สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561 
หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561
หนังสือรับเดือนมิถุนายน 2561  
     1802/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ นมโรงเรียนเปิดอ่าน
     1801/2561 ชบ53706/ว372 ลว19มิ.ย.2561 เรื่องส่งวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์"ที่นี่บ้านสวน"เปิดอ่าน
     1800/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าบริการเปิดอ่าน
     1799/2561 รย0028/ว8475 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างเปิดอ่าน
     1798/2561 มท0807.3/ว1789 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 1เปิดอ่าน
     1797/2561 ศธ0559/ว3238 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1796/2561 ศธ0559/ว3138 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1795/2561 ศธ0559/ว3137 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1794/2561 ศธ0559/ว3136 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดอ่าน
     1793/2561 มลพ.200/2561 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดอ่าน
     1792/2561 สธ0423.6/ว1483 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินงานจัดการพาหะนำโรคเปิดอ่าน
     1791/2561 ปท53309/ว862 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ ลำสามแก้วนิลส์ ฉบับประจำเดือน เม.ย.-พ.ค. 2561เปิดอ่าน
     1790/2561 รย0023.6/ว1316 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอนเปิดอ่าน
     1789/2561 รย0709/ว151 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมมอบใบประกาศนียบัติแต่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรเปิดอ่าน
     1788/2561 รย0023.8/ว1313 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท.เปิดอ่าน
     1787/2561 รย0023.8/ว1312 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องเกณฑ์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติกันดารอนุรักษ์ประเภทถ้ำเปิดอ่าน
     1786/2561 รย0023.8/ว1315 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     1785/2561 รย0023.8/ว1314 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการประกวดการจัดการขยะมูลฝอย จ.สะอาด ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1784/2561 รย0023.8/ว1310 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเปิดอ่าน
     1783/2561 รย0023.8/ว1309 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ปี 2561เปิดอ่าน
     1782/2561 รย0023.8/ว1308 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯเปิดอ่าน
     1781/2561 รย0023.8/ว321 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องการมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหาร อปท.ที่มีผลงานทางด้านการจัดการดีเด่น มีผลสัมฤทธิ์ทั้งทางด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     1780/2561 รย0023.8/ว320 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาประชากรในจ.ระยอง เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและกำหนดมาตรการกำหนดแผนงานโครงการที่สำคัญจำเป็นมาใช้เปิดอ่าน
     1779/2561 รย0023.8/ว319 ลว28มิ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.สะอาจ ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1778/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1777/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1776/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1775/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1774/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1773/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     1766/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาคนประจำรถขยะเปิดอ่าน
     1765/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     1764/2561 ลว29มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุเปิดอ่าน
     1763/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอไฟเลน 2 ดวงพร้อมอปพร.เปิดอ่าน
     1760/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน จ้างเหมาทำคู่มือประชาชนเปิดอ่าน
     1759/2561 ลว28มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านเปิดอ่าน
     1758/2561 ลว27มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1757/2561 8/2561 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการรู้ทันโรคประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1756/2561 รย0023.8/ว314 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่2 พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1755/2561 รย0023.8/ว313 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     1754/2561 รย0023.8/ว316 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตเส้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและอบต.ผ่านทางข้อมูลกลางของอปท.(INFO)เปิดอ่าน
     1753/2561 รย0023.8/ว315 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งขอสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 และวันที่ 22 พ.ค.2561เปิดอ่าน
     1752/2561 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     1751/2561 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     1750/2561 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1749/2561 รย0023.8/ว1285 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1748/2561 รย54201/ว607 ลว 25มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เปิดอ่าน
     1747/2561 รย0718/1264 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     1746/2561 รย0718/1263 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     1745/2561 รย0023.8/ว1277 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจเงินแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณะสุขเปิดอ่าน
     1744/2561 รย0023.8/312 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข็มแข็งและยั่งยืนเปิดอ่าน
     1743/2561 รย0718/1266 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสัปปะรด จ.ระยองเปิดอ่าน
     1742/2561 รย0023.8/ว1276 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของอปท.เปิดอ่าน
     1741/2561 รย0023.8/ว1275 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สนับสนุนอาหารกลางวันเปิดอ่าน
     1740/2561 รย0023.8/ว1273 ลว26มิ.ย.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของอปท.เปิดอ่าน
     1739/2561 รย51001.6/3766 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ระยอง ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการฯเปิดอ่าน
     1738/2561 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1737/2561 รย73902/83 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งประกาศอบต.เขาน้อยเปิดอ่าน
     1736/2561 รย53002/ว980 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเศบาลตำบลมาบข่าเปิดอ่าน
     1735/2561 ลต(รย)0002/198 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร (ร่างแรก)ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฏษฏีกาเปิดอ่าน
     1734/2561 รย54401/ว873 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     1733/2561 รย73901/178 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1732/2561 รย75501/1051 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1729/2561 รย74001/488 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องขอขอบพระคุณเปิดอ่าน
     1728/2561 รย0732.1/365 ลวมิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนประกัน ODOR พชอ.เปิดอ่าน
     1727/2561 รย0732.1/365 ลวมิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อร่วมจัดทำแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนประกัน ODOR พชอ.เปิดอ่าน
     1726/2561 016/2561 ขอโอกาสในการประชาสัมพันธ์บริการของ บ.พัฒนปราชณ์ จำกัดเปิดอ่าน
     1725/2561 ศธ0567.9/ว.นก304.1 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ ฯเปิดอ่าน
     1724/2561 ศธ0567.9/558 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนอำนาจหน้าที่และแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพานิชทั่วไป ฯเปิดอ่าน
     1723/2561 มท0801.3/719 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาล ผู้สูงอายุกรมอนามัย 420 ชั่วโมงเปิดอ่าน
     1722/2561 ศธ0513.11212/ว085 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกคำสั่ง ฯเปิดอ่าน
     1721/2561 มท0801.3/ว75 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเปิดอ่าน
     1720/2561 รย53201/ว401 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์วารสารเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่เปิดอ่าน
     1718/2561 ศธ0567.9/ว.นก515 ลว1มิ.ย.2561 ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ฯเปิดอ่าน
     1717/2561 มท0816.2/ว1559 ลว28พ.ค.2561 เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเปิดอ่าน
     1716/2561 สอ.สถ.0104/ว1615 ลว17พ.ค.2561 เรื่องการหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดเปิดอ่าน
     1715/2561 วช0005/ว3715 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเปิดอ่าน
     1714/2561 ลว25มิ.ย.2561 เรื่องขอหนังสือรับรองเงินเดือนเปิดอ่าน
     1713/2561 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1712/2561 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1711/2561 รย0718 (ศอ.ปส อ.เขาชะเมา)/ว42 ลว22มิ.ย.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ระยองเปิดอ่าน
     1709/2561 รย0023.8/ว308 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายรายเปิดอ่าน
     1708/2561 รย0023.8/ว303 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561เปิดอ่าน
     1707/2561 รย0023.8/ว302 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในบุคลากร อปท.เข้าร่วมอบรมฯหลักสูตร การปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่นในบริบทของรัฐธรรมนูญตามอุทรศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯเปิดอ่าน
     1706/2561 รย0023.8/ว301 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องประกาศกระทรวงสาธารณะสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่2 พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1705/2561 รย0023.8/ว311 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเปิดอ่าน
     1704/2561 รย0023.8/ว310 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.ประจำเดือน พ.ค.2561เปิดอ่าน
     1703/2561 รย0023.8/ว307 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่11 พ.ศ.2561 ฯเปิดอ่าน
     1702/2561 รย0023.8/ว306 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรับฟังความเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1701/2561 รย0023.8/ว305 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่6เปิดอ่าน
     1700/2561 รย0023.8/ว304 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตรอาสาสร้างป่า รักษ์น้ำเปิดอ่าน
     1699/2561 รย54501/10 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อสมัยประชุมสามัญ สมัย2 ครั้งที่1 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1698/2561 คด0703.49/ว1136 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งใบสมัครการฝึกอบรมสำหรับบุคคลากรอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1697/2561 รย2201/ว2761 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1696/2561 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอเอกสารการชำระภาษีเปิดอ่าน
     1695/2561 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอคัดสำเนา ภบท.5เปิดอ่าน
     1694/2561 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1693/2561 รย0023.8/ว300 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องรายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนยางแห่งประเทศไทยและสถานีเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐเปิดอ่าน
     1692/2561 รย0023.8/ว299 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540เปิดอ่าน
     1691/2561 รย0023.8/ว298 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการถอดบทเรียนศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จ.ตราดเปิดอ่าน
     1690/2561 รย0023.8/ว293 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2561เปิดอ่าน
     1689/2561 รย0023.8/ว294 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล อย่างน้อยอปท.ละ 1 แห่งเปิดอ่าน
     1688/2561 รย0718/1247 ลว21มิ.ย.2561 เรื่องการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเปิดอ่าน
     1687/2561 รย0023.8/ว277 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณกับของอปท.พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1686/2561 รย0023.8/ว296 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรคเปิดอ่าน
     1685/2561 รย0023.8/ว295 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจได้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2561เปิดอ่าน
     1684/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป หนังสือรับรองที่ดินเปิดอ่าน
     1683/2561 มท5309.18/กล.ปบ.1040/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 kv.เปิดอ่าน
     1682/2561 ลว20มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขออปพร.เปิดอ่าน
     1681/2561 รย0014.2/ว1074 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความประสงค์เข้าร่วมลงนาม (ตอบ) ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนา จ.ระยอง สู่เมืองน่าอยู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Rayong Model)เปิดอ่าน
     1680/2561 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1679/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1678/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1677/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1676/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1675/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1674/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1673/2561 รย0718/1238 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยเปิดอ่าน
     1672/2561 รย0718/1037 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาภาครัฐ(ITA)เปิดอ่าน
     1671/2561 รย0718/1236 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเปิดอ่าน
     1670/2561 รย0023.8/ว290 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื่นที่เปิดอ่าน
     1669/2561 รย0023.8/ว1243 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดอ่าน
     1668/2561 รย0023.8/ว291 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2เปิดอ่าน
     1667/2561 สปสช.5.36/ว232 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอข้อมูลประชากรเพื่อจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื่นที่ปี2562เปิดอ่าน
     1666/2561 รย73101/620 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอบต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     1665/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1664/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1663/2561 ศธ0526.03/ท046 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทศนิคการจัดทำ การทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นฯเปิดอ่าน
     1662/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องบัญชิเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1661/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องบัญชิเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1660/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องบัญชิเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1659/2561 ส.ท.จ.รย029/2561 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     1658/2561 ศธ0522.24/พิเศษ56/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องโครงการ หลักการปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น อปท.ฯเปิดอ่าน
     1657/2561 ศธ0526.03/ท042 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการดำเนินการทางละเมิด ข้อสังเกตทางคดีในการต่อสู้คดีฯเปิดอ่าน
     1656/2561 มท5410-4-1.2/10766 ลว15พ.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปาเปิดอ่าน
     1655/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นไม้ล้ม+บ้านพังเปิดอ่าน
     1654/2561 กษ0330.09/148 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำประชาวิจารณ์โครงการอ่างเก็นน้ำคลองโพล้เปิดอ่าน
     1653/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอติดโคมไฟริมทางเปิดอ่าน
     1652/2561 รย401/1624 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     1651/2561 รย401/1593 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน มิ.ย.61เปิดอ่าน
     1650/2561 รย401/1593 ลว30พ.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     1649/2561 รย0023.8/ว1229 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งสรุปสาระสำคัญข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติราชการในการประชุมผู้บริหาร อปท.เปิดอ่าน
     1648/2561 รย0718/ว1223 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     1647/2561 รย0718/1221 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     1646/2561 รย0023.8/285 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องสรุปรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการและบทบาทที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1645/2561 รย0023.8/ว1228 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การเปิดอ่าน
     1644/2561 รย0023.8/ว1222 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกสัปปะรด จ.ระยองเปิดอ่าน
     1643/2561 รย0023.8/ว287 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่เปิดอ่าน
     1642/2561 รย0023.8/ว288 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     1641/2561 รย0023.8/ว286 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1640/2561 รย0023.8/ว284 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งให้ อปท.บันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ทั้งข้อมูลวัสดุผิวพื้นผ่านภาพเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเปิดอ่าน
     1639/2561 รย0023.8/ว281 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการประชุมชี้แจงข้าราชการบริการงานบุคคลและการประเมินผู้บริหารองค์กรเปิดอ่าน
     1638/2561 รย0023.8/ว283 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเปิดอ่าน
     1637/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1636/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1635/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1634/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1633/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1632/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1631/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1630/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้ม+บ้านพังเปิดอ่าน
     1629/2561 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1628/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางทับบ้านเปิดอ่าน
     1627/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นไม้ล้มทับโรงรถเปิดอ่าน
     1626/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1625/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1624/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1623/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นขนุนล้มเปิดอ่าน
     1622/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1621/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1620/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1619/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1618/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1617/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางพาราล้มประมาณ 100 ต้นเปิดอ่าน
     1616/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางพารา+ทุเรียนล้มเปิดอ่าน
     1615/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1614/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1613/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1612/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1611/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มเปิดอ่าน
     1610/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้ม+บ้านพังเปิดอ่าน
     1609/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางล้มทับบ้านเปิดอ่าน
     1608/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้ม+น้ำแห้งเปิดอ่าน
     1607/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้มเปิดอ่าน
     1606/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้มเปิดอ่าน
     1605/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ต้นยางโค่นล้มเปิดอ่าน
     1604/2561 ศธ0590.18/1397 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งตัวนิสิตสาขาวิชาสาธารณะสุขศาสตร์กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้ารับการฝึกประสบการวิชาชีพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     1603/2561 ลว18มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาตรวจรถยนต์ จำนวน 2 คันเปิดอ่าน
     1602/2561 มท5309.18/835605428849 ลว31พ.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1601/2561 ว49/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     1600/2561 วท6201/ว1067 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการเสด็จเป็นองค์ประธานการลงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าพื้นที่ป่าตะวันออก ปี 2561เปิดอ่าน
     1599/2561 รย0023.8/ว1211 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปาเปิดอ่าน
     1598/2561 รย0718/1209 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากรเปิดอ่าน
     1597/2561 รย0023.8/ว1212 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริการท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1596/2561 รย0023.8/ว1210 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องการติดตามเร่งรัดการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1595/2561 รย0718/1219 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนธงธาราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประดับหน้าที่ว่าการอ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
     1594/2561 รย0718/1215 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานและร่วมบุญ/เที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดี จ.ระยองและงานถนนผลไม้สไตล์ตะพง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1593/2561 สกรยว117/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระยองคัพ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1592/2561 ทส0611/สกล18/ว364 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 2/2561เปิดอ่าน
     1591/2561 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการเปิดอ่าน
     1589/2561 รย74001/460 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ยืมธงชาติ ธงประจำพระองค์ และเสาธงพร้อมขายึดเปิดอ่าน
     1588/2561 ศธ04248.50/260 ลว15มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เทศบาลต.ชำฆ้อดำเนินการจัดเก็บขยะเปิดอ่าน
     1587/2561 ศธ04126.048/104 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าและรถไถเปิดอ่าน
     1586/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1585/2561 ลว14มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ฝังท่อเพื่อป้องกันแนวตลิ่งพังเปิดอ่าน
     1584/2561 ศธ04126.022/110 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียน ณ วันที่10 มิ.ย. 61เปิดอ่าน
     1583/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องขอเสนอราคาจัดพิมพ์หนังสือเปิดอ่าน
     1582/2561 ศธ04126.048/101 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเปิดอ่าน
     1581/2561 ศธ04126.011/059 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย.61)เปิดอ่าน
     1580/2561 รย73901/178 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1579/2561 มท0623/ว10263 ลว11ก.ย.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1578/2561 รย0023.8/ว175 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งหนังสือคู่มือแนวทางจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.เปิดอ่าน
     1577/2561 รย0023.8/ว179 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องการตีความนิยามคำว่า ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันเปิดอ่าน
     1576/2561 ลวมิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.เปิดอ่าน
     1575/2561 รย0023.8/ว177 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอปท.เปิดอ่าน
     1574/2561 รย0023.8/ว176 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯเปิดอ่าน
     1573/2561 ลว13มิ.ย.2561 เรื่องเสนอราคาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เครื่องปริ้น เครื่องสำรองไฟเปิดอ่าน
     1572/2561 รย0718/1198 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตู้จำนวน1คัน วันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61 เพื่อนำสมาชิกกาชาดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพเปิดอ่าน
     1571/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ฯเปิดอ่าน
     1570/2561 ลว12มิ.ย.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1569/2561 ลว30มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯเปิดอ่าน
     1567/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเปิดอ่าน
     1566/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1565/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เข้าชะเมา)/ว41 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1564/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว40 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จ.ระยองเปิดอ่าน
     1563/2561 รย54506.1/5 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องขอรายงานข้อมูลนักเรียนศพด.บ้านชำฆ้อ ปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     1562/2561 รย54506.1/5 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องรายงานแบบสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กอายุ 2-5 ปี แยกตามอายุและเพศเปิดอ่าน
     1561/2561 ลว2มิ.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1560/2561 ลว27พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1559/2561 PAS009/2561 เรื่องขอเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบบริการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเปิดอ่าน
     1558/2561 รย0718/ว1186 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเปิดอ่าน
     1557/2561 รย52008/ว1727 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและร่วมจัดนิทรรศการระดับภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1556/2561 ศธ0567.9/514 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดร่างของเขตของงาน และตารางรับพัสดุฯเปิดอ่าน
     1554/2561รง0304.1.1/ว234 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     1553/2561 ลว30พ.ค.2561 เรื่องผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโคมไฟแอลอีดี ฟลัชไลท์เปิดอ่าน
     1552/2561 รย0032.138/ว7938 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญอบรมเปิดอ่าน
     1551/2561 สม0002/ว1908 ลว10พ.ค.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     1550/2561 ศธ0514.1.50/ว603 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1549/2561 ศธ0514.29/ว163 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโครงการศูนย์สำรวจทางสังคม Social Survey Centerเปิดอ่าน
     1548/2561 ศธ0530.33/ว152 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำรายงานการระเมินตนเองฯเปิดอ่าน
     1547/2561 ลว11มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     1546/2561 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ วัสดุสำนักงานเพื่อใช้งานกองคลังจำนวน 14 รายการเปิดอ่าน
     1544/2561 HY1805015 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     1543/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว38 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่เปิดอ่าน
     1542/2561 รย0718/1188 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องแบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่คนไทยมีความสุขปี 2561 พร้อมแผ่น DVDเปิดอ่าน
     1541/2561 รย0718/ว1185 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการสำรวจภาคสนามเปิดอ่าน
     1540/2561 รย0023.8/ว174 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมผ่านระบบธนาคารเปิดอ่าน
     1539/2561 รย0023.8/ว173 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านเปิดอ่าน
     1537/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยองเปิดอ่าน
     1536/2561 รย0023.8/1179 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งประกาศพนักงานเทศบาลฯเปิดอ่าน
     1535/2561 รย0023.8/ว1178 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครูฯเปิดอ่าน
     1534/2561 รย0718/ว1159 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ฯเปิดอ่าน
     1533/2561 รย0718/ว1158 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายฯเปิดอ่าน
     1532/2561 รย0023.8/ว1181 ลว8มิ.ย.2561 เรื่องโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเปิดอ่าน
     1531/2561 รย0718/ว1173 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการให้ความช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบภัยฯเปิดอ่าน
     1530/2561 รบ0023.8/ว1136 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษาฯเปิดอ่าน
     1528/2561 รย71401/931 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เปิดอ่าน
     1526/2561 กน0318.19/392 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1525/2561 รย0718/1165 ลว9มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญประชุมถวายความรู้พระสงฆ์ธิการโครงการชุมชนคุณธรรมเปิดอ่าน
     1524/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการเปิดอ่าน
     1523/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเปิดอ่าน
     1516/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1514/2561 ลว7มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟ 25 จุดเปิดอ่าน
     1513/2561 รย73902/68 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเปิดอ่าน
     1512/2561 ปช0034(รย)/0490 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท.เปิดอ่าน
     1511/2561 รย0023.8/ว165 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มเปิดอ่าน
     1510/2561 รย0023.8/ว167 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องขอเสนอแนะเพื่อป้องกันทุจริตกรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดอ่าน
     1509/2561 รย0023.8/ว166 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดอ่าน
     1508/2561 รย0023.8/ว164 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จ.ระยอง ทดแทนที่หมดวาระเปิดอ่าน
     1507/2561 รย0023.8/ว163 ลว6มิ.ย.2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศพด.ของ อปท.เปิดอ่าน
     1506/2561 มท5309.18/กล.บป./951/2561 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 kv.เปิดอ่าน
     1505/2561 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรถน้ำ)เปิดอ่าน
     1504/2561 รย0020.01/7222 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1503/2561 รย0023.8/ว1149 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของทนายงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของอปท.เปิดอ่าน
     1502/2561 รย0023.8/ว1148 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งกองดินเปิดอ่าน
     1501/2561 รย0023.8/ว1151 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงศ์การใช้หน้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดอ่าน
     1500/2561 รย0718/ว1154 ลว5มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพังเปิดอ่าน
     1499/2561 รย54501.ป4 ลว28พ.ค.2561 เรื่องรายงานแบบสำรวจที่นอนและผ้ากันเปื้อนของศูนย์เปิดอ่าน
     1498/2561 รย54506.2/4 ลว28พ.ค.2561 เรื่องรายงานแบบสำรวจที่นอนและผ้ากันเปื้อนของศูนย์เปิดอ่าน
     1497/2561 รย0718/1143 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากใร้ตามโครงการเหล่ากาชาดจ.ระยอง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากใร้ จ.ระยองประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1496/2561 รย0023.8/ว161 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     1495/2561 รย023.8/ว162 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการโอนภาษีธุรกิจเฉพาะของ สนง.ที่ดิน จ.ระยอง และของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     1494/2561 รย0023.8/ว160 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1493/2561 รย0023.8/ว159 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีแนวเขต อปท.ในระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ฯเปิดอ่าน
     1492/2561 รย0023.8/ว158 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561เปิดอ่าน
     1491/2561 รย0023.8/ว157 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือ อปท.ในการดำเนินโครงการพัมนา การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาพรัฐ ฯเปิดอ่าน
     1490/2561 สศต.0601/ว1155 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา THAILAND LAPAN COLLABORATION SEMINARI TO WARDS ASEAN ฯเปิดอ่าน
     1489/2561 ลต(รย)0002/ว176 ลว24พ.ค.2561 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเปิดอ่าน
     1488/2561 ลล049/2561 ลว23พ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ครูปฐมวัยเปิดอ่าน
     1487/2561 สปสช.5.36/ว233 ลว21พ.ค.2561 เรื่องเร่งรัดการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีงบประมาณ2561เปิดอ่าน
     1486/2561 รย51002.3/ว2918 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณที่เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชนครั้งที่8/2561เปิดอ่าน
     1485/2561 ลว18พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1484/2561 ศทม.674/2561 ลว17พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงาน E-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพเปิดอ่าน
     1483/2561 ศธ0526.03/ท041 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง การจัดทำช่วงขอบเขตของงาน การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ฯเปิดอ่าน
     1482/2561 ศธ0526.03/ท040 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม เทคนิคการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯเปิดอ่าน
     1481/2561 ศธ0529.18/ว1843 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานในสังกัดอปท.เปิดอ่าน
     1480/2561 ศธ0567.9/ว.นก304.1 ลว27มี.ค.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯเปิดอ่าน
     1479/2561 ศธ0567.9/ว.นก188 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร กลยุทธิการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ การจำหน่ายลูกหนี้ภาษีป้าย ภาษีลำรุงท้องที่ ฯเปิดอ่าน
     1478/2561 6876/2561 ลว26เม.ย.2561 เรื่องจ่ายเงินค่าหุ้นคืนสมาชิกในระบบออนไลน์เปิดอ่าน
     1477/2561 ตธ0017(รย)9(IS)/809 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมาเปิดอ่าน
     1476/2561 รย0709/ว1145 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องการเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1475/2561 รย0718/1144 ลว4มิ.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมกิจกรรมการคัดสรร กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1474/2561 รย0023.8/ว156 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องการใช้ที่ราชพัสดุเปิดอ่าน
     1473/2561 ศธ04126.022/100 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องของดการแคปซีลฝาขวดน้ำเปิดอ่าน
     1472/2561 ลว1มิ.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     1471/2561 รย52401/ว836 ลว30พ.ค.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านฉางเปิดอ่าน
     1470/2561 พม0304.49/ว1069 ลว22พ.ค.2561 เรื่องเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเปิดอ่าน
     1469/2561 รย0023.8/ว155 ลว31พ.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนเม.ย.2561เปิดอ่าน
     1468/2561 รย0023.8/ว154 ลว31พ.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79.เปิดอ่าน
     1467/2561 รย0023.8/ว153 ลว31พ.ค.2561 เรื่องจุดความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์เปิดอ่าน
     1466/2561 845/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องจ่ายเงินค่าหุ้นคืนสมาชิกเปิดอ่าน
     1465/2561 รย0023/ว2385 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลข้าราชการและแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น จ.ระยองเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,165

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.