สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561 
หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561
หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561  
     858/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     857/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     856/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     855/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     854/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     853/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาผู้ช่วยดูแลเด็กเปิดอ่าน
     852/2561 รย0023.8/ว584 ลว30มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประมาณของ อปท.เปิดอ่าน
     851/2561 ลว30มี.ค.2561เรื่องคำร้องทั้วไปเปิดอ่าน
     850/2561 รย0718/574 ลว29มี.ค.2561 เรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งอิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีเปิดอ่าน
     849/2561 รย0023.8/ว132 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้หลากหลายฯอาเซียน (Series ASEAN e-Magazine)เปิดอ่าน
     848/2561 รย0023.8/ว131 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับ อปท.ในเขตจ.ระยองเปิดอ่าน
     847/2561 รย0023.8/ว135 ลว30มี.ค.2561 เรื่องแจ้งข้อกำหนดพิเศษดินฯปรับปรุงคุณภาพฯเปิดอ่าน
     846/2561 รย0023.8/ว134 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการส่งมอบนมโรงเรียนยู เอช ที ช่วงปิดเทอมเปิดอ่าน
     845/2561 รย0023.8/ว133 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯเปิดอ่าน
     844/2561 รย0023.8/ว136 ลว30มี.ค.2561 เรื่องการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)เปิดอ่าน
     841/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ เดือน มีนาคม)เปิดอ่าน
     840/2561 ลว30มี.ค.2561 เรื่องสั่งมอบจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     835/2531 ลว30มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ)เปิดอ่าน
     834/2561 ลว29มี.ค.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     833/2561 ศธ04125.608/0091 ลว12มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเปิดอ่าน
     832/2561 รย0718/563 ลว28มี.ค.2561 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดปราชารัฐ (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     831/2561 รย0718/559 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ถอดรหัสการพัฒนาระยองอย่างยั่งยืน (4DNA) ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     830/2561 รย0023.8/ว130 ลว28มี.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการจัดจ้างความกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯเปิดอ่าน
     829/2561 รย0023.8/ว124 ลว28มี.ค.2561 เรื่องกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯเปิดอ่าน
     828/2561 รย0023.8/ว129 ลว28มี.ค.2561 เรื่องการกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานรัฐเปิดอ่าน
     827/2561 รย0023.8/ว128 ลว28มี.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ก.พ. 61เปิดอ่าน
     826/2561 รย0023.8/ว127 ลว28มี.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     825/2561 รย0023.8/ว126 ลว18มี.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสน.ส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดฯเปิดอ่าน
     824/2561 รย0023.8/ว125 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2560เปิดอ่าน
     823/2561 รย0023.8/ว123 ลว28มี.ค.2561 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาพรัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     822/2561 รย0023.8/ว122 ลว28มี.ค.2561 เรื่องแบบสัญญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเปิดอ่าน
     820/2561 สขท.55/2561 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลฯเปิดอ่าน
     819/2561 รย51029.1/ว1722 ลว29มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน 3 รายการเปิดอ่าน
     818/2561 รย51029.1/ว1722 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์กรบริหารจังหวัดอื่นฯเปิดอ่าน
     817/2561 รย52202/ว1421 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดอ่าน
     816/2561 ศธ0567/1651 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มือใหม่กับการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษาฯเปิดอ่าน
     815/2561 ศธ0567/1387 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพฯเปิดอ่าน
     814/2561 ศธ0567/1478 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลมืออาชีพการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯเปิดอ่าน
     813/2561 ศธ0567/1475 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูสตร การดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯเปิดอ่าน
     812/2561 ศธ0530.33/ว389 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562ฯเปิดอ่าน
     811/2561 ศธ0530.33/ว050 ลว12ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรกยุทธิการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     810/2561 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงานกองคลังฯ)เปิดอ่าน
     809/2561 รย401/733 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯเปิดอ่าน
     808/2561 รย0718/558 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ....เปิดอ่าน
     807/2561 รย0718/557 ลว28มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สือสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     806/2561 รย0732.1/188 ลว26มี.ค2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานโครงการมหกรรมรักษ์สุขภาพ ผู้สูงอายุ อ.เขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     805/2561 รย0732.1/185 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการบทกรรมรักษ์สุขภาพผู้สูงอายุ อ.เขาชะเมา ฯเปิดอ่าน
     804/2561 รย0732.1/182 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     802/2561 ลว26มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือส่งการให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายระเอี่ยดตามแบบฯเปิดอ่าน
     801/2561 รย0718/448 ลว26มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมการขบวนแห่ พลังรักษ์วัฒนธรรม ในงานมหกรรมส่งตำนานเมืองระยองฯเปิดอ่าน
     800/2561 รย54501/06 ลว23มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาล อบต.ชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     799/2561 ลว23มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอย้ายสังกัด อปพร.)เปิดอ่าน
     798/2561 ปณท.ปข2(21110) พิเศษ ลว18มี.ค.2561 เรื่องย้ายที่ทำการไปรษณีย์แกลงชั่วคราวเปิดอ่าน
     797/2561 ลว18มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     796/2561 ลว18มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     795/2561 รย52401/ว416 ลว16มี.ค.2561 เรื่องยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     794/2561 ศอ.สก.0105/1005 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท.เปิดอ่าน
     793/2561 ศธ6902(17)/306 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มเติมมาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาฯเปิดอ่าน
     792/2561 ศธ6902(17)/305 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากรการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สม.ศ.รอบ4)ฯเปิดอ่าน
     791/2561 ศธ6902(17)/304 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญส่งบุคลากร การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     790/2561 พม0405/ว540 ลว5มี.ค.2561 เรื่องส่งสื่อเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     789/2561 ศธ0559/ว1569 ่ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     788/2561 พล53601/ว35 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     787/2561 ศธ0559/ว1362 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     786/2561 ว19/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการขอกุ้เงินของสมาชิกสมทบเปิดอ่าน
     785/2561 สม0002/ว899 ลว21ก.พ.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 10เปิดอ่าน
     784/2561 รย53607/ว253 ลว20 ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     783/2561 รย0718/471 ลว23มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     782/2561 ศธ0552.14/ว020 ลว13ก.พ.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการ หลักสูตรการพัฒนาทางการแต่งหน้าด้วยตนเองเพื่อบุคลิกภาพที่เป็นเลิศเปิดอ่าน
     781/2561 อก5306/ว450 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2560-2564เปิดอ่าน
     780/2561 ลว23มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     779/2561 รย0718/468 ลว22มี.ค.2561 เรื่องกิจกรรมรณรงค์ การปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินเปิดอ่าน
     778/2561 รย52106/ว423 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     777/2561 ศด0703.49/459 ่ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขแผนที่เปิดอ่าน
     776/2561 ลว22มี.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     775/2561 รย0023.8/ว121 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท.เปิดอ่าน
     774/2561 รย0023.8/467 ลว22มี.ค.2561 เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     773/2561 รย0718/452 ลว22มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯเปิดอ่าน
     772/2561 รย0718/451 ลว21มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     771/2561 รย0023.8/449 ลว21มี.ค.2561 เรื่องประกาศกำหนดหัวข้อสิสัยทัศน์เปิดอ่าน
     770/2561 รย0718/445 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการจัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เปิดอ่าน
     769/2561 รย0023.8/ว463 ลว22มี.ค.2561 ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเปิดอ่าน
     768/2561 รย0023.8/ว462 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปํญหาไฟป่าและหมอกควันปี 2561เปิดอ่าน
     767/2561 รย0023.8/ว461 ลว22มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ระดับจังหวัดเปิดอ่าน
     766/2561 รย0023.8/ว457 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     765/2561 รย0718/ว456 ลว21มี.ค.2561 เรื่องเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 3)เปิดอ่าน
     764/2561 รย0023.8/ว450 ลว21มี.ค.2561 เรื่องแม่บ้านฯร่วมใจ ลดปริมาณ และคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกฯเปิดอ่าน
     763/2561 รย023.8/ว120 ลวมี.ค.2561 เรื่องการจัดทำร่างอนุบัญญัติที่ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     762/2561 รย0023.8/ว118 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายนอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561เปิดอ่าน
     761/2561 รย0023.8/ว117 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดว้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการเปิดอ่าน
     760/2561 รย0023.8/ว115 ลว21ม.ค.2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     759/2561 รย0023.8/ว114 ลว21มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบรับราคาได้ (ค่าK) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างเปิดอ่าน
     758/2561 รย0023.8/ว113 ลว21มี.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     757/2561 รย0023.8/ว112 ลว21มี.ค.2561 เรื่องปรากาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดวิธีการขุดทางฯหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่ขายย่อย พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     756/2561 รย0023.8/ว109 ลวมี.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500000 บาทเปิดอ่าน
     754/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     753/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     752/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องใบส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     751/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องโครงการพระราชดำริ ม.4เปิดอ่าน
     750/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องโครงการพระราชดำริ ม.3เปิดอ่าน
     749/2561 ลว21มี.ค.2561 เรื่องโครงการพระราชดำริ ม.5เปิดอ่าน
     748/2561 ยร0718/435 ลว20มี.ค.2561 เรื่องเปิดอ่าน
     747/2561 ยส02072/ว139 21มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ติดแผ่นป้ายฯเปิดอ่าน
     746/2561 รย0023.8/2111 ลว21มี.ค.2561 เรื่องแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานฯเปิดอ่าน
     745/2561 รย0718/436 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ฯเปิดอ่าน
     744/2561 รย0718/434 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดฯเปิดอ่าน
     743/2561 รย0718/433 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีฯเปิดอ่าน
     742/2561 รย0718/432 ลว20มี.ค.2561 เรื่องการจัดทำหนังสือราชการเปิดอ่าน
     741/2561 รย0023.8/426 ลว20มี.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการก่อสร้างของ อปท.เปิดอ่าน
     740/2561 รย0023.8/2425 ลว20มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีฯเปิดอ่าน
     739/2561 รป0023.8/423 ลว21มี.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบด้านการคลังการเงินฯเปิดอ่าน
     738/2561 มท0808.4/2575 ลว14มี.ค.2561 เรื่องส่งใบเสร็จรับเงินการส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเปิดอ่าน
     737/2561 มท0803.4/ว801 ลว15มี.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด อบท.และสถานาศึกษาในสังกัด อปท.ฯเปิดอ่าน
     736/2561 สอ.สก.0103/ว036 ลว7 มี.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือนมีนาคม 2561เปิดอ่าน
     735/2561 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเปิดอ่าน
     733/2561 ศธ0567/1385 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายใต้การเบิกจ่ายอย่างไรที่ถูกต้องฯเปิดอ่าน
     732/2561 ศธ0567/1384 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ภาคปฏิบัติการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ฯเปิดอ่าน
     731/2561 ศธ0567.9/ว.นก187 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคป้องกันการร่วมผิดจากการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายฯเปิดอ่าน
     730/2561 ศธ0567.9/ว.นก186 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560ฯเปิดอ่าน
     729/2561 ศธ0567.9/ว.นก185 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร โครงสร้างการตรวจสอบและการไต่สวนของป.ป.ช.ฯเปิดอ่าน
     728/2561 ศธ0567/1079 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรียนและที่ดินฯเปิดอ่าน
     727/2561 ลว20มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (นมโรงเรียน)เปิดอ่าน
     726/2561 รย0023.8/431 ลว20มี.ค.2561 เรื่องประกาศรับสมัครข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานาเทศบาลเมื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     725/2561 รย0023.8/428 ลว20มี.ค.2561 เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเมื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเปิดอ่าน
     724/2561 รย0023.8/ว427 ลว20มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เปิดอ่าน
     723/2561 รย51005.3/1486 ลว15มี.ค.2561 เรื่องโครงการ หลังฝนถนนเรียบ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     722/2561 ตช0017(รย).9(18)/417 ลว20มี.ค.2561 เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบประวัติเปิดอ่าน
     721/2561 ลว19มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน หมู่ที่ 9)เปิดอ่าน
     720/2561 รย0023.8/ว110 ลว19มี.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า การออกประกาศณียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     719/2561 ศธ04126.048/038 ลว19มี.ค.2561 เรื่องเชิญร่วมงานพิธีเปิดกีฬาภายใน ศรีประชา เกมส์ มีการศึกษา 2560เปิดอ่าน
     718/2561 ศธ04126.048/037 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     717/2561 ศธ04126.048/036 ลว19มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเปิดอ่าน
     716/2561 TAF03/219/61 ลว12มี.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเสวนา ครั้งที่ 188 นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯกลการพัฒนาเมืองไทยฯเปิดอ่าน
     715/2561 รย0014.2/406 ลว9มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเปิดอ่าน
     714/2561 รง0304.1.1/ว91 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     713/2561 ศธ0526.03/ท019 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บทบาทของ อปท. กับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเปิดอ่าน
     712/2561 ศธ0567/1417 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเปิดอ่าน
     711/2561 ศธ0567/1416 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างไร ให้สอดคล้องข้อบัญญัติฯเปิดอ่าน
     710/2561 ศธ0567/1383 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ต้องรู้ฯเปิดอ่าน
     709/2561 ศธ0567/1319 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562ฯเปิดอ่าน
     708/2561 ศธ0567/1318 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปัญหาและข้อบกพร่องในการเข้าระบบe-GP และการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนกาจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯเปิดอ่าน
     707/2561 ศธ0567/1317 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะประเด็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการจัดทำรูปแบบเอกสารและรูปแบบสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     706/2561 ศธ0567/1316 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึกการปฏิบัติงานกับการแก้ไขปัญหา การเดินทางไปราชการ การฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     705/2561 ศธ0567.9/ว.นก191 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอรมหลักสูตร เจาะลึกการกำหนดราคากลางและแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ระกอบการในการจ้างก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     703/2561 ศธ0567.9/ว.นก148 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522เปิดอ่าน
     702/2561 รย07181/ว412 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการกำหนดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเปิดอ่าน
     701/2561 ว22/2561 ลว12มี.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     700/2561 รย73101/315 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต. สำนักท้อนเปิดอ่าน
     699/2561 รย0023.8/ว108 ลว16มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าฯที่โรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศเปิดอ่าน
     698/2561 รย0023.8/ว107 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดิน จังหวัดระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     697/2561 รย0023.8/ว106 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเปิดอ่าน
     696/2561 รย0023.8/ว104 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเปิดอ่าน
     695/2561 รย0023.8/ว103 ลว16มี.ค.2561 เรื่องแนวทางการส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เปิดอ่าน
     694/2561 รย0023.8/ว102 ลว16มี.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     693/2561 รย0718/ว411 ลว16มี.ค.2561 เรื่องการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและสถานประกอบการที่มีการติดตัวสินค้าประเภทเครื่องทำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนระบบก๊าซเปิดอ่าน
     692/2561 รย0718/ว410 ลว16มี.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องการให้รัฐจัดหาที่อยู่อาศัยแทนที่อยู่อาศัยเดิมเปิดอ่าน
     691/2561 รย0023.8/ว109 ลว16มี.ค.2561 เรื่องผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference in Reducing Marine Debris in ASEAN Region)เปิดอ่าน
     689/2561 รย53701/ว0450 ลว9มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานกิจการประจำปี2560 เทศบาลตำบลบ้านฉางเปิดอ่าน
     688/2561 รย0005 ลว15มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     687/2561 ลว11มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอหนังสือรับรองที่ดิน)เปิดอ่าน
     686/2561 รย0032/ว1146 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเปิดอ่าน
     685/2561 รย0023.8/ว386 ลว13มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความผิดชอบของ อปท.เปิดอ่าน
     684/2561 รย0015/ว220 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดใช้พลังงาน 10% ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     683/2561 ศธ0567.9/ว.นก188 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระการจำหน่ายลูกหนี้ ภาษีป้ายฯเปิดอ่าน
     682/2561 รย0718 ลวมี.ค.2561 เรื่องการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6เปิดอ่าน
     681/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคานางเกษมศรี วัคซีนฯเปิดอ่าน
     680/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคา น.ส.ฐิพรรัศม์ วัคซีนฯเปิดอ่าน
     679/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาร้านเคมีฯวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     678/2561 ลว12มี.ค.2561 เรื่องยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง เลขที่ 00019/200224/0010/61เปิดอ่าน
     677/2561 ศธ04126.048/032 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     676/2561 รย0718/379 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการโครงการมหกรรมรักษ์สุขภาพ ผู้สูงวัย อ.เขาชะเมา ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     675/2561 รย0732.1/ว156 ลว12มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการรณรงค์สัปดาห์อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี2561เปิดอ่าน
     674/2561 ลว7มี.ค.2561 เรื่องส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเปิดอ่าน
     673/2561 ลว14มี.ค.2561 เรืองคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือช้างป่าทำลายพืชสวน)เปิดอ่าน
     672/2561 มท5309.18/000004362358 ลว27ก.พ.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     671/2561 รย0023.3/ว1104 ลว12มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     670/2561 ลว11มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     669/2561 ลว11มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     668/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     667/2561 รย51001.4/ว1221 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     666/2561 รง0304.17/ว90 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     665/2561 2602/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องรายละเอียดกรอบความร่วมมือในโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มาเปิดอ่าน
     664/2561 ศธ0567.9/ว.นก193 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปัญหาการใช้ดุลพินิจทางปกครองของผู้บริการ องค์กรที่นำไปสู่การตรวจสอบและแนวทางแก้ไขเปิดอ่าน
     663/2561 ศธ0567.9/189 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดร่างของเขตของงานฯเปิดอ่าน
     662/2561 มท0816.2/ว469 ลว16ก.พ.2561 เรื่องโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท.ฯเปิดอ่าน
     661/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำอาหารว่างเครื่องดื่ม)ฯเปิดอ่าน
     660/2561 ลว14มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     659/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     658/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     657/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     656/2561 รย0718/383 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การออกแบบโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประธาน จ.ระยอง ครั้งที่ 6 ประจำปีงประมาณ 2561เปิดอ่าน
     655/2561 รย0718/ว369 ลว13มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯเปิดอ่าน
     654/2561 รย0023.8/ว99 ลว12มี.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     653/2561 รย0718/362 ลว12มี.ค.2561 เรื่องโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     652/2561 รย0023.8/ว100 ลว12มี.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน กรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการเปิดอ่าน
     651/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     650/2561 ลว13มี.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     649/2561 รย0304.1.1/ว95 ลว7มี.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     648/2561 ชย81601/93 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอทราบผลประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     647/2561 รย0020.01/3410 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับร้องเขตที่ดินเปิดอ่าน
     646/2561 ลว11มี.ค.2561 คำร้องทั่วไป (ช้างป่าทำลายสวนผลไม้จนเกิดความเสียหาย)เปิดอ่าน
     645/2561 รย0023.8/347 ลว9มี.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     643/2561 รย0023.8/ว346 ลว9มี.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เปิดอ่าน
     642/2561 รย0023.8/ว345 ลว9มี.ค.2561 เรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     640/2561 สปสช.5.36/ว83 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     639/2561 รย0005/ว1045 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการที่ใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการเปิดอ่าน
     638/2561 รย52701/ว225 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ (จดหมายข่าว)เปิดอ่าน
     637/2561 ศธ0567/1192 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระบบแห่งความก้าวหน้าฯเปิดอ่าน
     636/2561 ว16/2561 ลว14ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาลจำกัดเปิดอ่าน
     635/2561 ว15/2561 ลว13ก.พ.2561 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     634/2561 รย0023.8/ว98 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและแนบรายงานข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     633/2561 รย0023.8/ว97 ลว8มี.ค.2561 เรื่องแจ้งขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     632/2561 รย0023.8/ว96 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยเปิดอ่าน
     631/2561 รย0718/ว336 ลว8มี.ค.2561 เรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภาคฤดูร้อนเปิดอ่าน
     630/2561 รย0718/ว338 ลว8มี.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     629/2561 ลว9มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองส่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     628/2561 ลว9มี.ค.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     627/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     626/2561 ลว8มี.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขออนุญาติก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์ รร.ชำฆ้อพิทฯเปิดอ่าน
     624/2561 รย54401/ว217 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     623/2561 ศธ.0522.24/พิเศษ20/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีดำเนินการของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2560ฯเปิดอ่าน
     622/2561 รย0023.8/ว335 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     621/2561 รย54505/159 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     620/2561 ลว8มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ (วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ)เปิดอ่าน
     619/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     618/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     617/2561 มท.5309.18/กล-ปบ./415/2561 ลว7มี.ค.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานฯเปิดอ่าน
     616/2561 ชบ53706/ว880 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ที่นี่บ้านสวนเปิดอ่าน
     615/2561 สปสช5.36/ว.78 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     614/2561 ศธ0526.03/ท016 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     613/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการ 3BBเปิดอ่าน
     612/2561 ศธ.0526.03/ท015 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการอบรมแนวทางการปฏิบัติงานฯเปิดอ่าน
     611/2561 ศธ0522.24/พิเศษ 09/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องโครงการหลักเกณธ์การกำหนดราคากลางฯเปิดอ่าน
     610/2561 ศธ0567/2561 ลว20ต.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     609/2561 รย54506.1/3 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่องแบบบันทึกข้อตกลงขอรัเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     608/2561 รย54506.1/2 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     607/2561 รย54506.2/2 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     606/2561 รย54506.2/3 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งแบบพื้นที่ข้อตกบงขอรับเงินอุนหนุนจากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     605/2561 รย0023.8/ว97 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเปิดอ่าน
     604/2561 รย0023./8/ว96 ลว6มี.ค.2561 เรื่องแจ้งอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปิดอ่าน
     603/2561 รย0023.8/ว354 ลว6มี.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกาจัดหาราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของอปท.เปิดอ่าน
     602/2561 รย0023./ว95 ลว6มี.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     601/2561 รย.0023.8/ว355 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทำกองทุนผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     600/2561 รย0023.8/ว336 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     599/2561 ศธ0590.18/0511 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิตเปิดอ่าน
     598/2561 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขออนุญาตใช้สถานที่ก่อสร้างเปิดอ่าน
     597/2561 รย0023.8/349 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศในระหว่างวันลาพักผ่อนเปิดอ่าน
     596/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     595/2561 รย52103/ว329 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     594/2561 ศธ.0530.33/ว152 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯเปิดอ่าน
     593/2561 ศธ.0514.1.50/ว304 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     592/2561 ศธ.0514.1.50/ว303 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     591/2561 ศธ.0513.13401/ว0351 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ศิลปะการร่างหนังสือราชการ ให้ถูกต้องและเหมาะสมฯเปิดอ่าน
     590/2561 ศธ.0513.13401/ว0344 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การจำทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายงานเงินอุดหนุนที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณ หลักเกณฑ์ฯเปิดอ่าน
     587/2561 ศธ.0623.5/ว0418 ลว2มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     586/2561 ศธ0514.1.50/ว301 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     585/2561 ลว18ก.พ.2561 เรื่องแจ้งค่าใช้บริการ AISเปิดอ่าน
     584/2561 ศธ.0513.13401/ว0350 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 ไปสู่การปฏิบัติในบริบทของอปท.ฯเปิดอ่าน
     583/2561 ศธ.0513.13401/ว0348 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(รอบเม.ย.2561)เปิดอ่าน
     582/2561 ศธ.0513.13401/ว0347 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจาะลึกวิธีขั้นตอนดำเนินการจัดหาพัสดุการจัดทำราคากลางรายงานขอซื้อขอจ้าง ฯเปิดอ่าน
     581/2561 ศธ.0513.13401/ว0346 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่ามโครงการอบรมหลักสูตร อปท.จักต้องเตรียมการอย่างไรในปี 2561เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2561 ฯเปิดอ่าน
     580/2561 ศธ.0513.13401 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์ใหม่ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของราชการแนวทางการปรับปรุงตาราง Factor F ฯเปิดอ่าน
     579/2561 ศธ 0502.18/ว714 ลว16ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานในสังกัดอปท.เปิดอ่าน
     578/2561 มท.0808.5/ว08 ลว15ก.พ.2561 เรื่องการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     577/2561 ปล.61201/ว5 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารรายงานกิจการเทศบาลต.บ้านสร้าง ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     576/2561 รย401/636 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอนำส่ง ใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     575/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     574/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     573/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     572/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     571/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     570/2561 ลว2มี.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     569/2561 ลว6มี.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์)เปิดอ่าน
     568/2561 MK014/61 ลว5มี.ค.2561 เรื่องขอเสนอราคาค่ากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีแบบผสมผสานเปิดอ่าน
     567/2561 มท5309.18/กล-ปบ/397/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     566/2561 2/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     565/2561 1/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งแบบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     564/2561 ลว5มี.ค.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาตเปิดอ่าน
     563/2561 ลว5ม.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอความช่วยเหลือกรณีเกิดไฟไหม้บ้าน)เปิดอ่าน
     561/2561 4/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     560/2561 3/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งแบบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อเปิดอ่าน
     558/2561 รย0718/ว372 ลว28ก.พ.2561 เรื่องแบบหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560เปิดอ่าน
     557/2561 รย0023.8/ว333 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเปิดอ่าน
     556/2561 รย0718/368 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     555/2561 รย0718/368 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการเปิดอ่าน
     554/2561 รย0718/369 ลว28ก.พ.2561 เรื่องการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จ.ระยอง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     553/2561 รย0032.3(7)/ว319 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเรียนเชิญต้อนรับองคมนตรีเปิดอ่าน
     552/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว17 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,198

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.