สาส์นจากนายกฯ


นายวินัย รัตนวิจิตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
เครือข่ายของเรา
Link กระทรวง
งานการเงิน
งานงบประมาณ
งานงบประมาณ
งานการเงิน
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
     549/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     548/2561 PJG1601000016 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเปิดอ่าน
     547/2561 รย0023.8/ว88 ลว27ก.พ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     546/2561 รย0718/ว350 ลว27ก.พ.2561 เรื่องส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 10/2560เปิดอ่าน
     545/2561 รย0023.8/ว93 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสเปิดอ่าน
     544/2561 รย0023.8/92 ลว27ก.พ.2561 เรื่องการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     543/2561 รย0023.8/ว91 ลว27ก.พ.2561 เรื่องโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     542/2561 รย0023.8/ว90 ลว27ก.พ.2561 เรื่องการทำแบบสำรวจเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเปิดอ่าน
     541/2561 รย0023.8/ว87 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561เปิดอ่าน
     540/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(นมโรงเรียน)เปิดอ่าน
     539/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     538/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     537/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     536/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     535/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องรอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูและเด็กเปิดอ่าน
     534/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     533/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุเปิดอ่าน
     532/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     526/2561 รย51020.3/1086 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการส่งขยะเข้ามากำจัดยังสถานนีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน(ศูนย์อ.แกลง)เปิดอ่าน
     525/2561 ศธ1211/0200 ลว14ก.พ.2561 เรื่องเสนอโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     523/2561 รย0732.1/2.1/90 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอส่งแบบบันทึกข้อตกลงการขอรับ ฯเปิดอ่าน
     522/2561 รย0732.1/2.1/89 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     520/2561 รย0718ศป.ปส. อ.เขาชะเมา/ว16 ลว26ก.พ.2561 เรื่องโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.ระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.) ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     519/2561 รย0033(3)/ว696 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88เปิดอ่าน
     518/2561 สปสช.5.36/ว50 ลว12ก.พ.2561 เรื่องเปิดรับแบบแสดงความจำนงการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2561 (พื้นที่ใหม่ รอบ2)เปิดอ่าน
     517/2561 536/2561 ลว16ก.พ.2561 เรื่องสมาชิกโอน(ย้าย)สังกัดเปิดอ่าน
     516/2561 ลว18ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     515/2561 ศธ0623.5/ว0298 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกอาชีพเปิดอ่าน
     514/2561 ตช0017(รย).9(18)/274 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมาเปิดอ่าน
     511/2561 รย0718/ว524 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามวาระจังหวัด "การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน"เปิดอ่าน
     510/2561 รย0718/337 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     509/2561 รย0023.8/ว84 ลว23ก.พ.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ต.ค. พ.ย. 2561เปิดอ่าน
     508/2561 รย0023.8/ว83 ลว23ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯเปิดอ่าน
     507/2561 รย0718/345 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามวาระจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     506/2561 รย0023.8/ว343 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังกัด เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม(Social Map)เปิดอ่าน
     505/2561 รย0023.8/ว339 ลว26ก.พ.2561 เรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดอ่าน
     504/2561 รย0023.8/ว338 ลว26ก.พ.2561 เรื่องโครงการฝึกอรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่เปิดอ่าน
     503/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     502/2561 รย73101/ว222 ลว20ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว อบต. สำนักท้อน"เปิดอ่าน
     501/2561 รย0032.3(6)/ว425 ลว13ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Run for Health วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     500/2561 รย0032/ว787 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเปิดอ่าน
     499/2561 สอ.สภ.0101/ว29 ลว12ก.พ.2561 เรื่องการจัดทำ official account in Line ของ สอ.สถ.เปิดอ่าน
     498/2561 มท0807.3/ว403 ลว12ก.พ.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯเปิดอ่าน
     497/2561 ศธ.0513.11212/ว026 ลว9ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมดครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ฯ"เปิดอ่าน
     496/2561 สอ.สภ.0103/ว026 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     495/2561 รง0304.1.1/ว51 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     494/2561 ทส.0401.5/ว537 ลว8ก.พ.2561 เรื่องส่งวารสารรักษ์ ทธ.ปีที่ 15 ฉบับที่ 56เปิดอ่าน
     493/2561 รพ./7559 ลว7ก.พ.2561 เรื่องตอบรับเงินค่าแม่พิมพ์และค่าส่งเปิดอ่าน
     492/2561 รย0718/312 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561เปิดอ่าน
     491/2561 9/2561 ่ลว22ก.พ.2561 เรื่องรายงานผลการอนุมัติแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     490/2561 รย0023.8/ว82 ลว20ก.พ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     487/2561 ศธ04126.022/038 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอส่งรายชื่อนักเรียนรับทุนเด็กยากจนเปิดอ่าน
     486/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     485/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     484/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     483/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     482/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     481/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     480/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     479/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     478/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     477/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องแจ้งการดำเนินการก่อสร้างเปิดอ่าน
     476/2561 รย52806/0142 ลว19ก.พ.2561 เรื่องโครงการเทศบาลและชุมชนสัมพันธ์เปิดอ่าน
     475/2561 ส.ท.จ.รยว19/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมวลภาพกิจกรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเปิดอ่าน
     474/2561 ส.ท.จ.รยว16/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท.ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดและปรึกษาคณะกรรมาธิการส.ท.ท.ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     473/2561 ชย81601/51 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญเปิดอ่าน
     472/2561 รย0023.8/ว301 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดอ่าน
     471/2561 รย0023.8/ว300 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     470/2561 รย0023.8/ว298 ลว21ก.พ.2561 เรียนขอเชิญสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)เปิดอ่าน
     469/2561 รย0023.8/ว303 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท."เปิดอ่าน
     468/2561 รย0023.8/ว302 ลว21ก.พ.2561 เรื่องการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     467/2561 รย0023.8/ว299 ลว21ก.พ.2561 เรื่องเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเปิดอ่าน
     466/2561 รย0023.8/ว297 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เปิดอ่าน
     464/2561 มท.5309.18/กล-บป/331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     463/2561 มท.5309.18/กล-บป/331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     462/2561 มท5309.18/กล.บป./331-2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     461/2561 มท5309.18/กล.-บป./331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     460/2561 มท5309.18/กล.ปบ/331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     459/2561 มท5309.18/กล-บป./331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     458/2561 รย0023.8/ว81 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแก้ไขข้อความในตัวอย่างแนวทางการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงในการตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์เปิดอ่าน
     457/2561 รย0023.8/ว78 ลว19ก.พ.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     456/2561 รย0023.8/ว77 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแจกจ่ายหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564เปิดอ่าน
     455/2561 รย0023.8/ว72 ลว19ก.พ.2561 เรื่องจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 1/2561เปิดอ่าน
     454/2561 รย0023.8/ว71 ลว19ก.พ.2561 เรืองการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     453/2561 รย0718/ว287 ลว20ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยองเปิดอ่าน
     452/2561 รย0023.8/ว80 ลว19ก.พ.2561 เรื่องกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     451/2561 รย0023.8/ว79 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยเปิดอ่าน
     450/2561 รย0023.8/ว76 ลว19ก.พ.2561 เรื่องติดตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร และสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร จ.ระยองเปิดอ่าน
     449/2561 รย0023.8/ว75 ลว19ก.พ.2561 เรื่องแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/2561เปิดอ่าน
     448/2561 รย0023.8/ว74 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"เปิดอ่าน
     447/2561 รย0023.8/ว73 ลว19ก.พ.2561 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     446/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     444/2561 รย51029.1/888 ลว14ก.พ.2561 เรื่องผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.อื่นฯเปิดอ่าน
     443/2561 ลว11ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     442/2561 ลว11ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     441/2561 รง0304.1.1/ว50 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     440/2561 สพท.0-001/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตร "ภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น" รุ่นที่ 38 ตอนการเตรียมคนไทยสู่สตวรรธที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"เปิดอ่าน
     439/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     438/2561 ศธ0522.24/พิเศษ13/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องโครงการ "หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชุมสภาการจ่ายขาดเงินสะสมฯ"เปิดอ่าน
     437/2561 ศธ0522.24/พิเศษ05/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องโครงการ "ขั้นตอนวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ"เปิดอ่าน
     436/2561 ศธ0503.33/ว167 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     435/2561 ศธ0530.33/ว2916 ลว30พ.ย.2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร การจัดทำบัญชีตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย"เปิดอ่าน
     434/2561 ว13/2561 ลว12ก.พ.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     433/2561 รย51002.3/ว824 ลว12ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับชุดวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     432/2561 ศย300.020/142 ลว13ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน"เปิดอ่าน
     431/2561 รย0718/264 ลว14ก.พ.2561 เรื่องเตรียมความพร้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561เปิดอ่าน
     430/2561 รย0718.276 ลว15ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุมซักซ้อมจัดทำแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดอ่าน
     429/2561 ลว15ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับการสนับสนุนไฟเลนส์ 2 ชุด)เปิดอ่าน
     428/2561 รย0023.8/274 ลว15ก.พ.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     427/2561 รย0023.8/272 ลว15ก.พ.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเปิดอ่าน
     426/2561 รย0023.8/271 ลว15ก.พ.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.ระยอง ครั้งที่ 12/2561เปิดอ่าน
     425/2561 รย0023.8/ว269 ลว15ก.พ.2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการเปิดอ่าน
     424/2561 รย0023.8/ว273 ลว15ก.พ.2561 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอปท.ฯเปิดอ่าน
     423/2561 รย0023.8/ว270 ลว15ก.พ.2561 เรื่องซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เปิดอ่าน
     422/2561 รย0023.8/ว266 ลว15ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการพัฒนาระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยเปิดอ่าน
     421/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว11 ลว14ก.พ.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     420/2561 ลว15ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)เปิดอ่าน
     419/2561 ลว15ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์)เปิดอ่าน
     418/2561 รย401/478 ลว9ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯเปิดอ่าน
     417/2561 รย0007/ว251 ลว8ก.พ.2561 เรื่องแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561เปิดอ่าน
     416/2561 รย0031/ว133 ลว8ก.พ.2561 เรื่องโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ศาสนพิธี และรณรงค์ยิ้มไหว้ สวัสดี จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     415/2561 รย0005/ว703 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานด้านครอบครัว จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     414/2561 รย75701/ว059 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต. พังราดเปิดอ่าน
     413/2561 รย75501/ว0261 ลว7ก.พ.2561 เรื่องการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     412/2561 รย75401/ว121 ลว7ก.พ.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     411/2561 กค0723.09/บส./ว1805 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ ตลาดนัด และตลาดสดทุกประเภทเปิดอ่าน
     410/2561 รย73701/ว890 ลว5ก.พ.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     409/2561 รย54101/ว258 ลว2ก.พ.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     408/2561 รย75901/ว2 ลว1ก.พ.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เพเปิดอ่าน
     4ี07/2561 รย52801/ว084 ลว1ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     406/2561 รย73601/ว97 ลว1ก.พ.2561 เรื่องของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     405/2561 กฟ.รย21002/ว24 ลว30ม.ค.2561 เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระยองเปิดอ่าน
     404/2561 กฟ.รย21001/17 ลว26ม.ค.2561 เรื่องส่งสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.ระยองเปิดอ่าน
     403/2561 กค0723.09/บส/ว1267 ลว26ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ และให้เช่าที่ดินเปล่าเปิดอ่าน
     402/2561 รย74601/ว82 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการรับพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     401/2561 รย54001/ว061 ลว23ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลตำบลน้ำคอก ปีที่3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 60เปิดอ่าน
     400/2561 รย73501/ว15 ลว23ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต. เขาชะเมาเปิดอ่าน
     399/2561 รย0017/ว326 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     398/2561 รย54401/ว056 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     396/2561 กค0311.49/ว230 ลว17ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุเปิดอ่าน
     395/2561 รย0032/ว659 ลว12ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเปิดอ่าน
     394/2561 รย0032/ว600 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท.(EHA)เปิดอ่าน
     393/2561 มท5309.18/836405103827 ลว30ม.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     392/2561 ทส0205/ว323 ลว29ม.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เพื่อการแยะขยะอันตรายจากชุมชน(ด้านาการบริการจัดการขยะมูลฝอย)เปิดอ่าน
     391/2561 รย0023.8/ว67 ลว13ก.พ.2561 เรื่องรายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     390/2561 รย0023.8/ว64 ลว12ก.พ.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     389/2561 รย0023.8/ว65 ลว12ก.พ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550เปิดอ่าน
     388/2561 รย0718 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวาระจังหวัดเปิดอ่าน
     386/2561 รย0032.3(7)/ว223 ลว12ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรีเปิดอ่าน
     385/2561 ศธ0623.9/188 ลว8ก.พ.2561 เรื่องแจ้งผลการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเปิดอ่าน
     384/2561 รย51001.4/ว691 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     383/2561 รย0032/ว565 ลว5ก.พ.2561 เรื่องคู่มือมาตรฐานภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชุมฯเปิดอ่าน
     382/2561 สปสช.5.36/ว34 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     381/2561 ทส0803/ว1344 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     380/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     379/2561 รย0014.3/160 ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวเปิดอ่าน
     378/2561 ลว27ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     377/2561 ศป0001/267 ลว25ม.ค.2561 เรื่องส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากดำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     376/2561 รย52201/ว328 ลว24ม.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     375/2561 ปท53307/ว103 ลว23ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ "ลำสามแก้วนิวส์" ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     374/2561 รง0304.1.1/ว18 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     373/2561 ศธ0562.07/0019 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนึกศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     372/2561 ลว2ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     371/2561 ศธ0565/6343 ลว26ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)เปิดอ่าน
     370/2561 ศธ0565/6342 ลว26ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือรูปแบบงานก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     369/2561 ศธ0512.34/ว1681 ลว25ธ.ค.2560 เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     368/2561 รย0023.8/ว62 ลว9ก.พ.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขาบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     367/2561 รย0023.8/ว61 ลว9ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือแจกจ่ายหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564เปิดอ่าน
     366/2561 ศธ04126.059/012 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้เปิดอ่าน
     365/2561 รย52103/70 ลว16ม.ค.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     364/2561 รย0023.8/ว66 ลว9ก.พ.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.เปิดอ่าน
     363/2561 รย0023.8/ว60 ลว9ก.พ.2561 เรื่องขอให้ อปท.ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลเปิดอ่าน
     362/2561 ต2561/1514 ลว5ก.พ.2561 เรื่องส่งเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     354/2561 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     353/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้น้ำตรงหมู่บ้านศรีอยุธยา)เปิดอ่าน
     352/2561 รย0718/ว233 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยองปี 2561เปิดอ่าน
     351/2561 รย0718/ว231 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล ครั้งที่ 1/2561 บริเวณริมถนนอ่างเก็บน้ำประแสร์(อุทยานพอเพียง)เปิดอ่าน
     350/2561 รย0718/ว230 ลว8ก.พ.2561 เรื่องส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 11/2560เปิดอ่าน
     349/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     348/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอยืมกรวยจราจร)เปิดอ่าน
     347/2561 รย75101/ว099 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะเปิดอ่าน
     346/2561 รย51003.1/ว643 ลว2ก.พ.2561 เรื่องเชิญร่วมงานสัมมนาระยองผนึกกำลัง EEC "SMART CITY" เชื่อมไทยเชื่อมโลก Connecting Opportunities"เปิดอ่าน
     345/2561 รย0004/ว080 ลว31ม.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุจ.ระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     344/2561 รย0718/ว209 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่5เปิดอ่าน
     343/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     342/2561 รย0718/ว220 ลว6ก.พ.2561 เรื่องการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยเปิดอ่าน
     339/2561 มท.5309.18/กล.ปบ./228/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     338/2561 มท.5309.18/กล-ปบ/228/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     337/2561 รย0023.3/ว564 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ อปท.เปิดอ่าน
     336/2561 รย0023.8/ว215 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     335/2561 รย0718/214 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนเปิดอ่าน
     334/2561 รย0718/212 ลว6ก.พ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์เปิดอ่าน
     333/2561 รย0023.8/ว217 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของ อปท.เปิดอ่าน
     332/2561 รย0023.8/ว216 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters)ของ อปท.เปิดอ่าน
     331/2561 ศธ04126.048/009 ลว6ก.พ.2561 เรื่องตอบรับเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเปิดอ่าน
     330/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     329/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     328/2561 รย0023.8/ว53 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินกาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจ.ระยองและของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     327/2561 รย0023.8/ว52 ลว5ก.พ.2561 เรื่องโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     326/2561 รย0023.8/ว51 ลว5ก.พ.2561 เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเมืองฮิโรชิมา ประจำปี2561เปิดอ่าน
     324/2561 รย0023.8/ว46 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำจ.ระยอง ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคมเปิดอ่าน
     323/2561 รย0023.8/ว54 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมืออปท.เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
     322/2561 รย0023.8/ว49 ลว5ก.พ.2561 เรื่องสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของ อปท.เปิดอ่าน
     321/2561 รย0023.8/ว48 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     320/2561 รย0023.8/ว47 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯเปิดอ่าน
     319/2561 รย0023.8/ว45 ลว5ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 เรื่องหมุ่บ้านหนึ่งชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตรายเปิดอ่าน
     318/2561 รย0023.8/ว44 ลว5ก.พ.2561 เรื่องประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชุม "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     316/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     315/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     314/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     313/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     312/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     311/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     310/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     309/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     308/2561 รย401/314 ่ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระเงินกู้เปิดอ่าน
     307/2561 ว10/2561 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือนเปิดอ่าน
     306/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     305/2561 พิเศษ/2561 ลว2ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเปิดอ่าน
     301/2561 ลต.รย.0702/ว28 ลว31ม.ค.2561 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ...เปิดอ่าน
     300/2561 ส.ท.จ.รย02/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของอปท.เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (eastern Economic Corridor : EEC)เปิดอ่าน
     299/2561 รย0718/193 ลว31 ม.ค.2561 เรื่องของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     298/2561 รย0718/176 ่ลว30ม.ค.2561 เรื่องกับชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     297/2561 รย51003.1/ว527 ลว30ม.ค.2561 เรื่องส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบจ.ระยอง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     296/2561 รย0020.01/1528 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     295/2561 สข54307/ว0185 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอส่งรายงานกิจการเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     294/2561 ศธ0567/116 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การแก้ไขปัญหาและเคลียร์ข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้างฯ"เปิดอ่าน
     293/2561 ศธ0567/115 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ"เปิดอ่าน
     292/2561 ศธ0567/113 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ"เปิดอ่าน
     291/2561 ศธ0567/112 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้องกับการจัดงาน การแข่งขันกีฬาการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ"เปิดอ่าน
     290/2561 สยท/3252 ลว6ม.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเปิดอ่าน
     289/2561 สยท/3239 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้SKETCHUP และ PROFILE BUILDER ก่อสร้าง 3BBและประมาณราคา"เปิดอ่าน
     288/2561 ศธ0567/7834 ลว27ํธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579ฯ"เปิดอ่าน
     287/2561 ทส0305/12595 ลว18ธ.ค.2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของการเลี้ยงสุกรเพื่อนกระกอบการออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     286/2561 มท0803.4/ว178 ลว18ม.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุขอสนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเปิดอ่าน
     285/2561 ทส0811.3/ว121 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     284/2561 รย0023.2/ว399 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจ.ระยองเปิดอ่าน
     283/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว9 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 613,206

โครงการ
งานพัสดุ
สำนักปลัด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
ส่วนการคลัง
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 1920 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 19 เมษายน 2564
แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.