.