สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 56 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.233.221.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,219,497

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ 

ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ  

 

       อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

         ภาเทศบาลเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของเทศบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นชอบ
กิจการสำคัญของเทศบาลตำบล โดยใช้มติของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล เป็นหลัก มีประธานสภาเทศบาลตำบล เป็นหัวหน้า

อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลมีดังนี้

          (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเทศบาลตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
          (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเทศบาลตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ เทศบาลตำบล
          (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ


มีใครบ้างในสภาเทศบาล และมีหน้าที่อย่างไร

          (1) สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  (จำนวนตามโครงสร้าง เทศบาลตำบล) มีหน้าที่ดังนี้ 
               - เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล อภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  และลงมติในประเด็นต่างๆ 
               - ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล  
               - เสนอร่างข้อบัญญัติเทศบาลตำบล  
               - ตั้งกระทู้ถามนายกเทศบาลตำบล  หรือรองนายกเทศบาลตำบล  อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
               - เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกเทศบาลตำบล  โดยไม่มีการลงมติ ด้วยจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทั้งหมดที่มีอยู่ 
               - ขอเปิดประชุมวิสามัญด้วยจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
               - หน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือฐานะผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน และเทศบาลตำบล  นั้น

          (2) ประธานสภาเทศบาลตำบล  1 คน : เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาลตำบล  ดำรงตำแหน่งจนครบอายุสภาเทศบาลตำบล หรือมีการยุบสภาเทศบาลตำบล  
          ประธานสภาเทศบาลตำบล  มีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินการกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               -  ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลตำบล  ตามที่กฎหมายกำหนด 
               -  เป็นประธานของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  เว้นแต่ใขขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล 
               -  บังคับบัญชาการงานในเทศบาลตำบล  
               -  รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาเทศบาลตำบล  
               -  เป็นผู้แทนสภาเทศบาลตำบล  ในกิจการภายนอก 
               -  อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามกฎหมาย 
               -  กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

          (3) รองประธานสภาเทศบาลตำบล  1 คน : เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติของสภาเทศบาลตำบล  ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาลตำบล  หรือมีการยุบสภาเทศบาลตำบล  เช่นเดียวกับประธานสภาเทศบาลตำบล  
รองประธานสภาเทศบาลตำบล  มีหน้าที่ช่วยประธานสภาเทศบาลตำบล  ปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบล  มอบหมาย: ในกรณีไม่มีประธานสภาเทศบาลตำบล  หรือประธานสภาเทศบาลตำบล  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาเทศบาลตำบล  ปฏิบัติหน้าที่แทน
         (4) เลขานุการสภาเทศบาล 1 คน: ซึ่งสภาเทศบาลตำบล  เลือกจากปลัดเทศบาลตำบล  หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
เลขานุการเทศบาลตำบล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบล  มอบหมาย และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบล  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               -  แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบล  ตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบล 
               -  ชี้แจ้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือส่งการ หรือ แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการของเทศบาลตำบล  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  
               -  ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลตำบล  จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
               -  เชิญประธานสภาชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
               -  จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
               -  เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาเทศบาลตำบล  แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาลตำบล  
               -  ช่วยประธานสภาเทศบาลตำบล  ในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
               -  ช่วยเหลือประธานสภาเทศบาลตำบล  ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา อบต. 
               -  หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
กระทำกิจการอื่นตามที่ประธานสภาเทศบาลตำบล  มอบหมาย

การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล

          การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบล  จะเกิดจากการประชุมสภาเทศบาลตำบล  และมติของที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล  ซึ่งในปีหนึ่งจะมีการประชุม ดังนี้

          (1) สมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบล  : ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 
2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาเทศบาลตำบล  จะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัยๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดย้องกำหนดให้มีการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์สมัยหนึ่งและในเดือนสิงหาคมสมัยหนึ่ง

          (2) สมัยประชุมวิสามัญสภาเทศบาลตำบล  : นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของเทศบาลตำบล  ประธานสภาเทศบาลตำบล  นายกเทศบาลตำบล  หรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  มีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.