สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561 
หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561
หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561  
     2142/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (นมโรงเรือน)เปิดอ่าน
     2141/2561 รย401/ว126 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งใบรับจ้างชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     2140/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     2139/2561 รย0718/1502 ลว26ก.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมทำหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     2138/2561 รย0718/1503 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯเปิดอ่าน
     2137/2561 ชย77701/398 ลว23ก.ค.2561 เรื่องตอบรับการขอโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญเปิดอ่าน
     2136/2561 รย0028/ว011062 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     2135/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2134/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2133/2561 ศธ0567/5468 ลว18ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้จ่ายเงินกับการจ้างเหมาบริการ การจัดงานละการแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือประชาชนฯเปิดอ่าน
     2132/2561 ศธ0567/5427 ลว17ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปิดบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laasเปิดอ่าน
     2131/2561 ศธ0567/5426 ลว17ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลัสูตรการบริการงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นภายใต้งบประมาณ ของ อปท.เปิดอ่าน
     2130/2561 ศธ0567/5308 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายฯเปิดอ่าน
     2129/2561 ศธ0567/5307 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการงบประทาณภายใต้การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2128/2561 รย73101/704 ลว10ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     2127/2561 ศธ0514.1.150/ว11079 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2126/2561 ศธ0514.1.150/ว11078 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2125/2561 ศธ0514.1.150/ว11077 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2124/2561 ศธ0514.150/ว1.1076 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2123/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างม.6)เปิดอ่าน
     2122/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2562เปิดอ่าน
     2121/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2113/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบ (งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     2112/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องส่งมอบ (งานจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ก.ค 61)เปิดอ่าน
     2109/2561 ลว21ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบ (งานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ)เปิดอ่าน
     2108/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบ (งานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ)เปิดอ่าน
     2104/2561 ชบ56002/701 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานเปิดอ่าน
     2103/2561 ศธ04126.048/125 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     2102/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งงานงวดที่ 1 งวดสุดท้ายเปิดอ่าน
     2101/2561 พจ538055/ว498 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2100/2561 รย0023.8/ว1496 ลว25ก.ค.2561 เรื่องขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำฤดูฝน พ.ศ 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2099/2561 รย0718/1490 ลว24ก.ค.2561 เรื่องการสำรวจประชากรแฝงใน อ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
     2098/2561 รย0023.8/ว1493 ลว25ก.ค.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบและติดตามแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จ.รัยองเปิดอ่าน
     2097/2561 รย0023.8/ว1492 ลว25ก.ค.2561 เรื่องติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2096/2561 รย0023.8/ว1491 ลว25ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.รับองระดับจังหวัด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2095/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจทาง จำนวน 1 คัน)เปิดอ่าน
     2094/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับเตอร์)เปิดอ่าน
     2093/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์416-57-0019)เปิดอ่าน
     2092/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแซมปรับเตอร์ฟูจิ)เปิดอ่าน
     2091/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับเตอร์)เปิดอ่าน
     2090/2561 รย0732.1/2.1/ว329 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติเรื่อง รู้คิด รู้ทัน วัยเรียนวัยรุ่น ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2089/2561 รย0718/1499 ลว25ก.ค.2561 เรื่องโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     2088/2561 ลว25ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2087/2561 ยช02072/ว345 ลว20ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดผ่นป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายพื้นที่เปิดอ่าน
     2086/2561 รย0023.8/ว382 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลเปิดอ่าน
     2085/2561 รย0023.8/ว381 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2084/2561 รย0023.8/ว378 ลว23ก.ค.2561 เรื่องการอบรมผ่านภาพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learnning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ท.พ.เปิดอ่าน
     2083/2561 ตช0017(รย).9(18)/1074 ลว23ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการตรวจสอบประวัติเปิดอ่าน
     2082/2561 รย0023.8/ว1479 ลว23ก.ค.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2081/2561 รย0023.8/ว1478 ลว23ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่เปิดอ่าน
     2080/2561 รย0023.8/ว1476 ลว23ก.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     2079/2561 รย0718/1463 ลว20ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่ววมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2078/2561 รย0023.8/ว1477 ลว23ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารสุขของ อปท.เปิดอ่าน
     2077/2561 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและข่าวขอบเขตงาน (TRO)โครงการฯก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.3 ต.ชำฆ้อเปิดอ่าน
     2075/2561 รย0023.8/ว379 ลว24ก.ค.2561 เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560ฯเปิดอ่าน
     2074/2561 รย0023.8/ว377 ลว23ก.ค.2561 เรื่องโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัรนยาเสพติด ระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2073/2561 อด62902/ว342 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ว็บไซต์เทศบาลเปิดอ่าน
     2072/2561 มท0625.ปจ/ว486 ลว19ก.ค.2561 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงเปิดอ่าน
     2071/2561 ยธ02072/ว341 ลว17ก.ค.2561 เรื่องกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ประสานงานศูย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)เปิดอ่าน
     2070/2561 ศธ0567/5309 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯเปิดอ่าน
     2069/2561 ศธ0567/5111 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒาคุณภาพชีวิตเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการเปิดอ่าน
     2068/2561 ศธ0567/5040 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     2067/2561 ศธ0657/5036 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ดารเพิ่มเติมฯเปิดอ่าน
     2066/2561 รย53801/ว1145 ลว2ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ทต.มาบข่าพัฒนาเปิดอ่าน
     2065/2561 อด62902/ว741 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานกิจการเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     2062/2561 61NT05001 ลว23ก.ค.2561 เรื่องใบส่งของเปิดอ่าน
     2061/2561 กพ.รย21001/65 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเปิดอ่าน
     2060/2561 รย54201/0722 ลว19เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากรเปิดอ่าน
     2059/2561 รย0023.8/ว370 ลว19ก.ค.2561 เรื่องแจ้งขยายเวลาโครงการ(มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ ศพอ.)เปิดอ่าน
     2058/2561 รย0023.8/ว375 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการพิจรณาเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ความตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเปิดอ่าน
     2057/2561 รย51002.3/ว4416 ลว19ก.ค.2561 เรื่องโครงการรวมพลังสตรีระยองเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2056/2561 พม.0602.60/ว670 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมเปิดอ่าน
     2055/2561 พิเศษ/2561 ลว14ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเปิดอ่าน
     2054/2561 รย0028/ว10380 ลว12ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ที่นี่มีงานทำ Job Ready Center จ.ระยองเปิดอ่าน
     2053/2561 ส.ท.ท551/ว2561 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่2/2561เปิดอ่าน
     2052/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2051/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2050/2561 สอ.สถ.01033/ว108 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ก.ค 61เปิดอ่าน
     2049/2561 รย51001.4/ว4061 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2048/2561 ศธ0567/5112 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อปท.กับกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)ฯเปิดอ่าน
     2047/2561 ศธ0567/5056 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการงบประทาณภายใต้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562ฯเปิดอ่าน
     2046/2561 ศธ0567/5055 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัสดุกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดทำร่างขอบเขตของงานฯเปิดอ่าน
     2045/2561 ศธ0567/5037 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำแบบการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     2044/2561 ศธ0530.33/ว940 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการประชุมสภาทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     2043/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2042/2561 ศธ6902(17)/758 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)ฯเปิดอ่าน
     2041/2561 ศธม.827/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯเปิดอ่าน
     2040/2561 ศธ0530.33/ว929 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดวางแบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับกลยุทธ์ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเปิดอ่าน
     2039/2561 รย0030/5345 ลว5พ.ค.2561 เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของลูกจ้างที่ผู้รับเหมางานและผู้รับเหมาค่าแรงจัดมาทำงานในสถานประกอบกิจกราเปิดอ่าน
     2038/2561 รย0718/1468 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61เปิดอ่าน
     2037/2561 รย0023.8/ว371 ลว19ก.ค.2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติส่งซื้อหรือส่งจ่ายฯเปิดอ่าน
     2036/2561 รย0023.8/ว374 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่าย่าจ้างสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ของ อปท.เปิดอ่าน
     2035/2561 รย0023.8/ว373 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่2/61เปิดอ่าน
     2034/2561 รย0023.8/ว372 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฯเปิดอ่าน
     2033/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2032/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องใบส่งของเปิดอ่าน
     2031/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องส่งมอบจัดซื้อแก๊ส LPG จำนวน 3ถังเปิดอ่าน
     2029/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2027/2561 ก.ค.4/2561 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญและขอความอนุเคราะห์ทรายกำจัดลูกยุงลาย ถุงมือยาง และผ้าปิดปากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดและโรงเรียนทั้งตำบลเปิดอ่าน
     2024/2561 รย0023.8/ว367 ลว18ก.ค.2561 เรื่องขอส่งแนวทางเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.ประจำปี2559-2560เปิดอ่าน
     2020/2561 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ของสามคมฯ)เปิดอ่าน
     2019/2561 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการตามรอย่อ อย่างพอเพียง)เปิดอ่าน
     2018/2561 รย0023.8/ว365 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัด อปท.เปิดอ่าน
     2017/2561 รย0023.8/ว361 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการภานในประเทศเปิดอ่าน
     2016/2561 รย0718/ว1458 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปฃอดภัยทางถนน จ.ระยองเปิดอ่าน
     2015/2561 รย0718/ว1455 ลว18ก.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับร้องเรื่องราวร้องทุกข์สัญจร รายการ "สายดวนรัฐสภา"เปิดอ่าน
     2014/2561 รย0023.8/ว362 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเปิดอ่าน
     2013/2561 รย0718/ว1447 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เปิดอ่าน
     2012/2561 รย51005.4/ว1441 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนงปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดอ่าน
     2011/2561 รย0032/ว1440 ลว17ก.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศลาล จ.ระยองครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     2010/2561 รย0032.8/ว369 ลว19ก.ค.2561 เรื่องการรายงานพัฒนาศาสนสถาน (วัด) ร่วมกับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     2009/2561 รย0032/ว369 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่จำป่วยฉุกเฉิน)เปิดอ่าน
     2008/2561 รย0023.8/ว366 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อ อปท และข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินฯเปิดอ่าน
     2007/2561 รย0023.8/ว364 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่3)เปิดอ่าน
     2006/2561 รย0023.8/ว363 ลว18ก.ค.2561 เรื่องโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพเปิดอ่าน
     2005/2561 รย0023.8/ว1439 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมเปิดอ่าน
     2004/2561 รย72401/ว120 ลว ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"จดหมายข่าว อบต.มาบยางพร"เปิดอ่าน
     2003/2561 รย71001/ว719 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     2002/2561 ส.ท.จ.รย33/2561 ลว17ก.ค.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมธิการบริการ ส.ท.ท.ครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     2001/2561 รย74101/ว622 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     2000/2561 รย0020.01/9311 ลว16ก.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1999/2561 รย733501/ว104 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1998/2561 รย75401/ว1127 ลว13ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1997/2561 รย73701/ว1471 ลว13ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1996/2561 รย71401/1171 ลว12ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.ตะพงเปิดอ่าน
     1995/2561 รย73201.05/ว162 ลว12ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1994/2561 รย54301/ว711 ลว10ก.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1993/2561 รย0016/ว811 ลว9ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลมีหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการเปิดอ่าน
     1992/2561 รย72601/1506 ลว9ก.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1991/2561 รย72201/ว0857 ลว9ก.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     1990/2561 รย54001/ว574 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลตำบลน้ำคอก ปีที่ 3 ฯเปิดอ่าน
     1989/2561 รย54102/ว1544 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1987/2561 รย71001/ว756 ลว3ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1986/2561 รย74101/ว544 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.ชากโดนเปิดอ่าน
     1985/2561 ว68/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     1984/2561 รย0718/1449 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชดำริเปิดอ่าน
     1983/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอยืมไฟไซเลนต์)เปิดอ่าน
     1982/2561 รย0023.8/ว359 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯเปิดอ่าน
     1981/2561 รย0718/1450 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61เปิดอ่าน
     1980/2561 รย0023.8/ว358 ลว17ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     1979/2561 61NT05001 ลว18ก.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1973/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1972/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องเสนอราคาเปิดอ่าน
     1971/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องเสนอราคาค่าแก๊ส LPG จำนวน 3 ถังเปิดอ่าน
     1965/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     1964/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     1963/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1962/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1961/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1960/2561 รย0718/ว1423 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุเปิดอ่าน
     1959/2561 ลว16ก.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1958/2561 รย0005/ว3563 ลว10ก.ค.2561 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1957/2561 รย401/1923 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ฯเปิดอ่าน
     1956/2561 ทส0811.4/ว767 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1955/2561 QL2018070300019 ลว17ก.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยเปิดอ่าน
     1953/2561 ศธ0567/5039 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ต้องปฏิบัติอย่างไรกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ฯ"เปิดอ่าน
     1952/2561 ศธ0567/5038 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ"เปิดอ่าน
     1951/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1950/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1949/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1948/2561 ศธ0513.13401/ว1463 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 18 ฐานความผิด วินัย และตัวอย่างการลงโทษวินัยที่พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรู้"เปิดอ่าน
     1947/2561 ศธ0513.13401/ว1461 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ"เปิดอ่าน
     1946/2561 ศธ0513.13401/ว1462 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562ฯ"เปิดอ่าน
     1945/2561 ศธ0513.13401/ว1459 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"การทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ"เปิดอ่าน
     1944/2561 ศธ0513.13401/ว1457 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในฯ"เปิดอ่าน
     1943/2561 ศธ0567/5002.1 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     1942/2561 ศธ0567/4135.1 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง/การประเมินผลงานเพื่อใหม่หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ"เปิดอ่าน
     1941/2561 ศธ0567/8133.1 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำแผนการลดจำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจฯ"เปิดอ่าน
     1940/2561 ศธ0530.33/ว922 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     1939/2561 ศธ0530.33/ว921 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     1938/2561 ศธ0530.33/ว920 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     1937/2561 ว54/2561 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1936/2561 สม0002/ว2451 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     1935/2561 ว50/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯเปิดอ่าน
     1934/2561 รย53607/ว696 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1933/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1932/2561 ลว16ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     1931/2561 รย0718/1418 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1930/2561 RY123/2561 ลว10ก.ค.2561 เรื่องโครงการบริหารจัดการขยะ 3RS เพื่อเป็นจังหวัดสะอาดแบบยั่งยืนเปิดอ่าน
     1929/2561 รย0023.8/ว1414 ลว13ก.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     1928/2561 รย0718/1415 ลว13ก.ค.2561 เรื่องพิธีเจริญพระพุทะมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศลฯเปิดอ่าน
     1927/2561 รย0023.8/ว357 ลว13ก.ค.2561 เรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานสาธารณะระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดอ่าน
     1926/2561 รย0023.8/ว356 ลว13ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องโรคอุจาระร่วงจากเชื้อไวรัสให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเปิดอ่าน
     1925/2561 รย0718/1413 ลว13ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน"วันลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินฯ"เปิดอ่าน
     1924/2561 รย0023.8/ว355 ลว13ก.ค.2561 เรื่องการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ(ปี 2561 -2563) และแนวทางการขับเคลื่อน"แผนปฏิบัติ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ"เปิดอ่าน
     1923/2561 รย0023.8/ว354 ลว13ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบเด็กปฐมวัยระดับจ.ระยองเปิดอ่าน
     1922/2561 รย0023.8/ว353 ลว13ก.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทั้งสองระบบ CCIS และ SISเปิดอ่าน
     1920/2561 รย0023.8/ว50 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.เปิดอ่าน
     1917/2561 รย0023.8/ว347 ลว12ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการส่วนตัวเปิดอ่าน
     1916/2561 ลว13ก.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1915/2561 รย0023.8/ว352 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการฯเปิดอ่าน
     1914/2561 รย002.8/ว351 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ฯเปิดอ่าน
     1913/2561 รย002.8/ว349 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการนำเสนอภารกิจเด่นในรูปแบบของบทความทางวิชาการเปิดอ่าน
     1912/2561 รย0023.8/ว348 ลว12ก.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     1911/2561 รย0023.8/ว346 ลว12ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัตืเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียของ อปท.เปิดอ่าน
     1910/2561 รย0023.8/ว345 ลว12ก.ค.2561 เรื่องสรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชดำริเปิดอ่าน
     1909/2561 รย0023.8/ว344 ลว12ก.ค.2561 เรื่องเร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม(สุนัขและแมว) เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีนและเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯเปิดอ่าน
     1907/2561 ศธ0516.0/132 ลว11ก.ค.2561 เรื่องการขออนุเคราะห์ร่วมใช้ประโยชน์จากที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติเปิดอ่าน
     1906/2561 รย0023.8/ว1398 ลว11ก.ค.2561 เรื่องประกาศการรับขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     1905/2561 รย0718/1402 ลว11ก.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61เปิดอ่าน
     1904/2561 รย0718/ว1399 ลว11ก.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานของ อปพร.ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มและอาสาสมัครภาคประชานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     1903/2561 รย0718/ว1383 ลว10ก.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการเรื่อง ตลาดประชารัฐในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 / 2561)เปิดอ่าน
     1901/2561 มท5309.18/กล.-ปบ/1185/2561 ลว9ก.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     1900/2561 รย52701/ว718 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัสมพันธ์(จดหมายข่าว)เปิดอ่าน
     1899/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องแบบขอรับการสนับสนุนกำลัง อปพร.เปิดอ่าน
     1898/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ปรรับปรุงถนนเส้นศรีประชา - เนินไม้หอม)เปิดอ่าน
     1897/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ช่วยดูแลสุนัขเนื่องจากถ้ำเนรมิตรมีสุนับจำนวนมาก)เปิดอ่าน
     1896/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์)เปิดอ่าน
     1895/2561 มท5309.18/838405463694 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1894/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่ 6)เปิดอ่าน
     1893/2561 ชบ54001/ว707 ลว25มิ.ย 2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 - 25691เปิดอ่าน
     1891/2561 ลว10ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1890/2561 รย0023.8/ว343 ลว10ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1889/2561 รย0023.8/ว342 ลว10ก.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ฯเปิดอ่าน
     1888/2561 สพท.0-022/2561 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร"ภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น"รุ่นที่ 39เปิดอ่าน
     1887/2561 ลว2ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1886/2561 รย7110/ว456 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1885/2561 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1884/2561 ศธ0530.33/ว931 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนิคกระบวนการบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฯเปิดอ่าน
     1883/2561 ศธ0567.9/ว.นก582 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ"เปิดอ่าน
     1882/2561 ศธ0567/3730 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของ ศพด.ฯ"เปิดอ่าน
     1881/2561 ศธ0567/3727 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"งานธุรการที่ควรสรู้เพื่อความเจริญในหน้าที่การงานฯ"เปิดอ่าน
     1880/2561 นร0107/ว4292 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเปิดอ่าน
     1879/2561 ยธ02001/3500 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องวารสารยุติธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     1878/2561 ศธ0924.06/ว3745 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญเปิดอ่าน
     1877/2561 ศธ0567.9/ว.นก333 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522ฯเปิดอ่าน
     1876/2561 ลว9ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอ อปพร.)เปิดอ่าน
     1875/2561 รย0718/ว1379 ลว9ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1874/2561 รย0718/1376 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เปิดอ่าน
     1873/2561 ลว9ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1872/2561 รย75101/ว548 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1871/2561 รย75101/ว548 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1870/2561 รย0023.8/ว341 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1869/2561 รย0718/ว1369 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการตรวจกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานประเภท ลำดับที่ 105 , 106 และ 53(5) (9)เปิดอ่าน
     1868/2561 รย0718/ว1370 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2561เปิดอ่าน
     1867/2561 รย0023.8/ว340 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     1866/2561 รย0023.8/ว339 ลว6ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     1865/2561 ศธ0513.13401/ว1457 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในฯ"เปิดอ่าน
     1864/2561 HY1806015 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1863/2561 ลว6ก.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1862/2561 รย0023.8/ว1366 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ระยอง ครั้งที่ 4/2561เปิดอ่าน
     1861/2561 รย0023.8/ว1365 ลว6ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     1860/2561 รย0023.8/ว1367 ลว6ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     1859/2561 รย0023.8/ว338 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเปิดอ่าน
     1858/2561 รย0023.8/ว337 ลว6ก.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     1857/2561 รย0023.8/ว336 ลว6ก.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหาร(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)เปิดอ่าน
     1856/2561 รย0718/1364 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดรถตู้นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พื้นที่ อ.เขาชะเมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2561เปิดอ่าน
     1855/2561 รย0718/1363 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดอ่าน
     1854/2561 รย0718/1356 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดคนเข้าศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     1853/2561 รย74601/ว700 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     1852/2561 สธ0455.93/ว322 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราฎร์เปิดอ่าน
     1851/2561 รย5103.3/2362 ลว3ก.ค.2561 เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561(เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)เปิดอ่าน
     1850/2561 พม0304.49/ว1393 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเปิดอ่าน
     1849/2561 รย73501/ว83 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1846/2561 รย76401/1321 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1845/2561 รย74401/ว154 ลวมิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1844/2561 รย74701/886 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานกิจการประจำปี 2560 อบต.นาตาขวัญเปิดอ่าน
     1843/2561 รย52901/ว582 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1842/2561 รย75901/ว11 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบต.เพเปิดอ่าน
     1841/2561 รย53801/ว1118 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1840/2561 รย71001/ว718 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1839/2561 รย0021/1332 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยองเปิดอ่าน
     1838/2561 รย732.1.07/ว144 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.หนองบัวเปิดอ่าน
     1837/2561 รย54505/443 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     1836/2561 รย0023.8/ว333 ลว4ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียนใน ศพด.ของ อปท.เปิดอ่าน
     1835/2561 รย 0023.8/ว332 ลว4ก.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     1833/2561 รย0023.8/ว335 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดย อปท.เปิดอ่าน
     1832/2561 รย0023.8/ว334 ลว4ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้เปิดอ่าน
     1831/2561 รง0428/0989 ลว3ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1830/2561 ลว4ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1829/2561 รย0023.8/ว329 ลว2ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61เปิดอ่าน
     1828/2561 รย0023.8/ว330 ลว3ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่4 จำนวน 3 เดือน (เดือน ก.ค. - ก.ย.61)เปิดอ่าน
     1827/2561 ลว3ก.ค.2561 เรื่องแจ้งงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน(ก.ค. - ก.ย. 61)เปิดอ่าน
     1826/2561 รย0020.01/8490 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1825/2561 ศธ0543/ว1204 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเปิดอ่าน
     1823/2561 ลว3ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรคเตอร์)เปิดอ่าน
     1821/2561 รย00023.8/ว1346 ลว2ก.ค.2561 เรื่องโครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"(เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     1820/2561 รย0023.8/ว328 ลว2ก.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. พร้อมให้ดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ฯเปิดอ่าน
     1819/2561 รย023.8/ว327 ลว2ก.ค.2561 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อปท.เปิดอ่าน
     1818/2561 รย0023.8/ว326 ลว2ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     1817/2561 รย0023.8/ว1347 ลว2ก.ค.2561 เรื่องการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นใน อปท.เปิดอ่าน
     1816/2561 รย0023.8/ว1345 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญนายกและปลัด อปท.เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1815/2561 ลว3ก.ค.2561 เรื่องแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมเปิดอ่าน
     1814/2561 รย 0020.01/8489 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1813/2561 รย401/1811 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     1812/2561 รย51029.1/ว3818 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาการรับโอนข้าราชการอบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารเปิดอ่าน
     1811/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1810/2561 ศธ0543/ว1203 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเปิดอ่าน
     1809/2561 ศธ04726.048/100 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     1808/2561 รย0718/1319 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน(4DNA) ครั้งที่ 3เปิดอ่าน
     1807/2561 รย0023.8/ว325 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯเปิดอ่าน
     1806/2561 รย0023.8/ว324 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำเปิดอ่าน
     1805/2561 รย0023.8/ว322 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯเปิดอ่าน
     1804/2561 รย0023.8/ว323 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องสรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำดีด้วยหัวใจเปิดอ่าน
     1803/2561 รย51029.3/ว3856 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ เครือข่ายร่วมใจป้องก้นการทุจริตและขยายแนวร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริตเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,159

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.