สาส์นจากนายกฯ

นายนิวัติ วงศ์พึ่ง
เบอร์โทร 0813642500
สายตรงผู้บริหาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
งานพัสดุ
สำนักปลัด
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนการคลัง
โครงการ
อบต.ในเครือข่าย

เว็บไซต์บริการ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2567
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม
ผลคะแนน ITA
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
บริการต่างๆ
ร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.222.189.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,453,309

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชำฆ้อ


  หน้าแรก     หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
หนังสือรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561  
     549/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเปิดอ่าน
     548/2561 PJG1601000016 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเปิดอ่าน
     547/2561 รย0023.8/ว88 ลว27ก.พ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     546/2561 รย0718/ว350 ลว27ก.พ.2561 เรื่องส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 10/2560เปิดอ่าน
     545/2561 รย0023.8/ว93 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสเปิดอ่าน
     544/2561 รย0023.8/92 ลว27ก.พ.2561 เรื่องการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560เปิดอ่าน
     543/2561 รย0023.8/ว91 ลว27ก.พ.2561 เรื่องโครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับเด็กปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     542/2561 รย0023.8/ว90 ลว27ก.พ.2561 เรื่องการทำแบบสำรวจเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเปิดอ่าน
     541/2561 รย0023.8/ว87 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561เปิดอ่าน
     540/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(นมโรงเรียน)เปิดอ่าน
     539/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     538/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     537/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     536/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเปิดอ่าน
     535/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องรอส่งมอบงานจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูและเด็กเปิดอ่าน
     534/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมาคนงานทั่วไปเปิดอ่าน
     533/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งมอบจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุเปิดอ่าน
     532/2561 ลว28ก.พ.2561 เรื่องส่งมอบงานจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     526/2561 รย51020.3/1086 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการส่งขยะเข้ามากำจัดยังสถานนีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน(ศูนย์อ.แกลง)เปิดอ่าน
     525/2561 ศธ1211/0200 ลว14ก.พ.2561 เรื่องเสนอโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     523/2561 รย0732.1/2.1/90 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอส่งแบบบันทึกข้อตกลงการขอรับ ฯเปิดอ่าน
     522/2561 รย0732.1/2.1/89 ลว27ก.พ.2561 เรื่องขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเปิดอ่าน
     520/2561 รย0718ศป.ปส. อ.เขาชะเมา/ว16 ลว26ก.พ.2561 เรื่องโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ.ระยอง(ศอ.ปส.จ.รย.) ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     519/2561 รย0033(3)/ว696 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88เปิดอ่าน
     518/2561 สปสช.5.36/ว50 ลว12ก.พ.2561 เรื่องเปิดรับแบบแสดงความจำนงการดำเนินการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2561 (พื้นที่ใหม่ รอบ2)เปิดอ่าน
     517/2561 536/2561 ลว16ก.พ.2561 เรื่องสมาชิกโอน(ย้าย)สังกัดเปิดอ่าน
     516/2561 ลว18ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     515/2561 ศธ0623.5/ว0298 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกอาชีพเปิดอ่าน
     514/2561 ตช0017(รย).9(18)/274 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมาเปิดอ่าน
     511/2561 รย0718/ว524 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามวาระจังหวัด "การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน"เปิดอ่าน
     510/2561 รย0718/337 ลว23ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     509/2561 รย0023.8/ว84 ลว23ก.พ.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ต.ค. พ.ย. 2561เปิดอ่าน
     508/2561 รย0023.8/ว83 ลว23ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯเปิดอ่าน
     507/2561 รย0718/345 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรตามวาระจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     506/2561 รย0023.8/ว343 ลว26ก.พ.2561 เรื่องการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังกัด เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม(Social Map)เปิดอ่าน
     505/2561 รย0023.8/ว339 ลว26ก.พ.2561 เรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพขีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดอ่าน
     504/2561 รย0023.8/ว338 ลว26ก.พ.2561 เรื่องโครงการฝึกอรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่เปิดอ่าน
     503/2561 ลว26ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุเปิดอ่าน
     502/2561 รย73101/ว222 ลว20ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว อบต. สำนักท้อน"เปิดอ่าน
     501/2561 รย0032.3(6)/ว425 ลว13ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Run for Health วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     500/2561 รย0032/ว787 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเปิดอ่าน
     499/2561 สอ.สภ.0101/ว29 ลว12ก.พ.2561 เรื่องการจัดทำ official account in Line ของ สอ.สถ.เปิดอ่าน
     498/2561 มท0807.3/ว403 ลว12ก.พ.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯเปิดอ่าน
     497/2561 ศธ.0513.11212/ว026 ลว9ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมดครงการอบรมหลักสูตร "ปัญหาและแนวทางในการพิจารณาออกคำสั่งตามอำนาจหน้าที่ฯ"เปิดอ่าน
     496/2561 สอ.สภ.0103/ว026 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561เปิดอ่าน
     495/2561 รง0304.1.1/ว51 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     494/2561 ทส.0401.5/ว537 ลว8ก.พ.2561 เรื่องส่งวารสารรักษ์ ทธ.ปีที่ 15 ฉบับที่ 56เปิดอ่าน
     493/2561 รพ./7559 ลว7ก.พ.2561 เรื่องตอบรับเงินค่าแม่พิมพ์และค่าส่งเปิดอ่าน
     492/2561 รย0718/312 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2561เปิดอ่าน
     491/2561 9/2561 ่ลว22ก.พ.2561 เรื่องรายงานผลการอนุมัติแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     490/2561 รย0023.8/ว82 ลว20ก.พ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การออกประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเปิดอ่าน
     487/2561 ศธ04126.022/038 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอส่งรายชื่อนักเรียนรับทุนเด็กยากจนเปิดอ่าน
     486/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     485/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     484/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     483/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     482/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     481/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     480/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     479/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     478/2561 พิเศษ/2561 ลว21ก.พ.2561 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้รับวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     477/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องแจ้งการดำเนินการก่อสร้างเปิดอ่าน
     476/2561 รย52806/0142 ลว19ก.พ.2561 เรื่องโครงการเทศบาลและชุมชนสัมพันธ์เปิดอ่าน
     475/2561 ส.ท.จ.รยว19/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประมวลภาพกิจกรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเปิดอ่าน
     474/2561 ส.ท.จ.รยว16/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องส่งสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท.ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดและปรึกษาคณะกรรมาธิการส.ท.ท.ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     473/2561 ชย81601/51 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญเปิดอ่าน
     472/2561 รย0023.8/ว301 ลว21ก.พ.2561 เรื่องขอเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปิดอ่าน
     471/2561 รย0023.8/ว300 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     470/2561 รย0023.8/ว298 ลว21ก.พ.2561 เรียนขอเชิญสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)เปิดอ่าน
     469/2561 รย0023.8/ว303 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท."เปิดอ่าน
     468/2561 รย0023.8/ว302 ลว21ก.พ.2561 เรื่องการดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     467/2561 รย0023.8/ว299 ลว21ก.พ.2561 เรื่องเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเปิดอ่าน
     466/2561 รย0023.8/ว297 ลว21ก.พ.2561 เรื่องโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เปิดอ่าน
     464/2561 มท.5309.18/กล-บป/331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     463/2561 มท.5309.18/กล-บป/331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     462/2561 มท5309.18/กล.บป./331-2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     461/2561 มท5309.18/กล.-บป./331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     460/2561 มท5309.18/กล.ปบ/331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายการะแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     459/2561 มท5309.18/กล-บป./331/2561 ลว19ก.พ.2561 เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     458/2561 รย0023.8/ว81 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแก้ไขข้อความในตัวอย่างแนวทางการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงในการตั้งงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์เปิดอ่าน
     457/2561 รย0023.8/ว78 ลว19ก.พ.2561 เรื่องการนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     456/2561 รย0023.8/ว77 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแจกจ่ายหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564เปิดอ่าน
     455/2561 รย0023.8/ว72 ลว19ก.พ.2561 เรื่องจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมงวดที่ 1/2561เปิดอ่าน
     454/2561 รย0023.8/ว71 ลว19ก.พ.2561 เรืองการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐเปิดอ่าน
     453/2561 รย0718/ว287 ลว20ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมปฏิบัติการ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ระยองเปิดอ่าน
     452/2561 รย0023.8/ว80 ลว19ก.พ.2561 เรื่องกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561เปิดอ่าน
     451/2561 รย0023.8/ว79 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยเปิดอ่าน
     450/2561 รย0023.8/ว76 ลว19ก.พ.2561 เรื่องติดตามแผนการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร และสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร จ.ระยองเปิดอ่าน
     449/2561 รย0023.8/ว75 ลว19ก.พ.2561 เรื่องแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2560/2561เปิดอ่าน
     448/2561 รย0023.8/ว74 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"เปิดอ่าน
     447/2561 รย0023.8/ว73 ลว19ก.พ.2561 เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.เปิดอ่าน
     446/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     444/2561 รย51029.1/888 ลว14ก.พ.2561 เรื่องผลการรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการ อบจ.อื่นฯเปิดอ่าน
     443/2561 ลว11ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     442/2561 ลว11ก.พ.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     441/2561 รง0304.1.1/ว50 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     440/2561 สพท.0-001/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการหลักสูตร "ภาวะผู้นำการปกครองท้องถิ่น" รุ่นที่ 38 ตอนการเตรียมคนไทยสู่สตวรรธที่ 21 เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0"เปิดอ่าน
     439/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     438/2561 ศธ0522.24/พิเศษ13/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องโครงการ "หลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการประชุมสภาการจ่ายขาดเงินสะสมฯ"เปิดอ่าน
     437/2561 ศธ0522.24/พิเศษ05/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องโครงการ "ขั้นตอนวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ"เปิดอ่าน
     436/2561 ศธ0503.33/ว167 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าอบรมเปิดอ่าน
     435/2561 ศธ0530.33/ว2916 ลว30พ.ย.2560 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตร การจัดทำบัญชีตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย"เปิดอ่าน
     434/2561 ว13/2561 ลว12ก.พ.2561 เรื่องเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกเปิดอ่าน
     433/2561 รย51002.3/ว824 ลว12ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณารายชื่อผู้รับชุดวัสดุอุปโภค - บริโภคเปิดอ่าน
     432/2561 ศย300.020/142 ลว13ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 "กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้แก่ประชาชน"เปิดอ่าน
     431/2561 รย0718/264 ลว14ก.พ.2561 เรื่องเตรียมความพร้อมการป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561เปิดอ่าน
     430/2561 รย0718.276 ลว15ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ประชุมซักซ้อมจัดทำแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดอ่าน
     429/2561 ลว15ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอรับการสนับสนุนไฟเลนส์ 2 ชุด)เปิดอ่าน
     428/2561 รย0023.8/274 ลว15ก.พ.2561 เรื่องแจ้งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยองเปิดอ่าน
     427/2561 รย0023.8/272 ลว15ก.พ.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างเปิดอ่าน
     426/2561 รย0023.8/271 ลว15ก.พ.2561 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.ระยอง ครั้งที่ 12/2561เปิดอ่าน
     425/2561 รย0023.8/ว269 ลว15ก.พ.2561 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความรู้ความสามารถเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการเปิดอ่าน
     424/2561 รย0023.8/ว273 ลว15ก.พ.2561 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอปท.ฯเปิดอ่าน
     423/2561 รย0023.8/ว270 ลว15ก.พ.2561 เรื่องซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.เปิดอ่าน
     422/2561 รย0023.8/ว266 ลว15ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการพัฒนาระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาดและปลอดภัยเปิดอ่าน
     421/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว11 ลว14ก.พ.2561 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเปิดอ่าน
     420/2561 ลว15ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบพัสดุ(จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)เปิดอ่าน
     419/2561 ลว15ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาซ่อมแซมรถฟาร์มแทร็กเตอร์)เปิดอ่าน
     418/2561 รย401/478 ลว9ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯเปิดอ่าน
     417/2561 รย0007/ว251 ลว8ก.พ.2561 เรื่องแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2561เปิดอ่าน
     416/2561 รย0031/ว133 ลว8ก.พ.2561 เรื่องโครงการส่งเสริมมารยาทไทย ศาสนพิธี และรณรงค์ยิ้มไหว้ สวัสดี จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     415/2561 รย0005/ว703 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานด้านครอบครัว จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2561เปิดอ่าน
     414/2561 รย75701/ว059 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต. พังราดเปิดอ่าน
     413/2561 รย75501/ว0261 ลว7ก.พ.2561 เรื่องการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     412/2561 รย75401/ว121 ลว7ก.พ.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างเปิดอ่าน
     411/2561 กค0723.09/บส./ว1805 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ ตลาดนัด และตลาดสดทุกประเภทเปิดอ่าน
     410/2561 รย73701/ว890 ลว5ก.พ.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     409/2561 รย54101/ว258 ลว2ก.พ.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     408/2561 รย75901/ว2 ลว1ก.พ.2561 เรื่องส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เพเปิดอ่าน
     4ี07/2561 รย52801/ว084 ลว1ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     406/2561 รย73601/ว97 ลว1ก.พ.2561 เรื่องของความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเปิดอ่าน
     405/2561 กฟ.รย21002/ว24 ลว30ม.ค.2561 เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระยองเปิดอ่าน
     404/2561 กฟ.รย21001/17 ลว26ม.ค.2561 เรื่องส่งสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจ.ระยองเปิดอ่าน
     403/2561 กค0723.09/บส/ว1267 ลว26ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ และให้เช่าที่ดินเปล่าเปิดอ่าน
     402/2561 รย74601/ว82 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการรับพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเปิดอ่าน
     401/2561 รย54001/ว061 ลว23ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ของเทศบาลตำบลน้ำคอก ปีที่3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ต.ค. - ธ.ค. 60เปิดอ่าน
     400/2561 รย73501/ว15 ลว23ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว อบต. เขาชะเมาเปิดอ่าน
     399/2561 รย0017/ว326 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     398/2561 รย54401/ว056 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลพลาเปิดอ่าน
     396/2561 กค0311.49/ว230 ลว17ม.ค.2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ราชพัสดุเปิดอ่าน
     395/2561 รย0032/ว659 ลว12ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเปิดอ่าน
     394/2561 รย0032/ว600 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท.(EHA)เปิดอ่าน
     393/2561 มท5309.18/836405103827 ลว30ม.ค.2561 เรื่องหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเปิดอ่าน
     392/2561 ทส0205/ว323 ลว29ม.ค.2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน เพื่อการแยะขยะอันตรายจากชุมชน(ด้านาการบริการจัดการขยะมูลฝอย)เปิดอ่าน
     391/2561 รย0023.8/ว67 ลว13ก.พ.2561 เรื่องรายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพของอปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     390/2561 รย0023.8/ว64 ลว12ก.พ.2561 เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2เปิดอ่าน
     389/2561 รย0023.8/ว65 ลว12ก.พ.2561 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550เปิดอ่าน
     388/2561 รย0718 ลว19ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวาระจังหวัดเปิดอ่าน
     386/2561 รย0032.3(7)/ว223 ลว12ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรีเปิดอ่าน
     385/2561 ศธ0623.9/188 ลว8ก.พ.2561 เรื่องแจ้งผลการขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเปิดอ่าน
     384/2561 รย51001.4/ว691 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดอ่าน
     383/2561 รย0032/ว565 ลว5ก.พ.2561 เรื่องคู่มือมาตรฐานภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชุมฯเปิดอ่าน
     382/2561 สปสช.5.36/ว34 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมเปิดอ่าน
     381/2561 ทส0803/ว1344 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับ อปท. ครั้งที่ 1เปิดอ่าน
     380/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเปิดอ่าน
     379/2561 รย0014.3/160 ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่สีเขียวเปิดอ่าน
     378/2561 ลว27ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     377/2561 ศป0001/267 ลว25ม.ค.2561 เรื่องส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากดำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559เปิดอ่าน
     376/2561 รย52201/ว328 ลว24ม.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเปิดอ่าน
     375/2561 ปท53307/ว103 ลว23ม.ค.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ "ลำสามแก้วนิวส์" ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560เปิดอ่าน
     374/2561 รง0304.1.1/ว18 ลว15ม.ค.2561 เรื่องขอส่งวารสารข่าวสารตลาดแรงงานเปิดอ่าน
     373/2561 ศธ0562.07/0019 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เอกสารการรับสมัครนึกศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561เปิดอ่าน
     372/2561 ลว2ม.ค.2561 เรื่องใบแจ้งค่าใช้บริการเปิดอ่าน
     371/2561 ศธ0565/6343 ลว26ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก(e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)เปิดอ่าน
     370/2561 ศธ0565/6342 ลว26ธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือรูปแบบงานก่อสร้างฯเปิดอ่าน
     369/2561 ศธ0512.34/ว1681 ลว25ธ.ค.2560 เรื่องขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     368/2561 รย0023.8/ว62 ลว9ก.พ.2561 เรื่องแจ้งเลขที่เอกสารโอนขาบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2560เปิดอ่าน
     367/2561 รย0023.8/ว61 ลว9ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมือแจกจ่ายหนังสือแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564เปิดอ่าน
     366/2561 ศธ04126.059/012 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้เปิดอ่าน
     365/2561 รย52103/70 ลว16ม.ค.2561 เรื่องการชำระค่ากำจัดขยะมูลฝอยเปิดอ่าน
     364/2561 รย0023.8/ว66 ลว9ก.พ.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.เปิดอ่าน
     363/2561 รย0023.8/ว60 ลว9ก.พ.2561 เรื่องขอให้ อปท.ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาลเปิดอ่าน
     362/2561 ต2561/1514 ลว5ก.พ.2561 เรื่องส่งเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     354/2561 ลว7ก.พ.2561 เรื่องขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     353/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอใช้น้ำตรงหมู่บ้านศรีอยุธยา)เปิดอ่าน
     352/2561 รย0718/ว233 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดระยองปี 2561เปิดอ่าน
     351/2561 รย0718/ว231 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล ครั้งที่ 1/2561 บริเวณริมถนนอ่างเก็บน้ำประแสร์(อุทยานพอเพียง)เปิดอ่าน
     350/2561 รย0718/ว230 ลว8ก.พ.2561 เรื่องส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 11/2560เปิดอ่าน
     349/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องขอส่งมอบงาน(จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล)เปิดอ่าน
     348/2561 ลว8ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป (ขอยืมกรวยจราจร)เปิดอ่าน
     347/2561 รย75101/ว099 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะเปิดอ่าน
     346/2561 รย51003.1/ว643 ลว2ก.พ.2561 เรื่องเชิญร่วมงานสัมมนาระยองผนึกกำลัง EEC "SMART CITY" เชื่อมไทยเชื่อมโลก Connecting Opportunities"เปิดอ่าน
     345/2561 รย0004/ว080 ลว31ม.ค.2561 เรื่องประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุจ.ระยอง ประจำปี 2561เปิดอ่าน
     344/2561 รย0718/ว209 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่5เปิดอ่าน
     343/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จ.ระยอง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่วิทยุเปิดอ่าน
     342/2561 รย0718/ว220 ลว6ก.พ.2561 เรื่องการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยเปิดอ่าน
     339/2561 มท.5309.18/กล.ปบ./228/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 เควีเปิดอ่าน
     338/2561 มท.5309.18/กล-ปบ/228/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานระบบ 22 เควีเปิดอ่าน
     337/2561 รย0023.3/ว564 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของ อปท.เปิดอ่าน
     336/2561 รย0023.8/ว215 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมเปิดอ่าน
     335/2561 รย0718/214 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนเปิดอ่าน
     334/2561 รย0718/212 ลว6ก.พ.2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์เปิดอ่าน
     333/2561 รย0023.8/ว217 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของ อปท.เปิดอ่าน
     332/2561 รย0023.8/ว216 ลว6ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters)ของ อปท.เปิดอ่าน
     331/2561 ศธ04126.048/009 ลว6ก.พ.2561 เรื่องตอบรับเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเปิดอ่าน
     330/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     329/2561 ลว6ก.พ.2561 เรื่องขอคืนหลักค้ำประกันสัญญาเปิดอ่าน
     328/2561 รย0023.8/ว53 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินกาษีธุรกิจเฉพาะของสำนักงานที่ดินจ.ระยองและของกรมสรรพากรเปิดอ่าน
     327/2561 รย0023.8/ว52 ลว5ก.พ.2561 เรื่องโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561เปิดอ่าน
     326/2561 รย0023.8/ว51 ลว5ก.พ.2561 เรื่องโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเมืองฮิโรชิมา ประจำปี2561เปิดอ่าน
     324/2561 รย0023.8/ว46 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอแจ้งผลการวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้ำจ.ระยอง ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคมเปิดอ่าน
     323/2561 รย0023.8/ว54 ลว5ก.พ.2561 เรื่องขอความร่วมมืออปท.เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
     322/2561 รย0023.8/ว49 ลว5ก.พ.2561 เรื่องสรุปประเด็นข้อสั่งการการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะของ อปท.เปิดอ่าน
     321/2561 รย0023.8/ว48 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534ฯเปิดอ่าน
     320/2561 รย0023.8/ว47 ลว5ก.พ.2561 เรื่องการประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯเปิดอ่าน
     319/2561 รย0023.8/ว45 ลว5ก.พ.2561 เรื่องแนวทางการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 เรื่องหมุ่บ้านหนึ่งชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตรายเปิดอ่าน
     318/2561 รย0023.8/ว44 ลว5ก.พ.2561 เรื่องประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชุม "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     316/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องหนังสือรับรองปลูกสร้างอาคารเปิดอ่าน
     315/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไป(ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง)เปิดอ่าน
     314/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     313/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     312/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     311/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องCurrent Account Statemntเปิดอ่าน
     310/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     309/2561 ลว31ม.ค.2561 เรื่องSavings Account Statementเปิดอ่าน
     308/2561 รย401/314 ่ลว30ม.ค.2561 เรื่องขอนำส่งใบรับชำระเงินกู้เปิดอ่าน
     307/2561 ว10/2561 ลว24ม.ค.2561 เรื่องการจัดส่งใบเสร็จรับเงินประจำเดือนเปิดอ่าน
     306/2561 ลว5ก.พ.2561 เรื่องคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     305/2561 พิเศษ/2561 ลว2ก.พ.2561 เรื่องขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเปิดอ่าน
     301/2561 ลต.รย.0702/ว28 ลว31ม.ค.2561 เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ...เปิดอ่าน
     300/2561 ส.ท.จ.รย02/2561 ลว29ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของอปท.เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (eastern Economic Corridor : EEC)เปิดอ่าน
     299/2561 รย0718/193 ลว31 ม.ค.2561 เรื่องของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน พ.ศ.2561เปิดอ่าน
     298/2561 รย0718/176 ่ลว30ม.ค.2561 เรื่องกับชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ.2546เปิดอ่าน
     297/2561 รย51003.1/ว527 ลว30ม.ค.2561 เรื่องส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของอบจ.ระยอง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2เปิดอ่าน
     296/2561 รย0020.01/1528 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินเปิดอ่าน
     295/2561 สข54307/ว0185 ลว19ม.ค.2561 เรื่องขอส่งรายงานกิจการเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2560เปิดอ่าน
     294/2561 ศธ0567/116 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การแก้ไขปัญหาและเคลียร์ข้อสงสัยในการจัดซื้อจัดจ้างฯ"เปิดอ่าน
     293/2561 ศธ0567/115 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ"เปิดอ่าน
     292/2561 ศธ0567/113 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงฯ"เปิดอ่าน
     291/2561 ศธ0567/112 ลว8ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้จ่ายเงินอย่างไรให้ถูกต้องกับการจัดงาน การแข่งขันกีฬาการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ"เปิดอ่าน
     290/2561 สยท/3252 ลว6ม.ค.2561 เรื่องเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเปิดอ่าน
     289/2561 สยท/3239 ลว4ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้SKETCHUP และ PROFILE BUILDER ก่อสร้าง 3BBและประมาณราคา"เปิดอ่าน
     288/2561 ศธ0567/7834 ลว27ํธ.ค.2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579ฯ"เปิดอ่าน
     287/2561 ทส0305/12595 ลว18ธ.ค.2560 เรื่องขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการมลพิษของการเลี้ยงสุกรเพื่อนกระกอบการออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     286/2561 มท0803.4/ว178 ลว18ม.ค.2561 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุขอสนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเปิดอ่าน
     285/2561 ทส0811.3/ว121 ลว22ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดอ่าน
     284/2561 รย0023.2/ว399 ลว26ม.ค.2561 เรื่องการรับบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและแจ้งมติคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจ.ระยองเปิดอ่าน
     283/2561 รย0718(ศป.ปส.อ.เขาชะเมา)/ว9 ลว31ม.ค.2561 เรื่องขอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ.เขาชะเมาเปิดอ่าน
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
เครือข่ายของเรา
ข้อมูลต่างๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี
งานงบประมาณ
งานแผนงาน
คู่มือ / แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อเรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อมูลการติดต่อ
ITA 2566
 
เทศบาลตำบลชำฆ้อ
209/1 หมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110
Tel : 033-014678,089-0914422   Fax : 033-014678
Email : Chamkho.sm@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.