สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,434

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561 
หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561
หนังสือรับเดือนพฤษภาคม 2561  
     1461/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟหน้าบ้านเปิดอ่าน
     1460/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1459/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1458/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1457/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1456/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1455/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     1450/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     1449/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอให้ซ่อมทางเปิดอ่าน
     1448/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะเปิดอ่าน
     1447/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะเปิดอ่าน
     1446/2561 ลว30พ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1445/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยพัสดุเปิดอ่าน
     1444/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานเปิดอ่าน
     1443/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1442/2561 ลว31พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ นมโรงเรียนเปิดอ่าน
     1441/2561 ศธ04126.048/090 ลว30พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าเปิดอ่าน
     1440/2561 รย0718/1120 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมออกสำรวจและเตรียมความพร้อมบ้านของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากใร้ ตามโครงการเหล่ากาชาด จ.ระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเปิดอ่าน
     1439/2561 รย0023.8/ว149 ลว28พ.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     1438/2561 สบ52001/2200 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอขอบคุณเปิดอ่าน
     1437/2561 ลว28พ.ค.2561 เรื่องขอรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เปิดอ่าน
     1436/2561 รย0020.01/6882 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1435/2561 ศธ0513.10806/ว0787 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและปรึกษากับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ โครงการท่อผืนฟ้า อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำบางพระเปิดอ่าน
     1434/2561 ลว18พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1433/2561 ศธ0513.13401/ว1078 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ฯเปิดอ่าน
     1432/2561 ศธ0513.13401/ว1081 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงฯเปิดอ่าน
     1431/2561 ศธ0513.13401/ว1079 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2562 ฯเปิดอ่าน
     1430/2561 ศธ0513.13401/ว1076 ลว23พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มศักยภาพเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ฯเปิดอ่าน
     1429/2561 รย51029.1/ว2817 ลว17พ.ค.2561 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการอบจ.อื่นฯเปิดอ่าน
     1428/2561 รง0304.1.1/ว207 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวรสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     1427/2561 ดทม.637/2561 ลว8พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯเปิดอ่าน
     1426/2561 ศธ0530.33/ว766 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการปฏิบัติการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อปท.ฯเปิดอ่าน
     1425/2561 สอ.สถ.0103/ว066 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2561เปิดอ่าน
     1424/2561 สอ.สถ.0103/ว067 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พ.ค. 2561เปิดอ่าน
     1423/2561 พม0501/ว1482 ลวพ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสตรีและครอบครัวปีที่ 15 ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     1422/2561 ศธ0530.33/ว623 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้ พรบ.การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ฉบับใหม่ๆเปิดอ่าน
     1421/2561 รย0718/1115 ลว28พ.ค.2561 เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จ.ระยอง พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1420/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว31 ลว25พ.ค.2561 เรื่องชี้แจงการดำเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ระยอง(ศอ.ปส.จ.ระยอง)ประจำปีงบประมาณ 2559เปิดอ่าน
     1419/2561 รย0718/1106 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯเปิดอ่าน
     1418/2561 รย0718/1105 ลว25พ.ค.2561 เรื่องเชิญประชุมทั่วไปส่วนราชการฯเปิดอ่าน
     1417/2561 รย0718/1103 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการส่งขายมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจ.ระยองเปิดอ่าน
     1416/2561 รย0718/ว1100 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลบ่อยครั้งเปิดอ่าน
     1415/2561 ลว24พ.ค.2561 เรื่องแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการเปิดอ่าน
     1414/2561 รย71001/548 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอรับการสนับสนุนการแสดงรำวงย้อนยุคช่วยส่งครอบครัวอปพร.เปิดอ่าน
     1413/2561 รย51005.3/2898 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขยายเวลาการปฏิบัติงานโครงการ แล้งฝนถนนเรียบ ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1411/2561 รย75501/ว0859 ลว21พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1410/2561 รย54001/390 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต.น้ำดอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดอ่าน
     1409/2561 รย0020.01/6403 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอใช้ปิดประกาศเปิดอ่าน
     1408/2561 รย54801/ว200 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่นเพิ่งแต่งตั้งขึ้นเป็นพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1407/2561 รย54401/ว720 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวตำบลพลาเปิดอ่าน
     1406/2561 รย0304.1.1/ว206 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกและวารสารข่าวตลาดแรงงาเปิดอ่าน
     1405/2561 รย0017.2/ว195 ลว9พ.ค.2561 เรื่องส่งข้อมูลสรุปการดำเนินการและผู้รับผิดชอบผู้ควบคุมงานมาเพื่อทราบฯเปิดอ่าน
     1404/2561 รย54401/715 ลว9พ.ค.2561 เรื่องยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริการที่ว่างเปิดอ่าน
     1403/2561 รย0031/ว2059 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจ.ระยองเปิดอ่าน
     1402/2561 รย73701/ว1150 ลว8พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1401/2561 รย71001/ว487 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1400/2561 รย54102/ว1059 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1399/2561 รย53601/ว524 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1398/2561 รย52801/ว0362 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     1397/2561 รย75401/ว862 ลว30เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1396/2561 รย544401/ว650 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     1395/2561 ส.ท.จ.รย26/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริการ ส.ท.ท.ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ส.ท.ท.ครั้งที่ 4/2560เปิดอ่าน
     1394/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ซ่อมไฟฟ้า ม.2เปิดอ่าน
     1393/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     1392/2561 ศธ04126.048/085 ลว24พ.ค.2561 เรื่องส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2560เปิดอ่าน
     1391/2561 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเปิดอ่าน
     1390/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ น้ำดื่มแบบขวดพลาสติกใสเปิดอ่าน
     1389/2561 รย0023.8/ว148 ลว25พ.ค.2561 เรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการกินให้เป็นเล่นให้สุดไม่หยุดรัก ในกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตและเครือข่ายใน 12 จังหวัดเปิดอ่าน
     1388/2561 รย0023.8/ว143 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอกำชับให้หน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเปิดอ่าน
     1387/2561 รย0023.8/ว142 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน1ปีการศึกษารุ่นที่ 33เปิดอ่าน
     1386/2561 รย0023.8/ว141 ลว24พ.ค.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมการปฏิติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.(E-LAAS)เปิดอ่าน
     1385/2561 รย0023.8/ว147 ลว24พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1384/2561 รย0023.8/ว146 ลว24พ.ค.2561 เรื่องแจ้งข้อส่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2561 และวันที่ 17 เม.ย.2561เปิดอ่าน
     1383/2561 รย0023.8/ว145 ลว24พ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1382/2561 ลว24พ.ค.2561 เรื่องการถอดบทเรียนและการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจ.ระยอง(เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     1381/2561 ลว25พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการเปิดอ่าน
     1380/2561 รย0718/1089 ลว23พ.ค.2561 เรื่องการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1เปิดอ่าน
     1379/2561 รย0718/ว1092 ลว24พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR)โครงการฯก่อสร้างปรับปรุงถนน สายโปร่งกระท้อนคลองป่าไม้ ต.ชำฆ้อเปิดอ่าน
     1377/2561 รย0023.8/ว1038 ลว15พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งมีงบประมาณในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.เปิดอ่าน
     1376/2561 ลว22พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขออปพร.เปิดอ่าน
     1375/2561 รย0719/ว1085 ลว22พ.ค.2561 เรื่องขอส่งประกาศผลการตัดสินการประกวดซุ้มผลไม้ของดี อ.เขาชะเมาครั้งที่10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1374/2561 รย0718/ว1083 ลว22พ.ค.2561 เรื่องการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใน จ.ระยองเปิดอ่าน
     1373/2561 รย0718/ว1078 ลว22พ.ค.2561 เรื่องมาตรการทางบริการในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เปิดอ่าน
     1369/2561 รย0732.1/ว281 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเปิดอ่าน
     1372/2561 ลว22พ.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1371/2561 ลว22พ.ค.2561 เรืองแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1370/2561 ลว22พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป ขอติดตั้งไฟสาธารณะเปิดอ่าน
     1368/2561 รย0023.8/ว140 ลว21พ.ค.2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่งเปิดอ่าน
     1367/2561 รย0023.8/ว139 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่2/2561เปิดอ่าน
     1366/2561 รย0023.8/ว138 ลว21พ.ค.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติมเดือนมี.ค.2561เปิดอ่าน
     1365/2561 รย0023.8/ว137 ลว21พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคิดเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯจากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯเปิดอ่าน
     1364/2561 รย0023.8/ว136 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือดำเนินการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่อปท.เปิดอ่าน
     1363/2561 รย0023.8/ว135 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจ.ระยองเปิดอ่าน
     1362/2561 รย0023.8/ว134 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อนของอปท.เปิดอ่าน
     1361/2561 รย0718/ว1071 ลว21พ.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นประจำปี2561เปิดอ่าน
     1360/2561 รย0718/1069 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความร่ามมือคัดสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1359/2561 รย0023.8/ว133 ลว21พ.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคาเปิดอ่าน
     1358/2561 รย0718/1076 ลว22พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของอปท.พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1357/2561 รย0718/1072 ลว21พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการโดยใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1356/2561 รย0718/ว1070 ลว21พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลักในพื้นที่จ.ระยองเปิดอ่าน
     1355/2561 สปสช.36/ว216 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามตามพึงพอใจในการได้รับบริการจากสปสช. เขต6 ระยองเปิดอ่าน
     1354/2561 สธ0504/ว2090 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเปิดอ่าน
     1353/2561 ลว11พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1352/2561 ลว11พ.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1351/2561 สปสช.3.65/ว223 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุขสำหรับผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     1350/2561 ลว21พ.ค.2561 เรื่องแบบคำขอรับใบอนุญาติเปิดอ่าน
     1349/2561 รย0718/1062 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อพ่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2561เปิดอ่าน
     1348/2561 รย0718/1061 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการรับสมัครผู้ทำประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในทางลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดีและเชิดชูเกียรติประจำปี2561เปิดอ่าน
     1347/2561 รย0023.8/ว1052 ลว18พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานครูชำนาญการเปิดอ่าน
     1346/2561 รย0718/1058 ลว18พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมพิจารณาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการ ไทยนิคม ยั่งยืน (หมู่บ้านชุมชนละสองแสนบาท)เปิดอ่าน
     1345/2561 รย0023.8/ว1051 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เปิดอ่าน
     1344/2561 รย0023.8/ว1053 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เปิดอ่าน
     1343/2561 รย0023.8/ว1050 ลว18พ.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทยร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนเปิดอ่าน
     1342/2561 รย0023.8/ว131 ลว17พ.ค.2561 เรื่องขอสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61เปิดอ่าน
     1341/2561 รย0020.01/6318 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1340/2561 รย73101/512 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวอปต.สำนักท้อนเปิดอ่าน
     1339/2561 รย53603/572 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์สอบถามราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์การเกษตรเปิดอ่าน
     1338/2561 รย75101/334 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์วิทยากรโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาประจำปี2561เปิดอ่าน
     1337/2561 อบธ.213/2561 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อเปิดอ่าน
     1336/2561 กฟ.รย21003/ว45 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการขอรับงบประมาณกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.ระยองเปิดอ่าน
     1335/2561 รย54901/ว313 ลว8พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับรองพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1334/2561 สปสช.5.36/ว212 ลว4พ.ค.2561 เรื่องส่งหนังสือเรื่องนี้ 1330 มีคำตอบเปิดอ่าน
     1333/2561 ศธ05141.1.50/ว7546 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1332/2561 ศธ0514.1.50/ว7545 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1331/2561 ศธ0514.1.50/ว7544 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1330/2561 ศธ0514.1.50/ว7543 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1329/2561 รง0304.1.1/ว185 ลว3พ.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเปิดอ่าน
     1328/2561 รย0028/ว06286 ลว3พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานจ้างเปิดอ่าน
     1327/2561 ลว2เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1326/2561 มท0803.4/ว1285 ลว2พ.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพิกัดของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯเปิดอ่าน
     1325/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1324/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1323/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     1322/2561 สป52901/ว479 ลว21เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์รายการประจำปี 2560เปิดอ่าน
     1321/2561 ศธ0567/2485 ลว24เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯเปิดอ่าน
     1320/2561 สป0002/ว1576 ลว19เม.ย.2561 เรื่องจดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1เปิดอ่าน
     1319/2561 ศธ0567/2360 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนร่างขอบเขตของงานด้านการศึกษาตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯเปิดอ่าน
     1318/2561 ศธ0567/2359 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ร่วมกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAASฯเปิดอ่าน
     1317/2561 ศธ0567/2357 ลว18เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรถอดบทเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระบบ E-GP โดย STEP BY STEP ฯเปิดอ่าน
     1316/2561 ศทม517/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร กระบวนการตอบการแก้ไขเพิ่มเติม ฯเปิดอ่าน
     1315/2561 ปท53307/ว553 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ ลำสามแก้วนิลส์ ฉบับประจำเดือน ก.พ.-มี.ค. 2561เปิดอ่าน
     1314/2561 รย0718/1049 ลว17พ.ค.2561 เรื่องกิจกรรมหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่ ธรรมศาตร์พบประชาชน ครั้งที่11เปิดอ่าน
     1313/2561 รย0023.8/ว132 ลว17พ.ค.2561 เรื่องแจ้งซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของอปท.การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เปิดอ่าน
     1312/2561 รย0010/ว763 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี QR CODE ทุเรียนระยองเปิดอ่าน
     1311/2561 ว43/2561 ลว10พ.ค.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     1308/2561 รย0718/1048 ลว17พ.ค.2561 เรื่องการสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกประจำปี2561เปิดอ่าน
     1306/2561 ลว17พ.ค.2561 เรื่องแจ้งการเสียชีวิตของผู้รับเงินสงเคราห์เพื่อการยังชีพฯเปิดอ่าน
     1305/2561 รย0023.8/ว119 ลว15พ.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าเปิดอ่าน
     1304/2561 รย0023.8/ว125 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการรวบรวมข้อมูลรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานครูและกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่เป็น12หลักเปิดอ่าน
     1303/2561 รย0023.8/ว123 ลว16พ.ค.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน มี.ค. 61เปิดอ่าน
     1302/2561 รย0023.8/ว122 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ใน อปท.เปิดอ่าน
     1301/2561 รย0023.8/ว1036 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขและการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)แห่งชาติ ฯเปิดอ่าน
     1300/2561 รย0023.8/ว121 ลว15พ.ค.2561 เรื่องหารือการเบิกจ่ายตามข้อตกลง MOAของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเปิดอ่าน
     1299/2561 รย0023.8/ว120 ลว15พ.ค.2561 เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเปิดอ่าน
     1298/2561 รย00238/ว127 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     1297/2561 รย0023.8/ว128 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือแจ้งให้อปท.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯไปปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตประจำปี2561เปิดอ่าน
     1296/2561 รย0023.8/ว129 ลว16พ.ค.2561 เรื่องโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1294/2561 รย0023.8/ว126 ลว16พ.ค.2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของอปท.เปิดอ่าน
     1293/2561 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     1292/2561 ลว16พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเปิดอ่าน
     1291/2561 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอลาออกราชการเปิดอ่าน
     1290/2561 รย0032/ว2135 ลว11พ.ค.2561 เรื่องการสรรหากรรมการในคณะกรรมการและสาธารณะสุขจังหวัดตามพรบ.สาธารณะสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     1289/2561 รย73901/157 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     1288/2561 รย0023.8/ว1031 ลว15พ.ค.2561 เรื่องการโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่มีเหลือจ่ายเปิดอ่าน
     1287/2561 รย0023.8/1030 ลว15พ.ค.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ระยอง ครั้งที่ 4/2561เปิดอ่าน
     1286/2561 รย0023.8/1027 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมผู้บริหารอปท.ระยอง ครั้งที่3/2561เปิดอ่าน
     1285/2561รย0023.8/ว1026 ลว15พ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเปิดอ่าน
     1284/2561 รย0023.8/ว216 ลว11พ.ค.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเปิดอ่าน
     1283/2561 รย0023.8/214 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นด้านการเกษตรและแหล่งน้ำฯเปิดอ่าน
     1282/2561 รย0023.8/ว118 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเปิดอ่าน
     1281/2561 รย0023.8/ว117 ลว11พ.ค.2561 เรื่องการเรียกเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการจัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ชนะประมูลเปิดอ่าน
     1279/2561 รย0023.8/ว215 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกเปิดอ่าน
     1278/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานตกแต่งสถานที่โครงการเทศบาลช่วงประจำปี2561เปิดอ่าน
     1277/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการเทศบาลประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1276/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาเช่าเต้น พร้อมติดตั้งและรื้อถอนเปิดอ่าน
     1275/2561 ลว15พ.ค.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาป้ายไวนิล 87 ป้ายเปิดอ่าน
     1274/2561 รย0719/ว090 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการประกวดซุ้มนิทรรศการงานเทศกาลผลไม้ของดี อ.เขาชะเมาครั้งที่10ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1273/2561 รย0718/1024 ลว11พ.ค.2561 เรื่องการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1272/2561 รย0732.1/293 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการพ่นหมอกควันเปิดอ่าน
     1271/2561 รย0020.01/6111 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1270/2561 รย0718/988 ลว8พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดเทศกาลผลไม้และของดีอ.เขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1269/2561 รย401/1273 ลว7พ.ค.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและป่วยโรคเอดส์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเปิดอ่าน
     1268/2561 รย401/1262 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบแจ้งหนี้ประจำเดือน พ.ค.61เปิดอ่าน
     1267/2561 ลว11พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปิดอ่าน
     1259/2561 ลว1พ.ค.2561 เรื่องหนังสือขอลาออกจากราชการเปิดอ่าน
     1258/2561 รย0718/1018 ลว10พ.ค.2561 เรื่องมอบหมายภาระกิจการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิรติยาภาเปิดอ่าน
     1257/2561 ศธ0517.15/1153 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราห์ส่งผู้แทนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองเปิดอ่าน
     1256/2561 มท5309.18/059505724276 ลว1พ.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     1255/2561 รย0718/1021 ลว11พ.ค.2561 เรื่องความเห็นโครงการก่อสร้างเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้เปิดอ่าน
     1254/2561 รย0023.8/ว213 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการจัดทำแผนที่แนวเขต อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปิดอ่าน
     1253/2561 รย0023.8/ว212 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการจัดสรรค่าภาคหลวงให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     1252/2561 รย0023.8/ว211 ลว10พ.ค.2561 เรื่องสรุปสาระสำคัญ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 และตัวอย่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1251/2561 รย0023.8/ว210 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (school information system : sis) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯเปิดอ่าน
     1250/2561 รย0023.8/ว209 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9)ฯเปิดอ่าน
     1249/2561 รย0023.8/ว208 ลว10พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อนเปิดอ่าน
     1248/2561 รย0023.8/ว207 ลว10พ.ค.2561 เรื่องประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มี.ค.61เปิดอ่าน
     1247/2561 รย0023.8/ว206 ลว10พ.ค.2561 เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 แม่ม้าหมุดเกมส์ ณ จ.ระยองเปิดอ่าน
     1246/2561 รย0718/1017 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน สาย อบจ.รย.0219 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 เขาดิน-หนองเสม็ดเปิดอ่าน
     1245/2561 รย0718/989 ลว8พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังถ่ายทอดความรู้การจัดทำแหล่งน้ำ โป่งเทียมและแหล่งอาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าเปิดอ่าน
     1244/2561 รย0718/985 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญร่วมงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1243/2561 รย0718/1016 ลว10พ.ค.2561 เรื่องขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอ.เขาชะเมา ประจำปี 2561 และเชิญประชุมคณะกรรมการเปิดอ่าน
     1242/2561 ลว8พ.ค.2561 เรื่องคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงเปิดอ่าน
     1241/2561 รย0718/1013 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1240/2561 รย0718/ว980 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระจ.ระยองเปิดอ่าน
     1239/2561 รย0718/ว979 ลว8พ.ค.2561 เรื่องกฏกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้ครอบครองอาคารและเจ้าของอาหาร พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     1238/2561 รย0023.8/ว1003 ลว9พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายผู้ปฏิบัติ สายงานการสอบและสายงานนิเทศการศึกษาเปิดอ่าน
     1237/2561 รย0023.8/ว1002 ลว9พ.ค.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรม อปท.เปิดอ่าน
     1236/2561 รย0023.8/265 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพิจารณาผลงานของพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1235/2561 รย0718/1011 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภรเปิดอ่าน
     1234/2561 รย0718/977 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เปิดอ่าน
     1233/2561 รย0023.8/ว1004 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566เปิดอ่าน
     1232/2561 รย0023.8/ว1001 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจ.ระยองและการรวมกลุ่มในการจัดการมูลฝอย(clusters)ของอปท.จ.ระยองเปิดอ่าน
     1231/2561 รย0023.8/ว1000 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปภ.เปิดอ่าน
     1230/2561 รย0023.8/ว999 ลว9พ.ค.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระณิธานศาสตราจาจย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพิ่มเติมเปิดอ่าน
     1229/2561 รย0023.8/ว999 ลว9พ.ค.2561 เรื่องแนวทางทางการใช้จ่ายเงินสะสมของอปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเปิดอ่าน
     1228/2561 รย0023.8/ว996 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับถนนถ่ายโอนจากส่วนราชการตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549เปิดอ่าน
     1227/2561 รย0023.8/ว995 ลว9พ.ค.2561 เรื่องการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2561เปิดอ่าน
     1226/2561 รย0023.8/ว205 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการออกข้อบัญญัติในการบังคับใช้ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามกฏหมายเปิดอ่าน
     1225/2561 ทส0611/สกล18/ว208 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     1224/2561 ลว6พ.ค.2561 เรื่องงบประมาณค่าเช่าพื้นที่ระบบเว็บไซต์ปี2561เปิดอ่าน
     1223/2561 รย0020.01/5852 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1222/2561 รย52201/ว2023 ลว30เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     1221/2561 ลว9พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะเปิดอ่าน
     1220/2561 ลว9พ.ค.2561 เรื่องเสนอราคาย้ายแอร์และติดตั้งชุดตู้ไฟเปิดอ่าน
     1218/2561 รย75101/ว318 ลว7พ.ค.2561 เรื่องส่งประกาศสอบราคาเปิดอ่าน
     1217/2561 รย0032/ว1995 ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามฐานข้อมูลและบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)เปิดอ่าน
     1215/2561 ศธ04126.011/พิเศษ ลว4พ.ค.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนประจำปีงบประมาณ2561เปิดอ่าน
     1214/2561 รย0023.8/976 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการของาน พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     1213/2561 รย0023.8/974 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ (code of conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดอ่าน
     1212/2561 รย0023.8/973 ลว8พ.ค.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูสิ้นสุดการอนุญาตเปิดอ่าน
     1211/2561 รย0023.8/972 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยพัฒยั่งยืนของอปท.เปิดอ่าน
     1210/2561 รย0023.8/969 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณะสุขและการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.)แห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560ของเทศบาลนครศรีธรรมราชเปิดอ่าน
     1209/2561 รย0718/963 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการแสดงเดินแบบผ้าไทยในงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่10 ประจำปี2561เปิดอ่าน
     1208/2561 รย0023.8/ว203 ลว7พ.ค.2561 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทีมประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ประจำปี 2561 จ.ระยองเปิดอ่าน
     1207/2561 รย0023.8/ว775 ลว เรื่องการดำเนินงานตามโครงการไทยพัฒนายั่งยืนของอปท.ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1206/2561 รย0023.8/ว971 ลว8พ.ค.2561 เรื่องหารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการของรัฐเปิดอ่าน
     1205/2561 รย0023.8/ว204 ลว8พ.ค.2561 เรื่องการสนับสนุนโครงการ มือถือเก่าไปชีวิตใหม่มาเปิดอ่าน
     1204/2561 รย0020.01/5796 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1203/2561 รย0020.01/5759 ลว3พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1202/2561 รย0020.01/5758 ลว3พ.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1201/2561 รย510291./ว2536 ลว3พ.ค.2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือกเพื่อพิจารณารับรองข้าราชการอบจ.อื่นฯเปิดอ่าน
     1200/2561 รย510023/ว2485 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับชุดวัสดุอุปโภค-บริโภคเปิดอ่าน
     1199/2561 ลว27เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1198/2561 มท0807.3/ว1171 ลว25เม.ย.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาความครอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 รุ่นที่ 20เปิดอ่าน
     1197/2561 สพท.0-012/2561 ลว24เม.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตรภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่นรุ่นที่ 38ฯเปิดอ่าน
     1196/2561 ศธ0567/2251 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการใช้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคมเปิดอ่าน
     1195/2561 ศธ0567/2249 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเงื่อนไขสำคัญในการนำเสนอผลงานที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานการประเมินความรู้ด้านการใช้วิสัยทัศน์เปิดอ่าน
     1194/2561 ศธ0567/2248 ลว11เม.ย.2561 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2562)เปิดอ่าน
     1193/2561 ศธ0567/2247 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเจข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบปรมาณรายจ่ายด้านการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2562เปิดอ่าน
     1192/2561 ศธ0567/2246 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯเปิดอ่าน
     1191/2561 ศธ0567/2242 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักเหกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าพักในบ้านพักเปิดอ่าน
     1190/2561 ศธ0567/2241 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างของเขตของงาน การตรวจรับพัสดุฯเปิดอ่าน
     1189/2561 ศธ0567/2241 ลว11เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ภาษาราชการผิดอาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนกับงานธุรการในบริบทการร่างหนังสือราชการฯเปิดอ่าน
     1188/2561 ศธ0567.9/189 ลว22ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดร่างของเขตของงาน การตรวจรับพัสดุฯเปิดอ่าน
     1187/2561 ศธ0567.9/ว.นก333 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติขอเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุม พ.ศ.2522 (แก้ไขฉบับที่5)เปิดอ่าน
     1186/2561 HT1804015 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเปิดอ่าน
     1185/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     1184/2561 รย0718/959 ลว4พ.ค.2561 เรื่่องการประกวดธิดาชาวสวนในงานเทศกาลผลไม้และของดี อ.เขาชะเมา ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1183/2561 รย0418/961 ลว4พ.ค.2561 เรื่องการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน จ.ระยอง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     1182/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     1181/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     1179/2561 ลว7พ.ค.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน (ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กบ 5484 ระยอง)เปิดอ่าน
     1178/2561 รย51008.1/ว2446 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมประกาศและขับเคลื่อนแผนอุธรศาสตร์ศึกษา จ.ระยองเปิดอ่าน
     1177/2561 ลว4พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั้วไป (ขอคืนถังขยะ)เปิดอ่าน
     1176/2561 ลว4พ.ค.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     1175/2561 ลว4พ.ค.2561 เรื่องใบคำร้องขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     1174/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1173/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1172/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1171/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องCurrent Account Statementเปิดอ่าน
     1170/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องSaving Account Statement.เปิดอ่าน
     1169/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องSaving Account Statement.เปิดอ่าน
     1168/2561 รย0718/ว952 ลว30เม.ย.2561 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เช่นเดิม) ครั้งที่ 4เปิดอ่าน
     1167/2561 รย401/1195 ลว27เม.ย.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระหนี้เงินกู้เปิดอ่าน
     1165/2561 ศธ04126.048/063 ลว3พ.ค.2561 เรื่่องส่งโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561เปิดอ่าน
     1164/2561 รย51003.1/ว2433 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการคัดเลือกผู้แทนประจำท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1163/2561 รย51003.1/ว2317 ลว25เม.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ระยอง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่3เปิดอ่าน
     1162/2561 รย51003.1/ว2317 ลว25เม.ย.2561 เรื่องเชิญประชุมโครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ระยอง พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่3เปิดอ่าน
     1160/2561 กลง.พิเศษ/2561 ลว2พ.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญใช้บริการร้านค้าสมาชิกเดทีบี (KTB)-EDC ของบจก.ธนาคารกรุงไทยเปิดอ่าน
     1159/2561 รย0023.01/5484 ลว27เม.ย.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตที่ดินและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     1158/2561 กค0903/ว31 ลว19มี.ค.2561 เรื่องการรายงานข้อมูลการเงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.เปิดอ่าน
     1157/2561 ลว2พ.ค.2561 เรื่องใบเสนอราคาเปิดอ่าน
     1156/2561 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญาเปิดอ่าน
     1155/2561 รย0718/936 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือเสนอบุลคลที่เหมาะสมเป็นแม่ดีเด่นประจำจังหวัด ปี 2561เปิดอ่าน
     1154/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือให้ อปท.รายงานข้อมูลแบบรายงานผักตบชวาของ อปท.1ฯเปิดอ่าน
     1151/2561 ศธ0514.1.50/ว302 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเปิดอ่าน
     1150/2561 รย0032.3(7)/589 ลว27เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเปิดอ่าน
     1149/2561 รย0718/ว920 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เปิดอ่าน
     1148/2561 รย0718/ว919 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอให้ตรวจสอบบรายชื่ออาคารของเอกชน 9 ประเภท ที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกฎหมายเปิดอ่าน
     1147/2561 รย0718/ว918 ลว30เม.ย.2561 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1146/2561 รย0023.8/ว196 ลวเม.ย.2561 เรื่องโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"เปิดอ่าน
     1145/2561 รย0023.8/ว195 ลว30เม.ย.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมครสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 131) ครั้งที่2เปิดอ่าน
     1144/2561 รย0023.8/ว202 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561เปิดอ่าน
     1143/2561 รย0023.8/ว194 ลว30เม.ย.2561 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทยเปิดอ่าน
     1142/2561 รย0023.8/ว193 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเปิดอ่าน
     1141/2561 รย0023.8/ว201 ลว1พ.ค.2561 เรื่องแจ้งแนวทางการประเมินประสืทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     1140/2561 รย0023.8/ว200 ลว1พ.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์กรอกรข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเศบาลทั้งประเทศเปิดอ่าน
     1139/2561 รย0023.8/ว199 ลว30เม.ย.2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     1138/2561 รย0023.8/ว198 ลว30เม.ย.2561 เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     1137/2561 รย0023.8/ว197 ลว30เม.ย.2561 เรื่องขอแจ้งแบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์เปิดอ่าน
     1136/2561 MK025/61 ลว25เม.ย.2561 เรื่องขอความร่วมมือเปิดอ่าน
     1135/2561 วท6201/ว745 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี 2561ฯเปิดอ่าน
     1134/2561 สขท84/2561 ลว17เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐฯเปิดอ่าน
     1133/2561 ลว11เม.ย.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     1132/2561 มท0306.3/ว7124 ลว10เม.ย.2561 เรื่องการศึกษาอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     1131/2561 ศธ0567.9/วนก334 ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวินัยที่ดีของข้าราชการท้องถิ่นและการสอบสามารถทางวินัยเปิดอ่าน
     1130/2561 ศธ0567.9/ว.นก332 เรื่องขอเชิญร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562เปิดอ่าน
     1129/2561 ศธ0522.24พิเศษ119/2561ลว9เม.ย.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.