สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561 
หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561
หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561  
     1461/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟหน้าบ้านเปิดอ่าน
     1460/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1459/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1458/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1457/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1456/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1455/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1450/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     1449/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอให้ซ่อมทางเปิดอ่าน
     1448/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเปิดอ่าน
     1447/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะเปิดอ่าน
     1446/2561 ลว30พ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1445/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุเปิดอ่าน
     1444/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     1443/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1442/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ นมโรงเรียนเปิดอ่าน
     1441/2561 ศธ04126.048/090 ลว30พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     1440/2561 รย0718/1120 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมออกสำรวจและเตรียมความพร้อมบ้านของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากใร้ ตามโครงการเหล่ากาชาด จ.ระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเปิดอ่าน
     1439/2561 รย0023.8/ว149 ลว28พ.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     1438/2561 สบ52001/2200 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     1437/2561 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เปิดอ่าน
     1436/2561 รย0020.01/6882 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1435/2561 ศธ0513.10806/ว0787 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและปรึกษากับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ โครงการท่อผืนฟ้า อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำบางพระเปิดอ่าน
     1434/2561 ลว18พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1433/2561 ศธ0513.13401/ว1078 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯเปิดอ่าน
     1432/2561 ศธ0513.13401/ว1081 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงฯเปิดอ่าน
     1431/2561 ศธ0513.13401/ว1079 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ฯเปิดอ่าน
     1430/2561 ศธ0513.13401/ว1076 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯเปิดอ่าน
     1429/2561 รย51029.1/ว2817 ลว17พ.ค.2561 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการอบจ.อื่นฯเปิดอ่าน
     1428/2561 รง0304.1.1/ว207 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวรสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     1427/2561 ดทม.637/2561 ลว8พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯเปิดอ่าน
     1426/2561 ศธ0530.33/ว766 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการปฏิบัติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.ฯเปิดอ่าน
     1425/2561 สอ.สถ.0103/ว066 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2561เปิดอ่าน
     1424/2561 สอ.สถ.0103/ว067 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2561เปิดอ่าน
     1423/2561 พม0501/ว1482 ลวพ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสตรีและครอบครัวปีที่ 15 ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     1422/2561 ศธ0530.33/ว623 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้ พรบ.การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ฉบับใหม่ๆเปิดอ่าน
     1421/2561 รย0718/1115 ลว28พ.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จ.ระยอง พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1420/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว31 ลว25พ.ค.2561 เรื่องชี้แจงการดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ระยอง(ศอ.ปส.จ.ระยอง)ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     1419/2561 รย0718/1106 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     1418/2561 รย0718/1105 ลว25พ.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมทั่วไปส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     1417/2561 รย0718/1103 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการส่งขายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจ.ระยองเปิดอ่าน
     1416/2561 รย0718/ว1100 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลบ่อยครั้งเปิดอ่าน
     1415/2561 ลว24พ.ค.2561 เรื่องแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     1414/2561 รย71001/548 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนการแสดงรำวงย้อนยุคช่วยส่งครอบครัวอปพร.เปิดอ่าน
     1413/2561 รย51005.3/2898 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติงานโครงการ แล้งฝนถนนเรียบ ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1411/2561 รย75501/ว0859 ลว21พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1410/2561 รย54001/390 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต.น้ำดอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1409/2561 รย0020.01/6403 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอใช้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     1408/2561 รย54801/ว200 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่นเพิ่งแต่งตั้งขึ้นเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1407/2561 รย54401/ว720 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวตำบลพลาเปิดอ่าน
     1406/2561 รย0304.1.1/ว206 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกและวารสารข่าวตลาดแรงงาเปิดอ่าน
     1405/2561 รย0017.2/ว195 ลว9พ.ค.2561 เรื่องส่งข้อมูลสรุปการดำเนินการและผู้รับผิดชอบผู้ควบคุมงานมาเพื่อทราบฯเปิดอ่าน
     1404/2561 รย54401/715 ลว9พ.ค.2561 เรื่องยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริการที่ว่างเปิดอ่าน
     1403/2561 รย0031/ว2059 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจ.ระยองเปิดอ่าน
     1402/2561 รย73701/ว1150 ลว8พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1401/2561 รย71001/ว487 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1400/2561 รย54102/ว1059 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1399/2561 รย53601/ว524 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1398/2561 รย52801/ว0362 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1397/2561 รย75401/ว862 ลว30เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1396/2561 รย544401/ว650 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     1395/2561 ส.ท.จ.รย26/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริการ ส.ท.ท.ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ส.ท.ท.ครั้งที่ 4/2560เปิดอ่าน
     1394/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟฟ้า ม.2เปิดอ่าน
     1393/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     1392/2561 ศธ04126.048/085 ลว24พ.ค.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560เปิดอ่าน
     1391/2561 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเปิดอ่าน
     1390/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ น้ำดื่มแบบขวดพลาสติกใสเปิดอ่าน
     1389/2561 รย0023.8/ว148 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการกินให้เป็นเล่นให้สุดไม่หยุดรัก ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัดเปิดอ่าน
     1388/2561 รย0023.8/ว143 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอกำชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเปิดอ่าน
     1387/2561 รย0023.8/ว142 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน1ปีการศึกษารุ่นที่ 33เปิดอ่าน
     1386/2561 รย0023.8/ว141 ลว24พ.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมการปฏิติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.(E-LAAS)เปิดอ่าน
     1385/2561 รย0023.8/ว147 ลว24พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1384/2561 รย0023.8/ว146 ลว24พ.ค.2561 เรื่องแจ้งข้อส่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 และวันที่ 17 เม.ย.2561เปิดอ่าน
     1383/2561 รย0023.8/ว145 ลว24พ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1382/2561 ลว24พ.ค.2561 เรื่องการถอดบทเรียนและการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจ.ระยอง(เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     1381/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการเปิดอ่าน
     1380/2561 รย0718/1089 ลว23พ.ค.2561 เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1เปิดอ่าน
     1379/2561 รย0718/ว1092 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการฯก่อสร้างปรับปรุงถนน สายโปร่งกระท้อนคลองป่าไม้ ต.ชำฆ้อเปิดอ่าน
     1377/2561 รย0023.8/ว1038 ลว15พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งมีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
     1376/2561 ลว22พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขออปพร.เปิดอ่าน
     1375/2561 รย0719/ว1085 ลว22พ.ค.2561 เรื่องขอส่งประกาศผลการตัดสินการประกวดซุ้มผลไม้ของดี อ.เขาชะเมาครั้งที่10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1374/2561 รย0718/ว1083 ลว22พ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน จ.ระยองเปิดอ่าน
     1373/2561 รย0718/ว1078 ลว22พ.ค.2561 เรื่องมาตรการทางบริการในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เปิดอ่าน
     1369/2561 รย0732.1/ว281 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเปิดอ่าน
     1372/2561 ลว22พ.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1371/2561 ลว22พ.ค.2561 เรืองแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1370/2561 ลว22พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอติดตั้งไฟสาธารณะเปิดอ่าน
     1368/2561 รย0023.8/ว140 ลว21พ.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่งเปิดอ่าน
     1367/2561 รย0023.8/ว139 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่2/2561เปิดอ่าน
     1366/2561 รย0023.8/ว138 ลว21พ.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติมเดือนมี.ค.2561เปิดอ่าน
     1365/2561 รย0023.8/ว137 ลว21พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคิดเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯจากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯเปิดอ่าน
     1364/2561 รย0023.8/ว136 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่อปท.เปิดอ่าน
     1363/2561 รย0023.8/ว135 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจ.ระยองเปิดอ่าน
     1362/2561 รย0023.8/ว134 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนของอปท.เปิดอ่าน
     1361/2561 รย0718/ว1071 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2561เปิดอ่าน
     1360/2561 รย0718/1069 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความร่ามมือคัดสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1359/2561 รย0023.8/ว133 ลว21พ.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคาเปิดอ่าน
     1358/2561 รย0718/1076 ลว22พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของอปท.พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1357/2561 รย0718/1072 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการโดยใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1356/2561 รย0718/ว1070 ลว21พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลักในพื้นที่จ.ระยองเปิดอ่าน
     1355/2561 สปสช.36/ว216 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามพึงพอใจในการได้รับบริการจากสปสช. เขต6 ระยองเปิดอ่าน
     1354/2561 สธ0504/ว2090 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเปิดอ่าน
     1353/2561 ลว11พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1352/2561 ลว11พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1351/2561 สปสช.3.65/ว223 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     1350/2561 ลว21พ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาติเปิดอ่าน
     1349/2561 รย0718/1062 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อพ่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2561เปิดอ่าน
     1348/2561 รย0718/1061 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการรับสมัครผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในทางลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดีและเชิดชูเกียรติประจำปี2561เปิดอ่าน
     1347/2561 รย0023.8/ว1052 ลว18พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานครูชำนาญการเปิดอ่าน
     1346/2561 รย0718/1058 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการ ไทยนิคม ยั่งยืน (หมู่บ้านชุมชนละสองแสนบาท)เปิดอ่าน
     1345/2561 รย0023.8/ว1051 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เปิดอ่าน
     1344/2561 รย0023.8/ว1053 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เปิดอ่าน
     1343/2561 รย0023.8/ว1050 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนเปิดอ่าน
     1342/2561 รย0023.8/ว131 ลว17พ.ค.2561 เรื่องขอสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61เปิดอ่าน
     1341/2561 รย0020.01/6318 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1340/2561 รย73101/512 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอปต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     1339/2561 รย53603/572 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์สอบถามราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์การเกษตรเปิดอ่าน
     1338/2561 รย75101/334 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์วิทยากรโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาประจำปี2561เปิดอ่าน
     1337/2561 อบธ.213/2561 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเปิดอ่าน
     1336/2561 กฟ.รย21003/ว45 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.ระยองเปิดอ่าน
     1335/2561 รย54901/ว313 ลว8พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับรองพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1334/2561 สปสช.5.36/ว212 ลว4พ.ค.2561 เรื่องส่งหนังสือเรื่องนี้ 1330 มีคำตอบเปิดอ่าน
     1333/2561 ศธ05141.1.50/ว7546 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1332/2561 ศธ0514.1.50/ว7545 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1331/2561 ศธ0514.1.50/ว7544 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1330/2561 ศธ0514.1.50/ว7543 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1329/2561 รง0304.1.1/ว185 ลว3พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     1328/2561 รย0028/ว06286 ลว3พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจ้างเปิดอ่าน
     1327/2561 ลว2เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1326/2561 มท0803.4/ว1285 ลว2พ.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพิกัดของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯเปิดอ่าน
     1325/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1324/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1323/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1322/2561 สป52901/ว479 ลว21เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์รายการประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1321/2561 ศธ0567/2485 ลว24เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯเปิดอ่าน
     1320/2561 สป0002/ว1576 ลว19เม.ย.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     1319/2561 ศธ0567/2360 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนร่างขอบเขตของงานด้านการศึกษาตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเปิดอ่าน
     1318/2561 ศธ0567/2359 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ร่วมกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAASฯเปิดอ่าน
     1317/2561 ศธ0567/2357 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรถอดบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ E-GP โดย STEP BY STEP ฯเปิดอ่าน
     1316/2561 ศทม517/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร กระบวนการตอบการแก้ไขเพิ่มเติม ฯเปิดอ่าน
     1315/2561 ปท53307/ว553 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ ลำสามแก้วนิลส์ ฉบับประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 2561เปิดอ่าน
     1314/2561 รย0718/1049 ลว17พ.ค.2561 เรื่องกิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ ธรรมศาตร์พบประชาชน ครั้งที่11เปิดอ่าน
     1313/2561 รย0023.8/ว132 ลว17พ.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     1312/2561 รย0010/ว763 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี QR CODE ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     1311/2561 ว43/2561 ลว10พ.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     1308/2561 รย0718/1048 ลว17พ.ค.2561 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกประจำปี2561เปิดอ่าน
     1306/2561 ลว17พ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1305/2561 รย0023.8/ว119 ลว15พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     1304/2561 รย0023.8/ว125 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการรวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครูและกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่เป็น12หลักเปิดอ่าน
     1303/2561 รย0023.8/ว123 ลว16พ.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มี.ค. 61เปิดอ่าน
     1302/2561 รย0023.8/ว122 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ใน อปท.เปิดอ่าน
     1301/2561 รย0023.8/ว1036 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขและการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)แห่งชาติ ฯเปิดอ่าน
     1300/2561 รย0023.8/ว121 ลว15พ.ค.2561 เรื่องหารือการเบิกจ่ายตามข้อตกลง MOAของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเปิดอ่าน
     1299/2561 รย0023.8/ว120 ลว15พ.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเปิดอ่าน
     1298/2561 รย00238/ว127 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     1297/2561 รย0023.8/ว128 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งให้อปท.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯไปปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจำปี2561เปิดอ่าน
     1296/2561 รย0023.8/ว129 ลว16พ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1294/2561 รย0023.8/ว126 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของอปท.เปิดอ่าน
     1293/2561 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     1292/2561 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเปิดอ่าน
     1291/2561 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอลาออกราชการเปิดอ่าน
     1290/2561 รย0032/ว2135 ลว11พ.ค.2561 เรื่องการสรรหากรรมการในคณะกรรมการและสาธารณะสุขจังหวัดตามพรบ.สาธารณะสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     1289/2561 รย73901/157 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1288/2561 รย0023.8/ว1031 ลว15พ.ค.2561 เรื่องการโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่มีเหลือจ่ายเปิดอ่าน
     1287/2561 รย0023.8/1030 ลว15พ.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 4/2561เปิดอ่าน
     1286/2561 รย0023.8/1027 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท.ระยอง ครั้งที่3/2561เปิดอ่าน
     1285/2561รย0023.8/ว1026 ลว15พ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเปิดอ่าน
     1284/2561 รย0023.8/ว216 ลว11พ.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     1283/2561 รย0023.8/214 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำฯเปิดอ่าน
     1282/2561 รย0023.8/ว118 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเปิดอ่าน
     1281/2561 รย0023.8/ว117 ลว11พ.ค.2561 เรื่องการเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะประมูลเปิดอ่าน
     1279/2561 รย0023.8/ว215 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกเปิดอ่าน
     1278/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานตกแต่งสถานที่โครงการเทศบาลช่วงประจำปี2561เปิดอ่าน
     1277/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1276/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาเช่าเต้น พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเปิดอ่าน
     1275/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาป้ายไวนิล 87 ป้ายเปิดอ่าน
     1274/2561 รย0719/ว090 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการประกวดซุ้มนิทรรศการงานเทศกาลผลไม้ของดี อ.เขาชะเมาครั้งที่10ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1273/2561 รย0718/1024 ลว11พ.ค.2561 เรื่องการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1272/2561 รย0732.1/293 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการพ่นหมอกควันเปิดอ่าน
     1271/2561 รย0020.01/6111 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1270/2561 รย0718/988 ลว8พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาลผลไม้และของดีอ.เขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1269/2561 รย401/1273 ลว7พ.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและป่วยโรคเอดส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     1268/2561 รย401/1262 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน พ.ค.61เปิดอ่าน
     1267/2561 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     1259/2561 ลว1พ.ค.2561 เรื่องหนังสือขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     1258/2561 รย0718/1018 ลว10พ.ค.2561 เรื่องมอบหมายภาระกิจการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิรติยาภาเปิดอ่าน
     1257/2561 ศธ0517.15/1153 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ส่งผู้แทนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเปิดอ่าน
     1256/2561 มท5309.18/059505724276 ลว1พ.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1255/2561 รย0718/1021 ลว11พ.ค.2561 เรื่องความเห็นโครงการก่อสร้างเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้เปิดอ่าน
     1254/2561 รย0023.8/ว213 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการจัดทำแผนที่แนวเขต อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     1253/2561 รย0023.8/ว212 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการจัดสรรค่าภาคหลวงให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     1252/2561 รย0023.8/ว211 ลว10พ.ค.2561 เรื่องสรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1251/2561 รย0023.8/ว210 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school information system : sis) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯเปิดอ่าน
     1250/2561 รย0023.8/ว209 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯเปิดอ่าน
     1249/2561 รย0023.8/ว208 ลว10พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนเปิดอ่าน
     1248/2561 รย0023.8/ว207 ลว10พ.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มี.ค.61เปิดอ่าน
     1247/2561 รย0023.8/ว206 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 แม่ม้าหมุดเกมส์ ณ จ.ระยองเปิดอ่าน
     1246/2561 รย0718/1017 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน สาย อบจ.รย.0219 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 เขาดิน-หนองเสม็ดเปิดอ่าน
     1245/2561 รย0718/989 ลว8พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดความรู้การจัดทำแหล่งน้ำ โป่งเทียมและแหล่งอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าเปิดอ่าน
     1244/2561 รย0718/985 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1243/2561 รย0718/1016 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอ.เขาชะเมา ประจำปี 2561 และเชิญประชุมคณะกรรมการเปิดอ่าน
     1242/2561 ลว8พ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     1241/2561 รย0718/1013 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1240/2561 รย0718/ว980 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจ.ระยองเปิดอ่าน
     1239/2561 รย0718/ว979 ลว8พ.ค.2561 เรื่องกฏกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาหาร พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1238/2561 รย0023.8/ว1003 ลว9พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ สายงานการสอบและสายงานนิเทศการศึกษาเปิดอ่าน
     1237/2561 รย0023.8/ว1002 ลว9พ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรม อปท.เปิดอ่าน
     1236/2561 รย0023.8/265 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพิจารณาผลงานของพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1235/2561 รย0718/1011 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภรเปิดอ่าน
     1234/2561 รย0718/977 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     1233/2561 รย0023.8/ว1004 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566เปิดอ่าน
     1232/2561 รย0023.8/ว1001 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจ.ระยองและการรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอย(clusters)ของอปท.จ.ระยองเปิดอ่าน
     1231/2561 รย0023.8/ว1000 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปภ.เปิดอ่าน
     1230/2561 รย0023.8/ว999 ลว9พ.ค.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระณิธานศาสตราจาจย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพิ่มเติมเปิดอ่าน
     1229/2561 รย0023.8/ว999 ลว9พ.ค.2561 เรื่องแนวทางทางการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเปิดอ่าน
     1228/2561 รย0023.8/ว996 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549เปิดอ่าน
     1227/2561 รย0023.8/ว995 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561เปิดอ่าน
     1226/2561 รย0023.8/ว205 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการออกข้อบัญญัติในการบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามกฏหมายเปิดอ่าน
     1225/2561 ทส0611/สกล18/ว208 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     1224/2561 ลว6พ.ค.2561 เรื่องงบประมาณค่าเช่าพื้นที่ระบบเว็บไซต์ปี2561เปิดอ่าน
     1223/2561 รย0020.01/5852 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1222/2561 รย52201/ว2023 ลว30เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1221/2561 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดอ่าน
     1220/2561 ลว9พ.ค.2561 เรื่องเสนอราคาย้ายแอร์และติดตั้งชุดตู้ไฟเปิดอ่าน
     1218/2561 รย75101/ว318 ลว7พ.ค.2561 เรื่องส่งประกาศสอบราคาเปิดอ่าน
     1217/2561 รย0032/ว1995 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามฐานข้อมูลและบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เปิดอ่าน
     1215/2561 ศธ04126.011/พิเศษ ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประจำปีงบประมาณ2561เปิดอ่าน
     1214/2561 รย0023.8/976 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการของาน พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     1213/2561 รย0023.8/974 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (code of conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดอ่าน
     1212/2561 รย0023.8/973 ลว8พ.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูสิ้นสุดการอนุญาตเปิดอ่าน
     1211/2561 รย0023.8/972 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยพัฒยั่งยืนของอปท.เปิดอ่าน
     1210/2561 รย0023.8/969 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขและการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)แห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560ของเทศบาลนครศรีธรรมราชเปิดอ่าน
     1209/2561 รย0718/963 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการแสดงเดินแบบผ้าไทยในงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1208/2561 รย0023.8/ว203 ลว7พ.ค.2561 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทีมประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2561 จ.ระยองเปิดอ่าน
     1207/2561 รย0023.8/ว775 ลว เรื่องการดำเนินงานตามโครงการไทยพัฒนายั่งยืนของอปท.ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1206/2561 รย0023.8/ว971 ลว8พ.ค.2561 เรื่องหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการของรัฐเปิดอ่าน
     1205/2561 รย0023.8/ว204 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเปิดอ่าน
     1204/2561 รย0020.01/5796 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1203/2561 รย0020.01/5759 ลว3พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1202/2561 รย0020.01/5758 ลว3พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1201/2561 รย510291./ว2536 ลว3พ.ค.2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือกเพื่อพิจารณารับรองข้าราชการอบจ.อื่นฯเปิดอ่าน
     1200/2561 รย510023/ว2485 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับชุดวัสดุอุปโภค-บริโภคเปิดอ่าน
     1199/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1198/2561 มท0807.3/ว1171 ลว25เม.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาความครอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 รุ่นที่ 20เปิดอ่าน
     1197/2561 สพท.0-012/2561 ลว24เม.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตรภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่นรุ่นที่ 38ฯเปิดอ่าน
     1196/2561 ศธ0567/2251 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     1195/2561 ศธ0567/2249 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเงื่อนไขสำคัญในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานการประเมินความรู้ด้านการใช้วิสัยทัศน์เปิดอ่าน
     1194/2561 ศธ0567/2248 ลว11เม.ย.2561 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2562)เปิดอ่าน
     1193/2561 ศธ0567/2247 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเจข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบปรมาณรายจ่ายด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     1192/2561 ศธ0567/2246 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     1191/2561 ศธ0567/2242 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักเหกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าพักในบ้านพักเปิดอ่าน
     1190/2561 ศธ0567/2241 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างของเขตของงาน การตรวจรับพัสดุฯเปิดอ่าน
     1189/2561 ศธ0567/2241 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการในบริบทการร่างหนังสือราชการฯเปิดอ่าน
     1188/2561 ศธ0567.9/189 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างของเขตของงาน การตรวจรับพัสดุฯเปิดอ่าน
     1187/2561 ศธ0567.9/ว.นก333 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่5)เปิดอ่าน
     1186/2561 HT1804015 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     1185/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     1184/2561 รย0718/959 ลว4พ.ค.2561 เรื่่องการประกวดธิดาชาวสวนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1183/2561 รย0418/961 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จ.ระยอง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     1182/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     1181/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     1179/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กบ 5484 ระยอง)เปิดอ่าน
     1178/2561 รย51008.1/ว2446 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมประกาศและขับเคลื่อนแผนอุธรศาสตร์ศึกษา จ.ระยองเปิดอ่าน
     1177/2561 ลว4พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั้วไป (ขอคืนถังขยะ)เปิดอ่าน
     1176/2561 ลว4พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     1175/2561 ลว4พ.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1174/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1173/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1172/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1171/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1170/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องSaving Account Statement.เปิดอ่าน
     1169/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องSaving Account Statement.เปิดอ่าน
     1168/2561 รย0718/ว952 ลว30เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เช่นเดิม) ครั้งที่ 4เปิดอ่าน
     1167/2561 รย401/1195 ลว27เม.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     1165/2561 ศธ04126.048/063 ลว3พ.ค.2561 เรื่่องส่งโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561เปิดอ่าน
     1164/2561 รย51003.1/ว2433 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการคัดเลือกผู้แทนประจำท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1163/2561 รย51003.1/ว2317 ลว25เม.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ระยอง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่3เปิดอ่าน
     1162/2561 รย51003.1/ว2317 ลว25เม.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ระยอง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่3เปิดอ่าน
     1160/2561 กลง.พิเศษ/2561 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญใช้บริการร้านค้าสมาชิกเดทีบี (KTB)-EDC ของบจก.ธนาคารกรุงไทยเปิดอ่าน
     1159/2561 รย0023.01/5484 ลว27เม.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1158/2561 กค0903/ว31 ลว19มี.ค.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลการเงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.เปิดอ่าน
     1157/2561 ลว2พ.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1156/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญาเปิดอ่าน
     1155/2561 รย0718/936 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือเสนอบุลคลที่เหมาะสมเป็นแม่ดีเด่นประจำจังหวัด ปี 2561เปิดอ่าน
     1154/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือให้ อปท.รายงานข้อมูลแบบรายงานผักตบชวาของ อปท.1ฯเปิดอ่าน
     1151/2561 ศธ0514.1.50/ว302 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1150/2561 รย0032.3(7)/589 ลว27เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเปิดอ่าน
     1149/2561 รย0718/ว920 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เปิดอ่าน
     1148/2561 รย0718/ว919 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบบรายชื่ออาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมายเปิดอ่าน
     1147/2561 รย0718/ว918 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1146/2561 รย0023.8/ว196 ลวเม.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"เปิดอ่าน
     1145/2561 รย0023.8/ว195 ลว30เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมครสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่2เปิดอ่าน
     1144/2561 รย0023.8/ว202 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561เปิดอ่าน
     1143/2561 รย0023.8/ว194 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     1142/2561 รย0023.8/ว193 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     1141/2561 รย0023.8/ว201 ลว1พ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการประเมินประสืทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1140/2561 รย0023.8/ว200 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกรข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเศบาลทั้งประเทศเปิดอ่าน
     1139/2561 รย0023.8/ว199 ลว30เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     1138/2561 รย0023.8/ว198 ลว30เม.ย.2561 เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     1137/2561 รย0023.8/ว197 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอแจ้งแบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์เปิดอ่าน
     1136/2561 MK025/61 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเปิดอ่าน
     1135/2561 วท6201/ว745 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี 2561ฯเปิดอ่าน
     1134/2561 สขท84/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐฯเปิดอ่าน
     1133/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1132/2561 มท0306.3/ว7124 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1131/2561 ศธ0567.9/วนก334 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสามารถทางวินัยเปิดอ่าน
     1130/2561 ศธ0567.9/ว.นก332 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562เปิดอ่าน
     1129/2561 ศธ0522.24พิเศษ119/2561ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,177

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.