สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,269

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561 
หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561
หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561  
     2142/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (นมโรงเรือน)เปิดอ่าน
     2141/2561 รย401/ว126 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งใบรับจ้างชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     2140/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     2139/2561 รย0718/1502 ลว26ก.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมทำหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     2138/2561 รย0718/1503 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯเปิดอ่าน
     2137/2561 ชย77701/398 ลว23ก.ค.2561 เรื่องตอบรับการขอโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญเปิดอ่าน
     2136/2561 รย0028/ว011062 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     2135/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2134/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2133/2561 ศธ0567/5468 ลว18ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้จ่ายเงินกับการจ้างเหมาบริการ การจัดงานละการแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือประชาชนฯเปิดอ่าน
     2132/2561 ศธ0567/5427 ลว17ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปิดบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laasเปิดอ่าน
     2131/2561 ศธ0567/5426 ลว17ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลัสูตรการบริการงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นภายใต้งบประมาณ ของ อปท.เปิดอ่าน
     2130/2561 ศธ0567/5308 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกับการเบิกค่าใช้จ่ายฯเปิดอ่าน
     2129/2561 ศธ0567/5307 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการงบประทาณภายใต้การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2128/2561 รย73101/704 ลว10ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     2127/2561 ศธ0514.1.150/ว11079 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2126/2561 ศธ0514.1.150/ว11078 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2125/2561 ศธ0514.1.150/ว11077 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2124/2561 ศธ0514.150/ว1.1076 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     2123/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้างม.6)เปิดอ่าน
     2122/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2562เปิดอ่าน
     2121/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2113/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบ (งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)เปิดอ่าน
     2112/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องส่งมอบ (งานจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ก.ค 61)เปิดอ่าน
     2109/2561 ลว21ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบ (งานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ)เปิดอ่าน
     2108/2561 ลว31ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบ (งานจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ)เปิดอ่าน
     2104/2561 ชบ56002/701 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานเปิดอ่าน
     2103/2561 ศธ04126.048/125 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     2102/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งงานงวดที่ 1 งวดสุดท้ายเปิดอ่าน
     2101/2561 พจ538055/ว498 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่วารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     2100/2561 รย0023.8/ว1496 ลว25ก.ค.2561 เรื่องขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำฤดูฝน พ.ศ 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     2099/2561 รย0718/1490 ลว24ก.ค.2561 เรื่องการสำรวจประชากรแฝงใน อ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
     2098/2561 รย0023.8/ว1493 ลว25ก.ค.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบและติดตามแนะนำการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จ.รัยองเปิดอ่าน
     2097/2561 รย0023.8/ว1492 ลว25ก.ค.2561 เรื่องติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2096/2561 รย0023.8/ว1491 ลว25ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.รับองระดับจังหวัด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2095/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจทาง จำนวน 1 คัน)เปิดอ่าน
     2094/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับเตอร์)เปิดอ่าน
     2093/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์416-57-0019)เปิดอ่าน
     2092/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแซมปรับเตอร์ฟูจิ)เปิดอ่าน
     2091/2561 ลว26ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับเตอร์)เปิดอ่าน
     2090/2561 รย0732.1/2.1/ว329 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติเรื่อง รู้คิด รู้ทัน วัยเรียนวัยรุ่น ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2089/2561 รย0718/1499 ลว25ก.ค.2561 เรื่องโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     2088/2561 ลว25ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2087/2561 ยช02072/ว345 ลว20ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดผ่นป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายพื้นที่เปิดอ่าน
     2086/2561 รย0023.8/ว382 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลเปิดอ่าน
     2085/2561 รย0023.8/ว381 ลว24ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2084/2561 รย0023.8/ว378 ลว23ก.ค.2561 เรื่องการอบรมผ่านภาพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learnning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ท.พ.เปิดอ่าน
     2083/2561 ตช0017(รย).9(18)/1074 ลว23ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการตรวจสอบประวัติเปิดอ่าน
     2082/2561 รย0023.8/ว1479 ลว23ก.ค.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่นเปิดอ่าน
     2081/2561 รย0023.8/ว1478 ลว23ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่เปิดอ่าน
     2080/2561 รย0023.8/ว1476 ลว23ก.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     2079/2561 รย0718/1463 ลว20ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่ววมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค 61เปิดอ่าน
     2078/2561 รย0023.8/ว1477 ลว23ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารสุขของ อปท.เปิดอ่าน
     2077/2561 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและข่าวขอบเขตงาน (TRO)โครงการฯก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ม.3 ต.ชำฆ้อเปิดอ่าน
     2075/2561 รย0023.8/ว379 ลว24ก.ค.2561 เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560ฯเปิดอ่าน
     2074/2561 รย0023.8/ว377 ลว23ก.ค.2561 เรื่องโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัรนยาเสพติด ระดับปฐมวัยสังกัด อปท. ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2073/2561 อด62902/ว342 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ว็บไซต์เทศบาลเปิดอ่าน
     2072/2561 มท0625.ปจ/ว486 ลว19ก.ค.2561 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงเปิดอ่าน
     2071/2561 ยธ02072/ว341 ลว17ก.ค.2561 เรื่องกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ประสานงานศูย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)เปิดอ่าน
     2070/2561 ศธ0567/5309 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปฯเปิดอ่าน
     2069/2561 ศธ0567/5111 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒาคุณภาพชีวิตเพื่อยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการเปิดอ่าน
     2068/2561 ศธ0567/5040 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในบริบทการจัดซื้อจัดจ้างเปิดอ่าน
     2067/2561 ศธ0657/5036 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ดารเพิ่มเติมฯเปิดอ่าน
     2066/2561 รย53801/ว1145 ลว2ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ทต.มาบข่าพัฒนาเปิดอ่าน
     2065/2561 อด62902/ว741 ลว14พ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานกิจการเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ประจำปี 2559เปิดอ่าน
     2062/2561 61NT05001 ลว23ก.ค.2561 เรื่องใบส่งของเปิดอ่าน
     2061/2561 กพ.รย21001/65 ลว23ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคคลากรเปิดอ่าน
     2060/2561 รย54201/0722 ลว19เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์วิทยากรเปิดอ่าน
     2059/2561 รย0023.8/ว370 ลว19ก.ค.2561 เรื่องแจ้งขยายเวลาโครงการ(มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเพื่อมอบหนังสือให้ ศพอ.)เปิดอ่าน
     2058/2561 รย0023.8/ว375 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการพิจรณาเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ความตกลงกับองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆเปิดอ่าน
     2057/2561 รย51002.3/ว4416 ลว19ก.ค.2561 เรื่องโครงการรวมพลังสตรีระยองเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     2056/2561 พม.0602.60/ว670 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมเปิดอ่าน
     2055/2561 พิเศษ/2561 ลว14ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเปิดอ่าน
     2054/2561 รย0028/ว10380 ลว12ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ที่นี่มีงานทำ Job Ready Center จ.ระยองเปิดอ่าน
     2053/2561 ส.ท.ท551/ว2561 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่2/2561เปิดอ่าน
     2052/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2051/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     2050/2561 สอ.สถ.01033/ว108 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน ก.ค 61เปิดอ่าน
     2049/2561 รย51001.4/ว4061 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     2048/2561 ศธ0567/5112 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อปท.กับกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่)ฯเปิดอ่าน
     2047/2561 ศธ0567/5056 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริการงบประทาณภายใต้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562ฯเปิดอ่าน
     2046/2561 ศธ0567/5055 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัสดุกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดทำร่างขอบเขตของงานฯเปิดอ่าน
     2045/2561 ศธ0567/5037 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำแบบการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     2044/2561 ศธ0530.33/ว940 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการประชุมสภาทิศทางหลักเกณฑ์ใหม่ในการเลือกตั้งท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     2043/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     2042/2561 ศธ6902(17)/758 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในโครงการฝึกอบรมเทคนิคการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)ฯเปิดอ่าน
     2041/2561 ศธม.827/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯเปิดอ่าน
     2040/2561 ศธ0530.33/ว929 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการจัดวางแบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับกลยุทธ์ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเปิดอ่าน
     2039/2561 รย0030/5345 ลว5พ.ค.2561 เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของลูกจ้างที่ผู้รับเหมางานและผู้รับเหมาค่าแรงจัดมาทำงานในสถานประกอบกิจกราเปิดอ่าน
     2038/2561 รย0718/1468 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61เปิดอ่าน
     2037/2561 รย0023.8/ว371 ลว19ก.ค.2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติส่งซื้อหรือส่งจ่ายฯเปิดอ่าน
     2036/2561 รย0023.8/ว374 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่าย่าจ้างสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ของ อปท.เปิดอ่าน
     2035/2561 รย0023.8/ว373 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่2/61เปิดอ่าน
     2034/2561 รย0023.8/ว372 ลว20ก.ค.2561 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ฯเปิดอ่าน
     2033/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     2032/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องใบส่งของเปิดอ่าน
     2031/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องส่งมอบจัดซื้อแก๊ส LPG จำนวน 3ถังเปิดอ่าน
     2029/2561 ลว20ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     2027/2561 ก.ค.4/2561 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญและขอความอนุเคราะห์ทรายกำจัดลูกยุงลาย ถุงมือยาง และผ้าปิดปากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดและโรงเรียนทั้งตำบลเปิดอ่าน
     2024/2561 รย0023.8/ว367 ลว18ก.ค.2561 เรื่องขอส่งแนวทางเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.ประจำปี2559-2560เปิดอ่าน
     2020/2561 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (ของสามคมฯ)เปิดอ่าน
     2019/2561 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการตามรอย่อ อย่างพอเพียง)เปิดอ่าน
     2018/2561 รย0023.8/ว365 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัด อปท.เปิดอ่าน
     2017/2561 รย0023.8/ว361 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการภานในประเทศเปิดอ่าน
     2016/2561 รย0718/ว1458 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปฃอดภัยทางถนน จ.ระยองเปิดอ่าน
     2015/2561 รย0718/ว1455 ลว18ก.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นและรับร้องเรื่องราวร้องทุกข์สัญจร รายการ "สายดวนรัฐสภา"เปิดอ่าน
     2014/2561 รย0023.8/ว362 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเปิดอ่าน
     2013/2561 รย0718/ว1447 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่เปิดอ่าน
     2012/2561 รย51005.4/ว1441 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic แนงปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดอ่าน
     2011/2561 รย0032/ว1440 ลว17ก.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศลาล จ.ระยองครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     2010/2561 รย0032.8/ว369 ลว19ก.ค.2561 เรื่องการรายงานพัฒนาศาสนสถาน (วัด) ร่วมกับ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     2009/2561 รย0032/ว369 ลว19ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน (คนไทยไม่จำป่วยฉุกเฉิน)เปิดอ่าน
     2008/2561 รย0023.8/ว366 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแจ้ง อปท. ตรวจสอบรายชื่อ อปท และข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินฯเปิดอ่าน
     2007/2561 รย0023.8/ว364 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่3)เปิดอ่าน
     2006/2561 รย0023.8/ว363 ลว18ก.ค.2561 เรื่องโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพเปิดอ่าน
     2005/2561 รย0023.8/ว1439 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมเปิดอ่าน
     2004/2561 รย72401/ว120 ลว ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์"จดหมายข่าว อบต.มาบยางพร"เปิดอ่าน
     2003/2561 รย71001/ว719 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     2002/2561 ส.ท.จ.รย33/2561 ลว17ก.ค.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมวิชาการและการประชุมคณะกรรมธิการบริการ ส.ท.ท.ครั้งที่ 6/2561เปิดอ่าน
     2001/2561 รย74101/ว622 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     2000/2561 รย0020.01/9311 ลว16ก.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1999/2561 รย733501/ว104 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1998/2561 รย75401/ว1127 ลว13ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1997/2561 รย73701/ว1471 ลว13ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1996/2561 รย71401/1171 ลว12ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.ตะพงเปิดอ่าน
     1995/2561 รย73201.05/ว162 ลว12ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1994/2561 รย54301/ว711 ลว10ก.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1993/2561 รย0016/ว811 ลว9ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีบุคคลมีหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการเปิดอ่าน
     1992/2561 รย72601/1506 ลว9ก.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1991/2561 รย72201/ว0857 ลว9ก.ค.2561 เรื่องรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     1990/2561 รย54001/ว574 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลตำบลน้ำคอก ปีที่ 3 ฯเปิดอ่าน
     1989/2561 รย54102/ว1544 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1987/2561 รย71001/ว756 ลว3ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1986/2561 รย74101/ว544 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.ชากโดนเปิดอ่าน
     1985/2561 ว68/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     1984/2561 รย0718/1449 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชดำริเปิดอ่าน
     1983/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอยืมไฟไซเลนต์)เปิดอ่าน
     1982/2561 รย0023.8/ว359 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯเปิดอ่าน
     1981/2561 รย0718/1450 ลว18ก.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61เปิดอ่าน
     1980/2561 รย0023.8/ว358 ลว17ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     1979/2561 61NT05001 ลว18ก.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1973/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1972/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องเสนอราคาเปิดอ่าน
     1971/2561 ลว18ก.ค.2561 เรื่องเสนอราคาค่าแก๊ส LPG จำนวน 3 ถังเปิดอ่าน
     1965/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     1964/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องSaving Account Statementเปิดอ่าน
     1963/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1962/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1961/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1960/2561 รย0718/ว1423 ลว17ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวคิดในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุเปิดอ่าน
     1959/2561 ลว16ก.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1958/2561 รย0005/ว3563 ลว10ก.ค.2561 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1957/2561 รย401/1923 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ฯเปิดอ่าน
     1956/2561 ทส0811.4/ว767 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1955/2561 QL2018070300019 ลว17ก.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเบี้ยประกันภัยเปิดอ่าน
     1953/2561 ศธ0567/5039 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"ต้องปฏิบัติอย่างไรกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ฯ"เปิดอ่าน
     1952/2561 ศธ0567/5038 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ"เปิดอ่าน
     1951/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1950/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1949/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1948/2561 ศธ0513.13401/ว1463 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 18 ฐานความผิด วินัย และตัวอย่างการลงโทษวินัยที่พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรู้"เปิดอ่าน
     1947/2561 ศธ0513.13401/ว1461 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ"เปิดอ่าน
     1946/2561 ศธ0513.13401/ว1462 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562ฯ"เปิดอ่าน
     1945/2561 ศธ0513.13401/ว1459 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"การทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขข้อผิดพลาดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ"เปิดอ่าน
     1944/2561 ศธ0513.13401/ว1457 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในฯ"เปิดอ่าน
     1943/2561 ศธ0567/5002.1 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่นฯ"เปิดอ่าน
     1942/2561 ศธ0567/4135.1 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง/การประเมินผลงานเพื่อใหม่หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ"เปิดอ่าน
     1941/2561 ศธ0567/8133.1 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"การจัดทำแผนการลดจำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจฯ"เปิดอ่าน
     1940/2561 ศธ0530.33/ว922 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     1939/2561 ศธ0530.33/ว921 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     1938/2561 ศธ0530.33/ว920 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     1937/2561 ว54/2561 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1936/2561 สม0002/ว2451 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3เปิดอ่าน
     1935/2561 ว50/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องการหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯเปิดอ่าน
     1934/2561 รย53607/ว696 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1933/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1932/2561 ลว16ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (หนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     1931/2561 รย0718/1418 ลว16ก.ค.2561 เรื่องขอส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1930/2561 RY123/2561 ลว10ก.ค.2561 เรื่องโครงการบริหารจัดการขยะ 3RS เพื่อเป็นจังหวัดสะอาดแบบยั่งยืนเปิดอ่าน
     1929/2561 รย0023.8/ว1414 ลว13ก.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     1928/2561 รย0718/1415 ลว13ก.ค.2561 เรื่องพิธีเจริญพระพุทะมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศลฯเปิดอ่าน
     1927/2561 รย0023.8/ว357 ลว13ก.ค.2561 เรื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานสาธารณะระดับเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดอ่าน
     1926/2561 รย0023.8/ว356 ลว13ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องโรคอุจาระร่วงจากเชื้อไวรัสให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเปิดอ่าน
     1925/2561 รย0718/1413 ลว13ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน"วันลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง พระราชาได้เสด็จพระราชดำเนินฯ"เปิดอ่าน
     1924/2561 รย0023.8/ว355 ลว13ก.ค.2561 เรื่องการประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ(ปี 2561 -2563) และแนวทางการขับเคลื่อน"แผนปฏิบัติ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ"เปิดอ่าน
     1923/2561 รย0023.8/ว354 ลว13ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลตามแบบเด็กปฐมวัยระดับจ.ระยองเปิดอ่าน
     1922/2561 รย0023.8/ว353 ลว13ก.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทั้งสองระบบ CCIS และ SISเปิดอ่าน
     1920/2561 รย0023.8/ว50 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.เปิดอ่าน
     1917/2561 รย0023.8/ว347 ลว12ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการส่วนตัวเปิดอ่าน
     1916/2561 ลว13ก.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1915/2561 รย0023.8/ว352 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการฯเปิดอ่าน
     1914/2561 รย002.8/ว351 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ฯเปิดอ่าน
     1913/2561 รย002.8/ว349 ลว12ก.ค.2561 เรื่องการนำเสนอภารกิจเด่นในรูปแบบของบทความทางวิชาการเปิดอ่าน
     1912/2561 รย0023.8/ว348 ลว12ก.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2561เปิดอ่าน
     1911/2561 รย0023.8/ว346 ลว12ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัตืเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียของ อปท.เปิดอ่าน
     1910/2561 รย0023.8/ว345 ลว12ก.ค.2561 เรื่องสรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชดำริเปิดอ่าน
     1909/2561 รย0023.8/ว344 ลว12ก.ค.2561 เรื่องเร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม(สุนัขและแมว) เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนและฉีดวัคซีนและเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯเปิดอ่าน
     1907/2561 ศธ0516.0/132 ลว11ก.ค.2561 เรื่องการขออนุเคราะห์ร่วมใช้ประโยชน์จากที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติเปิดอ่าน
     1906/2561 รย0023.8/ว1398 ลว11ก.ค.2561 เรื่องประกาศการรับขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     1905/2561 รย0718/1402 ลว11ก.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.61เปิดอ่าน
     1904/2561 รย0718/ว1399 ลว11ก.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานของ อปพร.ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มและอาสาสมัครภาคประชานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดอ่าน
     1903/2561 รย0718/ว1383 ลว10ก.ค.2561 เรื่องข้อสั่งการเรื่อง ตลาดประชารัฐในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาสที่ 3 / 2561)เปิดอ่าน
     1901/2561 มท5309.18/กล.-ปบ/1185/2561 ลว9ก.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     1900/2561 รย52701/ว718 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัสมพันธ์(จดหมายข่าว)เปิดอ่าน
     1899/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องแบบขอรับการสนับสนุนกำลัง อปพร.เปิดอ่าน
     1898/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ปรรับปรุงถนนเส้นศรีประชา - เนินไม้หอม)เปิดอ่าน
     1897/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ช่วยดูแลสุนัขเนื่องจากถ้ำเนรมิตรมีสุนับจำนวนมาก)เปิดอ่าน
     1896/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์)เปิดอ่าน
     1895/2561 มท5309.18/838405463694 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1894/2561 ลว11ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่ 6)เปิดอ่าน
     1893/2561 ชบ54001/ว707 ลว25มิ.ย 2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560 - 25691เปิดอ่าน
     1891/2561 ลว10ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1890/2561 รย0023.8/ว343 ลว10ก.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1889/2561 รย0023.8/ว342 ลว10ก.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ฯเปิดอ่าน
     1888/2561 สพท.0-022/2561 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตร"ภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น"รุ่นที่ 39เปิดอ่าน
     1887/2561 ลว2ก.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1886/2561 รย7110/ว456 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1885/2561 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1884/2561 ศธ0530.33/ว931 ลว23มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"เทคนิคกระบวนการบริหารสัญญา และการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ฯเปิดอ่าน
     1883/2561 ศธ0567.9/ว.นก582 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร"ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ"เปิดอ่าน
     1882/2561 ศธ0567/3730 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของ ศพด.ฯ"เปิดอ่าน
     1881/2561 ศธ0567/3727 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"งานธุรการที่ควรสรู้เพื่อความเจริญในหน้าที่การงานฯ"เปิดอ่าน
     1880/2561 นร0107/ว4292 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเปิดอ่าน
     1879/2561 ยธ02001/3500 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องวารสารยุติธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     1878/2561 ศธ0924.06/ว3745 ลว23เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญเปิดอ่าน
     1877/2561 ศธ0567.9/ว.นก333 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522ฯเปิดอ่าน
     1876/2561 ลว9ก.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอ อปพร.)เปิดอ่าน
     1875/2561 รย0718/ว1379 ลว9ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1874/2561 รย0718/1376 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เปิดอ่าน
     1873/2561 ลว9ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1872/2561 รย75101/ว548 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1871/2561 รย75101/ว548 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1870/2561 รย0023.8/ว341 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1869/2561 รย0718/ว1369 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการตรวจกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานประเภท ลำดับที่ 105 , 106 และ 53(5) (9)เปิดอ่าน
     1868/2561 รย0718/ว1370 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2561เปิดอ่าน
     1867/2561 รย0023.8/ว340 ลว6ก.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)เปิดอ่าน
     1866/2561 รย0023.8/ว339 ลว6ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุบสนุนการสงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     1865/2561 ศธ0513.13401/ว1457 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในฯ"เปิดอ่าน
     1864/2561 HY1806015 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1863/2561 ลว6ก.ค.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1862/2561 รย0023.8/ว1366 ลว6ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมประชุมผู้บริหาร อปท.จ.ระยอง ครั้งที่ 4/2561เปิดอ่าน
     1861/2561 รย0023.8/ว1365 ลว6ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     1860/2561 รย0023.8/ว1367 ลว6ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     1859/2561 รย0023.8/ว338 ลว4ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเปิดอ่าน
     1858/2561 รย0023.8/ว337 ลว6ก.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     1857/2561 รย0023.8/ว336 ลว6ก.ค.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหาร(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3)เปิดอ่าน
     1856/2561 รย0718/1364 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์จัดรถตู้นำสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พื้นที่ อ.เขาชะเมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2561เปิดอ่าน
     1855/2561 รย0718/1363 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดอ่าน
     1854/2561 รย0718/1356 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดคนเข้าศึกษาดูงานเปิดอ่าน
     1853/2561 รย74601/ว700 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเปิดอ่าน
     1852/2561 สธ0455.93/ว322 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนราฎร์เปิดอ่าน
     1851/2561 รย5103.3/2362 ลว3ก.ค.2561 เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561(เดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)เปิดอ่าน
     1850/2561 พม0304.49/ว1393 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเปิดอ่าน
     1849/2561 รย73501/ว83 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1846/2561 รย76401/1321 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1845/2561 รย74401/ว154 ลวมิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     1844/2561 รย74701/886 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานกิจการประจำปี 2560 อบต.นาตาขวัญเปิดอ่าน
     1843/2561 รย52901/ว582 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1842/2561 รย75901/ว11 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบต.เพเปิดอ่าน
     1841/2561 รย53801/ว1118 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1840/2561 รย71001/ว718 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบลประเภทบริหารงานท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1839/2561 รย0021/1332 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยองเปิดอ่าน
     1838/2561 รย732.1.07/ว144 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต.หนองบัวเปิดอ่าน
     1837/2561 รย54505/443 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     1836/2561 รย0023.8/ว333 ลว4ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับส่งเด็กนักเรียนใน ศพด.ของ อปท.เปิดอ่าน
     1835/2561 รย 0023.8/ว332 ลว4ก.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     1833/2561 รย0023.8/ว335 ลว5ก.ค.2561 เรื่องขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดย อปท.เปิดอ่าน
     1832/2561 รย0023.8/ว334 ลว4ก.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้เปิดอ่าน
     1831/2561 รง0428/0989 ลว3ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1830/2561 ลว4ก.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1829/2561 รย0023.8/ว329 ลว2ก.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61เปิดอ่าน
     1828/2561 รย0023.8/ว330 ลว3ก.ค.2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่4 จำนวน 3 เดือน (เดือน ก.ค. - ก.ย.61)เปิดอ่าน
     1827/2561 ลว3ก.ค.2561 เรื่องแจ้งงการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน(ก.ค. - ก.ย. 61)เปิดอ่าน
     1826/2561 รย0020.01/8490 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1825/2561 ศธ0543/ว1204 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเปิดอ่าน
     1823/2561 ลว3ก.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรคเตอร์)เปิดอ่าน
     1821/2561 รย00023.8/ว1346 ลว2ก.ค.2561 เรื่องโครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"(เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     1820/2561 รย0023.8/ว328 ลว2ก.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. พร้อมให้ดำเนินการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ฯเปิดอ่าน
     1819/2561 รย023.8/ว327 ลว2ก.ค.2561 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อปท.เปิดอ่าน
     1818/2561 รย0023.8/ว326 ลว2ก.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     1817/2561 รย0023.8/ว1347 ลว2ก.ค.2561 เรื่องการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นใน อปท.เปิดอ่าน
     1816/2561 รย0023.8/ว1345 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอเชิญนายกและปลัด อปท.เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1815/2561 ลว3ก.ค.2561 เรื่องแบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมเปิดอ่าน
     1814/2561 รย 0020.01/8489 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1813/2561 รย401/1811 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     1812/2561 รย51029.1/ว3818 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณาการรับโอนข้าราชการอบจ.อื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารเปิดอ่าน
     1811/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1810/2561 ศธ0543/ว1203 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเปิดอ่าน
     1809/2561 ศธ04726.048/100 ลว2ก.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถไถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     1808/2561 รย0718/1319 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน(4DNA) ครั้งที่ 3เปิดอ่าน
     1807/2561 รย0023.8/ว325 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ฯเปิดอ่าน
     1806/2561 รย0023.8/ว324 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำเปิดอ่าน
     1805/2561 รย0023.8/ว322 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯเปิดอ่าน
     1804/2561 รย0023.8/ว323 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องสรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำดีด้วยหัวใจเปิดอ่าน
     1803/2561 รย51029.3/ว3856 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ เครือข่ายร่วมใจป้องก้นการทุจริตและขยายแนวร่วมเครือข่ายป้องกันการทุจริตเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.