สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,298

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561 
หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561
หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561  
     858/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     857/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     856/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     855/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     854/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     853/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     852/2561 รย0023.8/ว584 ลว30มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประมาณของ อปท.เปิดอ่าน
     851/2561 ลว30มี.ค.2561เรื่องคำร้องทั้วไปเปิดอ่าน
     850/2561 รย0718/574 ลว29มี.ค.2561 เรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งอิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีเปิดอ่าน
     849/2561 รย0023.8/ว132 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้หลากหลายฯอาเซียน (Series ASEAN e-Magazine)เปิดอ่าน
     848/2561 รย0023.8/ว131 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับ อปท.ในเขตจ.ระยองเปิดอ่าน
     847/2561 รย0023.8/ว135 ลว30มี.ค.2561 เรื่องแจ้งข้อกำหนดพิเศษดินฯปรับปรุงคุณภาพฯเปิดอ่าน
     846/2561 รย0023.8/ว134 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการส่งมอบนมโรงเรียนยู เอช ที ช่วงปิดเทอมเปิดอ่าน
     845/2561 รย0023.8/ว133 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯเปิดอ่าน
     844/2561 รย0023.8/ว136 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)เปิดอ่าน
     841/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ เดือน มีนาคม)เปิดอ่าน
     840/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องสั่งมอบจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     835/2531 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     834/2561 ลว29มี.ค.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     833/2561 ศธ04125.608/0091 ลว12มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเปิดอ่าน
     832/2561 รย0718/563 ลว28มี.ค.2561 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดปราชารัฐ (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     831/2561 รย0718/559 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (4DNA) ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     830/2561 รย0023.8/ว130 ลว28มี.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการจัดจ้างความกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯเปิดอ่าน
     829/2561 รย0023.8/ว124 ลว28มี.ค.2561 เรื่องกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯเปิดอ่าน
     828/2561 รย0023.8/ว129 ลว28มี.ค.2561 เรื่องการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานรัฐเปิดอ่าน
     827/2561 รย0023.8/ว128 ลว28มี.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.พ. 61เปิดอ่าน
     826/2561 รย0023.8/ว127 ลว28มี.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     825/2561 รย0023.8/ว126 ลว18มี.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสน.ส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดฯเปิดอ่าน
     824/2561 รย0023.8/ว125 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560เปิดอ่าน
     823/2561 รย0023.8/ว123 ลว28มี.ค.2561 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาพรัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     822/2561 รย0023.8/ว122 ลว28มี.ค.2561 เรื่องแบบสัญญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเปิดอ่าน
     820/2561 สขท.55/2561 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลฯเปิดอ่าน
     819/2561 รย51029.1/ว1722 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 3 รายการเปิดอ่าน
     818/2561 รย51029.1/ว1722 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์กรบริหารจังหวัดอื่นฯเปิดอ่าน
     817/2561 รย52202/ว1421 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดอ่าน
     816/2561 ศธ0567/1651 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มือใหม่กับการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษาฯเปิดอ่าน
     815/2561 ศธ0567/1387 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพฯเปิดอ่าน
     814/2561 ศธ0567/1478 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลมืออาชีพการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯเปิดอ่าน
     813/2561 ศธ0567/1475 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูสตร การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเปิดอ่าน
     812/2561 ศธ0530.33/ว389 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562ฯเปิดอ่าน
     811/2561 ศธ0530.33/ว050 ลว12ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรกยุทธิการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     810/2561 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงานกองคลังฯ)เปิดอ่าน
     809/2561 รย401/733 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯเปิดอ่าน
     808/2561 รย0718/558 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ....เปิดอ่าน
     807/2561 รย0718/557 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สือสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     806/2561 รย0732.1/188 ลว26มี.ค2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานโครงการมหกรรมรักษ์สุขภาพ ผู้สูงอายุ อ.เขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     805/2561 รย0732.1/185 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการบทกรรมรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ อ.เขาชะเมา ฯเปิดอ่าน
     804/2561 รย0732.1/182 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     802/2561 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือส่งการให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายระเอี่ยดตามแบบฯเปิดอ่าน
     801/2561 รย0718/448 ลว26มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมการขบวนแห่ พลังรักษ์วัฒนธรรม ในงานมหกรรมส่งตำนานเมืองระยองฯเปิดอ่าน
     800/2561 รย54501/06 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาล อบต.ชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     799/2561 ลว23มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอย้ายสังกัด อปพร.)เปิดอ่าน
     798/2561 ปณท.ปข2(21110) พิเศษ ลว18มี.ค.2561 เรื่องย้ายที่ทำการไปรษณีย์แกลงชั่วคราวเปิดอ่าน
     797/2561 ลว18มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     796/2561 ลว18มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     795/2561 รย52401/ว416 ลว16มี.ค.2561 เรื่องยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     794/2561 ศอ.สก.0105/1005 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท.เปิดอ่าน
     793/2561 ศธ6902(17)/306 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มเติมมาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาฯเปิดอ่าน
     792/2561 ศธ6902(17)/305 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สม.ศ.รอบ4)ฯเปิดอ่าน
     791/2561 ศธ6902(17)/304 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากร การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     790/2561 พม0405/ว540 ลว5มี.ค.2561 เรื่องส่งสื่อเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     789/2561 ศธ0559/ว1569 ่ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     788/2561 พล53601/ว35 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     787/2561 ศธ0559/ว1362 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     786/2561 ว19/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการขอกุ้เงินของสมาชิกสมทบเปิดอ่าน
     785/2561 สม0002/ว899 ลว21ก.พ.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10เปิดอ่าน
     784/2561 รย53607/ว253 ลว20 ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     783/2561 รย0718/471 ลว23มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     782/2561 ศธ0552.14/ว020 ลว13ก.พ.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการ หลักสูตรการพัฒนาทางการแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่เป็นเลิศเปิดอ่าน
     781/2561 อก5306/ว450 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564เปิดอ่าน
     780/2561 ลว23มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     779/2561 รย0718/468 ลว22มี.ค.2561 เรื่องกิจกรรมรณรงค์ การปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินเปิดอ่าน
     778/2561 รย52106/ว423 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     777/2561 ศด0703.49/459 ่ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขแผนที่เปิดอ่าน
     776/2561 ลว22มี.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     775/2561 รย0023.8/ว121 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท.เปิดอ่าน
     774/2561 รย0023.8/467 ลว22มี.ค.2561 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     773/2561 รย0718/452 ลว22มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯเปิดอ่าน
     772/2561 รย0718/451 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     771/2561 รย0023.8/449 ลว21มี.ค.2561 เรื่องประกาศกำหนดหัวข้อสิสัยทัศน์เปิดอ่าน
     770/2561 รย0718/445 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการจัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เปิดอ่าน
     769/2561 รย0023.8/ว463 ลว22มี.ค.2561 ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเปิดอ่าน
     768/2561 รย0023.8/ว462 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปํญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561เปิดอ่าน
     767/2561 รย0023.8/ว461 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัดเปิดอ่าน
     766/2561 รย0023.8/ว457 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     765/2561 รย0718/ว456 ลว21มี.ค.2561 เรื่องเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 3)เปิดอ่าน
     764/2561 รย0023.8/ว450 ลว21มี.ค.2561 เรื่องแม่บ้านฯร่วมใจ ลดปริมาณ และคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกฯเปิดอ่าน
     763/2561 รย023.8/ว120 ลวมี.ค.2561 เรื่องการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     762/2561 รย0023.8/ว118 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายนอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561เปิดอ่าน
     761/2561 รย0023.8/ว117 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดว้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการเปิดอ่าน
     760/2561 รย0023.8/ว115 ลว21ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     759/2561 รย0023.8/ว114 ลว21มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     758/2561 รย0023.8/ว113 ลว21มี.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     757/2561 รย0023.8/ว112 ลว21มี.ค.2561 เรื่องปรากาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการขุดทางฯหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่ขายย่อย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     756/2561 รย0023.8/ว109 ลวมี.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500000 บาทเปิดอ่าน
     754/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     753/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     752/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องใบส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     751/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องโครงการพระราชดำริ ม.4เปิดอ่าน
     750/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องโครงการพระราชดำริ ม.3เปิดอ่าน
     749/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องโครงการพระราชดำริ ม.5เปิดอ่าน
     748/2561 ยร0718/435 ลว20มี.ค.2561 เรื่องเปิดอ่าน
     747/2561 ยส02072/ว139 21มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดแผ่นป้ายฯเปิดอ่าน
     746/2561 รย0023.8/2111 ลว21มี.ค.2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานฯเปิดอ่าน
     745/2561 รย0718/436 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ฯเปิดอ่าน
     744/2561 รย0718/434 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดฯเปิดอ่าน
     743/2561 รย0718/433 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีฯเปิดอ่าน
     742/2561 รย0718/432 ลว20มี.ค.2561 เรื่องการจัดทำหนังสือราชการเปิดอ่าน
     741/2561 รย0023.8/426 ลว20มี.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างของ อปท.เปิดอ่าน
     740/2561 รย0023.8/2425 ลว20มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีฯเปิดอ่าน
     739/2561 รป0023.8/423 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบด้านการคลังการเงินฯเปิดอ่าน
     738/2561 มท0808.4/2575 ลว14มี.ค.2561 เรื่องส่งใบเสร็จรับเงินการส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเปิดอ่าน
     737/2561 มท0803.4/ว801 ลว15มี.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อบท.และสถานาศึกษาในสังกัด อปท.ฯเปิดอ่าน
     736/2561 สอ.สก.0103/ว036 ลว7 มี.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนมีนาคม 2561เปิดอ่าน
     735/2561 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเปิดอ่าน
     733/2561 ศธ0567/1385 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายใต้การเบิกจ่ายอย่างไรที่ถูกต้องฯเปิดอ่าน
     732/2561 ศธ0567/1384 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ภาคปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ฯเปิดอ่าน
     731/2561 ศธ0567.9/ว.นก187 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคป้องกันการร่วมผิดจากการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯเปิดอ่าน
     730/2561 ศธ0567.9/ว.นก186 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560ฯเปิดอ่าน
     729/2561 ศธ0567.9/ว.นก185 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร โครงสร้างการตรวจสอบและการไต่สวนของป.ป.ช.ฯเปิดอ่าน
     728/2561 ศธ0567/1079 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรียนและที่ดินฯเปิดอ่าน
     727/2561 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (นมโรงเรียน)เปิดอ่าน
     726/2561 รย0023.8/431 ลว20มี.ค.2561 เรื่องประกาศรับสมัครข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานาเทศบาลเมื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     725/2561 รย0023.8/428 ลว20มี.ค.2561 เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเมื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     724/2561 รย0023.8/ว427 ลว20มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     723/2561 รย51005.3/1486 ลว15มี.ค.2561 เรื่องโครงการ หลังฝนถนนเรียบ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     722/2561 ตช0017(รย).9(18)/417 ลว20มี.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบประวัติเปิดอ่าน
     721/2561 ลว19มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน หมู่ที่ 9)เปิดอ่าน
     720/2561 รย0023.8/ว110 ลว19มี.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การออกประกาศณียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     719/2561 ศธ04126.048/038 ลว19มี.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมงานพิธีเปิดกีฬาภายใน ศรีประชา เกมส์ มีการศึกษา 2560เปิดอ่าน
     718/2561 ศธ04126.048/037 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     717/2561 ศธ04126.048/036 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     716/2561 TAF03/219/61 ลว12มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเสวนา ครั้งที่ 188 นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯกลการพัฒนาเมืองไทยฯเปิดอ่าน
     715/2561 รย0014.2/406 ลว9มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเปิดอ่าน
     714/2561 รง0304.1.1/ว91 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     713/2561 ศธ0526.03/ท019 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บทบาทของ อปท. กับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเปิดอ่าน
     712/2561 ศธ0567/1417 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเปิดอ่าน
     711/2561 ศธ0567/1416 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างไร ให้สอดคล้องข้อบัญญัติฯเปิดอ่าน
     710/2561 ศธ0567/1383 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ต้องรู้ฯเปิดอ่าน
     709/2561 ศธ0567/1319 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562ฯเปิดอ่าน
     708/2561 ศธ0567/1318 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปัญหาและข้อบกพร่องในการเข้าระบบe-GP และการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนกาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯเปิดอ่าน
     707/2561 ศธ0567/1317 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะประเด็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดทำรูปแบบเอกสารและรูปแบบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     706/2561 ศธ0567/1316 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึกการปฏิบัติงานกับการแก้ไขปัญหา การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     705/2561 ศธ0567.9/ว.นก191 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอรมหลักสูตร เจาะลึกการกำหนดราคากลางและแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ระกอบการในการจ้างก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     703/2561 ศธ0567.9/ว.นก148 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522เปิดอ่าน
     702/2561 รย07181/ว412 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการกำหนดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปิดอ่าน
     701/2561 ว22/2561 ลว12มี.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     700/2561 รย73101/315 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต. สำนักท้อนเปิดอ่าน
     699/2561 รย0023.8/ว108 ลว16มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าฯที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศเปิดอ่าน
     698/2561 รย0023.8/ว107 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดิน จังหวัดระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     697/2561 รย0023.8/ว106 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเปิดอ่าน
     696/2561 รย0023.8/ว104 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเปิดอ่าน
     695/2561 รย0023.8/ว103 ลว16มี.ค.2561 เรื่องแนวทางการส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เปิดอ่าน
     694/2561 รย0023.8/ว102 ลว16มี.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     693/2561 รย0718/ว411 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตัวสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซเปิดอ่าน
     692/2561 รย0718/ว410 ลว16มี.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการให้รัฐจัดหาที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิมเปิดอ่าน
     691/2561 รย0023.8/ว109 ลว16มี.ค.2561 เรื่องผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference in Reducing Marine Debris in ASEAN Region)เปิดอ่าน
     689/2561 รย53701/ว0450 ลว9มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานกิจการประจำปี2560 เทศบาลตำบลบ้านฉางเปิดอ่าน
     688/2561 รย0005 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     687/2561 ลว11มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     686/2561 รย0032/ว1146 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดอ่าน
     685/2561 รย0023.8/ว386 ลว13มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความผิดชอบของ อปท.เปิดอ่าน
     684/2561 รย0015/ว220 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงาน 10% ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     683/2561 ศธ0567.9/ว.นก188 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระการจำหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้ายฯเปิดอ่าน
     682/2561 รย0718 ลวมี.ค.2561 เรื่องการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6เปิดอ่าน
     681/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคานางเกษมศรี วัคซีนฯเปิดอ่าน
     680/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคา น.ส.ฐิพรรัศม์ วัคซีนฯเปิดอ่าน
     679/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาร้านเคมีฯวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     678/2561 ลว12มี.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง เลขที่ 00019/200224/0010/61เปิดอ่าน
     677/2561 ศธ04126.048/032 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     676/2561 รย0718/379 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการมหกรรมรักษ์สุขภาพ ผู้สูงวัย อ.เขาชะเมา ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     675/2561 รย0732.1/ว156 ลว12มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการรณรงค์สัปดาห์อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี2561เปิดอ่าน
     674/2561 ลว7มี.ค.2561 เรื่องส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเปิดอ่าน
     673/2561 ลว14มี.ค.2561 เรืองคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือช้างป่าทำลายพืชสวน)เปิดอ่าน
     672/2561 มท5309.18/000004362358 ลว27ก.พ.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     671/2561 รย0023.3/ว1104 ลว12มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     670/2561 ลว11มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     669/2561 ลว11มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     668/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     667/2561 รย51001.4/ว1221 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     666/2561 รง0304.17/ว90 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     665/2561 2602/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องรายละเอียดกรอบความร่วมมือในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเปิดอ่าน
     664/2561 ศธ0567.9/ว.นก193 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปัญหาการใช้ดุลพินิจทางปกครองของผู้บริการ องค์กรที่นำไปสู่การตรวจสอบและแนวทางแก้ไขเปิดอ่าน
     663/2561 ศธ0567.9/189 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดร่างของเขตของงานฯเปิดอ่าน
     662/2561 มท0816.2/ว469 ลว16ก.พ.2561 เรื่องโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท.ฯเปิดอ่าน
     661/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำอาหารว่างเครื่องดื่ม)ฯเปิดอ่าน
     660/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     659/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     658/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     657/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     656/2561 รย0718/383 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การออกแบบโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประธาน จ.ระยอง ครั้งที่ 6 ประจำปีงประมาณ 2561เปิดอ่าน
     655/2561 รย0718/ว369 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯเปิดอ่าน
     654/2561 รย0023.8/ว99 ลว12มี.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     653/2561 รย0718/362 ลว12มี.ค.2561 เรื่องโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     652/2561 รย0023.8/ว100 ลว12มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเปิดอ่าน
     651/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     650/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     649/2561 รย0304.1.1/ว95 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     648/2561 ชย81601/93 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอทราบผลประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     647/2561 รย0020.01/3410 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับร้องเขตที่ดินเปิดอ่าน
     646/2561 ลว11มี.ค.2561 คำร้องทั่วไป (ช้างป่าทำลายสวนผลไม้จนเกิดความเสียหาย)เปิดอ่าน
     645/2561 รย0023.8/347 ลว9มี.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     643/2561 รย0023.8/ว346 ลว9มี.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เปิดอ่าน
     642/2561 รย0023.8/ว345 ลว9มี.ค.2561 เรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     640/2561 สปสช.5.36/ว83 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     639/2561 รย0005/ว1045 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการที่ใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการเปิดอ่าน
     638/2561 รย52701/ว225 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว)เปิดอ่าน
     637/2561 ศธ0567/1192 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแห่งความก้าวหน้าฯเปิดอ่าน
     636/2561 ว16/2561 ลว14ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาลจำกัดเปิดอ่าน
     635/2561 ว15/2561 ลว13ก.พ.2561 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     634/2561 รย0023.8/ว98 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและแนบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     633/2561 รย0023.8/ว97 ลว8มี.ค.2561 เรื่องแจ้งขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     632/2561 รย0023.8/ว96 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยเปิดอ่าน
     631/2561 รย0718/ว336 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภาคฤดูร้อนเปิดอ่าน
     630/2561 รย0718/ว338 ลว8มี.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     629/2561 ลว9มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองส่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     628/2561 ลว9มี.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     627/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     626/2561 ลว8มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขออนุญาติก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ รร.ชำฆ้อพิทฯเปิดอ่าน
     624/2561 รย54401/ว217 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     623/2561 ศธ.0522.24/พิเศษ20/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีดำเนินการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2560ฯเปิดอ่าน
     622/2561 รย0023.8/ว335 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     621/2561 รย54505/159 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     620/2561 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ)เปิดอ่าน
     619/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     618/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     617/2561 มท.5309.18/กล-ปบ./415/2561 ลว7มี.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานฯเปิดอ่าน
     616/2561 ชบ53706/ว880 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ที่นี่บ้านสวนเปิดอ่าน
     615/2561 สปสช5.36/ว.78 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     614/2561 ศธ0526.03/ท016 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     613/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BBเปิดอ่าน
     612/2561 ศธ.0526.03/ท015 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานฯเปิดอ่าน
     611/2561 ศธ0522.24/พิเศษ 09/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องโครงการหลักเกณธ์การกำหนดราคากลางฯเปิดอ่าน
     610/2561 ศธ0567/2561 ลว20ต.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     609/2561 รย54506.1/3 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่องแบบบันทึกข้อตกลงขอรัเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     608/2561 รย54506.1/2 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     607/2561 รย54506.2/2 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     606/2561 รย54506.2/3 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งแบบพื้นที่ข้อตกบงขอรับเงินอุนหนุนจากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     605/2561 รย0023.8/ว97 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเปิดอ่าน
     604/2561 รย0023./8/ว96 ลว6มี.ค.2561 เรื่องแจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปิดอ่าน
     603/2561 รย0023.8/ว354 ลว6มี.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกาจัดหาราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของอปท.เปิดอ่าน
     602/2561 รย0023./ว95 ลว6มี.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     601/2561 รย.0023.8/ว355 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทำกองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     600/2561 รย0023.8/ว336 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     599/2561 ศธ0590.18/0511 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตเปิดอ่าน
     598/2561 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ก่อสร้างเปิดอ่าน
     597/2561 รย0023.8/349 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     596/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     595/2561 รย52103/ว329 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     594/2561 ศธ.0530.33/ว152 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯเปิดอ่าน
     593/2561 ศธ.0514.1.50/ว304 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     592/2561 ศธ.0514.1.50/ว303 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     591/2561 ศธ.0513.13401/ว0351 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมฯเปิดอ่าน
     590/2561 ศธ.0513.13401/ว0344 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การจำทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายงานเงินอุดหนุนที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ หลักเกณฑ์ฯเปิดอ่าน
     587/2561 ศธ.0623.5/ว0418 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     586/2561 ศธ0514.1.50/ว301 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     585/2561 ลว18ก.พ.2561 เรื่องแจ้งค่าใช้บริการ AISเปิดอ่าน
     584/2561 ศธ.0513.13401/ว0350 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของอปท.ฯเปิดอ่าน
     583/2561 ศธ.0513.13401/ว0348 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(รอบเม.ย.2561)เปิดอ่าน
     582/2561 ศธ.0513.13401/ว0347 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจาะลึกวิธีขั้นตอนดำเนินการจัดหาพัสดุการจัดทำราคากลางรายงานขอซื้อขอจ้าง ฯเปิดอ่าน
     581/2561 ศธ.0513.13401/ว0346 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่ามโครงการอบรมหลักสูตร อปท.จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2561เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2561 ฯเปิดอ่าน
     580/2561 ศธ.0513.13401 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของราชการแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F ฯเปิดอ่าน
     579/2561 ศธ 0502.18/ว714 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานในสังกัดอปท.เปิดอ่าน
     578/2561 มท.0808.5/ว08 ลว15ก.พ.2561 เรื่องการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     577/2561 ปล.61201/ว5 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารรายงานกิจการเทศบาลต.บ้านสร้าง ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     576/2561 รย401/636 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอนำส่ง ใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     575/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     574/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     573/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     572/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     571/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     570/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     569/2561 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์)เปิดอ่าน
     568/2561 MK014/61 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอเสนอราคาค่ากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีแบบผสมผสานเปิดอ่าน
     567/2561 มท5309.18/กล-ปบ/397/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     566/2561 2/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     565/2561 1/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งแบบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     564/2561 ลว5มี.ค.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     563/2561 ลว5ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดไฟไหม้บ้าน)เปิดอ่าน
     561/2561 4/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     560/2561 3/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งแบบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     558/2561 รย0718/ว372 ลว28ก.พ.2561 เรื่องแบบหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560เปิดอ่าน
     557/2561 รย0023.8/ว333 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเปิดอ่าน
     556/2561 รย0718/368 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     555/2561 รย0718/368 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการเปิดอ่าน
     554/2561 รย0718/369 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จ.ระยอง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     553/2561 รย0032.3(7)/ว319 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเรียนเชิญต้อนรับองคมนตรีเปิดอ่าน
     552/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว17 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.