สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,547

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สาส์นจากนายกฯ
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือ
ขั้นตอนร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
แนวทางการให้เทศบาลตำบลชำฆ้อเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
สายตรงผู้บริหาร
การร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ
คู่มือประชาชน
คู่มือการติดต่อราชการเทศบาลตำบลชำฆ้อ
คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลชำฆ้อ
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทสบาลตำบลชำฆ้อ
งานพัสดุ
แผนซื้อจ้างประจำปี(e-GP)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนซื้อจ้าง(คตง)
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศซื้อซื้อจ้าง รายไตรมาส
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักปลัด
หนังสือรับเดือนมกราคม 2561
หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
หนังสือรับเดือนมีนาคม 2561
หนังสือรับเดือนเมษายน 2561
หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561
หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561
หนังสือรับเดือนกรกฏาคม 2561
หนังสือรับเดือนสิงหาคม 2561
หนังสือรับเดือนกันยายน 2561
หนังสือรับเดือนตุลาคม 2561
หนังสือรับเดือนพฤศจิกายน 2561
แผนอัตรกำลัง๓ปี
หนังสือรับเดือนธันวาคม 2561
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือรับเบี้ยยังชีพฯ
คู่มือการร้องทุกข์
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศต่างๆ
คู่มือการสรรหาพนักงานจ้าง
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
แผ่นพับต่างๆ
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
คำสั่ง
การประเมินผลผู้นำองค์การ การลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ควบคุมภายใน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบ สขร.1)
รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
ประกาศงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
โครงการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการและสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองช่าง
กองคลัง
อบต.ในเครือข่าย
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
ช่องทางแสดงความคิดเห็นขของประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
สถิติการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ผลคะแนน ITA
คะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563
คะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สายตรงผู้บริหาร
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ
เมนูทางขวา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองยุทธศาสต์และงบประมาณ
ปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
การดูแลการทำงานของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
นายกเทศมนตรีคือใคร/อำนาจหน้าที่
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
โครงสร้างทางการบริหารของเทศบาล
เทศบาลเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เทศบาล คืออะไร ?
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล
หมู่ที่ 7 บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์
หมู่ที่ 6 บ้านโปร่งสะท้อน
หมู่ที่ 5 บ้านสวนขนุน
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโพล้
หมู่ที่3 บ้านชำฆ้อ
หมู่ที่ 4 บ้านเขาช่องลม
หมู่ที่ 9 บ้านเขาบ่อแป้ง
หมู่ที่ 1 บ้านศรีประชา
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์
ยุทธศาตร์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
คำขวัญ
เป้าประสงค์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลชำฆ้อ
พ.ร.บ./พ.ร.ก./ระเบียบ อปท.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายงานกิจการเทศบาลตำบลชำฆ้อ
งานกิจการสภา
ภาระกิจการให้บริการ
วารสารเทศบาลตำบลชำฆ้อ
ประกาศใช้เทศบัญญัติ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกาศ
อื่นๆ
แผนดำเนินงาน
ประกาศแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่1
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาน พ.ศ.2561 (เพิ่มเติมครั้งที่1)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่3
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูล ITA
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2560-2563
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2561-2565
เอกสารขอบ้านเลขที่
เอกสารขออนุญาติก่อสร้างอาคารแบบโฉนด
ขั้นตอนการขอรับบริการถังขยะ
ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุชภาพ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
คู่มือสำหรับประชาชน การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
ประกาศ เรื่องรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ช่องการติดต่อ
O1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o18 E-Service
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gif Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
1. โครงสร้าง
5. ข้อมูลการติดต่อ
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8. Q&A
9. Social Network
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22.ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32. ช่องทางการรับฟังความเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
38. การเสิรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.